首頁 >資料庫介紹
目錄

冊名 僥倖錢開食了歌
編者 林大有
出版社 竹林書局
出版年 1985
篇名 第四集
顯示 的款式:
Lô-má-jī 是
漢字是
呵老 省步
卻四
旅社 查某
不敢 金葫蘆
Hōo o-ló beh siánn-pōo ,
Hūn guá khiap-sì bah khah oo ,
Gún tiàm lú-siā ê tsa-bóo ,
M̄-kánn phuè lín kim-hôo-lôo .
姻緣 成事
四兩影仔 代先
下女
正實 梯詞
Kiû lín in-iân beh tsiânn-sū ,
Sì-niú-ńg-á tāi-sing ,
Guá hiâm lín tsuè hā-lú ,
Khuànn lín tsiann-si̍t gâu the-sû .
走閃

出外 人客 糖懺
長頭毛 通好
Lín siūnn gún buē tsáu-siám ,
Guá beh siūnn lín kiann hiâm ,
Tshut-guā lâng-kheh thn̂g-tshiám ,
tn̂g-thâu-bn̂g thang-hó siâm .
姻緣 好世
免驚 一个
不是 糖懺客
海口 不免
Kiû lín in-iân beh hó-sè ,
bián-kiann guá tsi̍t-ê ,
Guá too m̄-sī thn̂g-tshiám-kheh ,
Hái-kháu m̄-bián kóng siunn ke
人才
獅牛 不敢 望月
實在 有影
不敢 閣再
Lâng-tsâi kiann phuè lín buē ,
Sai-gû m̄-kánn beh bāng-ge̍h ,
si̍t-tsāi ū-iánn beh ,
Guá m̄-kánn koh-tsài the .
言語 歸船載
姻緣 袂來
心肝 意愛
閣再 梯辭 不英皆
Giân-gí teh kóng kui-tsûn-tsài ,
Kiû in-iân kiann buē-lâi ,
Sim-kuann ū ì-ài ,
Koh-tsài the-sî put-ing-kai .
心肝 打算
那無 眠床
几日 即通
即袂 心肝酸
Guá too sim-kuann ū phah-sǹg ,
Nā-bô hiâm gún phái bîn-tshn̂g ,
Ke tuà kuí-li̍t tsiah-thang tńg ,
Tsiah-buē hāi guá sim-kuann-sng
返去 靴緊
廣話 信憑
下方 做陣
相好 無人 即年
Guá beh tńg--khì hiah-kín ,
lín kóng-uē ū sìn-pîn ,
Ē-hng lâi kah tsuè-tīn ,
Siong-hó bô-lâng tsiah--nî tshin .
緊脫
房間門
苦袂 甲緊
眠床
Thiann teh sueh sann kín-thǹg ,
Thǹg tsiah kuinn pâng-king-bn̂g ,
Khóo-buē khah-kín lâi hia sńg ,
Thǹg tsiah peh tsiūnn bîn-tshn̂g .
緊困 不通
十二點鐘 塊卜
戇戇 店塊
下方 刁難
Tann lán kín-khùn m̄-thang bān ,
Tsa̍p-lī-tiám-tsing teh-beh tân ,
Hōo guá gōng-gōng tiàm-teh tán ,
Ē-hng hōo tsin tiau-lân .
下方 也是 催千
即个 姻緣
一條 錶仔鍊
真賢 身田
Ē-hng iā-sī thinn tshui-tshian ,
Tsiah-ē kāng lín kiat in-iân ,
Hing kuà tsi̍t-tiâu pió-á-liān ,
Khuànn tsin-gâu kik sin-tiân .
一條 鍊仔 呆款
卜來 閣在
不免 旅館
尊鐶
Tsi̍t-tiâu liān-á tsin phái-khuán ,
Guá siūnn beh-lâi koh-tsài huan ,
tann m̄-bián tuà lú-kuán ,
Guá tsiah hōo huan tsun-khuân .
致蔭 富貴
塊廣 心肝
手鐶 一對
恩情 恰久 做堆
Pn̄g tì-ìm thang hù-kuì ,
Thiann teh-kóng sim-kuann khui ,
Tshiú-khuân hōo guá huan tsi̍t-tuì ,
Un-tsîng khah-kú thang tsuè-tui .

親像 尫某 二絕
手錶
不通 放拔
siūnn sing hiau guá ,
Tshin-tshiūnn ang-bóo lī-tsua̍h ,
Tshiú-pió suà pak hōo kuà ,
Khǹg m̄-thang sann pàng-pua̍h .
物件 即多
免驚 私空
手錶 有影 相送
相好 歸世人
Mi̍h-kiānn the̍h tsiah-tsuē hāng ,
Bián-kiann guá ē siūnn su-khang ,
Tshiú-pió ū-iánn beh sann-sàng ,
Kah siong-hó kui-sì-lâng .
別人
無外久 新新
記念品
出門 通掛 風神
Pa̍t-lâng sàng guá guá sàng lín ,
Bué bô-guā-kú sin-sin ,
Beh hōo tsuè kì-liām-phín ,
Tshut-bn̂g thang-kuà khah hong-sîn .
下方 同床
手錶 十八金
望卜 後日 致蔭
相好 同心
Ē-hng kah kâng-tshn̂g tsím ,
Sàng gún tshiú-pió tsa̍p-pueh-kim ,
Bāng-beh āu-li̍t sann tì-ìm ,
Kāng siong-hó tsin kâng-sim .
實在
不免 拖磨
別位 來去
致蔭 快活
si̍t-tsāi beh guá ,
M̄-bián hōo siū thua-muâ ,
Tshuā pa̍t-uī lâi-khì tuà ,
Tì-ìm hōo tsin khuànn-ua̍h .
兮得 相見
注得 出頭天
名姓
頭路 有錢
Ē-tit thang kāng sann-kìnn ,
Tsù-tit guá beh tshut-thâu-thinn .
Guá beh bn̄g siánn miâ-sìnn ,
Tsuè mi̍h thâu-lōo tsiah ū-tsînn ?
金礦 開墾
雞孫
相好 無綸
皮包 也閣 二萬銀
Kim-khòng guá teh khai-khún ,
Lâng guá thit-thô kue-sun ,
Kah siong-hó tsînn bô-lūn ,
Phê-pau iá-koh ln̄g-bān-gûn .
金礦
才情
恰早 旅社 借用
也無
Kim-khòng kah tsíng ,
Khuànn ê lâng tsin tsâi-tsîng ,
Khah-tsá lú-siā kāng tsioh-īng ,
Ah-bô suà gún hîng .
金礦 通是
無問題
旅社 外多
皮包 加治
Kim-khòng thong-sī guá teh tsuè ,
i tsioh bô-būn-tuê ,
Kiōng khiàm lú-siā ū guā-tsuē ?
Tsînn phê-pau ka-tī the̍h .
皮包 銀票 二綑
逐張 新新 啞痕
外多
也無 對半
Phê-pau gûn-phiò ū ln̄g-khún ,
Ta̍k-tiunn sin-sin á-hûn .
Beh àn guā-tsuē lâi hōo gún ?
Ah-bô lán lâi tuì-puànn pun .
卜碟 不免
凍酸
也無 朗總
免驚 出門
Beh-ti̍h khì the̍h m̄-bián bn̄g ,
Lâng guá thit-thô buē tàng-sng ,
Ah-bô lóng-tsóng kià khǹg ,
Guá too bián-kiann tsînn tshut-bn̂g .
房間
恰多 嗎是 下落
下曉 勸好好
免驚 打無
Pâng-king ū siunn khǹg hoo ,
Khah-tsuē mā-sī tué ē-lo̍h ,
Ē-hiáu khǹg-hó-hó ,
Bián-kiann ē phah-bô .
有錢 袂痛
不信 探听
那準 某子
恰多 免驚
Lâng guá ū-tsînn khai buē-thiànn ,
M̄-sìn guá sió thàm-thiann ,
Lia̍h nā-tsún tshin bóo-kiánn ,
Khah-tsuē kià too bián-kiann .
錢項 交帶 整理
貪心 一錢 不碟

甘愿 小姨
Tsînn-hāng kau-tài guá tsíng-lí ,
Thiam-sim tsi̍t-tsînn too m̄-ti̍h ,
beh tshuā guá khì tshī ,
Kam-guān hōo tsuè suè-î .
那卜 歸氣
牽手 卜來
雙人 甲意
別人 恰水 無愛
nā-beh kah gún kui-khì ,
Gún tshù khan-tshiú beh-lâi .
lán sang-lâng khuànn kah-ì ,
Pa̍t-lâng khah-suí bô-ài ti̍h .
廣卜 雙對
不通 時到 退開
心肝 愛着 趁嘴
驚了 廣話 定歸
Kóng-beh kāng gún sîng sang-tuì ,
M̄-thang sî-kàu suah thè-khui ,
Sim-kuann ài-tio̍h ū thàn-tshuì ,
Kiann-liáu kóng-uē tīng-kui .
不信 咒咀 証見
着乎 水流屍
趕緊 卜來 生理
一別 無閣 相離
M̄-sìn tsiù-tsuā thinn tsìng-kìnn ,
Hiau tio̍h-hōo tsuí-lâu-si .
Kuánn-kín beh-lâi tsuè sinn-lí ,
It-pia̍t bô-koh sann siong-lî .
青瑾瑾
不知 亦是
一个 下女 阿品
旅社 塊着 愛人
Tsiah khì lâng tshinn-gìn-gìn ,
M̄-tsai hi iah-sī tsin ,
Tsi̍t-ê hā-lú miâ A-phín ,
Lú-siā tè-tio̍h gún ài-lîn .
通知 一層事
不知 野是
廣著 旅社 下女
終信 終疑
Lâng lâi thong-ti tsit-tsân-sī ,
M̄-tsai tsin iá-sī hi ,
Kóng-tio̍h lú-siā khai hā-lí ,
Hōo guá tsiong-sìn kah tsiong-gî .
不敢 刁工
別人
鍊仔 別項
現金 銀行
Guá siūnn m̄-kánn tsiah tiau-kang ,
The̍h gún ê tsînn khai pa̍t-lâng ,
Liān-á hōo lâng huan pa̍t-hāng ,
Hiān-kim the̍h hoo kià gûn-hâng .
不知 有影 無影
着來 認真 探听
物件
袂曉 名聲
M̄-tsai ū-iánn iah bô-iánn ,
Tio̍h-lâi līn-tsin ka thàm-thiann ,
Tsóng the̍h gún ê mi̍h-kiānn ,
Kah hiah buē-hiáu kòo miâ-siann .
听見 有人 著塊
總無 時間
支票 一困 二萬
有影 一款 野閩
Thiann-kìnn ū-lâng tī-teh hán ,
Tsóng-bô beh pìnn tsi̍t sî-kan ,
Tsi-phiò tsi̍t-khùn siá ln̄g-bān ,
Ū-iánn tsit-khuán tsin iá-bân .
閑話 真多
郵便 門|來 一張批
不知 交帶 省乜話
拜托 截劑
Thiann lâng îng-uē kóng tsin-tsuē ,
Iû-piān tú-lâi tsi̍t-tiunn-phue ,
M̄-tsai kau-tài siánn-mi̍h-uē ,
Pài-thok lâng kuànn khah tsám-tsue̍h .
拜托 知影
批外
只款 無可定
拜托 朋友
Pài-thok lâng khuànn tsiah tsai-iánn ,
Phue-guā ū siá guá ê miâ ,
Lâng hán tsí-khuán bô-khóo-tiānn ,
Pài-thok pîng-iú liām guá thiann .
折開 拜托 朋友
即知 金山
寫批 返來 按盞
敢想 只款 心肝
Thiah-khui pài-thok pîng-iú khuànn ,
Tsiah-tsai i Kim-suann ,
Siá-phue tńg-lâi kóng àn-tsuánn ,
Kánn-siūnn tsí-khuán ê sim-kuann !
朋友 一直
不敢 廣出
帶治 旅社 宿
真正 呆運 無着
Pîng-iú khuànn phue it-ti̍t tshiò ,
M̄-kánn kóng-tshut thâu ,
Kóng i tuà-tī lú-siā hioh ,
Tsin-tsiànn phái-ūn kim bô-tio̍h .
不時 落雨 呆天
着緊 寄錢
真正 呆運 無見
多少 寄卦 相添
Put-sî lo̍h-hōo tsin phái-thinn ,
Kiò tio̍h-kín koh kià-tsînn ,
Tsin-tsiànn phái-ūn kim bô-kìnn ,
Tsuē-tsió kià-kuá khì sann-thinn .
批信 返來
二萬 元銀 即緊
宰樣 袂曉 好寶
不做 頭路
Kánn kià phue-sìn tńg-lâi thó ,
Ln̄g-bān khoo-gûn tsiah-kín ,
Tsái-iūnn buē-hiáu tsînn hó-pó ,
M̄-tsuè thâu-lōo kòo thit-thô .
宿 金山 旅社
腳步 巢知
那甲 查某 逐个
三二萬銀
Hioh Kim-suann lú-siā lāi ,
Kiânn siánn kha-pōo guá tsâu-tsai ,
Nā-kah tsa-bóo ta̍k-ê ài ,
Sann-ln̄g-bān-gûn siánn thang khai ?
听着 氣甲 廣話
命運 簡即
知甲 透底
感是 交倍
Thiann--tio̍h khì-kah buē kóng-uē ,
Guá ê miā-ūn kán-tsiah sue ,
tsai-kah tsiah thàu-tué ,
Kám-sī kah ū kau-puê ?
本成 不時 做陣
行路 三角
入門 下女
銀票 提塊 風神
Pún-tsiânn put-sî teh tsuè-tīn ,
Tsînn ū kiânn-lōo sann-kak sin ,
Li̍p-bn̂g tio̍h hā-lú phín ,
Gûn-phiò the̍h-teh tián hong-sîn
听見 省人
短命 食人
代志 着來 宰樣
監王
thiann-kìnn siánn-lâng kóng ,
Té-miā i tsin tsia̍h-lâng sông ,
Tāi-tsì tio̍h-lâi tsái-iūnn tshòng ,
Ài hōo i khì tsuè kann-ông .
頂日 開講
交着 死尫
無愛 骨隙
知影 別人
Tíng-li̍t tuì guá teh khai-káng ,
Kóng i kau-tio̍h lâng sí-ang .
Bô-ài tu̍h i ê kut-phāng ,
Tsai-iánn pa̍t-lâng .
火車 共咀
出門 廣話 真誇
銀票 歸只 粗紙
鞋襪 帶腳 拖磨
Hé-tshia kah guá tah kâng-tsuā ,
Tshut-mn̂g kóng-uē giân tsin-khua .
Gûn-phiò kui-tsí tshoo-tsuá ,
Uê-be̍h tuà-kha bián thua-buâ .
銀票 歸講
帶塊 風神 大言
卜用 利便
食飽 不時 榮仙仙
Gûn-phiò kui-káng guá tián ,
Tuà-teh hong-sîn khai tāi-giân ,
Kóng i beh-īng tsin lī-piān ,
Tsia̍h-pá put-sî îng-sian-sian .
錢有 袂了
金錶仔鍊 大武條
喜款 袂見少
車頭 巨在 宣邵
Tián i tsînn-ū khai buē-liáu ,
Kim-pió-á-liān tuā-bú-tiâu ,
Hí-khuán ê lâng buē-kiàn-siàu ,
Tshia-thâu kù-tsāi guá suan-siàu .

實在 做去 鵠形
文武
加再 有人 講情
Tsînn ū guá niū i khah tshìng ,
Si̍t-tsāi tsuè-khì tsin khok-hîng ,
Tián tio̍h bûn-bú guá kíng ,
Ka-tsài ū-lâng lâi kóng-tsîng .
恰早 不時 往來
反面 無常 不英皆
偷塊 看覓
即知 下女
Khah-tsá put-sî teh óng-lâi ,
Huán-bīn bô-siông put-ing-kai ,
Guá tsiah thau-tè khì kuànn-bāi ,
Tsiah-tsai i kāng hā-lú khai .
落車 腳倉後
旅社 宿 三層樓
恰無 做袂到
卜變 空頭
Lo̍h-tshia i kha-tshng-āu ,
Lú-siā i hioh sann-tsàn-lâu ,
Tsînn guá khah-bô tsuè-buē-kàu ,
Khuànn i beh-pìnn siánn khang-thâu
講甲 歸船載
即兮
卜不 心肝
不免 疑東 疑西
Tuì kóng-kah kui-tsûn-tsài ,
kàu khuànn tsiah-ē tsai ,
Beh-m̄ tsāi lâng sim-kuann lāi ,
M̄-bián gî-tang kah gî-sai .
僥心 絕對 袂落
讓我 介紹 朋友哥
句豆 大約
恰好 尋無
Hiau-sim tsua̍t-tuì tsuè buē-lo̍h ,
Niūnnguá kài-siāu pîng-iú-ko ,
Gún khioh kù-tāu tāi-iok ,
Beh khah-hó kánn tshē-bô .
僥倖錢歌 門|好
後集 實情 虛花
只本
念着 親像 打笑科
Hiau-hīng-tsînn-kua tsia tú-hó ,
Āu-tsi̍p si̍t-tsîng hi-hua ,
Tsí-pún gún koh sin tsuè ,
Liām-tio̍h tshin-tshiūnn phah-tshiò-khue .
第三集