首頁 >資料庫介紹
目錄

冊名 社會教化新歌
編者 林秋男
出版社 新竹竹林書局
出版年 1989
篇名 上本
顯示 的款式:
Lô-má-jī 是
漢字是
各位 父老 兄弟
參考 歌詩
小弟 住址
相會 無疑
Kok-uī hū-ló tsìng hiann-tī ,
Tshiánn lín tsham-khó sin kua-si ,
Sing sió-tī ê tsū-tsí ,
Ē lâi siong-huē tsin bô-gî .
新竹 巿鎮
秋男 本身

正直 成人
Guá tuà Sin-tik sió tshī-tìn ,
Sìnn Lîm Tshiu-lâm guá pún-sin ,
Lín sing khǹg guá guá khǹg lín ,
Tio̍h lâi tsìng-ti̍t bāng sîng-lîn .
父老 兄弟 朋友
道德 二字 大家
社會 情形 研究
關係 教育 理由
Hū-ló hiann-tī tsìng pîng-iú ,
Tō-tik nn̄g-lī ta̍k-ke siu ,
Siā-huē tsîng-hîng kai gián-kiù ,
Kuan-hē kàu-io̍k tuā lí-iû .
父老 指教
子孫 大拖
社會 教化
小弟 只本
Bāng lín hū-ló tsí-kàu guá ,
Tsiok lín kiánn-sun kui tuā-thua ,
tio̍h siā-huē lâi kàu-huà ,
Sió-tī tsiah pian tsí-pún kua .
互相 研究 參考
家庭
家教 怎樣
赶緊 向前 提高
Hōo-siong gián-kiù tsuè tsham-khó ,
Tsái iūnn ka-tîng tsiah ē ,
ê ka-kàu tsuánn-iūnn tsò ,
Kuánn-kín hiòng-tsîng lâi thê-ko .
大家 家教
好呆 關係 手頭
理家 不論
四正 岸家 就是
Ta̍k-ke tio̍h o̍h ka-kàu ,
Hó-phái kuan-hē huānn tshiú-thâu ,
Lí-ke put-lūn tsínn kāng lāu ,
Sì-tsiànn huānn-ke tio̍h-sī gâu .
岸家 四正
家費 開支 平衡
那無 必要 濫用

Huānn-ke ê lâng tio̍h sì-tsìng ,
Ke-huì khai-tsi ài pîng-hîng ,
Nā-bô pit-iàu mài lām-īng ,
Sing sǹg tsiah khai ka tio̍h sîng .
節儉 二字 真理
收入 開支
味是
終久 經濟 維持
Tsiat-khiām nn̄g-lī tsin-lí ,
Sing sǹg siu-li̍p tsiah khai-tsi ,
Ū tsînn khiām khai bī-sī ,
Tsiong-kú king-tsè phái uî-tshî .
總講 勤儉
箱過 浪費 不成家
負債
生活 問題
Tsóng-kóng khîn-khiām tsiah ū ,
Siunn-kè lōng-huì put-sîng-ke ,
Lām khai lām īng hū-tsè ,
Sing-ua̍h tio̍h ē khí būn-tê .
節省 實在
不通 代先
借錢 利息 利害
財產
Īng tsînn tsiat-síng si̍t-tsāi ,
M̄-thang sǹg tāi-sing khai ,
Tsioh-tsînn lī-sik tsin lī-hāi ,
Tsâi-sán ē liáu tuì hia lâi .
半項
家境 日日 落薄
利息
袂和
Ū lâng khai pua̍h puànn-hāng ,
Ka-kíng li̍t-li̍t tsiām lo̍h-po̍h ,
Ē liáu lī-sik kai ,
Sing khai tsiah sǹg tio̍h buē-hô .
社會
所致 濫用 不通
有錢 講話
講話 輕双
Siā-uē tsuân tsînn tsuè lâng ,
Sóo-tì lām-īng sian m̄-thang ,
Ū-tsînn kóng-uē tsiah ē tāng ,
Tsînn kóng-uē buē khin-sang .
講話 定空空
無錢 凸風
有錢 不儉
亂用 不通
Tsînn ū kóng-uē tīng-khong-khong ,
Bô-tsînn lâng ē kóng phòng-hong ,
Ū-tsînn m̄-khiām tsin gōng ,
Tsînn ū luān-īng tsin m̄-thong .
不通 免錢
事實 無偏
確實 證據
羔羔纏
Tshit-thô m̄-thang tham bián-tsînn ,
Sū-si̍t ū sńg bô-phinn ,
Tse ū khak-si̍t ê tsìng-kì ,
I kánn kah ko-ko-tînn .
免錢 伙記
不愛 難得 不碟
不愛
到時 煞着 官司
Tham tio̍h bián-tsînn ê hé-kì ,
M̄-ài lân-tit kóng m̄-ti̍h ,
kóng m̄-ài i kánn ,
Kàu-sî suah-tio̍h phah kuann-si .
時到 雖在 要求
尾鰍
咱厝 牽手
是愛 收留
Sî-kàu suî-tsāi i iau-kiû ,
siūnn ū thâu bé-liu ,
Tio̍h siūnn lán-tshù ū khan-tshiú ,
Khah phái a̍h sīài siu-liû .
愛情 熱度 双人
落去 無關
小姨
入門 不通 事端
Ài-tsîng lia̍t-tōo sang-lâng guān ,
Lo̍h--khì ē bô-kuan ,
tsuè suè-î ài ū khuán ,
Li̍p-mn̂g m̄-thang khí sū-tuan .
實在
家庭 袂和
逐項
後日
Guá kóng ê si̍t-tsāi ,
Ka-tîng buē-hô tuì hia lâi ,
Tshit-thô buē tshínn ta̍k-hāng ài ,
Āu-li̍t phái tsiah ē tsai .
牛子
不通 双妻
小姨 逐个
終久 家庭 問題
Gû-kiánn tshī tuā ǹg beh ,
M̄-thang kiû beh tshuā siang-tshe ,
Suè-î kah ta̍k-ê beh ,
Tsiong-kú ka-tîng khí būn-tê .
那不
時常 家庭 亂抄抄
歡喜 代先 尾後
目屎
Ài bóo nā-m̄ khuànn khah thàu ,
Sî-siông ka-tîng luān-tshau-tshau ,
Huann-hí tāi-sing khóo bé-āu ,
Ū ba̍k-sái tio̍h ē lâu .
那是
經過 兮知
內容 關係 姨太太
家庭 袂和
Bóo tshuā tsuē ê nā-sī ài ,
Ū lâng king-kè tio̍h ē-tsai ,
Lāi-iông kuan-hē î-thài-thài ,
Ka-tîng buē-hô tuì hia lâi .
小姨 大某
大某 小姨
時常 家庭 內亂
目啁扒 見面
Suè-î hōo tuā-bóo kuán ,
Tuā-bóo hōo suè-î kuân ,
Sî-siông ka-tîng khí lāi-luān ,
Ba̍k-tsiupeh kim kìnn-bīn uan .
以前 相量
各人 主張
相罵 親像
家內 時常 戰場
uan í-tsîng ū siong-niû ,
Uan liáu kok-lâng kok tsú-tiunn ,
Sann-mā tshin-tshiūnn khik teh tshiùnn ,
Ka-lāi sî-siông tsuè tsiàn-tiûnn .
彼時
查某 一欵 深沉
多个 責任
不時 石磨心
Hit-sî uan hīn tshim ,
Tsa-bóo tsi̍t-khuán khah tshim-tîm ,
Bóo tshuā tsuē-ê tāng tsik-līm ,
Put-sî tio̍h tsuè tsio̍h-bō-sim .
一夫 一婦 公道
夫婦 協和
主義 不好
不時 家庭 風波
It-hu it-hū tsiah kong-tō ,
Hu-hū a̍h tsiah ē hia̍p-hô ,
To tshe tsú-gī tsin m̄-hó ,
Put-sî ka-tîng khí hong-pho .
家庭 風波 不時
關係 大某 小姨
時常 家內
外人 便宜
Ka-tîng hong-pho put-sî khí ,
Kuan-hē tuā-bóo kah suè-î ,
Sî-siông ka-lāi puann bóo ,
Koh hōo guā-lâng tshiò pân-gî .
主義 家庭
風波 發生
多某 無路用
公平
To tshe tsú-gī ê ka-tîng ,
Tsiah ē hong-pho siông huat-sing ,
Tham tshuā tsuē-bóo bô-lōo-īng ,
Līm sian tsuè buē kong-pîng .
平量
舊先 不通
那是
到尾 無半人
Līm sian tsuè buē pîng-liâng ,
Ngiâ sin khì kūsian m̄-thang ,
Nā-sī ài tshiap tshe lâi pàng ,
Kàu-bé pìnn kah bô-puànn-lâng .
事實
妻妾 不通
不時 家內 吵硠硠
比到 相同
Tsuân ū sū-si̍t tsiah ū káng ,
Tham tsuē tshe-tshiap sian m̄-thang ,
Put-sî ka-lāi tshá-lāng-lāng ,
Pí-kàu tha ke sann-tâng .
相信 格暢暢
樂極生悲 其中
幾个 愿諒
家庭 運動 時常
siong-sìn kik-thiòng-thiòng ,
Lo̍k-ki̍k-sing-pi tsāi kî-tiong ,
Tshē kuí-ê sann guân-liōng ,
Ka-tîng ūn-tōng tsin sî-siông .
冤家 別項
大某 小姨 相爭
一个 獨占 不愿
一个 歸碗
Uan-ke too pa̍t-hāng ,
Tuā-bóo suè-î sann-tsinn ang ,
Tsi̍t-ê to̍k-tsiàm m̄-guān pàng ,
Tsi̍t-ê i beh kui-uánn phâng .
尫婿 相爭
吵家弄宅 歸冥
事實 相箭
一欵 無錢
tio̍h ang-sài khí sann-tsinn ,
Tshá-ke-lōng-the̍h luān kui-mî ,
Tse ū sū-si̍t bián sann-tsìnn ,
A̍h ū tsi̍t-khuán uan bô-tsînn .
大概
二妻
彼時 感情
家庭 秘密
Lâng kóng tsi̍t bóo khah tāi-khài ,
tshuā lī-tshe tio̍h ē tsai ,
Hit-sî kám-tsîng kah teh phái ,
Ka-tîng pì-bi̍t too kánn pâi .
家庭 秘密 加減
冤家
真真 有影
門|着
Ka-tîng pì-bi̍t ke-kiám piànn ,
Uan-ke tsuân kiann phái thiann ,
Tse tsin-tsin ū-iánn ,
Ū lâng tú--tio̍h tsiah tsai kiann .
門|着 知通
性命 双條
死竅竅
心肝 積氣
Tú--tio̍h tsai-thang khóo buē liáu ,
Beh sìnn-miā sang-tiâu ,
Ū lâng khì kah sí-khiàu-khiàu ,
Sim-kuann tsik-khì tsin oh siau .

確實 自己 虱母
不知 性地
好人 幾个
Ū lâng kóng sann khiàm tsè ,
Khak-si̍t tsū-kí sat-bú ,
lâi m̄-tsai lâng sìng-tē ,
Beh tshē hó-lâng kuí-ê .
性地
性地
一夫 兩婦
看真 幾个
Sìng-tē luā phái suah piàn ,
tio̍h sìng-tē suah ē ,
It-hu lióng-hū tsin oh ,
Khuànn-tsin tshē kuí-ê .
一夫 一婦 可以
小姨
一个 怒氣
不通 不碟
It-hu it-hū tio̍h khó-í ,
Tshiánn mài tham beh tshuā suè-î ,
Ke tshuā tsi̍t-ê ke lóo-khì ,
M̄-thang ài tshiap tshe m̄-ti̍h .
鹹酸 苦淺
衫褲 欵欵 現起行
那是
小弟 輸嬴
tsia̍h kiâm-sng kah khóo-tsiánn ,
Sann-khòo khuán-khuán hiān-khí-kiânn ,
Ū lâng nā-sī sìn siànn ,
Sió-tī kánn kah lín su-iânn .
大部份
小弟 叮嚀 諸君
丈二 着愛 三寸
注意 後脚
Tsuân tuà buē taiû tuā-pōo-hūn ,
Sió-tī ting-lîng tsìng tsu-kun ,
Tn̄g-lī tio̍h-ài lâu sann-tshùn ,
Tsù-ì āu-kha tio̍h ài hun .
做人 着愛 後步
不通
某子 着愛
即袂 查埔
Tsuè-lâng tio̍h-ài tshûn āu-pōo ,
M̄-thang khuànn tsînn thôo ,
Ū tsînn bóo-kiánn tio̍h-ài kòo ,
Tsiah-buē hōng tshiò gōng tsa-poo .

自己 檢討 英該
家庭 利害
致到 破財
Lán lâng ti pit ài kái ,
Tsū-kí kiám-thó ing-kai ,
Ka-tîng buē tsin lī-hāi ,
Tì-kàu ka sàn phò-tsâi .
反省
照顧 某子 正經
拋妻 離子 不正
有應宮
Ti pit kái lâi huán-síng ,
Tsiàu-kòo bóo-kiánn tsìng-king ,
Phau-tshe lî-tsú tsuè put-tsìng ,
Tsia̍h lāu tio̍h khì iú-ìng-king .
小姨 真好
大某 小姨
家內 失頭 相哈
不通 大某
Lūn tshuā suè-î tsin-hó ,
Tuā-bóo suè-î ài ē ,
Ka-lāi sit-thâu sann-kap tsoh ,
M̄-thang tuā-bóo kai khuànn .
袂生 有理
不通 大某 不碟
批評 不利
大某 無愛 小姨
Buē-sinn koh tshuā ū-lí ,
M̄-thang tuā-bóo lâi m̄-ti̍h ,
Siū lâng phue-phîng tsin put-lī ,
Tuā-bóo bô-ài ài suè-î .
大某 開化
袂生 尫婿
自己 諒途
家庭 圓滿
Tsuè lâng tuā-bóo tio̍h khai-huà ,
Buē-sinn ang-sài hoo koh tshuā ,
Tsū-kí liōng-tōo pàng khah khuah ,
Ka-tîng uân-buán bián siunn buâ .
自己 袂生 覺醒
尫婿
接種 祖宗 香炉耳
袂生 不值
Tsū-kí buē-sinn tio̍h kak-tshínn ,
Ang-sài koh tshuā bāng thang sinn ,
Tsiap-tsíng tsóo-tsong hiunn-lôo-hīnn ,
Tsū siūnn buē-sinn m̄-ta̍t tsînn .
尫婿 人人
袂生
親生 骨肉 噢取
后嗣
Ang-sài koh tshuā lâng-lâng ū ,
Khah kóng buē-sinn tio̍h khah su ,
Tshin-sinn kut-lio̍k tsin oh-tshú ,
Thang tshuā lâi sinn thuân hiō-sū .
后繼
尫婿 平正 問題
自古以來 這例
小姨 生子 大某
Tshuā tshiap thang sinn thuân hiō-kè ,
Ang-sài pînn-tsiànn būn-tê ,
Tsū-kóo-í-lâi ū tsit-lē ,
Suè-î sinn-kiánn tuā-bóo ê .
小姨
入門 不通 占權
不愿
失敗 古關
Tsuè lâng suè-î ài ū khuán ,
Li̍p-mn̂g m̄-thang siunn tsiàm-kuân ,
tsuè siunn khí lâng m̄-guān ,
Sit-pāi lâng ē the̍h kóo-kuan .
小姨 看疼疼
最好 不通
無某 有望
自飽 快樂 一世人
Tsuè lâng suè-î khuànn-thàng-thàng ,
Tsuè-hó m̄-thang siunn hah ang ,
lâng bô-bóo tsiah ū-bāng ,
Tsū-pá khuài-lo̍k tsi̍t-sì-lâng .
第一 家官 孝順
各位 姊妹
有孝 即是
欵待 尫婿 充分
Tē-it ke-kuann tio̍h hàu-sūn ,
Khǹg lín kok-uī tsí-bē kûn ,
Iú-hàu tsiah-sī ka tsi pún ,
Khuán-thāi ang-sài ài tshiong-hūn .
尫婿 行動
好禮 欵待
尫某 不通 格氣
只点 張池
Ang-sài hîng-tōng khuànn ū ,
Lán īng hó-lé khuán-thāi i ,
Ang-bóo m̄-thang beh kik-khì ,
Tsí-tiám khǹg lín tuā tiunn-tî .
尫婿 那是
不知
好禮 欵代
反悔 出去
Ang-sài nā-sī ē tsuè phái ,
Ū i m̄-tsai ,
Tio̍h īng hó-lé kai khuán-thāi ,
Huán-hué tio̍h buē tshut-khì khai .
知影 不知影
彼時 幾分 野有
尽量 好禮
獅派
Tsai-iánn tio̍h tìnn m̄-tsai-iánn ,
Hit-sî kuí-hun iá-ū kiann ,
Tsīn-liōng hó-lé ē tiānn ,
tshá sái-phài kiânn .
婦女 姊妹
夫婦 感情
尫婿 作呆 不免
收腳
Hū-lí tsí-bē thiann guá ,
Hu-hū kám-tsîng tio̍h buē tsha ,
Ang-sài tsuè-phái m̄-bián tshá ,
tshá oh siu-kha .

不信 顯然

少年 永兮 空顛
Guá kóng ê lín tio̍h siàn ,
M̄-sìn tshá hián-liân ,
Mài tshá khai ē siān ,
Siàu-liân íng-ē khí khong-tian .
少年 人人
幾个
也兮 呆勢
定歸 冤家
Siàu-liân tshit-thô lâng-lâng ē ,
Buē khai ê lâng kuí-ê ,
Mài tshá iā-ē tsai phái-sè ,
tshá tīng-kui uan-ke .
冤家 運動會
相罵 親像 笑科
只欵
多數 只欵
Uan-ke ūn-tōng-huē ,
Sann-mā tshin-tshiūnn phah tshiò-khe ,
Tsí-khuán tshá suah beh ,
Too-sòo tsí-khuán lâng tsin .
見面 不通 待度
小弟 明呼
刁意故
夫妻 噢糊
Kìnn-bīn m̄-thang phái thài-tōo ,
Sió-tī lín sing bîng-hoo ,
tshá tiau-ì-kòo ,
Uan hu-tshe tio̍h oh-kôo .
那是 尫婿
牽手 賢會 不通
一半擺
吵家弄宅
Nā-sī tsuè lâng ê ang-sài ,
Khan-tshiú hiân-huē m̄-thang khai ,
Tshit-thô sui tsi̍t-puànn-pái ,
Tshá-ke-lōng-the̍h tuì hia lâi .
尫婿 着愛
着愛 收場
尫某 事事 相量
不通 錯誤 主張
Tsuè lâng ang-sài tio̍h-ài siūnn ,
Tshit-thô tio̍h-ài tsá siu-tiûnn ,
Ang-bóo sū-sū tio̍h siong-niû ,
M̄-thang tshò-gōo phái tsú-tiunn .
作人 第一 模範
尫某 平大 平高
夫婦 相勸
愛着 和好 不通
Tsuè-lâng tē-it ài môo-huān ,
Ang-bóo pînn-tuā kah pînn-kuân ,
Ū hu-hū tio̍h sann-khuàn ,
Ài-tio̍h hô-hó m̄-thang uan .
夫婦 互相 尊重
事事 尫某 參詳
家庭 組織 理想
相親 相愛 其中
Hu-hū hōo-siong sann tsun-tiōng ,
Sū-sū ang-bóo tsham-siông ,
Ka-tîng tsoo-tsit lí-sióng ,
Siong-tshin siong-ài tsāi kî-tiong .
警告 各位 查某人
煮食 小心 灶空
第一 關心 這項
需要 注意 煙筒
Kíng-kò kok-uī tsa-bóo-lâng ,
Tsú-tsia̍h sió-sim kòo tsàu-khang ,
Tē-it kuan-sim tsit-hāng ,
Su-iàu tsù-ì tsàu ian-tâng .
煙筒 需要 什浪
小心 火災 提防
各人 知影
煙筒 着愛
Ian-tâng su-iàu khah tsia̍p-lōng ,
Sió-sim hué-tsai ài thê-hông ,
Kok-lâng tsai-iánn bián koh kóng ,
Ian-tâng tio̍h-ài khah tsia̍p thong .
災害 損失 真大
厝邊 火災
卜知 皆再
得確 不通
Tsai-hāi sńg-sit tsin-tāi ,
Ke hāi tshù-pinn hông hué-tsai ,
kóng beh-tsai khah kai-tsài ,
Tik-khak m̄-thang kóng buē lâi .
時時
防止 火屎 加瀏
火災 起火 柴草
賊偷
Tsàu tsîng sî-sî tio̍h ài sàu ,
Hông-tsí hué-sái ē ka-la̍uh ,
Hué-tsai khí-hué tshâ-tsháu ,
Tsai āu koh suà tio̍h tsha̍t-thau .
三噹 煮熟
斟酌 千金
煮食 責任
時時刻刻 小心
Sann-tǹg tsú-si̍k hué tio̍h ìm ,
Tsim-tsiok sìng tit tshian-kim ,
Hué tsú-tsia̍h ê tsik-līm ,
Sî-sî-khik-khik ài sió-sim .
防火 實事
斟酌
斟酌 火燒厝
一切 物件 火伕
Khǹg lín hông-hué si̍t-sū ,
Tsim-tsiok ū iânn su ,
tsim-tsiok hué-sio-tshù ,
It-tshè mi̍h-kiānn piàn hué-hu .
時時 清氣
火星 張池
斟酌 主意
乞丐 冉當時
Tsàu tsîng sî-sî sàu tshing-khì ,
Hué-tshinn tsiah tio̍h ài tiunn-tî ,
tsim-tsiok sit tsú-ì ,
Beh tsuè khit-tsia̍h liâm-tong-sî .
那是 暗時 得卜
灶空 門戶
斟酌 有益 無損
着愛 掛心 十二分
Nā-sī àm-sî tit-beh khùn ,
Tsàu-khang mn̂g-hōo ài sûn ,
Tsim-tsiok iú-ik bô-sún ,
Tio̍h-ài kuà-sim tsa̍p-lī-hun .
着愛 門戶
小心 防止 窃盜
斟酌 知通
粉失 賴多 如何
Beh khùn tio̍h-ài sûn mn̂g-hōo ,
Sió-sim hông-tsí tio̍h tshiap-tōo ,
sit tsim-tsiok tsai-thang khóo ,
Hún-sit luā-tsuē beh lû-hôo .
小心 注意 第一
事實
斟酌 損失
門|着 一擺
Sió-sim tsù-ì tē-it ,
Guá kóng ê sū-si̍t ,
tsim-tsiok tuā sńg-sit ,
Tú-tio̍h tsi̍t-pái tio̍h buē ti̍t .
斟酌 好細
內容 勸世文
中年 老人 閣再
勸奉 列位 諸君
Tsim-tsiok hó-sè tsiah khì khùn ,
Lāi-iông a̍h khuàn-sè-bûn ,
Tiong-liân lāu-lâng koh-tsài lūn ,
Khǹg-hōng lia̍t-uī tsìng tsu-kun .
下本