首頁 >資料庫介紹
目錄

冊名 新歌林投姉
編者 陳春榮
出版社 興新出版社
出版年 1955年
篇名 第三集
顯示 的款式:
Lô-má-jī 是
漢字是
齊斬
二集 第三
阿娘 大漢子
酒菜 簡的
Tsiah pian kiann khah tsuê-tsánn ,
Lī-tsi̍p pián liáu tsiap tuē-sann ,
A-niâ mn̄g i tuā-hàn-kiánn ,
Tsiú-tshài kán-ē tshiân kàu tann .
阿司
幸福

換嘴 阿招
A-sai kóng tshuì tshiò ,
Hīng-hok tsia̍h lír tsiah ē tio̍h ,
Bián hun tsik lâi sann kiò ,
Uānn-tshuì berh kiò lír A-tsio .
傷碍
阿司
廣話 酒菜
門|
Berh kiò kiò siong-gāi ,
Guá berh kiò lír A-sai ,
Tsēr tsia kóng-uē tán tsiú-tshài ,
Tshuì kóng bēr ha̍p tshài lâi .
中罩 酒樓 無榮
歸點鐘
棹頂
大子 小子 歸平
Tiong-tàu tsiù-lâu tng bô-îng ,
Hōo lín tán berh kui-tiám-tsing ,
Tshài kín phâng lâi tīr toh-tíng ,
Tuā-kiánn suè-kiánn tsēr kui-pîng .
好意
酒石區 豆油碟
明明 福氣
一佰醒 無疑
Kiàn lâi lír tio̍h tsiah hó-ì ,
Terh phâng tsiú-au tāu-iû-ti̍h ,
Bîng-bîng guá ê hok-khì ,
Khùn tsit-pah-tshínn too bô-gî .
緣份
阮兜
半埔
一石區
Tsù tit gáu iân-hūn kàu ,
Lír tsiah ū berh lâi gún-tau ,
Tshiân kah tsiah uànn puànn-poo āu ,
Tsiú kín lír thîn tsi̍t-au .

燒酒 大先
無疑 下埔 做陣
兄嫂 小叔 愛人
Khuànn i huann thâu kāng bīn ,
Sio-tsiú tuì guá tāi-sing thîn ,
Bô-gî ē-poo berh tsuè-tīn ,
Hiann-só sió-tsik piàn ài-lîn .
不是
即年 感情
即袂
那卜 恰停
M̄-sī tham lín tsînn gáu īng ,
Siūnn lír tsiah--nî kám-tsîng ,
Tsiú tio̍h kín lim tsiah-buē líng ,
Nā-berh kóng siánn tán khah-thîng .
燒酒 廣話
葱燒鷄
今日 酒食 第乙
干盃
Sió-tsiú tsia̍h kóng-uē ,
Koh guá gueh tshang-sio-kue ,
Kin-li̍t tsiú-tsia̍h tuē-it tsuē ,
Guá berh tsio lír lâi kan-pue .
一人 一盃
這下 着是 白片蟳
甘愿 屈忍
今仔日 變心
Tsi̍t-lâng tsi̍t-pue lâi kai lim ,
Tsit-ê tio̍h-sī pe̍h-phìnn-tsîm ,
Guá siōng kam-guān siū khut-lím ,
Kàu kin-á-li̍t tsiah piàn-sim .
心性 親像

箱早

Lír ê sim-sìng tshin-tshiūnn guá ,
siūnn khai kah siūnn pua̍h ,
Bóo ài siunn-tsá tshuā ,
Khàunn tio̍h lír bīn sim tsiah ua̍h .
這款 商信
誠實 閣再 小面神
起來 無要緊

Lír kóng tsit-khuán gáu siong-sìn ,
Tsiânn-si̍t koh-tsài sió-bīn-sîn ,
Gueh khí-lâi īng bô-iàu-kín ,
Thîng tīr tsiú koh lír thîn .
燒酒
這矸 免閣
心肝 無嘆嘴
肉體 野未 做一堆
Sio-tsiú guá lim tsin tsuì ,
Tsit-kan lim ta bián-koh khui ,
Tsin kiann sim-kuann bô-thàn-tshuì ,
Bak-thé iā-bēr tsuè-tsi̍t-tui .
阿招 雖然 查某
做事 不正 糊徒
這下 着是 清湯肚
情份
A-tsio sui-jiân tsa-bóo ,
Tsuè-sū put-tsìng huah hôo-tôo ,
Tsit-ê tio̍h-sī tshing-thng-tōo ,
Gáu tham lír tsîng-hūn too .
早早
無通 纏着 阿司

日頭 拈麼 斜西
Ū siūnn berh phái tsá-tsá lâi ,
Bô-thang tînn-tio̍h lír A-sai ,
Tsiú lim tann tio̍h īng tshài ,
Li̍t-thâu liam-mi tio̍h tshiâ-sai .
過罩 這拵
不通 閣再
昨冥 船內
假意 出去
Kèr-tàu lim kah kàu tsit-tsūn ,
Tsiú m̄-thang koh-tsài un ,
Tsa-mî tsûn-lāi siánn khùn ,
Ké-ì tshut-khìr berh bué hun .
手骨
阿招
假意
相娶 想卜 私通
Tshiú-kut tshun khìr kai thau lòng ,
A-tsio buē kah guā sông ,
Ké-ì ū berh kai kóng ,
Sann-tshuā siūnn-berh khìr Sir-thong .
二个 變鬼
吩咐 安睡
乖乖
下方 腰骨
Ln̄g-ê siūnn berh khìr pìnn-kuí ,
Huan-hù in kiánn khìr an-suī ,
Lín tio̍h kuai-kuai thiann guá tshuì ,
Ē-hng io-kut bián lín tuî .
對頭 心內 起興
三點 三戍 房宮
皆忌 一戶 束靜
加再 同情
Tuì-thâu sim-lāi terh khí-hìng ,
Sann-tiám sann-sut khìr pâng-king ,
Ka-kī tsi̍t-hōo tsiànn sok-tsīng ,
Ka-tsài lír ū tsin tông-tsîng .
阿司 房門 緊緊
酒醉 却屏
胎詞 勢面
好嘴 求親
A-sai pâng-bn̂g tshuànn kín-kín ,
Tsiú-tsuì kiânn tio̍h kha khiok-phîn ,
Ther-sî lír phái sè-bīn ,
Hó-tshuì kiông i kiû-tshin .
阿招 心頭 撲撲段

不免 即年
掛條 心肝
A-tsio sim-thâu pho̍k-pho̍k-tuānn ,
Tsin ài īng terh nuâ ,
Lír m̄-bián tsiah-nî kuánn ,
lín kuah-tiàu tsāi sim-kuann .
少少 年年
乾埔人 不自由
今日 太多
同情 好嘴
Siàu-siàu liân-liân tsin oh tsiú ,
ta-poo-lâng put-tsīr-iû ,
Kín-li̍t lim khìr thài-tsuē tsiú ,
Tông-tsîng guá terh hó-tshuì kiû .
阿招 目周 恕恕
無閣 言詞
阿司 知影 成事
簡那 電氣
A-tsio ba̍k-tsiu kik sìr-sìr ,
Bô-koh ìn i siánn giân-sîr ,
A-sai tsai-iánn ē sîng-sīr ,
Kán-ná tiān-khì tiān tio̍h hîr .
阿司 心內 打算
眠床
機會 難逢 打損
伸手 蚊罩門
A-sai sim-lāi ū phah-sǹg ,
i kiông thua tsiūnn bîn-tshn̂g ,
Ki-huē lân-hông phah-sńg ,
Tshun-tshiú suà pàng báng-tàu-bn̂g .
呆命 尫婿 早死
老父 晟遲
無捨四
目周 恕恕 据在
Phái-miā ang-sài khah tsá-sí ,
Kiánn lāu-pē thang tshiânn-tî ,
Khuànn i kóng kah bô-siá-sì ,
Ba̍k-tsiu lìr-lìr kìr-tsāi i .
尫婿 了後
年外 不識 空頭
幾領 衫褲
伐落 雲雨 相交
Tsîng guá ang-sài liáu-āu ,
Nî-guā m̄-pat tsit khang-thâu ,
Kuí-niá sann-khòo sak khah tsáu ,
Hua̍t-lo̍h hûn-ú berh sann-kau .
三分鐘

粗嘴 野口 無路用
內中 分明
kóng too sann-hun-tsing ,
Hûn khui suànn hōo suah thîng ,
Tshoo-tshuì iá-kháu bô-lōo-īng ,
Lāi-tiong kóng siunn hun-bîng .
媒人
走圭 出門 人家
明明 相欠債
安年
Hm̂-lâng khah kóng too ,
hua̍h tshut-bn̂g li̍p lîn-ke ,
Bîng-bîng lán sann-khiàm-tsè ,
Tsiah ē kah lír an-ni ê .
名節 以經
明呼
家內
天良 乾埔
Bîng-tsiat í-king lír phòo ,
Guá sing kah lír bîng-hoo ,
Ka-lāi ài tio̍h guá kòo ,
Tsiah ū thian-liông ê ta-poo .
孤居 獨守 年外
嫁尫 快活
甘愿
即是 不通 放鉢
Koo-kir to̍k-tsiú ū nî-guā ,
siūnn kè-ang thang khuìnn-ua̍h ,
Kam-guān berh lâi tōo kiánn tuā ,
Tsiah-sī m̄-thang sann pàng-pua̍h .
野閣 不知影
僥心 ___lng7- ___ 不免
天理 即有
咒咀
Lír kám iá-koh m̄-tsai-iánn ,
Hiau-sim ln̄g- m̄-bián kiann ,
Tio̍h tsiàu thian-lí tsiah-ū miā ,
Guá lâi tsiù-tsuā hōo lír thiann .
雙脚 深井
周某 絕對
廣話 那是 無信用
後日 無善終
Sang-kha kuī tsāi tshim-tsínn tiong ,
Tsiu-bóo tsua̍t-tuì buē huah hiông ,
Kóng-uē nā-sī bô-sìn-iōng ,
Āu-li̍t berh bô-siān-tsiong .
阿招 認定 實意
雙手
安然 日子
心內 完全 無嫌疑
A-tsio līn-tīng i si̍t-ì ,
lâi Sang-tshiú kín khan i ,
Tsiū tsia an-liân kèr li̍t-tsí ,
Sim-lāi uân-tsuân bô-hiâm-gî .
一日 阿司 外面
招娘 眠夢 門| 精神
一言 難盡
初戀 對頭
Tsi̍t-li̍t A-sai khìr guā-bīn ,
Tsio-niû bîn-bāng tsing-sîn ,
Berh kóng it-giân lân-tsīn ,
Tshoo-luân tuì-thâu tsin tshin .
掛心 烏白夢
那卜 惊人
袂得 明籠
疑惑 歸半工
Kuà-sim khùn khìr oo-pe̍h-bāng ,
Nā-berh kóng khí ē kiann--lâng ,
Khah siūnn buē-tit thang bîng-láng ,
terh gî-hi̍k kui-puànn-kang .
阿司 緊緊
宰樣 失神
即多
憂愁 何因
A-sai kàu tshù mn̄g kín-kín ,
Lâng tsái-iūnn tsiah sit-sîn ,
Mn̄g tsiah-tsuē siann lír tsiah ìn ,
Bîn tài iu-tshiû siánn hôo-in ?
因為 代志
則時 歡喜 笑裂裂
眠夢 全然 言起
阿司 嫌疑
Guá in-uī siánn tāi-tsì ,
Tsik-sî huann-hí tshiò-li̍h8-li̍h8 ,
Bîn-bāng tsuân-liân giân-khí ,
Kiann liáu A-sai ē hiâm-gî .
阿司 大愧
無彩 臺臺
樟腦 極快
香港 價錢
A-sai tuā-khuì lia̍h terh tshuán ,
Bô-tshái lán tuà tīr tâi-uân ,
Ū pún tsiunn-ló ki̍k-khuài tsuán ,
Hiong-káng kè-tsînn kiânn tsin kuân .
短本
別人 有錢 不知空
二咀 香港
返來 歸世人
Lán khah tér-pún tsuè buē tāng ,
Pa̍t-lâng ū-tsînn m̄-tsai-khang ,
Kiânn terh ln̄g-tsuā ê Hiong-káng ,
Tńg--lâi tsia̍h tit kui-sì-lâng .
這邦 樟腦 大價
本錢 無塊
這下
則時 大頭家
Tsit-pang tsiunn-ló khí tuā-kè ,
Hūn lán pún-tsînn bô-terh the̍h ,
ū berh thàn tio̍h tsit-ē ,
Tsik-sî thang tsuè tuā-thâu-ke .
樟腦 香港
一邦 幾落邦
本錢
則時 變成 好額人
phuè tsiunn-ló khìr Hiong-káng ,
Tsi̍t-pang khah kuí-lo̍h-pang ,
ū pún-tsînn tsuè ē tāng ,
Tsik-sî piàn-sîng hó-gia̍h-lâng .
資本 外年多
無到

做本 無問題
Tsir-pún tio̍h khah guā-nî-tsuē ?
Bô-kàu gáu tsiah sing kāng thue̍h ,
Hèr khìr kám ū huah khuài buē ,
Sa lâi tsuè-pún bô-būn-tuê .
本錢
利息 應該
得卜 發達 目一彌
一咀 歸年
kāng tsioh lâi tsuè pún-tsînn ,
Lī-sik ing-kai tio̍h hōng sinn ,
Tit-berh huat-ta̍t ba̍k-tsi̍t-ni̍h ,
Tsi̍t-tsuā khah tsuè kui-nî .
這愧 資本
大錢 袂得
不敢 開嘴
阿招
Tsi̍t-khuì tsir-pún ū khah tsió ,
Tuā-tsînn thàn lâng buē-tit tio̍h ,
M̄-kánn khui-tshuì lâng tsioh ,
Berh thang tshēr lír A-tsio .
本錢 外多 有到
來去
家後
無到 即閣 空頭
Pún-tsînn guā-tsuē tsiah ū-kàu ,
Guá tsiah lâi-khìr sing kāng tàu ,
Kah ū līn guá tsuè ke-āu ,
Bô-kàu tsiah-koh tńg khang-thâu .
內助
應該 估謨
返來 則時 富戶
至少 万外元
Lír guá ê tshin lāi-tsōo ,
Ìng-kai tio̍h lâi tàu kóo-bôo ,
Tńg--lâi tsik-sî hù-hōo ,
Tsì-tsió tio̍h bān-guā-khoo .
柵借 關碍
一咀 發財
減彩 衝突 失敗
生活 問題
Sing kāng sa-tsioh kan-gāi ,
Tsi̍t-tsuā tio̍h berh ǹg huat-tsâi ,
Kiám-tshái tshiong-thu̍t sit-pāi ,
Sing-ua̍h būn-tê tuì lâi ?
查某 確實
倒一次

那無 不敢
Tsa-bóo khak-si̍t tánn khah sió ,
Lír tó-tsi̍t-tshìr pun tio̍h ,
ū tèr tsioh tsiah khìr tsioh ,
Nā-bô guá m̄-kánn kiông tsio .
相添
親夫
一株 大株

Tsioh kuá sann-thinn khiok liân ū ,
Lír guân guá ê tshin-hu ,
Tio̍h thue̍h tsi̍t-tù tsiah tuā-tù ,
Guá bēr iânn sing siūnn su .
穩觸觸
刺鑿
搬搬 臺北

Ū pún berh thàn ún-tak-tak ,
Thiann tio̍h lâng huē tshì-tsha̍k ,
Puann-puann lâi khìr tuà Tâi-pak ,
Tsiah buē terh gāi lâng ê ba̍k .
頂港
省人
一世人 允凍凍
拏準 好額人
Ū thàn lâi khìr tuà tíng-káng ,
Siánn-lâng tsai lír tsîng ū ang ,
Tsia̍h tsi̍t-sì-lâng ún-tàng-tàng ,
Lia̍h-tsún lán hó-gia̍h-lâng .
現金 八仟外
大本 快活

利息 無絕
Hiān-kim tsiah ū pe̍h-tshing-guā ,
Tuā-pún tsuè khah khuìnn-ua̍h ,
Gáu tsiah lâi khìr sing kāng puah ,
Lī-sik hōng sinn khiok bô-tsua̍h .
打拼 富貴
野草
返來 伐落 別位
臺南 府城 離開
Lâng phah-piànn buē hù-kuì ,
iá-tsháu tshī buē puî ,
Tńg-lâi hua̍t-lo̍h tuà pa̍t-uī ,
Tâi-lâm Hú-siânn tio̍h lî-khui .
八千兩銀 拴好好
阿司 伐落
過定 樟腦
一萬外銀
Pueh-tshing-niú-gûn tshuân-hó-hó ,
A-sai lír kín khìr hua̍t-lo̍h ,
Sing kāng kèr-tiānn bué tsiunn-ló ,
Tsi̍t-bān-guā-gûn ke kánn .
大本 生理
趕緊
寸金 箱多
正點鐘
Tuā-pún sing-lí khah tsuè ,
Tann khah kuánn-kín khìr kāng thue̍h ,
Tshùn-kim tiānn bián siunn-tsuē ,
Tsiânn-tiám-tsing guá tio̍h huê .
阿司 恰緊
銀兩
歡喜 阿招 商信
真多 心神
A-sai kiò i kuánn khah-kín ,
Tio̍h tsiong gûn-niú tuà tsāi sin ,
Huann-hí A-tsio ū siong-sìn ,
Īng khí tsin-tsuē ê sim-sîn .
阿招 出門 藏錢
這鏨 不敢
厝字 借錢 利便
三十天
A-tsio tshut-bn̂g berh tsông-tsînn ,
Tsit-tsām m̄-kánn tsuè siunn tshiân ,
Tshù-lī tsioh-tsînn kài lī-piān ,
Kah lâng hān sann-tsa̍p-thian .
阿招 了後
趕緊 返來 因兜
接着 阿司
樟腦
A-tsio tsînn khìr tsioh liáu-āu ,
Kuánn-kín tńg-lâi tīr in-tau ,
Tsiap-tio̍h A-sai i kàu ,
Tsînn khìr tsiunn-ló tio̍h thang kau .
廣起 樟腦 幾件
下埔 得卜
八千 過定
減彩 真惊
Kóng-khí tsiunn-ló bué kuí-kiānn ,
Ē-poo ū tsûn tit-berh kiânn ,
Guá tio̍h pueh-tshing kai kèr-tiānn ,
Kiám-tshái tsông guá tsin-kiann .
船期 簡的 即年
下埔 則時 起身
小心 謹慎
出外 不通 無頭神
Tsûn-kî kán-ē tsiah--nî kín ,
Ē-poo tsik-sî berh khí-sin ,
Ài tio̍h sio-sim khah kín-sīn ,
Tshut-guā m̄-thang bô-thâu-sîn .
七千五
出外
貧厝 貧路
五百元
Guá khìr kāng thue̍h tshit-tshing-gōo ,
Tshut-guā tsînn tio̍h tuà khah too ,
Lâng kóng pîn-tshù pîn-lōo ,
Tsiah ū ke tshuân gōo-pah-khoo .
船期 時間 止定
袂得 餞行
出外 不通 開用
香港 專是 藝旦宮
Tsûn-kî sî-kan ū tsí-tīng ,
Buē-tit thang lír tsiān-hîng ,
Tshut-guā m̄-thang tuā khai-īng ,
Hiong-káng tsuan-sī gē-tuànn-king .
出外 是卜 轉錢
那有 心神
欣善
永久 萬萬年
Tshut-guā sī-berh siūnn tsuán-tsiân ,
Nà-ū sim-sîn thang khìr thian ,
Tio̍h lír guá tsiah ū him-siān ,
Khóo buē íng-kiú bān-bān-liân .
香港 專色 藝旦
手腕 真好
省款
愛着 伸手 心肝
Hiong-káng tsuan-sik gē-tuànn ,
Tshiú-uánn tsin-hó gâu nuâ ,
Tuì lír siánn-khuán tio̍h siūnn khuànn ,
Ài-tio̍h tshun-tshiú bong sim-kuann .
廣話 無影
當天 咒咀
僥心 歸家 無命
萬古 流傳 呆名
Kiann guá kóng-uē ē bô-iánn ,
Tng-thinn tsiù-tsuā hōo lír thiann ,
Hiau-sim kui-ke tsâu bô-miā ,
Bān-kóo liû-thuân ē phái-miâ .
阿司 不識 校邵
絕對 相僥
歸家 死了了
當天 立誓 註銷
A-sai m̄-pat serh hau-siâu ,
Tsua̍t-tuì siūnn lâi sann-hiau ,
hiông kui-ke sí-liáu-liáu ,
Tng-thinn li̍p-sè lân tsù-siau .
實心 安年
一盒 鷄蛋糕
減彩 心悶 煩惱
燒茶
ū si̍t-sim an-ni ,
Guá tshuân tsi̍t-a̍h kue-ln̄g-ko ,
Kiám-tshái sim-būn huân-ló ,
Thang phèr sio-tê tsia̍h thit-thô .
點心 一包
乾埔
時間 得卜
搬運 碼頭
Tiám-sim guá tshuân tsi̍t-pau ,
lâng ta-poo khah gâu ,
Sî-kan too tit-berh kàu ,
Hèr tio̍h puann-ūn lâi bé-thâu .
心肝
野未 落船
想着 心頭 真正
錢銀
Lâng ê sim-kuann lia̍h buē tsún ,
Iá-bēr tiám hèr thang lo̍h-tsûn ,
Siūnn--tio̍h sim-thâu tsin-tsiànn būn ,
terh siūnn lâng kah tsînn-gûn .
袂付 趕緊
七千五元
走圭 戶定 外面
阿招 入神
Kiann liáu buē-hù tsin kuánn-kín ,
Tshit-tshing-gōo-khoo pa̍k tsāi sin ,
Hua̍h tshut hōo-tīng kàu guā-bīn ,
A-tsio khuànn kah berh li̍p-sîn .
目周 無彌
煩惱
返越 無看見
出門 又在
Mhuànn kah ba̍k-tsiu tsuân bô-ni̍h ,
It huân-ló lâng siūnn tsînn ,
Kiânn kàu tńg-uat bô-khàunn-kìnn ,
Tsînn kah tshut-bn̂g iû-tsāi thinn .
下集 債主 知影
入門 踏戶 大小聲
阿招 賣厝 物件
真正 可憐 好聽
Ē-tsi̍p tsè-tsú tsâu tsai-iánn ,
Li̍p-bn̂g ta̍h-hōo tuā-suè-siann ,
A-tsio buē-tshù piàn bn̍gh-kiānn ,
Tsin-tsiànn khónn-lîn tsiok hó-thiann .
第二集 第四集