首頁 >資料庫介紹
目錄

冊名 最新落陰相褒歌
編者 未知
出版社 新竹竹林書局
出版年 1987
篇名 上本
顯示 的款式:
Lô-má-jī 是
漢字是
編出 落陰 相褒
聲聲 句句 兮和
有人 聽歌
心神 學無
Pian-tshut lo̍h-im beh sio-po ,
Siann-siann kù-kù liām ē-hô .
Ū-lâng thiann-kua beh o̍h ,
sim-sîn o̍h-bô .
大家 聽歌 分明
唱歌 正經
歌詩 不等
聲聲 句句 分明
Ta̍k-ke thiann-kua thiann hun-bîng ,
Guá tse tshiùnn-kua tsìng-king .
phái kua-si put-tíng ,
Siann-siann kù-kù seh hun-bîng .
有時 頭殼
冥日 思想 心成
吩咐 知影

Kun sin ū-sî thâu-khak thiànn ,
Mî-li̍t su-sióng sim-tsiânn .
Huan-hù lâng lâi guá tsai-iánn ,
tsai kun ūn kiânn .
頭殼 不好
差人 瘋膏
賓邊 即時
隨時
Thâu-khak thiànn tsin m̄-hó ,
niû tshe-lâng bué hong-ko .
Lâi tah pìn-pinn tsik-sî ,
Suî-sî hōo ko thang thit-thô .
瘋膏 不通
瘋膏 聖會
只病 身底
頭殼 虛衰
Kah niû hong-ko m̄-thang bué ,
Hong-ko lâi tah siánn-huè .
ko tsí-pīnn sin-tué ,
Thâu-khak tsiah ē hi-sue .
瘋膏 時行
瘋膏
都是 知影
鬢邊
Lâng seh hong-ko tsiah sî-kiânn ,
Beh bué hong-ko lâi kiù hiann .
Too-sī guá hiann tsai-iánn ,
tah pìn-pinn tio̍h buē thiànn .
身底
何用 瘋膏 鬢邊 ?
人馬 撻撻鄭
半頭青
ko ū sin-tué pīnn ,
Hô-iōng hong-ko tah pìn-pinn ?
Lîn-má tsiah tsuē that-that-tīnn ,
Hōo lâng tshiò guá puànn-thâu-tshinn .
身底
先生
算盤 打去 不着
必定 呆運 了錢
Thiann ko seh sin-tué pīnn ,
Guá niû ko tshiánn sian-sinn .
Sǹg-puânn phah--khì m̄-tio̍h kìnn ,
Pit-tīng phái-ūn tio̍h liáu-tsînn .
小娘 有心
廣着 先生 請來
脈古
症頭 臨危 真知
Sió-niû ū-sim guá too tsai ,
Kóng-tio̍h sian-sinn kín tshiánn--lâi .
Àn lo̍h be̍h-kóo tsat khuànn bāi ,
Tsìng-thâu lîm-guî guá tsin-tsai .
先生 節脈理
症頭 臨危 不敢
這辦 福氣
真仙
Ū tshiánn sian-sinn tsat-be̍h-lí ,
Tsìng-thâu lîm-guî m̄-kánn i .
Niû tsit-pān hok-khì ,
Tshē tsin-sian kiù ko khí .
先生 到位
節脈 症頭 臨危
想着 大愧
克虧
Guá niû tshiánn sian-sinn kàu-uī ,
Tsat-be̍h tsìng-thâu tuā lîm-guî .
Hōo guá siūnn-tio̍h thóo tuā-khuì ,
Kán ē hōo niû khik-khui .
先生
看脈 藥方
先生 打算
君臣 煎湯
Sian-sinn ū tshiánn guá tshù tńg ,
Khuànn-be̍h suah khui io̍h-hng .
Sian-sinn beh kiânn tsin phah-sńg ,
khui kun-sîn thang tsuann-thng .
清楚
病症 袂好
煩惱
性命
Guá tann niû seh tshing-tshó ,
Khuànn tse pīnn-tsìng kánn buē-hó .
Tio̍h khǹg guá niû bián huân-ló ,
Guá ê sìnn-miā kán ē ?
字運
燒香 灶君
米糕 雞蛋 補運
本命 出運
ko seh phái lī-ūn ,
Sio-hiunn ko tsàu-kun .
Bí-ko kue-ln̄g lâi póo-ūn ,
Pún-miā ê tsînn ko tshut-ūn .
小娘
灶君公
着說 定擋
趕緊 退我 走崇
Guá thiann sió-niû teh kóng ,
guá kín tsàu-kun-kong .
Niû tio̍h-seh khah tīng-tòng ,
Kuánn-kín thuè-guá khì tsáu-tsông .
僥倖
燒香 神明
全望 神明 感應
保庇 福祿壽 康寧
Thiann ko seh tsiah hiau-hīng ,
Guá kín sio-hiunn sîn-bîng .
Tsn̂g-bāng sîn-bîng tio̍h kám-ìng ,
Pó-pì hok-lo̍k-siū khong-lîng .
雖然 神明 各處
着脈
難得
性命 閻君
Sui-liân sîn-bîng kok-tshù ,
niû seh khah tio̍h-be̍h .
Guá tann tsin lân-tit ,
Sìnn-miā kán ē giâm-kun ê .

想着 目屎
貴人 不到
症頭 應效
Thiann ko kóng guá tio̍h háu ,
Siūnn-tio̍h ba̍k-sái suah ti̍t lâu .
Guá kun kuì-lîn m̄-kàu ,
Siūnn tsí tsìng-thâu ìng-hāu .
真情
這病 除非 城隍
症頭 沉重
今日
Guá tann tsin-tsîng niû kóng ,
Tsit-pīnn tî-hui sîng-hông .
Tsìng-thâu tîm-tāng lâng gông ,
Niû kin-li̍t tio̍h tsai hông .
城隍
刀枷 !
雙腳 跪落 詳細
下日 隨香 二个
Seh kàu sîng-hông guá kín ,
Guá kunnà giâ to-kê !
Siang-kha kuī-lo̍h seh siông-sè ,
Ē-li̍t suî-hiunn gún ln̄g-ê .
城隍 按盞
一拵 燒熱 一陣
症頭 臨危 着看
全望 主盤
Bn̄g niû sîng-hông àn-tsuánn ?
Tsi̍t-tsūn sio-lua̍h tsi̍t-tsūn kuânn .
Tsìng-thâu lîm-guî niû tio̍h-khuànn ,
Tsn̂g-bāng guá niû tsú-puânn .
听哥 按怎
城隍 出壇
城隍
爐丹 化單
Thiann-ko seh beh àn-tsuánn ?
Kín tshiánn sîng-hông lâi tshut-tuânn .
Sîng-hông tiô khí tio̍h tshiánn khuànn ,
Suî phài lôo-tan kāng huà-tuann .
提起 爐丹 煎便
捧來 香煙
身體
不通
The̍h-khí lôo-tan kín tsuann-piān ,
Tsuann phâng-lâi hiunn-ian .
Khuànn ko sin-thé lâng tsin siān ,
Kín phâng hoo lim m̄-thang tshiân .
爐丹
症頭 臨危
想着 大愧
真仙 改為
Tán niû lôo-tan phâng kàu tshuì ,
Tsìng-thâu lîm-guî tshuì buē khui .
Hōo niû siūnn-tio̍h tshuán tuā-khuì ,
Tshē tsin-sian thang kái-uî .
煩惱
症頭 臨危 袂落
目啁 金金 看嫂
今日 伐落
Guá niû khuànn tsin huân-ló ,
Tsìng-thâu lîm-guî thun buē-lo̍h .
Ba̍k-tsiu kim-kim teh khuànn-só ,
Kin-li̍t guá niû tio̍h hua̍t-lo̍h .
袂落
小娘 趕緊 湯匙
欣喜
城隍 保庇
Io̍h thun buē-lo̍h kán ē ,
Sió-niû kuánn-kín gia̍h thng-sî .
thun âu tio̍h huann-hí ,
Sîng-hông pó-pì guá kun i .
照實
房中 小鬼
盡情 幾句 交帶
性命
Guá tann tsiàu-si̍t niû ,
Pâng-tiong sió-kuí beh lia̍h ko .
Tsīn-tsîng kuí-kù kau-tāi ,
Guá ê sìnn-miā kán ē ?
熱狂 亂亂報
得確
房中 一个 就是
就是
ko lia̍t-kông luān-luān-pò ,
seh ū kuí tik-khak .
Pâng-tiong tsi̍t-ê tio̍h-sī ,
Tio̍h-sī tiàm tsia teh kòo ko .
真真 有影 即有
房中 小鬼 三人
一个 頭鬃 如蔥蔥
一个 目睭 紅紅紅
Tsin-tsin ū-iánn tsiah-ū káng ,
Pâng-tiong sió-kuí ū sann-lâng .
Tsi̍t-ê thâu-tsang lû-tsháng-tsháng ,
Tsi̍t-ê ba̍k-tsiu âng-âng-âng .
下項
小鬼 目睭
熱狂 亂亂講
一人
Thiann ko seh tsit ē-hāng ,
Sió-kuí ba̍k-tsiu kán ē âng .
ko lia̍t-kông luān-luān-káng ,
guá teh kòo tsi̍t-lâng .
不是 熱狂 亂亂講
一个 頭鬃
一个 攬身 不放
一个 腳銅
M̄-sī lia̍t-kông luān-luān-káng ,
Tsi̍t-ê teh giú guá thâu-tsang ,
Tsi̍t-ê lám-sin tsuân m̄-pàng ,
Tsi̍t-ê teh kòng guá kha-tâng .

趕緊 司公
就叫 司公
收除 小鬼 滅亡
Thiann ko seh tio̍h gông ,
Kuánn-kín ko kiò sai-kong .
Tio̍h-kiò sai-kong ko tshòng ,
Siu-tî sió-kuí kai bia̍t-bông .
小娘 心肝 去處
趕緊 法師
小鬼 不去
性命 註定 收除
Sió-niû sim-kuann ū khì-tshù ,
Kuánn-kín ko kiò huat-su .
Sió-kuí sian m̄-khì ,
Sìnn-miā tsù-tiānn i siu-tî .
法師 請神 鹽米
靈符 延遲
小鬼 鄉里
通知
Huat-su tshiánn-sîn siak iâm-bí ,
Tio̍h tah lîng-hû iân-tî .
Sió-kuí tsuân hiunn-lí ,
Guá tann niû thong-ti .
法師 請神 銅鐘
鹽米
不貼 皇旨 据定
就叫 正神 扶持
Huat-su tshiánn-sîn tâng-tsing siann ,
Tshiú phâng iâm-bí li̍p pâng kiânn .
M̄-tah hông-tsí ū kù-tiānn ,
Tio̍h-kiò tsìng-sîn hû-tshî hiann .
法師 行入 房宮
小鬼 唏獅獅
全無 着驚 所在
頭殼 一直
Huat-su kiânn-li̍p pâng-king lāi ,
Sió-kuí tshiò kah hi-sai-sai .
Tsuân-bô tio̍h-kiann sóo-tsāi ,
Tuì hiann thâu-khak it-ti̍t sai .
法師 入房 符令
法氣 頭前
靈符 蚊帳
一張 胸前
Huat-su li̍p-pâng tsìn hû-līng ,
Tshiú phâng huat-khì tsuè thâu-tsîng .
Lîng-hû tah báng-tà tíng ,
Tsi̍t-tiunn kuà hiann hing-tsîng .
法師 入房 符令
小鬼
性命 僥倖
無彩 小娘 奉成
Huat-su li̍p-pâng tìn hû-līng ,
Sió-kuí lia̍h hiann tiàm teh tsing .
Siūnn kàu sìnn-miā tsin hiau-hīng ,
Bô-tshái sió-niû hōng-sîng .
法師 入房 法索
小鬼 出去
保庇 緊好
干苦
Huat-su li̍p-pâng phah huat-soh ,
Khuànn i sió-kuí tshut-khì ?
Pó-pì guá hiann tio̍h kín-hó ,
Bián niû kan-khóo teh kòo ko .
法師 一時 法索
小鬼 緊去 大刀
盡情 大嫂
司公
Huat-su tsi̍t-sî phah huat-soh ,
Sió-kuí kín-khì gia̍h tuā-to .
Guá tann tsīn-tsîng khǹg tuā-só ,
Kín sai-kong lâi tńg .
聽見 郎君
泪滓
就請 司公 議論
廳中
Thiann-kìnn lông-kun teh khǹg gún ,
Hōo guá ba̍k-tsái tsún pn̄g thun .
Tio̍h-tshiánn sai-kong lâi gī-lūn ,
Kín khì thiann-tiong siu ko hûn .
身紙 魂魄 無倒
無彩 功勞
幾句 通知
費神 奉承
Sin-tsuá hûn-phik siu bô-tò ,
Bô-tshái guá niû ê kong-lô .
Guá tann kuí-kù thong-ti ,
Huì-sîn guá niû hōng-sîng ko .
法師 魂衫
小娘 衫帕
點香 三支 一困
三魂 七魄
Huat-su hûn-sann the̍h hōo gún ,
Sió-niû sann-phè siu ko hûn .
Tiám-hiunn sann-ki kiò tsi̍t-khùn ,
Sam-hûn tshit-phik kui ko sin .
打算
司公 出門
身紙 魂魄
症頭 倒返 離床
Guá tann khǹg niû tio̍h phah-sǹg ,
Kín sai-kong thang tshut-bn̂g .
Sin-tsuá hûn-phik siu buē tńg ,
Tsìng-thâu tò-tńg lî-tshn̂g .
聽哥 就哮
紅紙 紅包
望卜
症頭
Thiann-ko seh niû tio̍h-háu ,
Tshiú the̍h âng-tsuá pau âng-pau .
Bāng-beh kāng ko kàu lāu ,
Tsuî tsai guá ko tsìng-thâu .
生死 註定
不免 可憐
真仙 難救 無命
壽數 改晟
Lâng seh sinn-sú thinn tsù-tiānn ,
Khǹg niû m̄-bián khó-liân hiann .
Tsin-sian lân-kiù bô-miā kiánn ,
Siū-sòo kai tsiong lân kái-tshiânn .
失德
恰慘 腳堵肉
呆命 路益
塊君 明白
Thiann ko seh tsin sit-tik ,
Khah-tshám kuah niû kha-tóo-hi̍k .
Lâu guá phái-miā lōo-ik ,
Tè-kun khah bîng-pi̍k .
實在
小弟
死了 即來
責娘
niû seh si̍t-tsāi ,
Kín khì kiò gún sió-tī lâi .
Guá sí-liáu i tsiah-lâi ,
Tsik-niû ê tsuē niû tio̍h tsai .
賢弟
無人 茶湯
查某 須世
無人 岸家
Kah gún khì kiò lín hiân-tē ,
Bô-lâng ko phâng tê-thng .
Sinn gún tsa-bóo khah su-sè ,
Bô-lâng thuè guá thang huānn-ke .
真情 通知
茶湯 袂落
如章
即來 花糕
Guá tann tsin-tsîng thong-ti ,
Guá tsí tê-thng thun buē-lo̍h .
Koo put lî-tsiong tsáu khì ,
Guá tsiah-lâi tio̍h hue-ko .
望卜 快好
斷然
若敢 橫橫過
終身 來死
Bāng-beh guá ko pīnn kìn-hó ,
Kah gún hāi ko tuān-liân .
I lâi nā-kánn huâinn-huâinn-kò ,
Tsiong-sin lâi--sí thang ko .
小弟
竅欺
欠彩 一下
毒藥
Iong niû khì kiò gún sió-tī ,
kiò i lâi tio̍h khiau-khi .
Kiám-tshái ē li̍t tsi̍t-ē ,
Seh niû to̍k-io̍h hāi kun .
小弟
知枝
煩惱 共卜死
卜行 腳骨 難得
Iang guá khì kiò lín sió-tī ,
Kiò i lâi khuànn tio̍h tsai-ki .
Huân-ló tsuē kiông-beh-sí ,
Beh-kiânn kha-kut lân-tit î .
好呆 八字
姑不而將 亦着
舍弟 知影
即袂 害死
Hó-phái niû pueh-lī miā ,
Koo-put-lî-tsiong ia̍h-tio̍h kiânn .
Khì sià-tē i tsai-iánn ,
Tsiah-buē kóng niû hāi-sí hiann .
小心 奉待
探聽 會知
見着 聖佛 趕緊
我君 起來
niû sió-sim teh hōng-thāi ,
I lâi thàm-thiann tio̍h ē-tsai .
Kìnn-tio̍h siànn-pu̍t kuánn-kín pài ,
beh guá-kun tsá khí--lâi .
今日
鎖匙
床廚
銀兩 延遲
Guá tann kin-li̍t kánn ē ,
Khan ê tshiú kau só-sî .
Kah niû tshn̂g-tû kín khui khí ,
Khì the̍h gûn-niú mài iân-tî .
郎君 鎖匙
辦世 !
床廚 煩惱

Lông-kun só-sî kau hōo ,
Khuànn tsí pān-sè kánn ē !
Khì khui tshn̂g-tû tsin huân-ló ,
Tsin kiann kìnn gûn kìnn ko .
盡心 奉承
交代 三百
一百 庫錢
一百 乞子
Kóng niû tsīn-sim hōng-sîng gún ,
Kau-tāi guá niû sann-pah gûn .
Tsi̍t-pah khòo-tsînn phah hōo gún ,
Tsi̍t-pah khit-kiánn thang thuân kun .
功德 做巡
廳中 靈魂
呆命
自盡
Tsuè ko kong-tik lâi tsuè-sûn ,
Thiann-tiong beh an kun lîng-hûn .
Kun lâu gún tsin phái-miā ,
Tsiong sin tsū-tsīn kun kiânn .
一百 校生
一百 庫錢

因何 安年生
Tsi̍t-pah hōo niû khit hāu-sinn ,
Tsi̍t-pah guá phah khòo-tsînn .
Guá tann seh âu tīnn ,
Guá miā in-hô àn-nî-sinn !
一百 功果

放拶 省步
克開 困土
Tsi̍t-pah kun tsuè kong-kóo ,
Tsuè beh hōo kun khì soo .
Pàng-sak niû beh siánn-pōo ?
Khik-khui kun khì khùn-thôo .
家伙
一百 伙食
煩惱 不必
度苦 過日
pàng ke-hé hōo niû tit ,
Tsi̍t-pah hōo niû tōo hué-si̍t .
Khǹg niû huân-ló put-pit ,
Kap lâng tōo-khóo bóng kè-li̍t .
一百 花銀 宰樣
放拶 奈何
不知 艱苦
天光 日落烏
Tsi̍t-pah hue-gûn tsáinn-iūnn tōo ?
Pàng-sak gún sin beh nāi-hôo !
M̄-tsai guá sin teh kan-khóo ,
Thinn-kng khàu kah li̍t-lo̍h-oo .
實在
落陰 返來
心肝
小娘 艱苦 不知
Tio̍h guá niû seh si̍t-tsāi ,
Guá tann lo̍h-im buē tńg--lâi .
Khǹg niû sim-kuann tio̍h huānn-tsāi ,
Sió-niû kan-khóo ko m̄-tsai .
中本