首頁 >資料庫介紹
目錄

冊名 新歌林投姉
編者 陳春榮
出版社 興新出版社
出版年 1955年
篇名 第二集
顯示 的款式:
Lô-má-jī 是
漢字是
初集 下本
阿司 慇懃
這咀 生理
頂回 十兩銀
Tshoo-tsi̍p tsuè liân ē-pún ,
A-sai kah tsin un-khûn ,
Tsit-tsuā sing-lí ū khah tūn ,
Thàn ke tíng-huê tsa̍p-niú-gûn .
大嫂 收起來
有趁 脚骨 袂酸
這次 無愛 化遠
想卜 換位 厦門
Tuā-só tsînn siu-khí-lâi khǹg ,
Ū-thàn kha-kut kiânn buē-sng ,
Tsit-tshìr bô-ài khìr huah-hn̄g ,
Siūnn-berh uānn-uī kiânn Ē-bn̂g .
趁錢 仔嫂
___lng7- ___ 絕對
有趁 加減 秤彩
生理 行情 起落
Thàn-tsînn lâi pun lín a-só ,
Hiâm tsió ln̄g- tsua̍t-tuì ,
Ū-thàn ke-kiám tshìn-tshái ,
Sing-lí hâng-tsîng ē khí-lo̍h .
無要緊
燒酒 通閣
厦門 喜方面
按算 著時 起身
Thàn ke thàn tsió bô-iàu-kín ,
Kín lim sio-tsiú thang-koh thîn ,
Berh uānn Ē-bn̂g hí-hong-bīn ,
Àn-sǹg tīr-sî berh khí-sin .
現在 流水
明仔下埔
所在 換位
袂死 袂肥
Hiān-tsāi tsûn terh tán lâu-tsuí ,
Bîn-á-ē-poo tio̍h berh khui ,
Sóo-tsāi kiânn uānn-uī ,
buē-sí tiùnn buē-puî .
明仔下埔 出航
返來 二工
一仟兩 銀項
這囘 着閣 帮忙
Bîn-á-ē-poo berh tshut-phâng ,
Tńg--lâi tshiân kah ln̄g-kang ,
Khuán tsi̍t-tshing-niú ê gûn-hāng ,
Tsit-huê tio̍h-koh tsài pang-bâng .
恰多 嗎是 逞好
註文
合興 大隻
三噹 筵食
Khah-tsuē mā-sī thìng-hó kià ,
Guân ū tsù-bûn lír ê gia̍h ,
Ha̍p-hing ê tsûn khah tuā-tsiah ,
Sann-tǹg khah iân-tsia̍h .
流水 出港
這咀 算是 第三邦
烏糖 別項
厦門 船頭行
Lâu-tsuí tīnn berh tshut-káng ,
Tsit-tsuā àng-sī tuē-sann-pang ,
Guân tsuè oo-thn̂g pa̍t-hāng ,
Ē-bn̂g bián tsûn-thâu-hâng .
這咀 別項
一色 烏糖
小人 這款 軟鑽
順風 得利 入門
Tsit-tsuā liâm pa̍t-hāng bn̍gh ,
Guân tsi̍t-sik ê oo-thn̂g ,
Tsió-lâng tsit-khuán tsiah lǹg-tsǹg ,
Sūn-hong tit-lī tsá li̍p-bn̂g .
阿司 吩咐 明通嫂
那不 出門
囝仔
水邊 不通
A-sai huan-hù Bîng-thong-só ,
Nā-m̄ tshut-bn̂g tsînn ,
Gín-á lír tio̍h kóo i ,
Tsuí-pinn m̄-thang khìr thit-thô .
厦門 到位
極慢 五日 回歸
汕頭 着閣 流水
離開
Ē-bn̂g khah kūn sing kàu-uī ,
Ki̍k-bān gōo-li̍t tio̍h huê-kui ,
Suànn-thâu tio̍h-koh tsi̍t lâu-tsuí ,
Tsiū tsia berh kah lír lî-khui .
囝仔 也着
不通 亂亂行
記在 有影
走圭 戶定 大埕
Gín-á tio̍h iā-tio̍h thiànn ,
M̄-thang hōo i luān-luān-kiânn ,
Tio̍h kì-tsāi sim khah ū-iánn ,
Hua̍h tshut hōo-tīng kàu tuā-tiânn .
奉送 叔叔 門外
秋後 坐船 寒熱
順風 得利 相續
某子 快活
Hōng-sàng tsik-tsik tshut bn̂g-guā ,
Tshiu-āu tsēr-tsûn buē kuânn-lua̍h ,
Sūn-hong tit-lī liân sann-suà ,
Bóo-kiánn lín thang khuìnn-ua̍h .
大嫂 好意
心肝 不甘
出門 初七 黃昏暗
十二 台南
Tuā-só tuì guá tsiah hó-ì ,
Sim-kuann siūnn m̄-kam ,
Tshut-bn̂g tshue-tshit hông-hun-àm ,
Tsa̍p-lī tio̍h huê kàu Tâi-lâm .
這咀 貨色 恰多
按算 十二 就卜
船內 主細
不比 在著 本街
Tsit-tsuā hèr-sik tsuân khah-tsuē ,
Àn-sǹg tsa̍p-lī tio̍h-berh huê ,
Tsûn-lāi lír tio̍h khah tsú-suè ,
Put-pí tsāi-tīr lán pún-kue ,
阿司
目色
越頭 過來
招娘 全然 疑心
A-sai tshuì ìng thâu tīm ,
Ba̍k-sik guá lâng khah kim ,
Ua̍t-thâu kèr--lâi khiā terh sīm ,
Tsio-niû tsuân-liân gî-sim .
越頭 這搭
則時
三噹 袂得
心肝 袂輸 阿爸
Ua̍t-thâu khuànn gún tīr tsit-tah ,
Tsik-sî kiânn suah thîng kha ,
Kiann lán sann-tǹg buē-tit ,
Sim-kuann buē-su in a-pà .
門脚口
準準 下得 入頭
加蚤
免閣
Khuànn i tīr bn̂g-kha-kháu ,
Tsún-tsún ē-tit thang li̍p-thâu ,
Khah khuài ùn nuā tng ka-tsáu ,
Bián-koh īng tsînn thìng kau .
免閣 手腕
女人 金錢關
延路 豫算
一个
Tann bián-koh īng tshiú-uán ,
Lír-lîn lân kèr kim-tsînn-kuan ,
Iân-lōo kiânn īr-suàn ,
Kàu tsia tio̍h tńg tsi̍t-ê uan .
金錢 愧力 正實
招娘 心肝 快活
全無 嫌疑
開步 大走圭
Kim-tsînn khuì-la̍t tsiann-si̍t tuā ,
Tsio-niû sim-kuann tsin khuìnn-ua̍h ,
Khuànn i tsuân-bô hiâm-gî guá ,
Tann tio̍h khui-pōo kín tuā-hua̍h .
阿司 這平 暫且 宿
阿招
卜閣 出聲
返越
A-sai tsit-pîng tsiām-tshiánn hioh ,
Sing lâi kóng khí A-tsio ,
Berh-koh tshut-siann kiann hōng tshiò ,
Tńg-ua̍t tann khuànn i buē tio̍h .
帶者 一困
安平 搭船
一份
在得 報答
Tuà-tsia kah guá kóng tsi̍t-khùn ,
Tio̍h kàu An-pîng khìr tah-tsûn ,
thàn guá tah tsi̍t-hūn ,
Tsāi-tit pò-tap i ê un .
也無 意外 發生
可憐 長成
趁錢
這款 多情
Iā-bô ì-guā lâi huat-sing ,
Khónn-lîn guá kiánn bēr tióng-sîng ,
Thàn-tsînn lâi terh pun lán īng ,
lâng tsit-khuàn ê too-tsîng .
入來 房宮內
思念 多情 阿司
尫婿
不敢
Li̍p--lâi tsēr tīr pâng-king-lāi ,
Sir-liām too-tsîng Tsiu A-sai ,
Khah lán ê tshin ang-sài ,
M̄-kánn giân khí kiann lâng tsai .
阿司 正道
尫婿
趁錢 頭路
不是 襤摻 乾埔
A-sai ê lâng kiânn tsìng-tōo ,
lán ang-sài tsîng khah too ,
Tsuan siūnn thàn-tsînn tsuè thâu-lōo ,
M̄-sī lām-sám ê ta-poo .
阿司 襤摻
無通 台南
逐項 好感
誠實
A-sai ê lâng buē lām-sám ,
Bô-thang tiānn tuà lán Tâi-lâm ,
Ta̍k-hāng tuì làn tsiah hó-kám ,
Lâng tsiànn sîng-si̍t sik buē tham .
初十 十一
天光 十二 門| 五日
約束 六工
不知 野是
Tshe-tsa̍p khuànn kah kàu tsa̍p-it ,
Thinn-kng tsa̍p-lī gōo-li̍t ,
Kah guá iok-sok la̍k-kang sit ,
M̄-tsai hir iá-sī si̍t .
十二 野未
下方 一冥 二冥
目周 淵映
聽見 外面 呌門
Tsa̍p-lī li̍t àm iá-bēr tńg ,
Ē-hng tsi̍t-mî ln̄g-mî tn̂g ,
Khuànn kah ba̍k-tsiu berh ian-n̄g ,
Thiann-kìnn guā-kháu terh kiò-bn̂g .
聽着 聲音 熟賽
開門
真正 歡喜 心內
都是 叔叔 阿司
Thiann-tio̍h siann-im ū si̍k-sài ,
Khui-bn̂g tsi̍t khàunn tsiah ē tsai ,
Tsin-tsiànn huann-hí tsāi sim-lāi ,
Too-sī tsik-tsik Tsiu A-sai .
一禮拜 門|仔
耳空 野是
後房 總舖
燒茶 雞蛋糕
Khìr tsi̍t-lé-pài tú-á ,
Hīnn-khang ū tsiūnn iá-sī ?
siān āu-pâng tsóng-phoo ,
Sio-tê thang phèr kue-ln̄g-ko .
榮舖
雞蛋糕 燒茶
商當 不是 人客
皆忌 一家
siān îng-phoo thìng the ,
Tsia̍h ke-ln̄g-ko phèr sio-tê ,
Siong-tong m̄-sī sin lâng-kheh ,
Kah ka-kī kâng tsi̍t-ke .
一醒
點心 一包
準備 好好 逞校
返來 倫喉
Guá khùn tsi̍t-tshínn tsiah phàu ,
Tiám-sim lír tshuân tsi̍t-pau ,
Tsún-pī hó-hó terh thìng-hāu ,
Hōo lír tńg--lâi thang lūn-âu .
坐船 大路
燒茶
厝內 那有 一戶
正氣 乾埔
Tsēr-tsûn khah thiám pháu tuā-lōo ,
lim sio-tê tshuì ē phoo ,
Tshù-lāi nā-ū lán tsi̍t-hōo ,
Lír tsìng-khì ê ta-poo .
這咀 返來 廣話
頭二囘
無通 化年
門| 跋價
Tsit-tsuā tńg--lâi buē kóng-uē ,
ū khah su thâu-ln̄g-huê ,
Bô-thang thàn kah huah--nî tsuē ,
Thn̂g pua̍h-kè hiám pìnn kuê .
烏糖 跋價 恰小
大嫂 阿招
小雨 寬仔
阿司 的得
Oo-thn̂g pua̍h-kè thàn khah-tsió ,
Thue̍h hōo tuā-só A-tsio ,
Sió-hōo tsia̍p lo̍h khuann-á khioh ,
A-sai póo lír ē-tit tio̍h .
無要緊
化年
對頭 知己 商信
歸冥 無困 安眠
Thàn tsuē thàn tsió bô-iàu-kín ,
Guá buē khîng kah huah--nî tsin ,
Tuì-thâu ti-kí sann siong-sìn ,
Kui-mî bô-khùn khìr an-bîn .
生理 卜那 決定
歡迎
後房 空空 養靜
無眠 精英
Sing-lí berh-nā ū kuat-tīng ,
thàn guá tsin huan-gîng ,
Āu-pâng khang-khang khìr ióng-tsīng ,
Bô-bîn lâng buē tsing-ing .
一人 不知 一人
遠下 返來
外口 歸船載
大嫂 不知
Tsi̍t-lâng m̄-tsai tsi̍t-lâng tāi ,
Guá tuì hn̄g--ē siūnn tńg--lâi ,
Guā-kháu kóng kah kui-tsûn-tsài ,
Tuā-só lír kám tsuân m̄-tsai .
外口 省款
家內 自由權
尫婿 通好
不惊 宣傳
Guá-kháu lâng hán siánn-khuán ,
Ka-lāi guá tsīr-iû-kuân ,
ang-sài thang-hó kuán ,
Guá too m̄-kiann lâng suan-thaûn .
保領
水清魚現 不惊
可憐 呆命
榮人 不通
Ū sīr kánn lír póo-niá ,
Tsuí-tshing-hîr-hiān guá m̄-kiann ,
Lír ū khónn-lîn guá phái-miā ,
Îng-lâng ê m̄-thang thiann .
耳空 真重
不閣 永有 五色人
拿準 省空隙
舊年 死尫
Hīnn-khang guá pàng tsin-tāng ,
M̄-koh íng-ū gōo-sik-lâng ,
Lia̍h-tsún guá siūnn siánn-khang-phāng ,
Lír koh kū-nî tsiah sí-ang .
粿
外頭 事非
不成 連累
心肝
Tsuè kér buē ng lâng ê tshuì ,
Kuán i guā-thâu kóng sīr-hui ,
M̄-tsiânn tsuè lâi sann liân-luī ,
Sim-kuann tsuè lír pàng i khui .
不是
一个 守寡人

閣來 不通
M̄-sī guá terh kiann lâng háng ,
Lír sǹg tsi̍t-ê tsiú-kuánn-lâng ,
khang berh tsha̍k kah ū phāng ,
Guá siūnn koh-lâi kánn m̄-thang .
野未 牽手
省人 自由
爭差 子兒
維持
Lír iá-bēr tshuā khan-tshiú ,
Siánn-lâng ū lán ê tsīr-iû ,
Tsing-tsha kiánn-lî tsin ,
Î-tshî buē tiâu tsiah lâi liu .
大嫂 理由 不識
卜是 有影
歸面 優葛葛

Tuā-só lí-iû tsiànn m̄-pat ,
Berh-sī ū-iánn khah ta̍t ,
Siūnn tio̍h kui-bīn iu-kat-kat ,
Berh kah lâng tsìnn thó tio̍h la̍t .
出去 不知影
外頭 呆聽
恁尫 打拼
契兄
Lír tshut--khìr m̄-tsai-iánn ,
Guā-thâu hán tio̍h tsiànn phái-thiann ,
thuè lín-ang terh phah-piànn ,
Suah kóng lír ê khuè-hiann .
卜閣
野閣 娶妻
對頭 浪總 無關係

Guá siūnn berh-koh ,
Lír iá-koh buē tshuā-tshe ,
Tuì-thâu lóng-tsóng bô-kuan-hē ,
Lâng hán ū tshun tsiah lán ê .
大嫂 你廣 無要緊
真正 呆意神
故意
愛人
Tuā-só lír-kóng bô-iàu-kín ,
Thiann tio̍h tsin-tsiànn phái-ì-sîn ,
Ū lâng kòo-ì tng guá bīn ,
Kóng lír guá ê ài-lîn .
商好
心火

大嫂 體面
Kóng lír guá ê siong-hó ,
Thiann tio̍h sim-hér lóng tsâu to̍h ,
Siūnn berh i kiāu kah tshoh ,
Hāi tio̍h tuā-só thé-bīn .
無影
無人 拿姦
怨恨 子兒 細漢
這層
Bô-iánn kánn terh kiann lâng hán ,
Lán bô-lâng thang lia̍h-kan ,
Uàn-hūn kiánn-lî suè-hàn ,
Kám tsiah hōo lâng hán tsit-tsân .
多歲 却四
又閣 這陣 子兒
甲意
這群
Guá tsuē-hèr khah khiap-sì ,
Iū-koh tsit-tīn ê kiánn-lî ,
Lâng hōo guá ē kah-ì ,
Kiánn tèr tsit-kûn kuí berh ti̍h .
大嫂 想卜

衫褲 那有 一空
快活
Tuā-só gáu siūnn-berh tshuā ,
Tsham kiánn khìr kám ū tsua̍h ,
Sann-khòo nā-ū tsi̍t-khang phuà ,
Bián iang lâng pâng tio̍h khuìnn-ua̍h .
斟足 看覓
了丁 失財
那無 破病
茶湯
Tio̍h lâi tsim-tsiok mn̄g khuànn-bāi ,
Tsiah buē liáu-ting kah sit-tsâi ,
Nā-bô phuà-pīnn tio̍h tsin hāi ,
Tê-thng khuànn berh tuì lâi .
野未 牽手
頭燒耳賴 自由
烏寒 夭壽
雙脚 球球球
Siūnn lán iá-bēr tshuā khan-tshiú ,
Thâu-sio-hīnn-lua̍h put tsīr-iû ,
khí oo-kuânn tio̍h iáu-siū ,
Khùn tio̍h Sang-kha khiû-khiû-khiû .
化緊
虛言 野是
一个 後面
夫人
Liām tng liām siūnn huah-kín ,
serh hir-giân iá-sī tsin ,
Tsi̍t-ê tuà tīr tsit āu-bīn ,
Guá hōo lír tsuè hu-lîn .
招介
省款 人才
不着 看覓
野是 卜去
Lír kóng berh kah guá tsio-kài ,
Sinn sîng siánn-khuán ê lîn-tsâi ,
M̄-tio̍h guá thau khuànn-bāi ,
Iá-sī berh-khìr phiàn i lâi .
手頭 閣再 咸慢
又原 死尫 為難
生成 大漢
仝日 出世 年間
Tshiú-thâu koh-tsài buē ham-bān ,
Iū-guân sí-ang terh uî-lân ,
Sinn-sîng kah guá pînn tuā-hàn ,
Kâng-li̍t tshut-sì ê nî-kan .
舊年 死尫
面膜 相同
為難 半項
媒人
I kū-nî tsiah sí-ang ,
Bīn-bôo kah guá tsin sann-kâng ,
buē uî-lân lán puànn-hāng ,
berh gáu tsiah tsuè hm̂-lâng .
好意
時在
簡的 生成 門|好
不知 有影 野是
Hó-ì lír berh guá ,
Si̍t-tsāi in tshù tuà tīr ,
Kán-ē sinn-sîng huah tú-hó ,
M̄-tsai ū-iánn iá-sī .
建致 家後 正經
分明
不知 外賢
千里 目前
Kiàn-tì ke-āu tsìng-king ,
lír kóng kah tsiah hun-bîng ,
M̄-tsai lín berh guā-gâu kíng ,
Hn̄g tīr tshian-lí kūn ba̍k-tsîng .
安年 諒必
不知 野是
袂得 成事
顛倒 恕如
An-ni liōng-pit tio̍h lír ,
M̄-tsai si̍t iá-sī hir ,
berh buē-tit thang sîng-sīr ,
Tian-tò hāi guá hōng sìr-lîr .
明通 十二工
厝內 不時 媒人
孤孤

Bîng-thong bēr tsa̍p-lī-kang ,
Tshù-lāi put-sî ū hm̂-lâng ,
Koo-koo khuànn lír ū kàu tāng ,
Ài lír lâi hōo guá tsuè ang .
反變
尫某 也是
媒人 不免
就緊 不通
Kiann lír tshuì kóng koh huán-piàn ,
Ē sîng ang-bóo iā-sī iân ,
Tio̍h īng muî-lâng m̄-bián ,
Berh tio̍h tsiū-kín m̄-thang tshiân .
阮兜
媒人
尫婿
換嘴 阿司
Gún-tau lír too tsin tsia̍p lâi ,
iang muî-lâng thó hōng tsai ,
Berh lâi ti̍h lín tsuè ang-sài ,
Uānn-tshuì berh kiò lír A-sai .
袂曉 事勢
別人 安年
乙生 不識 好禮
後房宅
Lír tsin buē-hiáu khàunn sīr-sè ,
Pa̍t-lâng guá an-ni ê ,
It-sing m̄-pat tsiah hó-lé ,
Kiông kiò lír khìr āu-pâng-the̍h .
袂曉

以前 不敢 按盞
胎詞 心肝
Tsóng huah gōng buē-hiáu khuànn ,
terh īng kah lír nuâ ,
Í-tsîng m̄-kánn kóng àn-tsuánn ,
Kiann lír ther-sî ê sim-kuann .
因子 酒菜
簡的 即久 野未
好物 欵待
阿司
Ū tshe in-kiánn kiò tsiú-tshài ,
Kán-ē tsiah-kú iá-bēr lâi ,
siánn hó-bn̍gh thang khuán-thāi ,
Kiò berh lâi tshiánn lír A-sai .
秤彩 米酒
醉醉 憂愁
朋友
孽緣 寃仇
Tshìn-tshái tah kuá tshoo bí-tsiú ,
Tsia̍h i tsuì-tsuì kái iu-tshiû ,
Tsîng gún ang ê pîng-iú ,
Suah kiat gia̍t-iân uan-siû .
後集 內中 這款
三對 金手環
手腕
過面
Āu-tsi̍p lāi-tiong tsuè tsit-khuán ,
Kuáinn lâng sann-tuì kim-tshiú-khuân ,
Iōng kah tsiah kiông ê tshiú-uán ,
Tsînn kuáinn kèr-bīn tsuè i suan .
物件 重要
金表仔鍊 二條
現錢 歸萬 朗總
明白 籠僚
Bn̍gh-kiānn kâng tsioh khah tiōng-iàu ,
Kim-pió-á-liān tsioh ln̄g-tiâu ,
Hiān-tsînn kui-bān lóng-tsóng liáu ,
Hèr buē bîng-pi̍k suah làng-liâu .
樟腦 香港
財產 空空空
汕頭 活動
大規模 番行
Berh phuè tsiunn-ló khìr Hiong-káng ,
Tsâi-sán kau kah khang-khang-khang ,
Khí in Suànn-thâu terh ua̍h-tāng ,
Tsin tuā-kui-bôo khui huan-hâng .
連續 逐集 便
不才 初初

親象 頂延
Liân-suà ta̍k-tsi̍p lín piān ,
Put-tsâi tshoo-tshoo tsiah o̍h pian ,
Guá tsâi soo ha̍k khah tshián ,
thang tshin-tshiūnn in tíng-iân .
第一集 第三集