首頁 >資料庫介紹
目錄

冊名 僥倖錢開食了歌
編者 林大有
出版社 竹林書局
出版年 1985
篇名 第二集
顯示 的款式:
Lô-má-jī 是
漢字是
有錢
厝內 現金 八九千
衫褲 穿
省款 流行
Ū-tsînn guá tsiah tsíng ,
Tshù-lāi hiān-kim pueh-káu-tshing .
Sing tsuè sann-khòo hōo tshīng ,
Khuànn beh siánn-khuán khah liû-hîng .
新款 好看
雖在 主盤
幾付 退換
事業 金山
Tio̍h tsuè sin-khuán khah hó-khuànn ,
Suî-tsāi hōo khì tsú-puânn .
Ke tshuân kuí-hù thang tuè-uānn ,
Beh tsuè sū-gia̍p tsiūnn kim-suann .
洋服 代先 二付
服裝 師父 身軀
省款
那做 丈夫
Iûnn-ho̍k tāi-sing tsoh ln̄g-hù ,
Ho̍k-tsong sai-hū niû sin-khu .
Khuànn ài siánn-khuán tshú ,
Lia̍h ná-tsuè tshin tiōng-hu .
親尫
不敢 別人
同心 兮重
生理 發輝 一定
ū lia̍h guá tsún tshin-ang ,
Guá m̄-kánn siūnn pa̍t-lâng .
Kâng-sim suann giâ too ē-tāng ,
Sing-lí huat-hui it-tīng thang .
洋服 無愛
省款 人才
出門 袂曉 好派
一个 大玳
Iûnn-ho̍k kóng hiâm bô-ài ,
Beh kik siánn-khuán ê lâng-tsâi ?
Tshut-mn̂g buē-hiáu kik hó-phài ,
Khuànn tsi̍t-ê tsin tuā-tai .
洋服 穿 恰重
身田 相同
別項
即袂 草地人
Iûnn-ho̍k guá tshīng hiâm khah-tāng ,
Sin-tiân kah lâng sann-kâng .
Ài guá tsoh pa̍t-hāng ,
Tsiah-buē hōng tshiò tsháu-tuē-lâng .
洋服 甲意
粗布 衣裳
想着 好笑 好氣
一辦 草離
hiâm iûnn-ho̍k kah-ì ,
Tshoo-pòo i-tsiûnn tsiah beh ti̍h .
Siūnn-tio̍h hó-tshiò hó-khì ,
Khuànn tsit-pān tsiânn tsháu-nî .
粗布 衣裳
恰着
共我 手錶
出門 行路
Tshoo-pòo i-tsiûnn kiann hōng tshiò ,
Thiann ê kánn khah-tio̍h .
Suà kāguá bué kim tshiú-pió ,
Tshut-mn̂g kiânn-lōo tshiú .
穿 洋服 四配
出門 穿 紅皮鞋
那愛 手錶
面桶笠
Tio̍h tshīng iûnn-ho̍k khah sù-phuè ,
Tshut-bn̂g tio̍h tshīng âng-phê-uê .
Nā-ài tshiú-pió guá suà bué ,
Suà bué bīn-tháng-lue̍h .
手錶 甲意
藤拐 一枝
笠仔
欺欺
Tshiú-pió lâi kuà siōng kah-ì ,
Tîn-kuái tio̍h suà tshuân tsi̍t-ki .
bué lue̍h-á hōo guá ,
Guá ài thâu hoo khi-khi .

存意 身田
尊鐶 錶仔鍊
緣投 少年
beh khai guá ê tsiân ,
Tsûn-ì kik sin-tiân .
Tsūn-khuân khì huan pió-á-liān ,
Tham iân-tâu kah siàu-liân .
有緣
歸氣 寄留 同居
貴氣
不驚 飼金魚
Ū-iân tsiah ē tio̍h ,
Kui-khì kià-lâu tsō tông-ki .
guá kik kah tsiah kuì-khì ,
M̄-kiann hōng tshiò tshī-kim-hî ?
緣投 契兄 奧塊
小歲 生水 凸皮
金魚 五拋尾
四常 滿街
Iân-tâu khuè-hiann tsin oh-tè ,
Tsió-hè sinn-suí kah phòng-phê .
Guá tshī kim-hî gōo-pha-bué ,
Sù-siông tshuā tit muá-kue huê .
格甲 禮斗
不驚 設緣投
金魚 盜走
手頭
guá kik-kah tsiah lè-táu ,
M̄-kiann hōng kóng siat-iân-tâu .
kiann kim-hî ē tô-tsáu ,
Tio̍h pàng hōo guá huānn tshiú-thâu .
洋服 献領
不識 穿 驚驚
皮鞋 穿 兮痛
布鞋 恰好
Iûnn-ho̍k guá tsuè hiàn-niá ,
Guá m̄-pat tshīng kiann-kiann .
Phê-uê tshīng tio̍h kha ē-thiànn ,
Tio̍h uānn pòo-uê khah-hó kiânn .
錢銀 即多
只个 卜衰
敢是 草地
袂曉 穿 皮鞋
Tsînn-gûn hōo īng tsiah-tsuē ,
tsí-ê beh-sue .
Lín tshù kám-sī tuà tsháu-tuē ?
Buē-hiáu thang tshīng âng phê-uê .
穿
穿 皮鞋 行踏
後甜 凸拋
皮鞋 定着
tshīng koh guá ,
Tshīng tio̍h phê-uê phái kiânn-ta̍h .
Hāi guá āu-tinn suah phòng-phā .
Phê-uê koh tshiah tiānn-tio̍h kha .
皮鞋 袂曉 穿
只个 半丁
無彩 錢銀
目鏡 金框
Âng ê phê-uê buē-hiáu tshīng ,
Khuànn tsí-ê tsiah puànn-ting .
Bô-tshái tsînn-gûn īng ,
bué ba̍k-kiànn kuà kim-khing .
目鏡 無路用
目啁 袂明
議論 僥倖
糞桶 頂權 時鐘
bué ba̍k-kiànn bô-lōo-īng ,
Kuà tio̍h ba̍k-tsiu khuànn buē-bîng .
hōng gī-lūn tio̍h hiau-hīng ,
Sái-tháng tíng-kuân li̍p sî-tsing .
穿 洋服 目鏡
出門 做陣
生份 不知影
契兄
tshīng iûnn-ho̍k kuà ba̍k-kiànn ,
Tshut-mn̂g kah lâng tsuè-tīn kiânn .
Ū lâng sinn-hūn m̄-tsai-iánn ,
Tio̍h kóng guá ê khuè-hiann .

免驚 出外 笑宋
只款 行踪
嘴齒 無補 溜風
Lâng bn̄g lán bián i kóng ,
Bián-kiann tshut-guā hōng tshiò-sông .
lâng tsí-khuán hîng-tsōng ,
Tshuì-khí bô-póo khah làu-hong .
金嘴齒
廣話 即恰 大舌
歡喜
那卜 好運 一時
guá póo kim-tshuì-khí ,
Kóng-uē tsiah-khah buē tuā-tsi̍h .
Hōo guá siūnn huan-hí ,
Nā-beh hó-ūn tsuè tsi̍t-sî .
袂曉
契兄 上肴
身邊 獅腳 飽飽
串飼 金魚 五拋
Buē-hiáu thang kik thiann guá ,
Khuè-hiann guá siōng-gâu .
Sin-pinn sai-kha pá-pá ,
Tshuàn-tshī kim-hî gōo-pha .
即卜
廣話 虛詞
無尫 查某 滿滿是
限定 卜碟
guá tsiah-beh hōo tshī ,
Kah kóng-uē hi-sî .
Bô-ang tsa-bóo muá-muá-sī ,
Too hān-tiānn beh-ti̍h .
歸身
人才 生成
錢銀
千萬 不通 花宮
Kui-sin guá thang tsíng ,
Tham lâng-tsâi sinn-sîng .
Tsînn-gûn gún too īng ,
Tshian-bān m̄-thang kiânn hue-king .
台灣 查某
逐个 呵咾 緣投
錢銀
不是 只有 恁兜
Tâi-uân tsa-bóo tsínn kāng lāu ,
Ta̍k-ê o-ló guá iân-tâu .
Tsînn-gûn hōo guá īng kah kàu ,
M̄-sī tsí-ū tuà lín-tau .
獅腳 飽邊
一日 外多
生水 伶俐
盡驚 相晶
Guá ū sai-kha tsin pá-pinn ,
Tsi̍t-li̍t tio̍h īng guā-tsuē tsînn ?
Tham sinn-suí kāng líng-lī ,
Tsīn-kiann lâng kah guá sann-tsinn .
格甲 即年 身份
現在 身軀 一文
整本
也無 二萬銀
Kik-kah Tsiah--nî sin-hūn ,
Hiān-tsāi sin-khu tn̄g tsi̍t-bûn .
kóng beh guá tsíng-pún ,
Iah-bô sing the̍h ln̄g-bān-gûn .
寄金簿仔 提來
支票單
皮箱
銀票 金山
Kià-kim-phōo-á the̍h-lâi khuànn ,
Hōo khì khui tsi-phiò-tuann .
Suà tshuân phê-siunn hōo kuānn ,
Thang tué gûn-phiò khì kim-suann .
支票 二萬
出外 無相干
生理 那甲 兮趁
一定 建置 大江山
Tsi-phiò guá kai siá ln̄g-bān ,
Tshut-guā ke tuà bô-siong-kan .
Sing-lí nā-kah tsuè ē-thàn ,
It-tīng kiàn-tì tuā-kang-san .
卜去 金空
出外 別人
當今 查某 嬉弄
煞嫌 死尫
Tuà pún beh-khì khui kim-khang ,
Kiann tshut-guā pa̍t-lâng .
Tong-kim tsa-bóo gâu hí-lāng ,
kánn suah-hiâm gún sí-ang !
心肝 無想 呆子
安心 不免驚
代先 物件
天光 九點 起行
Sim-kuann bô-siūnn beh phái-kiánn ,
Tsuè an-sim m̄-bián-kiann .
Tāi-sing guá khuán mi̍h-kiānn ,
Thinn-kng káu-tiám beh khí-kiânn .
也着 恰早
時鐘 九點 二五分
明仔 早起 只拵
塊卜 離分
Tann iā-tio̍h khah-tsá khùn ,
Sî-tsing kiú-tiám lī-gōo-hun .
Mî-á tsá-khí tsí-tsūn ,
Teh-beh kah guá thiah lî-hun .
倒著 眠床內
減彩 睏去 不知
等待 天光 明仔再
諒早 起來
Guá tann tó-tī bîn-tshn̂g-lāi ,
Kiám-tshái khùn--khì lâng m̄-tsai .
Tán-thāi thinn-kng mîn-á-tsài ,
Liōng-tsá kiò guá thang khí--lâi .
天光 恰早 即叫
免驚 車邦 袂着
出外 趁錢
別人 恰水 不通
Thinn-kng khah-tsá guá tsiah-kiò ,
Bián-kiann tshia-pang buē-tio̍h .
Tshut-guā thàn-tsînn tio̍h sioh ,
Pa̍t-lâng khah-suí m̄-thang biô .
皮鞋 穿
穿 房宮
不甘
交代 分明
Phê-uê kuānn lâi hōo guá tshīng ,
Tshīng beh kiânn tshut pâng-king .
Ū thàn lâng guá m̄-kam īng ,
bián kau-tāi tsiah hun-bîng .
房宮
想卜 車頭
看見 火車 時間
想着 心酸 目屎
Khuànn i kiânn tshut pâng-king kháu ,
Siūnn-beh sàng i kàu tshia-thâu .
Khuànn-kìnn hé-tshia sî-kan kàu ,
Siūnn-tio̍h sim-sng ba̍k-sái lâu .
九點 時鐘 門|塊
廳中 戶定腳
趕緊 火車 來去
目屎
Káu-tiám sî-tsing tú-teh phah ,
Kiânn tshut thiann-tiong hōo-tīng-kha .
Kuánn-kín hé-tshia lâi-khì tah ,
Khuànn i ba̍k-sái tshit buē ta .
頂吟 下吟
想着 不甘
昨暗 仝枕
落心
Tíng-gîm sàng kun lo̍h ē-gîm ,
Siūnn-tio̍h m̄-kam lám lâi tsim .
Tsā--àm guá khùn kâng-tsím ,
Khuànn pàng guá ē lo̍h-sim ?
孤不如終 即着
不通 煩惱 一人
即晏 不免
驚了 袂付 火車邦
Koo-put-lī-tsiong tsiah-tio̍h pàng ,
M̄-thang huân-ló guá tsi̍t-lâng .
Tsiah-uànn m̄-bián hōo sàng ,
Kiann-liáu buē-hù hé-tshia-pang .
心肝 倒炳
行出 門口 竪停
根熟 煩惱 無路用
坐車 出行
Sim-kuann i lia̍h tò-píng ,
Kiânn-tshut mn̂g-kháu tsiah khiā-thîng .
Kun-sio̍k huân-ló bô-lōo-īng ,
Hōo i tsē-tshia kín tshut-hîng .
驚了 未付 開步
即時 來到 火車頭
人客 真多 等候
車單 亂抄抄
Kiann-liáu buē-hù khui-pōo tsáu ,
Tsik-sî lâi-kàu hé-tshia-thâu .
Lâng-kheh tsin-tsuē teh tán-hāu ,
Tshia-tuann phah kah luān-tshau-tshau .
看人 折單 相接
心肝 親像 水車葉
越頭 看見 換帖
交倍 親切
Khuànn-lâng thiah-tuann pâi sann-tsiap ,
Sim-kuann tshin-tshiūnn suí-tshia-ia̍p .
Ua̍t-thâu khuànn-kìnn gún uānn-thiap ,
Kah guá kau-puê tsin tshin-tshiat .
無看 換帖 真久
格甲 一个 銀牛
探听 恁厝
念時 格甲 身軀
Bô-khuànn uānn-thiap tsin-kú ,
kik-kah tsi̍t-ê gûn-gû .
Thàm-thiann lín-tshù ,
Liâm-sî kik-kah tsí sin-khu .
真久 相見
打算 敢有 二三年
扁人 兮圓 兮扁
一擺 得着
lán tsin-kú sann-kìnn ,
Phah-sǹg kánn-ū ln̄g-sann-nî .
Pínn-lâng ē-înn înn ē-pínn ,
Lâng guá tsit-pái tit-tio̍h tsînn
只款 恭喜
改頭換面 一時
不知 干己
念乜 即好 無疑
Pìnn kah tsí-khián tsin kiong-hí ,
Kái-thâu-uānn-bīn tsuè tsi̍t-sî .
M̄-tsai tsuè siánn kan-kí ,
Liām-mi tsiah-hó lâng bô-gî .
人即 袂料
敢个 不時 磅寮
呂宋 營繳
廣話 校梢
Lâng-tsiah teh kóng sóo buē-liāu ,
Kánn-ē put-sî phōng-liâu .
Guá Lū-sòng pua̍h iânn-kiáu ,
kóng-uē hau-siâu .
出門 洋服 穿
只滿 有空
身份 者重
敢袂 認得 一人
Tshut-bn̂g iûnn-ho̍k tshīng teh sàng ,
Tsí-muá pìnn kah tsiah ū-khang .
Khuànn sin-hūn kik tsiah-tāng ,
Kám-buē līn-tit guá tsi̍t-lâng ?
呂宋 只滿 返倒
況拂 見面 想無
代志 真多 煩惱
未記 恁厝 著刀
Lū-sòng tsí-muá tsiah tńg-tò ,
Hóng-hut kìnn-bīn suah siūnn-bô .
Tāi-tsì tsin-tsuē khah huân-ló ,
Bē-kì lín-tshù tuà tī-tó ?
未記
無想 恰早 喜冬時
結拜 兄弟
正實 記池
Tsînn ū suah tīnn buē-kì ,
Bô-siūnn khah-tsá hí-tang-sî .
Tsio guá kiat-pài tsuè hiann-tī ,
kám tsiann-si̍t kì-tî ?
況拂 不敢
不是 無親
恰早 常常 做陣
那敢 身份
Guá hóng-hut m̄-kánn līn ,
M̄-sī tsînn ū suah bô-tshin .
Khah-tsá siông-siông teh tsuè-tīn ,
Nà-kánn khuànn sin-hūn khin !
好地步
敢着 稱呼
格甲 一个 富戶
目啁 大箍
ū ta̍h tio̍h hó-tuē-pōo ,
Kánn-tio̍h sió tshing-hoo ?
Kik-kah tsi̍t-ê hù-hōo ,
Khuànn guá ba̍k-tsiu tīnn tuā-khoo .
未記 倒一位
咱都 真久 做堆
不是 目啁 大蕊
廣着 轆雖
Buē-kì lín tuà tó-tsi̍t-uī ,
Lán-too tsin-kú tsuè-tui .
M̄-sī ba̍k-tsiu kik tuā-luí ,
Hōo kóng-tio̍h tsin lak-sui .
本成 上界好
不時 探听
呂宋 返倒
現時 返來 治刀
Pún-tsiânn guá siōng-kài-hó ,
Put-sî thàm-thiann tshē ,
kóng Lū-sòng tsiah tńg-tò ,
Hiān-sî tńg--lâi tuà tī-tó ?
無帶 本居地
移居 寄留 別咀街
那卜 相會
返回
Guá tann bô-tuà pún-ki-tuē ,
Î-ki kià-lâu pa̍t-tsuā-kue .
nā-beh kāng guá siong-huē ,
lâi sann-tshuā kiânn tńg-huê .
煩惱
這久
所在

Kìnn guá tsiah huân-ló ,
Tsit-kú beh khì ?
Sóo-tsāi tio̍h si̍t guá ,
Guá tsiah khì tshē thit-thô .
上世
喜宮 樓仔 竪家
趕緊 失禮
阮兜 奉茶
Guá khuànn khah siông-sè ,
Hí-king lâu-á guá khāi-ke .
Kuánn-kín tuì khah sit-lé ,
Tshiánn tsiah gún-tau lâi hōng-tê .
大約 火車 塊卜
不通 閣再 恁兜
一身 格甲 禮斗
出門 那着 皮包
Tāi-iok hé-tshia teh-beh kàu ,
M̄-thang koh-tsài khì lín-tau .
Tsi̍t-sin kik-kah tsiah lè-táu ,
Tshut-bn̂g nà-tio̍h kuānn phê-pau ?
皮包 銀票 底鄭鄭
金空 牡丹坑
幾日
先去 工錢
Phê-pau gûn-phiò tué-tīnn-tīnn ,
Kim-khang khui Bóo-tan-khinn .
Koh bián kuí-li̍t kim tio̍h kìnn ,
Guá beh sing-khì huat kang-tsînn .
第一集 第三集