首頁 >資料庫介紹
目錄

冊名 戶蠅蚊仔大戰歌
編者 林有來改編
出版社 竹林書局
出版年 1987
篇名 上本
顯示 的款式:
Lô-má-jī 是
漢字是
竹林 書局 就是
即編 戶蠅蚊仔歌
只本 連續 相煞
萬項 生活 拖磨
Tik-lîm tsu-kio̍k tio̍h-sī guá ,
Tsiah-pian hôo-sîn-báng-á-kua ,
Tsit-pún liân-sio̍k tsuè sio-suà ,
Bāng-bāng sing-ua̍h siū thua-buâ .
省乜 歌仔 趣味
袂念 先共 通知
萬項 動物
反亂
Siánn-mi̍h kua-á huah tshù-bī ,
Buē-liām sing-kā lín thong-ti ,
Bān-hāng tōng-bu̍t lóng kóng khí ,
ē huán-luān tsiah ū .
無論 省貨 性弟
戶蠅 蚊仔 冤家
為着 生活 關係
扣冤 大个
Bô-lūn siánn-huè ū sìng-tē ,
Hôo-sîn báng-á khí uan-ke ,
Uī-tio̍h sing-ua̍h ê kuan-hē ,
Tsiah ē khioh-uan tuā-ê .
戶蠅 卜去 臭肉
飛去 更着 蚊仔腳
蚊仔 相打
戶蠅 交加
Hôo-sîn beh-khì tshàu-bah ,
Pe-khì kinn-tio̍h báng-á-kha ,
Báng-á beh kah i sio-phah ,
Hôo-sîn kah i tuā kau-ka .
戶蠅 大箍把
不驚 蚊仔 一个 ,
蚊仔 想着 怨切
起人 冤家
Hôo-sîn khò i tuā-khoo-pé ,
M̄-kiann báng-á i tsi̍t-ê ,
Báng-á siūnn-tio̍h tsiok uàn-tsheh ,
Khí-lâng beh kah i uan-ke .
戶蠅 目啁 大蕊
不驚 蚊仔 噴雞歸
放犬屁
蚊仔 大堆
Hôo-sîn ba̍k-tsiu tián tuā-luí ,
M̄-kiann báng-á pûn-ke-kui ,
thiann teh pàng-káu-phuì ,
Kám kiann báng-á lâng tuā-tui .
蚊仔 飛起 一直
一困 飛去 因兜
蚊黨 巢巢到
卜掠 戶蠅 夾頭
Báng-á pe-khí it-ti̍t tsáu ,
Tsi̍t-khùn pe-khì kàu in-tau ,
Khì huah báng-tóng tsâu-tsâu-kàu ,
Beh-lia̍h hôo-sîn lâi gia̍p-thâu .
蚊仔 歸陣
戶蠅 双手 拳頭
打死 蚊仔 耳耳哮
旦落 土腳兜
Báng-á kui-tīn pe lâi kàu ,
Hôo-sîn sang-tshiú kûn-thâu ,
Phah-sí báng-á hīnn-hīnn-háu ,
Suà ka tàn-lo̍h thôo-kha-tau .
蚊仔 打輸 冤枉
戶蠅 武藝 能通
蚊仔 竹廣洞
一尾 鱔人王
Báng-á phah-su tsin uan-óng ,
Hôo-sîn bú-gē tsin lîng-thong ,
Báng-á tsáu khì Tik-kóng-tōng ,
Khì tshiánn tsi̍t-bué siān-lâng-ông .
蚊仔 來到 竹廣
通報 內頭
為着 冤情 拜候
鱔大哥 透流
Báng-á lâi-kàu tik-kóng kháu ,
Kiò lâng thong-pò li̍p lāi-thâu ,
Uī-tio̍h uan-tsîng lâi pài-hāu ,
siān-tuā-ko seh thàu-lâu .
鱔人 听着 蚊仔
戶蠅 文武 双項
行出 竹廣洞
卜去 戶蠅王
Siān-thâng thiann-tio̍h báng-á kóng ,
Hôo-sîn bûn-bú sang-hāng thong ,
Sio-tshuā kiânn-tshut Tik-kóng-tōng ,
Beh-khì tsia̍h i hôo-sîn-ông .
戶蠅 看着 鱔尫
嘴仔 利西西
知影 利害
不敢 宿落來
Hôo-sîn khuànn-tio̍h siān-ang lâi ,
Kiann kah tshuì-á li̍h8-sai-sai ,
Tsai-iánn siān ang tshuì lī-hāi ,
Pe kuân m̄-kánn hioh--lo̍h-lâi ,
看着 戶蠅
嘴瀾 汁汁珍
戶蠅 着驚 飛緊緊
看着 目銀銀
Siān ang khuànn-tio̍h i hôo-sîn ,
Siūnn kah tshuì-nuā tsha̍p-tsha̍p-tin ,
Hôo-sîn tio̍h-kiann pe-kín-kín ,
Siān ang khuànn-tio̍h ba̍k-gîn-gîn .
戶蠅 想着 不愿
卜甲 蚊仔 大冤
卜閣 起人
法度 恰權
Hôo-sîn siūnn-tio̍h tsin m̄-guān ,
Beh-kah báng-á kiat tuā-uan ,
Beh-koh khí-lâng kah i luān ,
Huat-tōo tshiánn i khah-kuân .
戶蠅 卜去 蜈蚣
卜請 蜈蚣
帶治 厝頂 角仔蜂
只位 几十冬
Hôo-sîn beh-khì tshiánn giâ-kang ,
Beh-tshiánn giâ-kang siān ang ,
Tuà-tī tshù-tíng kak-á-phāng ,
Tsit-uī i tiàm kuí-tsa̍p-tang .
蜈蚣 听着 戶蠅
蚊仔 正莊
双人 行出 角仔洞
卜夾 蚊仔
Giâ-kang thiann-tio̍h hôo-sîn kóng ,
Kóng i báng-á tsìng-tsong ,
Sang-lâng kiânn-tshut Kak-á-tōng ,
Beh-gia̍p báng-á i ê hông .
蜈蚣 腳骨 極多
三十六枝 一直
戶蠅 想了 好世
加絕 一个
Giâ-kang kha-kut ki̍k-tsē ,
Sann-tsa̍p-la̍k-ki it-ti̍t ,
Hôo-sîn siūnn-liáu hó-sè ,
Khì bn̄g ka-tsua̍h i tsi̍t-ê .
加絕 帶治 菜廚府
專門 塊共 軍師
計智 足成
二枝 消息 身軀
Ka-tsua̍h tuà-tī Tshài-tû-hú ,
Tsuan-bûn teh-kāng tsuè kun-su .
I ê kè-tì tsiok-tsiânn ū ,
Nn̄g-ki siau-sit tsāi sin-khu .
加絕 推算 錯誤
也有 一層 不服
戶蠅 約束
蜈蚣 此去 羅祿
Ka-tsua̍h tshui-sǹg tshò-ngōo ,
Iā-ū tsi̍t-tsân sam put-ho̍k ,
Kín hôo-sîn i iok-sok ,
Giâ-kang tshú-khì ē lô-lo̍k .
蚊仔 知影 蜈蚣
仙尫
仙尫 想計 心內
赶緊 蛤仔
Báng-á tsai-iánn giâ-kang lâi ,
Tsáu khì kóng hōo siān-ang tsai .
Siān-ang siūnn-kè tsāi sim-lāi ,
Kuánn-kín khì tshiánn kap-á lâi ,
蛤仔 帶治 田岸
蚊仔 去請 一个
若無 呆紡
卜請 蛤仔 蜈蚣
Kap-á tuà-tī tshân-huānn khang ,
Báng-á khì-tshiánn i tsi̍t-lâng ,
Nā-bô i lâi phái-pháng ,
Beh-tshiánn kap-á phuà giâ-kang .
蛤仔 利害
蚊仔
蜈蚣 法度
尿 不敢
Kap-á huat tōo tsin lī-hāi ,
Tsiong tsîng seh hōo báng-á tsai ,
Giâ-kang huat-tōo guá tsai phái ,
Pàng liō i tio̍h m̄-kánn lâi .
蚊仔 蛤仔
收拾 蜈蚣
蜈蚣 卜來
蛤仔 做前 走來
Báng-á khì tshiánn i kap-á ,
Siu-si̍p giâ-kang i ê kha ,
Giâ-kang tuà hông beh-lâi ,
Kap-á tsuè-tsîng tsáu-lâi tsa̍h .
蜈蚣 趖着 蛤仔尿
腳骨 親像
大聲 小聲 哀哀叫
歸尾 店塊 博博趙
Giâ-kang sô-tio̍h kap-á-liō ,
Kha-kut tshin-tshiūnn teh sio ,
Tuā-siann sè-siann ai-ai-kiò ,
Kui-bué tiàm-teh pho̍k-pho̍k-tiô .
蜈蚣 腳骨 六了了
袂珍袂動 直寮寮
想着 有影 見少
戶蠅 衰梢
Giâ-kang kha-kut lak-liáu-liáu ,
Buē-tín-buē-tāng ti̍t-liâu-liâu ,
Siūnn-tio̍h ū-iánn tsin kiàn-siàu ,
i hôo-sîn tsiah sue-siâu .
歸尾 店塊 柿柿蔡
無腳 通行 按盞
一條 親像 手錶帶
遠遠 看着 親像
Kui-bué tiàm-teh tshī-tshī-tshuah ,
Bô-kha thang-kiânn àn-tsuánn thua ,
Tsi̍t-tiâu tshin-tshiūnn tshiú-pió-tuà ,
Hn̄g-hn̄g khuànn-tio̍h tshin-tshiūnn tsuâ .
戶蠅 飛高 看現現
蛤仔 肴仙
法度 不免
那看 蜈蚣 可連
Hôo-sîn pe-kuân khuànn-hiān-hiān ,
Khuànn i kap-á khah gâu-sian ,
I ê huat-tōo m̄-bián tsiàn ,
Ná-khuànn giâ-kang tsin khó-liân .
蜈蚣 戶蠅
大王
帶在 青山 石峰洞
法度 靈通
Giâ-kang tio̍h hôo-sîn kóng ,
kín khì tshiánn tsuâ tāi-ông ,
Luà-tsāi Tshing-san Tsio̍h-hong-tōng ,
I ê huat-tōo ki̍k lîng-thong .
戶蠅 隨時 起行
青山 蛇兄
代先 蛇仔子
蛇大王
Hôo-sîn suî-sî pe khí-kiânn ,
Khì kàu Tshing-san kiò tsuâ-hiann ,
Tāi-sing bn̄g hia tsuâ-á-kiánn ,
Kóng tsuâ-tsī-ông i ê miâ .
大蛇 听着 歡喜
嘴仔 唏唏唏
腹肚 半小死
今日 有通 止飢
Tuā-tsuâ thiann-tio̍h tsin huann-hí ,
Thiòng kah tshuì-á hi-hi-hi ,
Pak-tóo iau kah puànn-sió-sí ,
Kin-li̍t ū-thang tsí-ki .
大蛇 嘴仔 開開
蛤仔 昧昧
一隻 一嘴
奄滾 一雷
Tuā-tsuâ tshuì-á peh khui-khui ,
Kap-á kiann kah ba̍k bui-bui ,
Tsi̍t-tsiah hōo i tsuè tsi̍t-tshuì ,
Thun lo̍h ām-kún kiat tsi̍t-luî .
蛤仔 門| 日暗
蚊仔 孝男
逐隻 青慘
蛤仔 不甘
Kap-á i li̍t-àm ,
Báng-á i tsuè hàu-lâm ,
Ta̍k-tsiah khàu kah tsin tshinn-tshám ,
Kap-á guá m̄-kam .
蛤仔 打損
蚊仔 門| 下方
有情 捧飯
嘴仔 長長長
Kap-á tsin phah-sńg ,
Báng-á li̍t khàu ē-hng ,
Ū-tsîng suà phâng-pn̄g ,
Khàu kah tshuì-á tn̂g-tn̂g-tn̂g .
日頭 若暗 着塊
暗暗 棹仔腳
歸身 無肉
上世 皆听 爭差
Li̍t-thâu nā-àm tio̍h-teh háu ,
Ku àm-àm toh-á-kha ,
Khàu kah kui-sin lóng bô-bah ,
Siông-sè kai-thiann tsing-tsha .
蚊仔 想着
卜閣 去請 黃真人
冤仇 要緊
伐落 就緊 起身
Báng-á siūnn--tio̍h tsîng tio̍h tsīn ,
Beh-koh khì-tshiánn N̂g-tsin-lîn ,
Siūnn uan-siû khah iàu-kín ,
Hua̍t-lo̍h tio̍h-kín beh khí-sin .
伐落 起行 備辨
透冥 赶到 花果山
黃蜂真人 出來
蚊仔 一番
Hua̍t-lo̍h khí-kiânn kín pī-pān ,
Thàu-mî kuánn-kàu Hua-kó-san ,
N̂g-phang-tsin-lîn tshut-lâi tán ,
Báng-á i seh tsi̍t-huan .
黃蜂 第一 呆性弟
卜助 蚊仔 一个
起吪 蜂黨 足成
卜甲 大蛇 冤家
N̂g-phang tē-it phái-sìng-tē ,
Beh-tsōo báng-á i tsi̍t-ê ,
Khí-huah phang-tóng tsiok-tsiânn tsē ,
Beh-kah tuā-tsuâ khí uan-ke .
加絕 推算 利害
隨時 戶蠅
蚊仔 黨派
近日 大兵
Ka-tsua̍h tshui-sǹg tsin lī-hāi ,
Suî-sî kóng hōo hôo-sîn tsai ,
Báng-á khì thong in tóng-phài ,
Kūn-li̍t tuā-ping tio̍h ē lâi .
戶蠅 听着 加絕
黃蜂 武藝 能通
預備 套棟
卜請 省人 適當
Hôo-sîn thiann-tio̍h ka-tsua̍h kóng ,
N̂g-phang bú-gē ki̍k lîng-thong ,
Lán tio̍h ū-pī khah thò-tòng ,
Beh-tshiánn siánn-lâng khah sik-tòng .
加絕 塊想 隨時
着去 蜘蛛
蜘蛛 后壁厝
人人 天羅師
Ka-tsua̍h teh-siūnn suî-sî ū ,
Kiò i tio̍h-khì tshiánn ti-tu ,
Ti-tu tuà tsāi Āu-piah-tshù ,
Lâng-lâng kiò i Thian-lô-su .
天羅 地網
法術 又閣 靈通
這个 套棟
緊去 知防
I ū thian-lô kah tē-bóng ,
Huat-su̍t iū-koh tsin lîng-thong ,
Tio̍h tshiánn tsit-ê khah thò-tòng ,
Kín-khì tshiánn i lâi ti-hông .
戶蠅 閣再 一擺
先生
不知 所在
倒位
Hôo-sîn koh-tsài bn̄g tsi̍t-páinn ,
Sian-sinn koh kóng guá tsai .
M̄-tsai i tuà siánn sóo-tsāi ,
Kiò guá tó-uī tshiánn i lâi .
加絕 即共 開口
厝後郊
不管 倒位
有時 帶人 厝角頭
Ka-tsua̍h tsiah-kā i khai-kháu ,
I tiàm lâng tshù-āu-kau ,
M̄-kuán tó-uī i ē kàu ,
Ū-sî tuà-lâng tshù-kak-thâu .
戶蠅 隨時 起行
蜘蛛
蚊仔 拼命
黃蜂 出名
Hôo-sîn suî-sî tio̍h khí-kiânn ,
Khì kàu kóng hōo ti-tu thiann ,
Báng-á beh kah i piànn-miā ,
Khì tshiánn n̂g-phang kài tshut-miâ .
蜘蛛 听着 戶蠅
黃蜂 戰術 靈通
法度 套棟
身軀 一点
Ti-tu thiann-tio̍h hôo-sîn kóng ,
N̂g-phang tsiàn-su̍t ki̍k lîng-thong ,
I ê huat-tōo ki̍k thò-tòng ,
Sin-khu i tuà tsi̍t-tiám hông .
戶蠅 听着 只號
好嘴 治塊 蜘蛛
汝着 來去
野無 驚了
Hôo-sîn thiann-tio̍h tsit-hō ,
Hó-tshuì tī-teh kiû ti-tu ,
Lí-tio̍h lâi-khì tsuè guá tsú ,
Iá-bô kiann-liáu khì thâi su .
蜘蛛 娘娘 講起
身軀 放糸
天羅 地網 完備
千軍 萬馬 拘除
Ti-tu niû-niû tsiah kóng-khí ,
Guá ê sin-khu ē pàng-si ,
Thian-lô tē-bóng tshòng uân-pī ,
Tshian-kun bān-má tsīn khu-tî ,
蜘蛛 計智
人人 施娘娘
製成 陰陽 天羅帳
不驚 蚊仔 主張
Ti-tu kè-tì ki̍k gâu siūnn ,
Lâng-lâng kiò i Si-niû-niû ,
Tsuè-sîng im-iông thian-lô-tiùnn ,
M̄-kiann báng-á gâu tsú-tiunn .
黃蜂 只日 出陣
冤家 蚊仔 戶蠅
戶蠅 看着 青秤
黃蜂 相打 認真
N̂g-phang tsit-li̍t tsio tshut-tīn ,
Uan-ke báng-á kah hôo-sîn ,
Hôo-sîn khuànn-tio̍h ē tshinn-tshìn ,
N̂g-phang sio-phah kài līn-tsin .
黃蜂 歸陣 巢巢到
蜘蛛 厝角頭
黃蜂 着驚 想卜
天網 地網 四過
N̂g-phang kui-tīn tsâu-tsâu-kàu ,
Ti-tu bāng tsāi tshù-kak-thâu ,
N̂g-phang tio̍h-kiann siūnn-beh tsáu ,
Thian-lô tē-bóng sì-kè pau .
黃蜂 着驚 袂離
飛去 蜘蛛糸
想卜 脫身 袂去
蜘蛛 翻身
N̂g-phang tio̍h-kiann tsáu buē-lī ,
Pe-khì kinn tio̍h ti-tu-si ,
Siūnn-beh thuat-sin tsáu buē-khì ,
Ti-tu huan-sin beh lia̍h i .
蜘蛛 翻身
真人 梅花針
娘娘 冲毒 青慘
不敢 青紅
Ti-tu huan-sin tio̍h ka lám ,
Tsin-lîn àm pàng muî-hue-tsam ,
Niû-niû tiòng-to̍k tsiânn tshinn-tshám ,
M̄-kánn ka lia̍h bīn tshinn-âng .
中本