首頁 >資料庫介紹
目錄

冊名 社會教化新歌
編者 林秋男
出版社 新竹竹林書局
出版年 1989
篇名 下本
顯示 的款式:
Lô-má-jī 是
漢字是
一欵 做人 示大
得確 不通 風花
世間
不通
Tsi̍t-khuán tsuè-lâng ê sī-tuā ,
Tik-khak m̄-thang siunn hong-hua ,
siūnn sè-kan ū beh tuà ,
M̄-thang tuì sik siunn buâ .
做人 示大 平正
教訓 示小
那是
自己 呆路 不通
Tsuè-lâng sī-tuā tio̍h pînn-tsiànn ,
Kàu-hūn sī-suè tsiah ē thiann ,
Nā-sī ū siūnn beh kiánn ,
Tsū-kí phái-lōo m̄-thang kiânn .
示大 模範
教訓 子弟
自己 不正
治家 方針 第一
Lán tsuè sī-tuā ài môo-huān ,
Kàu-hūn tsú-tē tsiah ū kuân ,
Tsū-kí put-tsìng tio̍h oh kuán ,
Tī-ke hong-tsiam tē-it kuan .
四正 尊重
不正 示小 服從
偏心 示大事 種種
示小 天良
Sì-tsiànn tsiah ū lâng tsun-tiōng ,
Put-tsiànn sī-suè ho̍k-tsiông ,
Phian-sim sī-tuāsū tsióng-tsióng ,
Sī-suè tio̍h khí thian-liông .
不正
只點 關懷
示小 不從 莫怪
怎樣
Siōng put-tsìng tsik uai ,
Tsí-tiám tshiánn lín ài kuan-huâi ,
Sī-suè put-tsiông a̍h bo̍k-kuài ,
Tsuánn-iūnn hōo lán buē kuai .
食老 認老 愛守
老不修
一面 老夭壽
示小 不服 理由
Tsia̍h-lāu līn-lāu tio̍h ài-siú ,
Tsiah buē hōng tshiò lāu-put-siu ,
Tsi̍t-bīn lâng lāu-iáu-siū ,
Sī-suè put-ho̍k siánn lí-iû .
示大 不通 專制
代志 一切 少年
食老 着愛 性地
家內 整齊
Sī-tuā m̄-thang siunn tsuan-tsè ,
Tāi-tsì it-tshè siàu-liân ê ,
Tsia̍h-lāu tio̍h-ài kái sìng-tē ,
Ka-lāi a̍h tsiah ē tsíng-tsê .
老人 不可 什念
不通
着是 什念 欠點
顛倒 示小
Lāu-lâng m̄-thang siunn tsa̍p-liām ,
kiánn m̄-thang siunn giâm ,
Tio̍h-sī tsa̍p-liām siōng khiàm-tiám ,
Tian-tó suah hōo sī-suè hiâm .
食老 食便
一切 少年
各位 父老
事事 勿管 榮仙仙
Tsia̍h-lāu tio̍h lâi siūnn tsia̍h-piān ,
It-tshè pàng hōo in siàu-liân ,
Kok-uī hū-ló lín tio̍h siàn ,
Sū-sū mài-kuán îng-sian-sian .
着認 習慣
少年

示小 青蕃
Tio̍h-līn lán ê phái si̍p-kuàn ,
Tsiah hōo siàu-liân khuànn kuân ,
Ke kóng ke hōo lâng uàn ,
Suah hōo sī-suè kóng tshinn-huan .
示小 不通 屎派
亂罵 示大 應該
只欵 風俗 妨害
官廳 制裁
Sī-suè m̄-thang siunn sái-phài ,
Luān-mā sī-tuā put ing-kai ,
Tsí-khuán hong-sio̍k ū hóng-hāi ,
Ē siū kuann-thiann lâi tsè-tshâi .
爸母 尊敬
子兒 順情
不孝 示大逆 天命
外邊 批評
Pē-bó lán tio̍h ài tsun-kìng ,
Tsuè lâng kiánn-lî ài sūn-tsîng ,
Put-hàu sī-tuāgi̍k thian-bīng ,
Koh siū guā-pinn lâng phue-phîng .
大兄 小弟
家庭 不通
着愛 耳空
查某人
Tuā-hiann sió-tī thiann guá káng ,
Ka-tîng buē sian m̄-thang ,
Tio̍h-ài hīnn-khang pàng khah tāng ,
Luān ke lóng tsa-bóo-lâng .
做人 着愛 心定
不通
有影
家庭 內亂 名聲
Tsuè-lâng tio̍h-ài tsú sim-tiānn ,
M̄-thang bóo kóng tio̍h thiann ,
Guá khǹg ê lóng ū-iánn ,
Ka-tîng lāi-luān phái miâ-siann .
定性 要緊
作人 不通 耳空輕

家內 袂和 終久
Lâng tio̍h tiānn-sìng tsuè iàu-kín ,
Tsuè-lâng m̄-thang hīnn-khang-khin ,
Bóo kóng ê bián kai sìn ,
Ka-lāi buē-hô tsiong-kú pîn .
兄弟 和協 不退
家內 袂和 成家
鄰右 廣話
終久 問題
Hiann-tī hô-hia̍p hing buē-thuè ,
Ka-lāi buē-hô put sîng-ke ,
Ē siū lîn-iū ke kóng-uē ,
Tsiong-kú ū tuā būn-tuê .
家內 大小 和好
一時 內亂
不賢
致到 兄弟 失和
Ka-lāi tuā-suè tio̍h hô-hó ,
Tsi̍t-sî lāi-luān hōng khuànn ,
Bóo put-hiân gâu o̍h ,
Tì-kàu hiann-tī suah sit-hô .
呆運 不賢
不做 私偏
那愛 家庭 發展
不通 枕頭絃
Phái-ūn tshuā tio̍h bóo put-hiân ,
Beh tsia̍h m̄-tsuè siūnn su-phian ,
Nā-ài ka-tîng hoo huat-tián ,
M̄-thang gōo thiann tsím-thâu-hiân .
不賢 查某 一部份
使弄 尫婿
家內 不時 弄弄滾
輕分
Put-hiân tsa-bóo tsi̍t-pōo-hūn ,
Sái-lōng ang-sài tio̍h ài hun ,
Ka-lāi put-sî lōng-lōng-kún ,
Beh tsia̍h tsuè gâu khing-hun .
查某 一欵 貧彈
一日 食飽
分家
即兮
Tsa-bóo tsi̍t-khuán pîn-tuānn tsò ,
Tsi̍t-li̍t tsia̍h-pá siūnn tshit-thô ,
Tshá beh pun-ke thang tsia̍h ,
Tsiah-ē kah lâng lóng buē .
家內 不時 車車返
尫婿 一冥
只欵 魔病
兄弟 長頭毛
Ka-lāi put-sî tshia-tshia-tńg ,
Ang-sài tsi̍t-mî tshá kah kng ,
Tsí-khuán môo-pīnn buē tn̄g ,
Hiann-tī ē pun tn̂g-thâu-mn̂g .
作人 不通
呆某 是非
呆某 連累
兄弟 致到 分開
Tsuè-lâng m̄-thang thiann bóo tshuì ,
Phái-bóo ki̍k gâu sinn sī-hui ,
Tshuā tio̍h phái-bóo sann liân-luī ,
Hiann-tī tì-kàu suah pun-khui .
查某 一欵 罎籠
生言造語 駛弄
三噹 珍動
定定 分孤人
Tsa-bóo tsi̍t-khuán tsin áng-láng ,
Sinn-giân-tsō-gí sái-lōng ang ,
Sann-tǹg beh tsia̍h tín-tāng ,
Tiānn-tiānn tshá ài pun-koo-lâng .
不分
暗中 獅脚錢
只欵 查某 呆物
逐暗 尫婿 歸冥
M̄-pun i teh kiann lâng phinn ,
Àm-tiong gâu khiò sai-kha-tsînn ,
Tsí-khuán tsa-bóo ki̍k phái-mi̍h ,
Ta̍k-àm ang-sài tshá kui-mî .
時時 尫婿
只欵 查某 嘴獅
多人
這種 查某 大家
Sî-sî too teh tshá ang-sài ,
Tsí-khuán tsa-bóo ki̍k tshuì-sâi ,
Ha̍p leh tsuē-lâng hiâm tsia̍h bái ,
Tsit-tsióng tsa-bóo ta̍k-ke tsai .
家庭 只點
查某 眾人
不守 家規 婦道
方針
Ka-tîng tsuè hāi tsí-tiám ,
Ài tsia̍h tsa-bóo tsìng-lâng hiâm ,
Put-siú ka-kui hū-tō khiàm ,
Tsuan kah lâng kâng hong-tsiam .
親像 只欵 模範
家內 不時 事端
呆某 噢管
無權
Tshin-tshiūnn tsí-khuán phái môo-huān ,
Ka-lāi put-sî sinn sū-tuan ,
Tshuā tio̍h phái-bóo tsin oh-kuán ,
Kiann bóo ê lâng suah bô-kuân .
一欵 穿
狹四 流行
尫婿 環境
婦道 無正經
Tsi̍t-khuán tshá tsia̍h kah tshá tshīng ,
Khiap-sì siūnn thàn lâng liû-hîng ,
siūnn ang-sài ê khuân-kíng ,
Put siú hū-tō bô-tsìng-king .
一欵 富貴
剋虧
歸日 粧美美
一定
A̍h ū tsi̍t-khuán tham huì-kuì ,
ang pàng kiánn tsin khik-khui ,
Kui-li̍t siūnn beh tsng-suí-suí ,
Tsia̍h lāu it-tīng sóo kui .
貪歡 不碟
古意 不成人
不碟 尫婿
親像 只欵 不通
Ū lâng tham-huan m̄-ti̍h ang ,
Hiâm ang kóo-ì m̄-tsiânn-lâng ,
M̄-ti̍h ang-sài kiánn suà pàng ,
Tshin-tshiūnn tsí-khuán sian m̄-thang .
古意 婿
紅杏出墻 私通
家官 尫婿
厝內
Kóo-ì suah hoo hiâm sài gōng ,
Âng-hīng-tshut-tshiûnn lâng su-thong ,
thiann ke-kuann ang-sài kóng ,
Tshù-lāi i teh tsuè lâng ông .
逐个 那甲 尫婿
不通 亂使來
克苦 勤儉 家內
後日 出頭
Ta̍k-ê nā-kah ū ang-sài ,
M̄-thang kah lâng luān-sú-lâi ,
Khik-khóo khîn-khiām kòo ka-lāi ,
Āu-li̍t tshut-thâu tsiah ē tsai .
家和 萬事成
家內 和心
呆某 不幸
萬世窮
Lâng kóng ka-hô bān-sū-sîng ,
Ka-lāi hô-sim ka tio̍h hing ,
Tshuā tio̍h phái-bóo tsin put-hīng ,
kah tshá ke bān-sì-kîng .
差錯 赶緊
不比 柴米 夫妻
家庭 經濟
婿 成家
Ū tsuè tsha-tshò kuánn-kín ,
Put-pí tshâ-bí ê hu-tshe ,
Tio̍h siūnn ka-tîng ê king-tsè ,
Tshá hu tshá sài put sîng-ke .
尫婿 有時
好言 好語 慰安
不是 限定
貧賤
Ang-sài ū-sî tsînn thàn ,
Hó-giân hó-gí kai uì-an ,
Tsînn m̄-sī hān-tiānn lán ,
Pîn-tsiān tsin tsuē lâng .
機會 失志
不通 強迫 尫婿
受迫 自殺
彼時
sit ki-huē tio̍h sit-tsì ,
M̄-thang kiông-pik ang-sài i ,
Ū ê siū-pik tsū-sat ,
Hit-sî beh tsai tio̍h khah .
扁人
散赤 出頭天
做人 一生 抦變
不管 罩鉗
Pínn--lâng ē înn înn ē pínn ,
Sàn-tshiah ū tshut-thâu-thinn ,
Tsuè-lâng it-sing tio̍h píng-pìnn ,
M̄-kuán huì pîn tio̍h tàu-khînn .
家后 內助
尫婿
着愛 制度
不通 開費
Tsuè lâng ke-āu lāi-tsōo ,
Ang-sài mài hoo siunn lôo ,
Īng tsînn tio̍h-ài tsat tsè-tōo ,
M̄-thang khai-huì siunn tshoo .
不比 親像 富家女

逐日 打牌 看戲
老來 好呆 知機
Put-pí tshin-tshiūnn huì-ka-lí ,
Tsuan siūnn tshe kán kah sái ,
Ta̍k-li̍t phah-pâi siūnn khuànn-hì ,
Lāu--lâi hó-phái tsiah tsai-ki .
衫褲 一切
三噹 食飽
少年
食老
Sann-khòo it-tshè ǹg lâng sué ,
Sann-tǹg tsia̍h-pá thâu kòo sue ,
Siàu-liân beh tsuè too ē ,
Tsia̍h-lāu tsiah uānn hōo lâng tshe .
姊妹 幾句

主婦
到時 行動 參思
Guá tuì tsí-bē kóng kuí-kù ,
Tsāi ka tsiông tsiông hu ,
hōo lâng tsuè tsú-hū ,
Kàu-sî hîng-tōng ài sàm-su .
婦女 姊妹
着愛 嚴守 家規
爭取 婦女 地位
不通 不正 行為
Hū-lí tsí-bē sann thiann tshuì ,
Tio̍h-ài giâm-siú ka-kui ,
Tsing-tshú hū-lí ê tē-uī ,
M̄-thang put-tsìng hîng-uî .
三從 四德
尫婿 帮助
尫婿 勝敗 負責
大家 明白
Tio̍h tsun sam-tsiông kah sù-tik ,
Bóo ang-sài pang-tsōo li̍k ,
Ang-sài sìng-pāi tshe hū-tsik ,
Bián kóng ta̍k-ke a̍h bîng-pi̍k .
尫某 責任
家后 關心
姊妹
和心 烏土
Ang-bóo lóng ū kâng tsik-līm ,
Tsuè lâng ke-āu ài kuan-sim ,
Khǹg lín tsí-bē ḿ kāng tsím ,
Hô-sim oo-thôo piàn sîng kim .
小弟 朋友
夫婦 冤仇
事事 夫妻 忍受
一家 大小 憂悲
Sió-tī khǹg lín tsìng pîng-iú ,
Ē tsuè hu-hū uan-siû ,
Sū-sū hu-tshe kai lím-siū ,
Tsi̍t-ke tuā-suè bián iu-tshiû .
事事 夫婦 吞忍
家和
大家 安份
福祿 自有 家門
Sū-sū hu-hū sann khun-lún ,
Ke-hô tio̍h ū tsînn thang tshun ,
Ta̍k-ke lâi siú an-hūn ,
Hok-lo̍k tsū-iú khìng ka-bûn .
親像 勸善
着愛 尊照 古人
善惡 也有 古典
最好 模範
Tsit kua tshin-tshiūnn teh khuàn-siān ,
Tio̍h-ài tsun-tsiàu kóo-lâng giân ,
Siān-ok iā-ū tsiūnn kòo-tián ,
Tsuè-hó môo-huān hàu sian .
家聲 名譽 着愛
作人 着來 前途
愛國 忠孝 正路
孔子 人之初
Ka-sing bîng-ū tio̍h-ài kòo ,
Tsuè-lâng tio̍h-lâi siūnn tsiân-tôo ,
Ài-kok tiong-hàu tsiànn-lōo ,
Khóng-tsú ū lîn-tsi-tshoo .
囝仔 出世
穿 衫褲
父母 苦心 養飼
晟池
Kóng tshut gín-á tshoo tshut-sì ,
tshīng sann-khòo háu kah thî ,
Pē-bú khóo-sim lâi iúnn-tshī ,
sinn iúnn kah tshiânn-tî .
着想
對待 双親 從順
第一 父母 敬重
不通 不孝 天良
Tio̍h-siūnn sinn lâi ióng ,
Tuì-thāi sang-tshin ài sūn-tsiông ,
Tē-it pē-bú tio̍h kìng-tiōng ,
M̄-thang put-hàu thian-liông .
父母 愛子 寶貝
着愛 膭捾kui7- tsap8-koo3-
順月 母身 也着
生產 危險
Pē-bú ài-kiánn pó-puè ,
Tio̍h-ài kuī- kuānn tsa̍p-kòo- gue̍h ,
Sūn-gue̍h bú-sin iā-tio̍h tsuè ,
Sing-sán guî-hiám buē tsia̍h muê .
雞酒
四塊
父母 恩情
所致 不孝 不通
Sinn ē tshiú ke-tsiú phang ,
Sinn buē tshiú sì-tè pang ,
Pē-bú in-tsîng tsin tāng ,
Sóo-tì put-hàu sian m̄-thang .
父母 痛子
時時 加隻背
个个 痛命命
不甘
Kóng kàu pē-bú teh thiànn-kiánn ,
Sî-sî āinn ka-tsiah-phiann ,
Kò-kò too thiànn-miā-miā ,
M̄-kam hōo kiánn khàu tshut siann .
無閑 亦着
不甘 土脚
那無 蜀纏 真好
生苦 病痛
Koh khah bô-îng a̍h-tio̍h phō ,
M̄-kam hōo i thôo-kha ,
Nā-bô tak-tînn tsin-hó ,
Sinn-khóo pīnn-thiànn sim tio̍h tso .
生苦 病痛 緊要要
時時刻刻 抱朝朝
父母 苦心 不少

Sinn-khóo pīnn-thiànn kín-iàu-iàu ,
Sî-sî-khik-khik phō-taiû-taiû ,
Pē-bú khóo-sim īng put-siàu ,
Kiann kuânn kiann lua̍h kiann kiánn iau .
親像 一欵 腰飼
不時 面色 黃施施
保庇
子兒
Tshin-tshiūnn tsit-khuán phái io-tshī ,
Put-sî bīn-sik n̂g-si-si ,
sîn thok pu̍t sann pó-pì ,
Khiām tsia̍h lún kuânn kiánn-lî .
母身 無乳
冥日 無榮
那泡 牛乳 燒冷
漏屎 赶緊 醫生
Ū lâng bú-sin bô-ling ,
Mî-li̍t kiánn teh bô-îng ,
Nā-phàu gû-ling kiann sio-líng ,
Làu-sái kuánn-kín kiò i-sing .
飼乳 亦着 時拵

大人 不敢
歸冥 父母
Tshī-ling a̍h-tio̍h tsat sî-tsūn ,
líng khí hué koh tsài un ,
Tuā-lâng kiánn m̄-kánn khùn ,
Kui-mî pē-bú kòo kah kng .
下落 隨時
父母 無睏 歸冥
有時 發燒 生病
求神 問卜 惜錢
Tán hē-lo̍h bîn suî-sî tshínn ,
Pē-bú bô-khùn phō kui-mî ,
Ū-sî huat-sio koh sinn-pīnn ,
Kiû-sîn mn̄g-pok sioh-tsînn .
囝仔 落眠
非常 驚動 父母
獅公 紅姨 叫緊緊
犯着 土煞神
Gín-á khùn buē lo̍h-bîn ,
Hui-siông kiann-tōng pē-bú sin ,
Sai-kong ang-î kiò-kín-kín ,
Kóng huān-tio̍h thóo-suah-sîn .
父母 關心 致意
求神 下佛
投下 祖宗 保庇
蜀纏
Pē-bú kuan-sim teh tì-ì ,
Kiû-sîn hē-pu̍t kiò lâi i ,
Tâu-hē tsóo-tsong tàu pó-pì ,
beh hōo kiánn mài tak-tînn .
一欵 着猿損
一冥 不睏
父母
問藥 面黃
A̍h ū tsi̍t-khuán tio̍h-kâu-sńg ,
Tsi̍t-mî m̄-khùn háu kah kng ,
Pē-bú kiánn sann thè khùn ,
Mn̄g-io̍h hōo kiánn tsia̍h bīn-n̂g .
爸母 保惜
冬天
亦着 年屎 六尿
不時
Pē-bú ài kiánn tsin pó-sioh ,
Tang-thinn kiann kiánn khùn buē sio ,
A̍h-tio̍h ni-sái kah la̍k-liō ,
Put-sî kiánn phō teh .
最上 麻煩 這項
尿巾 火烘
那是 雨天 尿
囝仔 創治
Tsuè-siōng mâ-huân tsit-hāng ,
Liō-kun buē ta īng hué-hang ,
Nā-sī hōo-thinn liō pàng ,
Gín-á tsin tshòng-tī lâng .
年屎 六尿 準煞
紅紅 幼幼
養子 父母
大陣 拖磨
Ni-sái la̍k-liō buē tsún-suah ,
Âng-âng iù-iù phō kah thua ,
Ióng-tsú pē-bú liōng tsin khuah ,
Sinn tio̍h tuā-tīn tsin thua-buâ .
無論 富家 散赤
好物

大漢 不識
Bô-lūn huì-ka sàn-tshiah ,
Hó-mi̍h lâu hōo kiánn tsia̍h ,
Ū lâng tshī tuā sim piàn ,
Tuā-hàn m̄-pat kāng tia .
小漢 大漢
求神 下佛 平安
制限
非常 身苦
Suè-hàn khóo tshī buē tuā-hàn ,
Kiû-sîn hē-pu̍t kiû pîng-an ,
Tshī kiánn īng tsînn tsè-hān ,
Hui-siông sin-khóo ióng tsú lân .
食水 因源 要緊
作人 着識 父母
不通 句句應
教育
Tsia̍h-tsuí in-guân tsuè iàu-kín ,
Tsuè-lâng tio̍h-pat pē-bú in ,
M̄-thang kù-kù-ìn ,
siū kàu-io̍k put sîng lîn .
作人 要緊
不通 不孝 主張
不孝 後繼 這樣
只欵 關係 後場
Tsuè-lâng iàu-kín tio̍h pat siūnn ,
M̄-thang put-hàu luān tsú-tiunn ,
Put-hàu hiō-kè tsiàu tsit-iūnn ,
Tsí-khuán kuan-hē phái āu-tiûnn .
父母 苦心 養飼
大漢
父母 怨嘆
最上 必要 只層
Pē-bú khóo-sim iúnn-tshī lán ,
Tshī kàu tuā-hàn sim tsiah an ,
Bián hōo pē-bú teh uàn-thàn ,
Tsuè-siōng pit-iàu tsí-tsân .
鳥獸 孝義
鳥子
父母 無理
母恩
Tsiáu-siù too ē hîng hàu-gī ,
Tsiáu-kiánn thâng tshī i ,
hōo pē-bú tsia̍h bô-lí ,
Tsiáu bú-in tsiah ū .
羊子 吃乳 双腳
大隻 小隻 一堆
禽獸
母恩 古錐
Iûnn-kiánn tsia̍h-ling kuī sang-kha ,
Tuā-tsiah suè-tsiah tsuè tsi̍t-tui ,
Tsiáu iûnn lâng kóng khim-siù luī ,
Ē bú-in tsiah kóo-tsui .
出世 因源
着愛 生死
鳥子 羊子 模範
不通 不孝 極端
Lán lâi tshut-sì ū in-guân ,
Tio̍h-ài sing siūnn sinn-sí kuan ,
Tsiáu-kiánn iûnn-kiánn tsuè môo-huān ,
M̄-thang put-hàu siunn ki̍k-tuan .
不通
心婦 乾家
孤子 欠客
挨釵
M̄-thang tsuē kiánn ,
Tsuē ê sin-pū ta-ke ,
Sui koo-kiánn khah khiàm-kheh ,
Beh tsia̍h khah buē sann e-the .
好名 好命
這是 一面 風聲
感無
無塊 哮孤 呆名
Tsuē kiánn hó-miâ hó-miā ,
Tse-sī it-biān ê hong-siann ,
Kám-bô ū lâng tsin tsuē kiánn ?
Bô-teh hàu-koo ke phái-miâ .
到者 門| 宿困
朋友 諸君
人小 孝順
二字 保存
Kua kàu-tsiá hioh-khùn ,
Guá khǹg pîng-iú tsìng tsu-kun ,
Tsuè lâng sī-suè hîng hàu-sūn ,
Ū kiánn nn̄g-lī ū pó-tsûn .
上本