首頁 >資料庫介紹
目錄

冊名 鄭國姓開台灣歌
編者 林有來
出版社 新竹竹林書局
出版年 1960
篇名 上本
顯示 的款式:
Lô-má-jī 是
漢字是
列位 貴君
小弟 拜託 分鐘
臺灣 風景
古早 三四百年
Lia̍t-uī kuì-kun tshiánn tsē tsīng ,
Sió-tī pài-thok kuí hun-tsing .
Beh liām Tâi-uân hong-kíng ,
Kóo-tsá sann-sì-pah-nî tsîng .
以前 臺灣 開化
淺水船
有人 討掠 打破
臺灣 生活
Í-tsîng Tâi-uân buē khai-huà ,
Tshián-tsuí-tsûn tio̍h īng lâng thua .
Ū-lâng thó-lia̍h tsûn phah-phuà ,
lâi Tâi-uân teh sing-ua̍h .
原早 臺灣
平洋 礦土 生蕃
明末 清初 天下
國姓 即來 台灣
Guân-tsá Tâi-uân lâng kuán ,
Pînn-iûnn khòng-thóo tsuân tshinn-huan .
Bîng-bua̍t tshing-tshoo thian-hā luān ,
Kok-sìng tsiah-lâi khai Tâi-uân .
臺灣 國姓
漢人 滿清
抗拒 全師 十三
建設 澎湖 屯兵
Lâi khai Tâi-uân Tīnn Kok-sìng ,
Hàn-lîn hâng i Buán-tshing .
Khòng-kū tsuân-su tsa̍p-sann síng ,
Kiàn-siat phînn-ôo beh tûn-ping .
國姓 少年
將官 逐个 盡忠
身邊 五虎將

Kok-sìng siàu-liân kiānn sin ióng ,
Tsiòng-kuann ta̍k-ê tsin tsīn-tiong .
Sin-pinn i ū ngóo-hóo-tsiòng ,
Kam Hui Bān kah Si Lông .
五虎 逐个 忠義
魁奇
不驚死
清兵 逐个
Ngóo-hóo ta̍k-ê tsīn tiong-gī ,
Lîm Khóo Tshiong Tân Khue-kî .
Tân Tân Tián m̄-kiann-sí ,
Tshing-ping ta̍k-ê too kiann i .
出兵 海水 波浪
陳家 兄弟 先鋒
海底 龍金貢
因何 大事 成功
Tshut-ping hái-tsuí khí pho-lōng ,
Tân--ka hiann-tī niá sian-hong .
Hái-tué too ē phû liông-kòng ,
In-hô tāi-sū buē sîng-kong ?
民族 英雄 國姓
堅心 守志
成敗 天命
大權
Bîn-tso̍k ing-hiông Tīnn Kok-sìng ,
Kian-sim siú-tsì beh ho̍k Bîng .
Lâng kóng sîng-pāi thian-bīng ,
āu tāi-kuân kau Tīnn King .
克爽
戰敗 降清 封王
清朝 天下
船隻 交通
Tīnn King tsiah uānn Tīnn Khik-sóng ,
Tsiàn-pāi hâng-tshing tsiah hong-ông .
Tshing-tiâu thian-hā kui it thóng ,
Tsiah ū tsûn-tsiah lâi kau-thong .
國姓 開台 無外久
磚城 工夫
代先 建設 南寧府
天興 萬年 二區
Kok-sìng khai-tâi bô-guā-kú ,
Tsng-siânn tsō khì tsin kang-hu .
Tāi-sing kiàn-siat Lâm-lîng-hú ,
Thian-hing bān-liân pun nn̄g-khu .
明末 清初 平錠
南寧 府城
歷史 知影
臺灣 全島 三廳
Bîng-bua̍t Tshing-tshoo tsiah pîng-tiānn ,
Lâm-lîng kái uānn Hú-siânn .
Ū khuànn li̍k-sú tio̍h tsai-iánn ,
Tâi-uân tsuân-tó siat sann-thiann .
清朝 初時 接管
小小 臺灣
台南 府城 竹塹縣
屏東 恒春 平埔蕃
Tshing-tiâu tshoo-sî lâi tsiap-kuán ,
Khuànn tsuè sió-sió ê Tâi-uân .
Tâi-lâm Hú-siânn Tik-tsàm-kuān ,
Pîn-tong Hîng-tshun pînn-poo-huan .
臺灣 都市
台北 大加蚋
鹿 艋舺
草厝 籬把
Tâi-uân too-tshī tuē it tsá ,
Tâi-pak tsuè Tuā-ka-la̍h .
It lo̍k sann Báng-kah ,
Tsuan tsháu-tshù lî-pa .
街頭 巷尾 草厝
無橫 無直 三脚株
壁虎 油虫 逐項
柱腳 咒亀
Kue-thâu hāng-bé tsuan tsháu-tshù ,
Bô-huînn bô-ti̍t sann-kha-tu .
Piah-hóo iû-thâng ta̍k-hāng ū ,
Thiāu-kha koh ē sinn tsiù-ku .
起厝 專是 塗葛壁
發達 到額
厝頂
暗時 臭油夯
Khí-tshù tsuan-sī thôo-kat-piah ,
Lâng teh huat-ta̍t buē kàu-gia̍h .
Tshù-tíng khàm tsháu khàm hiā ,
Àm-sî tsuan tiám tshàu-iû-kia̍h .
許時 文化 進步
電火 暗摸摸
臭油夯 干苦
一泡 親像 火金姑
Hí-sî bûn-huà tsìn-pōo ,
Ia̍h tiān-hué àm-moo-moo .
Tiám tshàu-iû-kia̍h tsin kan-khóo ,
Tsi̍t-pha tshin-tshiūnn hé-kim-koo .
烏暗 時代 電火
街路 專是 瀾溝粥
大溝 無橋 袂得
四繪 例例
Oo-àm sî-tāi tiān-hé ,
Kue-lōo tsuan-sī nuā-koo-bê .
Tuā-kau bô-kiô buē-tit ,
Hōo lâi sì-kuè siûnn leh-leh .
原早 精神 帶重
起厝 光廳 暗房
厝內 逐宮 屎桶
六月 暑天 非常
Guân-tsá tsing-sîng tuà-tāng ,
Khí-tshù kng-thiann keh àm-pâng .
Tshù-lāi ta̍k-king ū sái-tháng ,
La̍k--gue̍h sú-thinn hui-siông hiang .
以前 頭壳
社會 非常 衛生
囝仔 袂曉
愛哭 無時
Í-tsîng thâu-khak tsin tīng ,
Siā-huē hui-siông uē-sing .
Gín-á phīnn lâu buē-hiáu tshìng ,
Ài-khàu tshuì tsia̍h bô-sî thîng .
囝仔 銃鼻 手映
街頭 巷尾 愛門
暗時 相斷
喜時 無火 袂光
Gín-á tshìng-phīnn sann tshiú-ńg .
Kue-thâu hāng-bé tsuan ài-mn̂g .
Àm-sî kah kuí kiânn sio-tn̄g ,
Hí-sî bô-hué tsiah buē-kng .
古早 大厝 第一
另外 竹圍
呆運 不時 斷着
竹脚 皇金 大堆
Kóo-tsá tuā-tshù tuē-it suí ,
Khí līng-guā tshah tik-uî .
Phái-ūn put-sî tn̄g-tio̍h kuí ,
Tik-kha hông-kim kui tuā-tui .
時代 交通 呆路
大溪 無橋 竹篐
上山 落嶺 干苦
專是 竹脚 芒仔埔
Sî-tāi kau-thong tsiok phái-lōo ,
Tuā-khue bô-kiô phoo tik-khoo .
Tsiūnn-suann lo̍h-niá tsin kan-khóo ,
Tsuan-sī tik-kha bâng-á-poo .
早時 大路 無透
專是 大埤 圳溝
瘦田 拋荒 竿草
路墘 全部 林投
Tsá-tsîng tuā-lōo tsō bô-thàu ,
Tsuan-sī tuā-pi kah tsùn-kau .
Sán-tshân pha-hng huat kuann-tsháu ,
Lōo-kînn tsuân-pōo tsìng nâ-tâu .
本成 無車 運送
坐船 過水 踐工
竹脚 莿仔
黃昏 過路人
Pún-tsiânn bô-tshia thang ūn-sàng ,
Tsē-tsûn kè-tsuí tsin tshiân-kang .
Tsuan kiânn tik-kha tshì-á hāng ,
Hông-hun tio̍h kè-lōo-lâng .
早時 市街 建設
即哖
街頭 巷尾 葉帖
壁邊 屎壺 歸列
Tsá-sî tshī-kue buē kiàn-siat ,
Lâng too buē tsiah--nî .
Kue-thâu hāng-bé tsin iap-thiap ,
Piah-pinn sái-ôo pâi kui-lia̍t .
衛生 袂曉 拼斷
尿 中央
戶蠅 蚊虫
生孤 發毛
Uē-sing buē-hiáu thang piànn-tn̄g ,
Sái liō pàng khǹg lōo tiong-ng .
Hôo-sîn báng-thâng tiàm teh tsn̄g ,
Khǹg teh sinn-koo suah huat-mn̂g .
地方 全部 整理
交通 不便 希微
台北 喜時 都市
街頭 巷尾 大埤
Tē-hng tsuân-pōo tsíng-lí ,
Kau-thong put-piān tsin hi-bî .
Tâi-pak hí-sî too-tshī ,
Kue-thâu hāng-bé tsuan tuā-pi .
市區 荒廢
彎街 越巷
市場 買賣
第一 鬧熱 中南街
tāi tshī-khu tsin hong-huè ,
Uan-kue uat-hāng lōo tsin ue̍h .
Ia̍h tshī-tiûnn thang bué-buē ,
Tuē-it lāu-lia̍t tiong-lâm-kue .
滿清 時代 整頓
交通 不便 航船
做官 食飽
精神 專想 烏煙
Buán-tshing sî-tāi tsíng-tùn ,
Kau-thong put-piān īng phâng-tsûn .
Tsuè-kuann tsia̍h-pá teh khùn ,
Tsing-sîng tsuan-siūnn sio oo-hun .
來往 交通 船隻
台灣 自動車
貨物 運搬
起水 工友 塊夯
Lâi-óng kau-thong īng tsûn-tsiah ,
Tâi-uân ia̍h tsū-tōng-tshia .
Huè-bu̍t ūn-puann tsin oh kià ,
Khí-tsuí kang-iú lâi teh-giâ .
市內 人數
冬天 落雪 靴寒
好天 航船 瓦岸
工人 運搬
Tshī-lāi lîn-sòo tsin suànn ,
Tang-thinn lo̍h-seh tsóng hiah-kuânn .
Hó-thinn phâng-tsûn uá-huānn ,
Tsiah ū kang-lâng teh ūn-puann .
航船 載貨
台灣 出口 樟腦茶
溫州 粗紙 米袋
糖粉 大麥
Tsuan phâng-tsûn teh tsài-huè ,
Tâi-uân tshut-kháu tsiunn-ló-tê .
Un-tsiu tshoo-tsuá sòng bí-tē ,
Tsuí thn̂g-hún kah tuā-be̍h .
從前 台灣 生產
全部 都是 看天田
南洋
豆餅 肥丹
Tsiông-tsîng Tâi-uân sing-sán ,
Tsuân-pōo too-sī khuànn-thinn-tshân .
tio̍h khì Lâm-iûnn pān ,
Ia̍h tāu-piánn kiàm puî-tan .
農村 袂曉 耕作
大肥 出剩 不甘
瘦田 草抱
豐收 得確
Lông-tshuan buē-hiáu thang king-tsoh ,
Tuā-puî tshut-tshun m̄-kam lo̍h .
Sán-tshân khah ē huat tsháu-phō ,
beh hong-siu tik-khak .
烏暗 時代
粗夫 耕農
文人 逐个 蘇爽
進士 威風
Oo-àm sî-tāi lâng khah gōng ,
Tsuan tshoo-hu teh king-lông .
Bûn-lîn ta̍k-ê khah soo-sóng ,
tiòng tsìn-sū tsiok ui-hong .
清朝 學校
子孫
讀書 識字 考教
赤子 鋤頭
Tshing-tiâu ia̍h siat ha̍k-hāu ,
Ū tsînn kiánn-sun tsiah ē gâu .
Tha̍k-tsu pat-lī thang khó-kàu ,
Tshiah-kiánn tio̍h khì giâ tî-thâu .
滿清
學校
赤人 苦學
十个 九个 青冥牛
Buán-tshing tiōng bûn put tiōng ,
siat ha̍k-hāu tio̍h khah su .
Tshiah-lâng khóo-ha̍k ū ,
Tsa̍p-ê káu-ê tshinn-mî-gû .
許拵 專制 時代
烏暗
狀元 三年 一擺
讀書 秀才
Hí-tsūn tsuan-tsè ê sî-tāi ,
Lâng teh oo-àm khai .
Tsiōng-guân sann-nî khó tsi̍t-pái ,
Tha̍k-tsu bāng beh tsìn siù-tsâi .
出士 秀才
福州 舉人
陰公 隲德 要緊
冤鬼 纏身
Tshut-sū siù-tsâi tiòng bīn ,
Koh khì Hok-tsiu khó kí-lîn .
Im-kong tsi̍h-tik tsin iàu-kín ,
uan-kuí ē tînn-sin .
清朝 舉人 貴氣
一舉 成名 天下
牌匾 文魁 大武
顯祖 榮宗 竪旗
Tshing-tiâu kí-lîn tsin kuì-khì ,
It-kí sîng-bîng thian-hā ti .
Pâi-pián bûn-khue tuā-bú ,
Hián-tsóo îng-tsong suà khiā-kî .
時代 考教 規定
貴賤 二字
昌優 隸卒 採用
破戒 不準 朝庭
Sî-tāi khó-kàu ū kui-tīng ,
Kuì-tsiān nn̄g-lī hun tsin bîng .
Tshiong-iu lē-tsut put tshái-īng ,
Phuà-kài put-tsún tsiūnn tiâu-tîng .
貧窮 散赤 要緊
清白 無人 看輕
赤人 子孫 寸進
下賤 永遠 牛民
Pîn-kîng sàn-tshiah iàu-kín ,
Tshing-pe̍h bô-lâng kánn khuànn-khin .
Tshiah-lâng kiánn-sun ē tshùn-tsìn ,
hā-tsiān íng-uán tsuè gû-bîn .
古早 廉恥
品行 各人 皆治
考教 瓊救
禁止 三教 九流
Kóo-tsá liâm-thí tsin ū siú ,
Phín-hīng kok-lâng ka-tī siu .
beh khó-kàu ē khîng-kiù ,
Kìm-tsí sam-kàu kiú-liû .
滿清 制度
舉人 門口 旗竿
五縣 一半
祭祖 唐山
Buán-tshing tsè-tōo lóng uānn ,
Kí-lîn mn̂g-kháu khiā kî-kuann .
Lâi tâi gōo-kuān tìn tsi̍t-puànn ,
beh tsè-tsóo huê tn̂g-suann .
這欵 古例 習慣
原籍
初來 經商 小販
耕種 鄉村
Tsit-khuán kóo-lē si̍p-kuàn ,
Guân-tsi̍k lóng tuà tsiang tsuân .
Tshoo-lâi king-siong tsuè sió-huàn ,
Ū ê king-tsoh tuà hiong-tshuan .
祖先 國內人
五十 頭鬃
查某 縛脚 粗重
穿插 全部 相同
Tsóo-sian tsuan kok-lāi-lâng ,
Gōo-tsa̍p tsîng lâu thâu-tsang .
Tsa-bóo pa̍k-kha buē tshoo-tāng ,
Tshīng-tshah tsuân-pōo sann-kâng .
想着 早時 穿插
許拵 查某 小脚
鞋底 一粒 木屐搭
出門 行踏
Siūnn-tio̍h tsá-sî ê tshīng-tshah ,
Hí-tsūn tsa-bóo pa̍k suè-kha .
Uê-tué tsi̍t-lia̍p ba̍k-kia̍h-tah ,
Tshut-mn̂g kiânn-ta̍h oh khì sa .
勇敢
有人 驚痛
行路 脚骨 廣話
大脚 小蹄
Ū ê ióng-kám pa̍k tsin suè ,
Ū-lâng kiann-thiànn hóo kue .
Kiânn-lōo kha-kut ē kóng-uē ,
Tio̍h tuā-kha sió-tuê .
查某 縛脚 古早
縛着 脚骨 姜牙
三寸 金蓮 好禮
行路 親像
Tsa-bóo pa̍k-kha kóo-tsá ,
Pa̍k-tio̍h kha-kut kiunn-gê .
Sam-tshùn kim-liân tsin hó-thé ,
Kiânn-lōo tshin-tshiūnn hûn ge̍h .
一欵 小漢 認份
驚痛 縛甲 義義尊
暗時 偷流
大漢 杉坂船
Tsi̍t-khuán suè-hàn līn-hūn ,
Kiann-thiànn pa̍k-kah gī-gī-tsùn .
Àm-sî thau-liû tsiah khì khùn ,
Tuā-hàn buē su sam-pán-tsûn .
時代 縛腳 大辦
查某 穿衫 欄杆
看着 實在 希罕
出門
Sî-tāi pa̍k-kha tsiah tuā-pān ,
Tsa-bóo tshīng-sann khûn lân-kan .
Khuànn-tio̍h si̍t-tsāi tsin hi-hán ,
Tshut-mn̂g buē kiânn tio̍h lâng khan .
社會 烏暗 時拵
男女 做堆
身穿 衫褲
寒天 頭壳 烏巾
Siā-huē oo-àm ê sî-tsūn ,
Lâm-lú tsuè-tui tio̍h ái hun .
Sin-tshīng sann-khòo ta̍k niá kún ,
Kuânn-thinn thâu-khak pau oo-kun .
時代 束縛 禮教
查某 縛脚 梳頭
平數 不識 門口
千金 小姐 綉樓
Sî-tāi sok-pa̍k lé-kàu ,
Tsa-bóo pa̍k-kha kah sue-thâu .
Pîng-sòo m̄-pat tshut mn̂g-kháu ,
Tshian-kim sió-tsiá tiàm siù-lâu .
查埔 頭鬃 大抱
富戶 長袍 羊羔
文人 出門 碗帽
僥倖 虱母 蠕蠕趖
Tsa-poo thâu-tsang tn̂g tuā-phō ,
Hù-hōo tn̂g-phâu kah iûnn-ko .
Bûn-lîn tshut-mn̂g uánn-bō ,
Hiau-hīng sat-bú nuā-nuā-sô .
紳士 幼秀
頭鬃 尾鰍
少年 麵線
逐个 虱母 歸球
sin-sū khah iù-siù ,
Thâu-tsang pàng ti̍t sinn bé-liu .
Siàu-liân kik thǹg mī-suànn liú ,
Ta̍k-ê sat-bú sinn kui-kiû .
早時 頭鬃 鎮塊
粗夫 頭鬃螺
查某囝仔 出嫁
頭鬃 凸紗
Tsá-sî thâu-tsang tsin tìn-tè ,
Tshoo-hu tio̍h in thâu-tsang-lê .
Tsa-bóo-gín-á tshut-kè ,
Thâu-tsang tsuan kat âng phòng-se .
查埔 熱天 水褲
通聯 田塗
赤人 脚巾 頭布
頭壳 大篐
Tsa-poo lua̍h-thinn âng tsuí-khòo ,
Thong-liân ní-siap ta̍h tshân-thôo .
Tshiah-lâng kha-kun tsuè thâu-pòo ,
Pau kah thâu-khak tsiah tuā-khoo .
古早
寒天 專穿 裘公
衫褲 穿
鱸鰻 紳士 拔風
Kóo-tsá ê lâng ū khah sông ,
Kuânn-thinn tsuan-tshīng phuà hiû-kong .
Sann-khòo tshīng kah khuah-lóng-lóng ,
Lôo-muâ sin-sū pau pua̍h-hong .
時代 流行 堵汗
無論 紳士 鱸鰻
綉龍 綉鳳 好看
赤人 布袋 雨披
Sî-tāi liû-hîng tóo-kuānn ,
Bô-lūn sin-sū iah lôo-muâ .
Siù-lîng siù-hōng tsin hó-khuànn ,
Tshiah-lâng pòo-tē tsuè hōo-mua .
歷代 金錢 高貴
世間 貧窮 克開
富戶 鞋襪 褲腿
粗夫 笠仔 棕簑
Li̍k-tāi kim-tsînn siōng ko-kuì ,
Sè-kan pîn-kîng tsin khik-khui .
Hù-hōo uê-be̍h kah khòo-thuí ,
Tshoo-hu lue̍h-á kah tsang-sui .
以前 查某 無路用
平平 一个 半丁
比較 現代 女性
查埔 才情
Í-tsîng tsa-bóo bô-lōo-īng ,
Pînn-pînn tsi̍t-ê sǹg puànn-ting .
Pí-kàu hiān-tāi ê lú-sìng ,
Suah tsa-poo khah tsâi-tsîng .
舊時 查某
現代 女人 大官
公務 人員 一半
觀音 大屯山
Kū-sî tsa-bóo khuànn ,
Hiān-tāi lú-lîn tsuè tuā-kuann .
Kong-bū lîn-guân tìn tsi̍t-puànn ,
Kuann-im khah kuân Tuā-tūn-suann .
近來 男女 平等
剪髮 流脚 文明
研究 電髮 好用
全頭 化裝 分鐘
Kūn-lâi lâm-lú tsin pîng-tíng ,
Tsián-huat liû-kha tsiah bûn-bîng .
Gián-kiù tiān-huat tsiânn hó-īng ,
Tsuân-thâu huà-tsong kuí hun-tsing .
成功 漢人 滿
帶兵 台灣
清朝 光緒 日本
鴻章 寫字 下關
Sîng-kong hàn-lîn hâng Buán ,
Tuà-ping tsiah lâi khai Tâi-uân .
Tshing-tiâu Kong-sū Li̍t-pún huán ,
Hông-tsiong siá-lī khì Hā-kuan .
下本