首頁 >資料庫介紹
目錄

冊名 繡像王抄娘新歌
編者 未知
出版社 牛津大學藏
出版年 1826
篇名 全本
顯示 的款式:
Lô-má-jī 是
漢字是
德化 大路 直透行
消坑 名聲
消坑 上墘厝
蘇家 共伊 親成
Tiak-huè tuā-lōo ti̍t-thàu-kiânn ,
Kiânn kàu Siau-khinn miâ-siann ,
Siau-khinn iûnn tng tsiūnn-kînn-tshù ,
Soo--ka kāng-i phuè tshin-tsiânn .
消坑 一位
鄉中 大富翁
厛頭 廿四孝
兩邊
Siau-khinn tsi̍t-uī Ông Phàu lông ,
Hiunn-tng tshing i tuā-hù-ong ,
Thiann-thâu kuà khí lia̍p-sì-hàu ,
Khîm si kuà nn̄g-pinn .
本身 納草監
大兄 文秀才
一女子
小名 叫做 抄娘
Ông Phàu pún-sin la̍p-tsháu-kann ,
Tuā-hiann Ông Tiám bûn-siù-tsâi ,
Ông Phàu sinn ū ti̍t-lí-tsí ,
Sió-miâ kiò-tsuè Ông Tshau-niû .
頭上 盤龍髻
腳下 弓鞋 三寸長
玉貌 珠唇 石榴齒
嫦娥 第二
Thâu-tsiūnn sue khí phuân-liông-kè ,
Kha-ē king-uê sann-tshùn-tn̂g ,
Gio̍k-bāu tsu-tûn siā-liû-khí ,
siông-ngôo tuē-lī .
日是 針只
冥是 孤枕 獨自
Li̍t--sî pâng siù tsiam-tsí ,
Mî--î koo-tsím to̍k-tsī bîn .
抄娘 十五歲
配乞 成親
抄娘 十八歲
十八 青春 出門
Tshau-niû ting tsa̍p-gōo-hè ,
Phuè-khit Soo Tshái kiat sîng-tshin .
Tshau-niû ting tsa̍p-pue̍h-hè ,
Si̍p-pak tshing-tshun tshut-bûn .
下厝 典哥
做人 風梭
日日 上厝 撻桃
Tsài seh ē-tshù tsi̍t Tián-ko ,
Ông Tián tsuè-lâng hong-so ,
Li̍t-li̍t tsiūnn-tshù lâi thit-thô .
看見 抄娘 笑微微
冥日 思想
典哥 計智
小妹 在哖
Khuànn-kìnn Tshau-niû tshiò-bi-bi ,
Mî-li̍t si-siúnn ài mn̄g i ,
Tián-ko siūnn liáu tsi̍t kè-tì ,
Tshiánn khuànn sió-bē tsuè tsāi--nî .
典哥 伸手
小妹 行儀
抄娘 一驚
看見 典哥 不做聲
Tián-ko tshun-tshiú khì bong i ,
Tio̍h khuànn sió-bē tsiùnn kiânn-gî ,
Tshau-niû bong tit tsi̍t-kiann ,
Khuànn-kìnn Tián-ko m̄-tsuè-siann .
典哥 看見 歡喜
面前 起理
抄娘 透機
Tián-ko khuànn--kìnn sim huann-hí ,
Kiânn kàu bīn-tsuînn mn̄g khí-lí ,
Tshau-niû kāng ko seh thàu-ki .
日中 不通
恐畏 厝內 有人
今冥 行來 未遲
雙人 斷約 三更時
Li̍t-tiong kāng ko seh m̄-thang ,
Khióng-uì tshù-lāi ū-lâng ,
Kin-mî kiânn--lâi bē-tî ,
Sang-lâng tuàn-iok sann-kinn-sî .
爹娘 困靜 无人
一更 煩惱 未來
卜是 爹娘 也未
卜是 典哥 未來
Tia-niû khùn-tsīnn bô-lâng ,
Tsi̍t-kinn huân-ló ko bē-lâi ,
Beh-sī tia-niû iá-bē khùn ,
Beh-sī Tián-ko bē-lâi .
一更 過了 二更
二更 困靜 无人知
Tsi̍t-kinn kè-liáu lī-kinn tshui ,
Lī-kinn khùn-tsīnn bô-lâng-tsai .
典哥 門口庭
輕腳 細手 厝前
听見 烏犬 几聲
典哥 一時 大着驚
抄娘 听見 烏犬
卜是 典哥 厝前
Tián-ko lâi kàu mn̂g-kháu-tiânn ,
Khin-kha suè-tshiú tshù-tsuînn kiânn ,
Thiann-kìnn oo-káu puī kuí-siann ,
Tián-ko tsi̍t-sî tuā-tio̍h-kiann .
Tshau-niû thiann-kìnn oo-káu puī ,
Beh-sī Tián-ko tshù-tsuînn kiânn .
看見 典哥 下堂
抄娘 起來 房門
典哥 緊緊
不知 小妹 何處
不知 眠床 何方
抄娘 眠床
Khuànn-kìnn Tián-ko li̍p ē-tn̂g ,
Tshau-niû khí-lâi khui pâng-mn̂g ,
Tián-ko kín-kín li̍p mn̂g lâi ,
M̄-tsai sió-bē hô-tshì ?
M̄-tsai bîn-tshn̂g hô-hng ?
Tshau-niû ko tsē bîn-tshn̂g .
衣裳 脫裙
雙人 攬來 笑微微
雙人 恰是 食藥魚
一个 親象
thǹg i-tsiûnn sing thǹg-kûn ,
Sang-lâng lám--lâi tshiò-bi-bi ,
Sang-lâng khap-sī tsia̍h-io̍h-hî ,
Tsi̍t-ê tshin-tshiūnn tit tsuí .
一个
雙人 攬來 不放離
恰是 鴛央 一池
Tsi̍t-ê Pòo tsiàn Tiunn Hui ,
Sang-lâng lám--lâi m̄-pàng-lī ,
Khah-sī uan-iunn tsuè tsi̍t-tî .
偷來 暗去 漏紛紛
必定 一孫
典哥 見說 驚疑
典哥 思量 計智
Thau-lâi àm-khì luān-hun-hun ,
Guá tann pit-tīng ū tsi̍t-sun ,
Tián-ko kìnn-seh sim kiann-gî ,
Tián-ko si-niû tsi̍t kè-tì .
食藥 打瀉
食了 不瀉
抄娘 煩惱 驚疑
Lâng seh tsia̍h-io̍h ē tánn-sià ,
Io̍h tann tsia̍h-liáu m̄-sià ,
Tshau-niû huân-ló sim kiann-gî .
食藥 不瀉 一場
典哥 看見 无思量
爹娘 不知
孩兒 生出 取裁
Tsia̍h-io̍h m̄-sià siūnn tsi̍t-tiûnn ,
Tián-ko khuànn--kìnn bô-si-niû ,
Guá tshù tia-niû too m̄-tsai ,
Hâi-lî sinn-tshut tsiah tshú-tshâi .
看見 可疑
吩咐 蘇家
見說 歡喜
上街 看日只
Ông Phàu khuànn--kìnn sim khónn-gî ,
Hun-hù Soo--ka lâi tshuā--khì ,
Soo Tshái kìnn-seh tsin huann-hí ,
Tio̍h khì tsiūnn-kue khuànn-li̍t-tsí .
八月 十五冥
夫妻 相會 團圓
提來 笑微微
Li̍t tia̍k pueh-ge̍h tsa̍p-gōo-mî ,
Hu-tshue siong-huē ge̍h tuânn-înn ,
Soo Tshái the̍h--lâi tshiò-bi-bi .
一時 办盆 送日頭
典哥 心酸 目泪
親郎
想思
Tsi̍t-sî pān-puânn sàng-li̍t-thâu ,
Tián-ko sim-sng ba̍k-luī lâu ,
tann tshuā--khì tit tshin-ln̂g ,
Hāi guá siunn-si kuah tn̄g tn̂g .
抄娘 莫悲
小妹 返來 有時
小妹 无物 相送
白綾 荷包 典哥
呆呆 何強无
Tshau-niû khǹg ko sim bo̍h-pi ,
Sió-bē tńg--lâi ū-sî ,
Sió-bē bô-bn̍gh thang sa-sàng ,
Pe̍h-lîng hô-pau sàng Tián-ko ,
Bái-bái khì tuà khah-kiûnn-bô .
不嫌 小妹 呆意
典哥 表記
抄娘 說出 恩情
典哥 无物 送行
M̄-hiâm sió-bē ê phái-ì ,
Sàng Tián-ko tsuè piáu-kì ,
Tshau-niû seh-tshut tsuah un-tsîng ,
Tián-ko bô-bn̍gh thang sàng-hîng .
帶着 恩情 无通
糸線 鞋面
金針 金釵
拜別 典哥 起身
Tuà-tio̍h un-tsîng bô-thang sàng ,
Sàng si-suànn kāng uê-bīn ,
Sàng kim-tsam kāng kim-thue ,
Pài-pia̍t Tián-ko beh khí-sin .
雙人 相愛
一時 分別 虧心
割吊 典哥 一身
千割 萬吊
Sang-lâng siong-ài sioh kim ,
Tsi̍t-sî hun-pia̍t lân khui-sim ,
Kuah-tiàu Tián-ko tsi̍t-sin ,
Tshuinn-kuah bān-tiàu kuah liáu tn̂g .
抄娘 上簥
典哥 目滓 好流
未知 何時
旦淂 何時 再相逢
Tshau-niû tsiūnn-kiō beh tshuā--khì ,
Tián-ko ba̍k-tsái hó-lâu ,
Bē-tsai khì āu hôo-sî tńg ,
Tān-tit hôo-sî tsài-siong-hông .
蘇家 一時
一冥 遲疑
開口
腸肚 拙大
Soo--ka tsi̍t-sî tio̍h tshuā--lâi ,
Tshuā--lâi tsi̍t-mî sim tî-gî ,
Soo Tshái khui-tshuì lâi mn̄g i ,
Mn̄g pak-tóo mi̍h tsuah-tuā .
抄娘 出言
脹氣 障生
明日 上街 先生
Tshau-niû tshut-giân tio̍h ìn i ,
Gún tiùnn-khì tsiah tsiùnn-sinn ,
Bîn-li̍t tsiūnn-kue tshiánn sian-sinn .
先生 入門
不是 脹氣 不用
心中 含儀
未有 一月 一兒
Sian-sinn li̍p-mn̂g lâi khuànn tsìng ,
M̄-sī tiùnn-khì m̄-īng i ,
Soo Tshái sim-tiong tio̍h hâm-gî ,
Bē-ū tsi̍t-ge̍h sinn tsi̍t-lî .
蘇家 大小 漏吩吩
抄娘 因乜 一孫
Soo--ka tuā-suè lāu-hun-hun ,
Tshau-niû in-mi̍h sinn tsi̍t-sun
不遲
做緊 放簥 送去
看見
仔兒 代際
抄娘 跪落 起理
女兒 今旦 无差耻
Soo Tshái mn̄g tsai tio̍h m̄-ti̍h ,
Tsuè-kín pàng-kiō tio̍h sàng--khì ,
Ông Phàu khuànn--kìnn mn̄g in i ,
Kiánn-lî tsuè tshut mi̍h tāi-tsì ?
Tshau-niû kuī--lo̍h seh khí-lí ,
Lí-lî kin-tuànn bô-siu-thí .
見說 心火
賤婢 障生
典哥 驚半死
小妹 行仪
Ông Phàu kìnn-seh sim-hé khí ,
Tio̍h tsiān-pi kánn tsiùnn-sinn ,
Tián-ko bûn ti kiann-puànn-sí ,
Tio̍h mn̄g sió-bē tsiùnn kiânn-gî .
白冘悟 小妹 倒返
今旦 只事
一身 无人
Tam-ngōo sió-bē tò-pinn ,
Kin-tuànn tsí-tāi khit guá hāi ,
Hāi tsi̍t-sin bô-lâng ti̍h .
小妹 說出 典哥
典哥 把定
只是 小妹 反命
Sió-bē seh-tshut Tián-ko thiann ,
Tián-ko sim too pé-tiānn ,
Tsí-sī sió-bē sinn phái-miā .
心中 主意
蘇家 還依
送來 不遲
計智
Ông Phàu sim-tiong ū tsú-ì ,
Sàng khì Soo--ka khì hîng-i ,
Sàng--lâi Soo Tshái m̄-ti̍h ,
Ông Phàu siūnn liáu tsi̍t kè-tì .
一時 知機
一狀 告伊
妻兒
離妻 離ㄙ 道理
Ông Phàu tsi̍t-sî tit tsai-ki ,
Tsuè tit tsi̍t-tsn̄g khì kò-i ,
tit Soo Tshái tshe-lî ,
Lī-tshe lī-bóo mi̍h tō-lí .
聞知
豆寸耐 道理
不嫌 女兒 大際
Soo Tshái bûn-ti khì tshiong thinn ,
Phóo-nāi Ông Phàu mi̍h tō-lí ,
M̄-hiâm lí-lî ê tāi-tsì .
不遲 不驚
此ㄙ 好名聲
訢狀 官廳
guá m̄-ti̍h guá m̄-kiann ,
liáu tshí-bóo hó-miâ-siann ,
Tio̍h tsuè sòo-tsn̄g kàu kuann-thiann .
本縣 大爺
蔣爺 做官 愛民
此狀
Pún-kuān thài-iâ sìnn Tsiúnn ,
Tsiúnn-iâ tsuè-kuann tsin ài-bîn ,
Khuànn tit tshí-tsn̄g thâu too hîn .
消坑 第一人
此女 家風
太爺 思量
即時 出票 抄娘
Ông phàu Siau-khinn tuē-it-lâng ,
Iúnn tit tshí-lí pāi ka-hong ,
Thài-iâ khuànn tsn̄g ū si-niû ,
Tsik-sî tshut-phiò lia̍h Tshau-niû .
原差 當時 起行
抄娘 一名
直去 消坑 王厝
不知 抄娘 遲塊
Guân-tshe tng-sî tio̍h khí-kiânn ,
Beh lia̍h Tshau-niû tsí tsi̍t-miâ ,
Ti̍t-khì Siau-khinn Ông-tshù tshē ,
M̄-tsai Tshau-niû tī-tè .
抄娘 聞知 得驚
一身 歹命
原差 即時 鎖起
鎖起 抄娘 八死
Tshau-niû bûn-ti sim tit-kiann ,
Guá tann tsi̍t-sin tsiùnn phái-miā ,
Guân-tshe tsik-sî tio̍h só-khí ,
Só-khí Tshau-niû too pueh-sí .
典哥 聞知 着驚
我妹
抄娘 无驚硎
小妹 有事 搃着
Tián-ko bûn-ti tuā tio̍h-kiann ,
Hāi tit guá-bē tsiūnn kuann thiann ,
Tshau-niû khǹg ko bô-kiann-hiânn ,
Sió-bē ū-sī tsóng-tio̍h kiânn .
抄娘 押解 一路
行人 過路 盡知
Tshau-niû ah-kè tsi̍t-lōo lâi ,
Hîng-lîn kè-lōo lâng tsīn-tsai ,
抄娘 岳尾街
人人 相挨
抄娘 城門
想起 心酸 目滓流
Tshau-niû ah kàu Ga̍k-bé-kue ,
Khuànn i lâng-lâng too sa-ue ,
Tshau-niû ah kàu siânn-mn̂g tau ,
Siūnn-khí sim-sng ba̍k-tsái-lâu .
人人 風流 无大
風流 障生
Lâng-lâng hong-liû bô-tāi tsì ,
Khui gún hong-liû mi̍h tsiùnn-sinn .
抄娘 押入 德化城
又着
今旦 歹命
城內 名聲
Tshau-niû ah-li̍p Tiak-huè-siânn ,
Kha sng tshiú thiànn iū-tio̍h kiânn ,
Hīn guá kin-tuànn tsiùnn phái-miā ,
Lâi tsí siânn-lāi buē miâ-siann .
抄娘 縣門前
三二千
Tshau-niû ah kàu kuān-mn̂g-tsuînn ,
Tāng tit khuànn lâng sann-nn̄g-tshuinn .
有人 可撚
愛風流
說說 笑笑
抄娘 八死
Ū-lâng seh i tsin khónn-lîn ,
Iáu lâng seh i ài-hong-liû ,
Ū lâng seh-seh kāng tshiò-tshiò ,
Tshiò tit Tshau-niû mi̍h pueh-sí .
抄娘 說出 眾人
大家 相笑
風流 大際 值人
值个 少年 撻桃
Tshau-niû seh-tshut tsìng-lâng thiann ,
Khǹg lín tāi-ke bo̍h sa-tshiò ,
Hong-liû tāi-tsì tī-lâng ,
Tī-ê siàu-liân thit-thô ?
不通 相欹
其當
抄娘 县口庭
原差 入內 報名
Khǹg lín m̄-thang lâi sa-khi ,
Kàu lín ki-tng lín tio̍h ti ,
Tshau-niû ah kàu kuān-kháu-tiânn ,
Guân-tshe li̍p-lāi khì pò-miâ .
老爺 知机
抄娘
排例 竹杯 桚子
抄娘 看見 驚半死
Ló-iâ mn̄g tit tsai-ki ,
Tiàu beh Tshau-niû lâi sím khí ,
Pâi-lia̍t tiak-pue kāng tsán-tsí ,
Tshau-niû khuànn--kìnn kiann-puànn-sí .
四邊 皂棣 喝兼聲
听候 老爺 奸成
老爺 当時 坐堂
看見 抄娘 挑粧
老爺 看見 大怒氣
皂隸 看見 搖頭耳
Sì-pinn tsō-lē huah-hán-siann ,
Thìng-hāu ló-iâ sím kan-tsiânn ,
Ló-iâ tng-sî tio̍h tsē-tn̂g ,
Khuànn-kìnn Tshau-niû thiau-tsng ,
Ló-iâ khuànn--kìnn tuā-nōo-khì ,
Tsō-lē khuànn--kìnn iô-thâu-hīnn .
老爺 陞堂 因由
此子 何來
全頭 說出 本县
Ló-iâ sing-tn̂g mn̄g in-iû ,
Mn̄g tshí-kiánn tsiông hô-lâi ,
Tsn̂g-thâu seh-tshut pún-kuān tsai .
抄娘 心內 主張
跪落 所出 拙因由
老爺 容乞 王氏
生出 子兒孫
Tshau-niû sim-lāi ū tsú-tiunn ,
Kuī--lo̍h sòo-tshut tsuah-in-iû ,
Ló-iâ iông-khit Ông--sī hun ,
Pīng sinn-tshut kiánn-lî-sun .
這是 小姑
今旦 无依倚
Tsé-sī sió-koo lâi hāi guá ,
Hāi guá kin-tuànn bô-i-uá ,
老爺 听說 怒氣
豆寸耐 无道理
尔妹 大際
望告 子兒
判情
Ló-iâ thiann-sueh huat nōo-khì ,
Phóo-nāi Soo Tshái bô-tō-lí ,
Too lí-bē ê tāi-tsì ,
Bōng-kò bóo sinn kiánn-lî ,
Beh tiàu i lâi phuànn-tsîng .
見說 大着驚
我妹 上官廳
許時 我妹 歹名
Soo Tshái kìnn-sueh tuā-tio̍h-kiann ,
Beh hāi guá-bē tsiūnn-kuann-thiann ,
Hí-sî guá-bē tio̍h phái-miâ .
跪落 因伊
不是 我妹 大際
正是 賤婢 親生兒
老爺 听訴 透機
衙役 拶子
抄娘 听見 驚半死
Soo Tshái kuī--lo̍h sòo in-i ,
M̄-sī guá-bē ê tāi-tsì ,
Tsiànn-sī tsiān-pi tshin-sinn-lî ,
Ló-iâ thiann-sòo tio̍h thàu-ki ,
Tio̍h kiò gê-ia̍h lia̍h tsán-tsí ,
Tshau-niû thiann--kìnn kiann-puànn-sí .
跪落 一場
老爺 当時 抄娘
抄娘 面憂憂
当初 風流
Soo Tshái kuī--lo̍h sòo tsi̍t-tiûnn ,
Ló-iâ tng-sî tsán Tshau-niû ,
Tshau-niû tsán khì bīn-iu-iu ,
guá tng-tshue ài hong-liû .
今旦 刑罰 忍痛
抄娘 說出 老爺
无針 引線
Kin-tuànn hîng-hua̍t tio̍h lím-thiànn ,
Tshau-niû seh-tshut ló-iâ thiann ,
Lâng seh bô-tsam put ín-suànn .
牡丹 芭蕉樹
凰鳳 山雞群
阮厝 一位 典哥
日日 入厝 撻桃
Bóo-tan put kūn pa-tsio-tshiū ,
Hōng-hông put li̍p suann-kue-kûn ,
Gún-tshù tsi̍t-uī Ông Tián-ko ,
Li̍t-li̍t li̍p-tshù lâi thit-thô .
老爺 見說 怒氣
豆寸耐 无道理
一時 出差
Ló-iâ kìnn-seh huat nōo-khì ,
Phóo-nāi Ông Tián bô-tō-lí ,
Tsi̍t-sî tshut-tshe tio̍h lia̍h i .
县堂
抄娘 看見 心酸
双人 一齊 老爺
双人 相看 目滓流
Ông Tián lia̍h lâi kàu kuān-tn̂g ,
Tshau-niû khuànn--kìnn sim-sng ,
Sang-lâng it-tsuê kuī ló-iâ ,
Sang-lâng sa-khuànn ba̍k-tsái-lâu .
記淂 当初 五娘
双人 偷走 泉州
致了 告狀
跪落 知州 情由
Kì-tit tng-tshue N̂g Gōo-niû ,
Sang-lâng thau-tsáu kàu Tsuân-tsiu ,
Tì-liáu Lîm Tāi khì kò-tsn̄g ,
Kuī-lo̍h Ti-tsiu sòo tsîng-iû .
充軍
寓着 運使 結完婚
老爺 即時 沖天
豆寸耐 障生
Sím liáu Tân Sann khì tshiong-kun ,
Gū-tio̍h ūn-sài kiat-uân-hun ,
Ló-iâ tsik-sî khì tshiong-thinn ,
Phóo-nāi Ông Tián kánn tsiùnn-sinn .
乞ㄙ 未曾
經業 生理
做出 浪蕩兒
Soo Tshái khit-bóo bē-tsîng tshuā ,
siūnn king-gia̍p tsuè sing-lí ;
kánn tsuè-tshut lōng-tōng-lî .
跪落 分明
老爺 這事 无這情
世上 風流 有人
受虧 不通
Ông Tián kuī--lo̍h sòo hun-bîng ,
Ló-iâ tsit-sī bô-tsit-tsîng ,
Sè-siōng hong-liû ū-lâng ,
Siū-khui Ông Tián m̄-thang ,
老爺 見說 冲天
大胆 乜躭当
双人 押落 打腳川
Ló-iâ kìnn-seh khì tshiong-thinn ,
Khuànn tuā-tánn mi̍h-tam-tng ,
Sang-lâng ah-lo̍h phah-kha-tshng .
双人 几十迣
双人 發落 夗央枷
老爺 当時 主意

Sang-lâng phah tit kuí-tsa̍p-tsuā ,
Sang-lâng huat-lo̍h uan-iunn-kê ,
Ló-iâ tng-sî ū tsú-ì ,
Tio̍h kah Soo Tshái lâi tshuā--khì .
返鄉里
免淂 外人 便宜
力話
丈夫 男兒
此ㄙ 当真 不遲
tann tshuā-khì tńg-hiunn-luí ,
Bián-tit guā-lâng seh pân-gî ,
Soo Tshái lia̍h-uē tio̍h ìn i ,
Guá ta-poo lâm-lî .
Tshí-bóo guá tong-tsin m̄-ti̍h .
此ㄙ 呆名聲
德化 出名
龍雲 板桂
金榜 題名
後來 舉人名
Tshuā tit tshí-bóo phái-miâ-siann ,
Guá Tiak-huè beh tshut-miâ ,
Bāng beh lîng-hûn lâi phan-kuì ,
Ài beh kim-pńg tuà tuê-miâ .
Āu--lâi tiòng liáu kí-lîn-miâ .
老爺 当時 主意
呵腦 志氣
抄娘 当堂
番銀 幾十元
櫊再
Ló-iâ tng-sî ū tsú-ì ,
O-ló Soo Tshái ū tsì-khì ,
Tio̍h tsiong Tshau-niû tong-tn̂g phuè ,
Buē liáu huan-gûn kuí-tsa̍p-khoo .
Soo Tshái niá gûn koh-tsài tshuā .
徐厝 探咐 哉机
一時 送聘
当時 当官
徐厝 夫妻
Tshî--tshù thàm-thiann tit tsai-ki ,
Tsi̍t-sî sàng-phìng khì tiānn i ,
Tng-sî tng-kuann tio̍h tshuā--khì ,
Tshuā khì Tshî--tshù kiat hu-tshue .
有緣 千里 相會
无緣 對面 不相逢
抄娘 妖嬌
徐厝 又是
Ū-iân tshuinn-lí tsiong siong-huē ,
Bô-iân tuì-bīn put-siong-hông .
Tshau-niû sinn tit tsin iau-kiau ,
khì Tshî--tshù iū-sī hiâu .
徐厝 丈夫 不遲
大田 豎起
客店 生理
Tshî--tshù tiōng-hu m̄-ti̍h ,
Buē khì Tuā-tshân khì khiā-khí ,
Khui liáu kheh-tiàm tsuè sing-lí .
老爺 当時 思量
鄉里
荊農 生理
不通 大際
許時 拿來 刑罰
Ló-iâ tng-sî si-niû khí ,
Pàng khí Ông Tián tńg hiunn-lí ,
Su tio̍h king-lông tsuè sing-í ,
M̄-thang tsài tsuè tsit tāi-tsì ,
Hí-sî lia̍h--lâi hîng-hua̍t .
一時 堂兜
看見 人人 笑嘻嘻
說出 眾人
暗路 不通
暗路
Ông Tián tsi̍t-sî tshut tn̂g-tau ,
Khuànn-kìnn lâng-lâng tshiò-hi-hi ,
Ông Tián seh-tshut tsìng-lâng thiann ,
Khǹg lín àm-lōo m̄-thang kiânn ,
Beh kiânn àm-lōo sim kiann .
不通 查ㄙ
那卜 查ㄙ
不通 親像 受苦
甘原 返去
錢銀 乞ㄙ
查ㄙ 割吊
Khǹg lín m̄-thang thó tsa-bóo ,
Lín lio̍k nā-beh thó tsa-bóo ,
M̄-thang tshin-tshiūnn guá siū-khóo ,
Kam-guān tńg--khì khûn kāng khóo .
Thàn beh tsînn-gûn lâi khit-bóo ,
Bián tsa-bóo kuah-tiàu khóo .
鋤草 郎君 草根
讀書 郎君 書文
釣魚 郎君 溪还
採花 娘仔 花園
Tî-tsháu lông-kun tsháu-kun ,
Tho̍k-si lông-kun tho̍k si-bûn ,
Tiò-hî lông-kun khuànn khue-pinn ,
Tshái-hue niû-kánn khuànn hue-hn̂g .
一盆 好花 樓前
發心 發葉 發枝
頭上 針只
失落 花園
Tsi̍t-phûn hó-hue lâu-tsuînn ,
Huat-sim huat-hio̍h pīng huat-ki ,
Thâu-tsiūnn tsam hue kim tsam-tsí ,
Sit-lo̍h hue-hn̂g tshē khí .
二盆 蓮花 池中
採蓮
Lī-phûn liân-hue tî-tiong ,
Ài beh tshái-liân tshim tshim .
此歌 陸續
尾后 大際 未知
消坑 歌詩
至今 人人知
抄娘
Tshí-kua lio̍k-sio̍k bâng tshau âi ,
Bé-āu tāi-tsì bē-tsai ,
Siau-khinn tshut ū tshí kua-si ,
Teh thuân tsì-kim lâng-lâng-tsai .
Ông Tshau-niû kua tsiong .