首頁 >資料庫介紹
目錄

冊名 僥倖錢開食了歌
編者 林大有
出版社 竹林書局
出版年 1985
篇名 第一集
顯示 的款式:
Lô-má-jī 是
漢字是
有緣 朋友 相會
新歌 交倍
風流 勸世
趣味 笑科
Ū-iân pîng-iú lîng siong-huē ,
Tshiánn thiann sin-kua beh kau-puê .
Hong-liû khǹg-sè kua sin tsuè ,
Tsin ū tshù-bī kah tshiò-khue .

着用 海口 嘴花
家伙
死尫 穿 白鞋
Ē hiáu thit-thô tsînn bián tsuē ,
Tio̍h-īng hái-kháu kah tshuì-hue .
ài siūnn lâng ke-hé tué ,
Tio̍h tshē sí-ang tshīng pe̍h-uê .
點醒 諸君 朋友
呆子 大家 緊收
景氣 即呆 研究
不通 專心 風流
Tiám-tshínn tsu-kun tsìng pîng-iú ,
Phái-kiánn ta̍k-ke tio̍h kín-siu .
Kíng-khì tsiah-phái kai giân-kiù ,
M̄-thang tsuân-sim siūnn hong-liû .
查某 在人
死尫 查某
若兮着 有錢
引進 袂成
Thit-thô tsa-bóo tsāi-lâng kíng ,
Sí-ang tsa-bóo khah ū tsîng .
nāē-tio̍h ū-tsînn īng ,
lâng ín-tsìn kiann buē-sîng .
現時 財界
狐狸 毝獅
只款 怪手 利害
人種 錢財
Lín khuànn hiān-sî phái tsâi-kài ,
Tsuân tshut hôo-lî kah sàm-sai .
Tsí-khuán kuài-tshiú tsin lī-hāi ,
Tsuan tua̍t lâng-tsìng kah tsînn-tsâi .
人有 欣善
心肝 兮曉 私偏
那卜 呆子 轉變
着嘆 小歲 少年
Khuànn lâng-ū tsînn tio̍h him-siān ,
Sim-kuann ē-hiáu siūnn su-phian .
Nā-beh phái-kiánn tio̍h tsuán-piàn ,
Tio̍h-thàn tsió-hè kah siàu-liân .
世間 只款 上介

子弟 崁鏨
自然 心肝
Sè-kan tsí-khián siōng-kài tshám ,
Lâm teh siūnn siūnn lâm .
Tsú-tē tshī kàu khám-tsām ,
Tsū-liân sim-kuann ē siūnn tham .
一日 食飽 頭路
卜做 一途
少想 死尫 查某
等待 清明 墓仔埔
Tsi̍t-li̍t tsia̍h-pá thâu-lōo ,
Khuànn tann beh-tsuè tsi̍t-tôo ?
Siàu-siūnn sí-ang ê tsa-bóo ,
Tán-thāi tshing-bîng bōng-á-poo .
專是 酒色 人心
子弟
有人 那是 相信
卜看 目啁
Tsuan-sī tsiú-sik tāng lâng-sim ,
Tsú-tē teh phái tsuân siūnn îm .
Ū-lâng nā-sī siong-sìn ,
Beh-khuànn ba̍k-tsiu thí hoo kim .
三月 一節 清明
無尫 房宮
出門 比評
少年 守節
Sann--ge̍h tsi̍t-tsiat tshing-bîng ,
Bô-ang tio̍h tsiú khang pâng-king .
Tshut-mn̂g kah lâng pí-phīng ,
Siàu-liân siú-tsiat kiann buē tshing .
子弟 變呆
不時 照鏡 頭毛
冥日 衫褲 不斷
一冥
Tsú-tē piàn-phái tio̍h ē tsng ,
Put-sî tsiò-kiànn lua̍h thâu-bn̂g .
Mî-li̍t sann-khòo uānn m̄-tn̄g ,
Tsi̍t-mî thit kah thinn beh kng .
第一 煩惱 伙計
二來 煩惱 妻兒
景致
三月 清明
Tuē-it huân-ló hé-kì ,
Lī--lâi huân-ló tshe-lî .
Siūnn beh thit-thô khuànn kíng-tì ,
Tio̍h tán Sann--ge̍h tshing-bîng .
爸母 打罵 無彩工
專無
花宮 柳巷
頭毛 金冬冬
Pē-bú phah-mā bô-tshái-kang ,
Kòo hong tsuan-bô kiann puànn lang .
Tsuan kiânn hue-king kah liú-hāng ,
Thâu-mn̂g lua̍h kah kim-tang-tang .
三月 一節 清明
無尫 想卜 契兄
做呆 知影
不敢 招人 做陣
Sann--ge̍h tsi̍t-tsiat tshuinn-biânn ,
Bô-ang siūnn-beh thó khuè-hiann .
Tsuè-phái kiann liáu lâng tsai-iánn ,
M̄-kánn tsio-lâng tsuè-tīn kiânn .
子弟 那甲 時拵
能呆 着能 食煙
冥時
身份 斯文
Tsú-tē nā-kah kàu sî-tsūn ,
Ē-phái tio̍h-ē o̍h tsia̍h-hun .
Mî--sî kik lo̍k li̍t kik khùn ,
Sin-hūn khóo kik buē su-bûn .
今日 清明 日子
來去 當時
無捨四
不知 省人 妻兒
Kin-li̍t tshing-bîng ê li̍t-tsí ,
Lâi-khì thit-thô tsiànn tng-sî .
Thiann i khuà kah bô-siá-sì ,
M̄-tsai siánn-lâng ê tshe-lî .
少年 袂得好
心肝 門|門|
家事 全無
趁錢 歸家
Siàu-liân khóo kik buē-tit-hó ,
Sim-kuann tú-tú siūnn thit-thô .
Ka-sū tsuân-bô siūnn beh tsuè ,
Iang i thàn-tsînn kui-ke .
三月 清明 日子
墓紙 墓頭
想着 呆命 治得
無疑 透流
Sann--ge̍h tshing-bîng li̍t-tsí kàu ,
Tshiú the̍h bōng-tsuá teh bōng-thâu .
Siūnn-tio̍h phái-bīng tī-teh háu ,
Bô-gî kah lán buē thàu-lâu .
呆子 身穿
一生 家庭
見着 查某 个个興
不管 人家 花宮
Phái-kiánn tsuan siūnn kik sin-tshīng ,
It-sing siūnn kòo ka-tîng .
Kìnn-tio̍h tsa-bóo kò-kò-hìng ,
M̄-kuán lîn-ke iah hue-king .
不管 人家 趁食
看着 頭殼 刺夯夯
無論 媠[禾+黑] sui2-bai2 散赤
心肝 門|門| 治靴
M̄-kuán lîn-ke iah thàn-tsia̍h ,
Khuànn-tio̍h thâu-khak tshì-giâ-giâ .
Bô-lūn suí-bái iah sàn-tshiah ,
Sim-kuann tú-tú siūnn tī-hia .
子弟 變動
錢銀 提着
專然 家內
啥款 不知
Tsú-tē piàn-tōng tshoo teh phái ,
Tsînn-gûn the̍h--tio̍h tio̍h siūnn khai .
Tsuân-liân siūnn kòo ka-lāi ,
In tshù siánn-khuán m̄-tsai .
煞頭
十七八歲 死尫
小歲 乎人 喜弄
舉頭 看着 查埔人
Hūn gún ê bīng suah-thâu tāng ,
Tsa̍p-tshit-pueh-hè tio̍h sí-ang .
Tsió-hè kiann hōo-lâng hí-lāng ,
Gia̍h-thâu khuànn-tio̍h tsa-poo-lâng .
越頭 過來
巧神 心肝
兮得 只人 做伴
暗時 孤單
háu ua̍t-thâu kè-lâi khuànn ,
Khá-sîn tāng lâng ê sim-kuann .
Ē-tit tsí-lâng lâi tsuè-phuānn ,
Bián guá àm-sî khùn koo-tuann .
越頭 閣再 看覓
有人 相排
手巾 目屎
想起 見肖 扒起來
Ua̍t-thâu koh-tsài kai khuànn-bāi ,
Ū-lâng kah gún khiā sann-pâi .
Kín the̍h tshiú-kun tshit ba̍k-sái ,
Siūnn-khí kiàn-siàu peh--khí-lâi ,
心肝 煩惱
呆命
可惜 無人
不知 只人 治刀
Sim-kuann siūnn huân-ló ,
Hūn gún phái-miā ang lâi .
Khónn-sioh bô-lâng gún ,
M̄-tsai tsí-lâng tuà tī-tó ?
起來 得卜
害阮 腳骨
開嘴 借問
街仔 田庄
Khuànn i khí--lâi tit-beh tńg ,
Hāigún khiā kah kha-kut sng .
Khui-tshuì tio̍h i tsioh-bn̄g ,
Tuà kue-á tshân-tsng ?
無尫 免想 四正
听見 竪停
路用
呆命 者袂
Bô-ang bián-siūnn tsuè sì-tsiànn ,
Thiann-kìnn lâng bn̄g kín khiā-thîng .
Bn̄g gún ê tshù siánn lōo-īng ,
Phái-bīng tsiah-buē tshut lâng tsîng .
退 煩惱
即年 少年
做陣
實在 治刀
Guá tuè teh huân-ló ,
Tsiah--nî siàu-liân ang lâi .
Siūnn beh kah tsuè-tīn ,
Si̍t-tsāi lín tshù tuà tī-tó ?
卜問 所在
不知 倒位
想見 呆命 尫婿
做陣 英該
Beh-bn̄g gún tuà siánn sóo-tsāi ,
M̄-tsai tó-uī lâi ?
Siūnn-kìnn phái-miā ang-sài ,
Kah tsuè-tīn put ing-kai .
同行 無要緊
靴年
無人 做陣
可憐
Kah guá tâng-kiânn bô-iàu-kín ,
Kám tio̍h hun kah hiah--nî tsin !
Kiann bô-lâng thang tsuè-tīn ,
Guá ū tàu khónn-lîn .
可憐 呆命
做陣
減彩 返去 知影
打呆 名聲
ū khónn-lîn guá phái-bīng ,
Tsiah beh kah guá tsuè-tīn kiânn .
Kiám-tshái tńg--khì lâng tsai-iánn ,
Kiann liáu phah-phái miâ-siann .
做陣 名聲 打呆
返去 个知
今日
即有 專工
Tsuè-tīn miâ-siann buē phah-phái ,
Kiann tńg--khì lâng ē-tsai .
Kin-li̍t guá hōo hāi ,
Tsiah-ū tsuan-kang tuì tsia lâi .
塊廣 勢面

做陣
帶離 原因
Thiann teh-kóng ê sè-bīn ,
Guá beh kah khîng kah tsin .
beh kāng gún tsuè-tīn ,
Tuà-lī gún hāi siánn guân-in ?
明明 都是 害我
目尾 真肴
即有 一咀
心肝
Bîng-bîng too-sī hāiguá ,
Khuànn ba̍k-bé tsin-gâu thua .
Tsiah-ū kiânn tsi̍t-tsuā ,
Sim-kuann hōo siânn kah ua̍h .
只滿 即死
說話 合宜
又閣 生成 卻四
呆命 查某 卜碟
Lâng gún tsí-muá ang tsiah-sí ,
Kah sueh-uē put ha̍p-gî .
Iū-koh sinn-sîng tsiah khiap-sì ,
Phái-bīng tsa-bóo siâng beh-ti̍h ?
廣話 故謙
只辦
那是 花債 相欠
媽祖 抽籤
Thiann kóng-uē tsiah kòo-khiam ,
Ū tsí-pān siâng kánn hiâm !
Nā-sī hue-tsè ū sann-khiàm ,
kiann Má-tsóo sing thiu-tshiam .
姻緣 那是 註好好
作造 媽祖婆
契兄 不識
牽手 亦是
In-iân nā-sī tsù-hó-hó ,
Bián khì tsak-tsō Má-tsóo-pô .
Khuè-hiann guá m̄-pat thó ,
ū khan-tshiú iah-sī ?
那甲 姻緣 成受
廣出 不通
野袂 牽手
不通 尾鰍
Nā-kah in-iân beh sîng-tsiū ,
Tshuì kah kóng-tshut m̄-thang siu .
Guá too iá-buē tshuā khan-tshiú ,
M̄-thang ū thâu bé-liu .
親成 野未
今年 死尫
半斤 八兩 平平
氣嫌 嗎是
kóng tshin-tsiânn iá-bē pàng ,
guá kin-nî tsiah sí-ang .
Puànn-kun pueh-niú pînn-pînn tāng ,
khì-hiâm mā-sī thang .
今年 過往
出門 巧妝
心肝 不敢
可惜 相逢
Lín ang kin-nî tsiah kè-óng ,
Tshut-mn̂g kik kah tsiah khá-tsong .
Sim-kuann teh siūnn m̄-kánn kóng ,
Khónn-sioh kāng tshoo siong-hông .
雖便 衫褲 穿 出門
帶孝 梳粧
無宜 相撞
心頭
Suî-piān sann-khòo tshīng tshut-bn̂g ,
Tuà-hà gún tsiah sue-tsng .
Bô-gî kah kiânn sann-tn̄g ,
Thiann ê sim-thâu sng .
可憐
煩惱 過身
小歲 無要緊
看顧 一身
Thiann teh kóng tsin khónn-lîn ,
Huân-ló lín ang tsiah kè-sin .
tsió-hè bô-iàu-kín ,
Guá beh khuànn-kòo tsi̍t-sin .

目周
那卜 拘竪
柴米
Piah lâi pn̄g pn̄g piah .
Khuànn ba̍k-tsiu tuà tsin siâ .
Nā-beh lâi kāng gún ku-khiā ,
Guá khuán tshâ-bí hōo tsia̍h .
柴米
即呆 卜纏
別位 伙計
一頭 双頭
beh guá khuán tshâ-bí ,
Sinn guá tsiah-phái beh-ti̍h .
Kiann pa̍t-uī ū hé-kì ,
Tsi̍t-thâu tann kue sang-thâu thî .
一生 呆子
不信 探听
到尾 得確 知影
喬中營
Lâng guá it-sing phái-kiánn ,
M̄-sìn buē khì thàm-thiann .
Kàu-bé tik-khak ē tsai-iánn ,
Tsiah hōo kiô-tiong-iânn .
丿送
迌人
鷄卵 密密
採花蜂
Khuànn kik kah tsiah phiat-sàng ,
Guá tsai thit-thô-lâng .
Kue-ln̄g ba̍t-ba̍t too ū phāng ,
Kiann ē tsuè tshái-hue-phang .
心肝
查某 半个
只滿 尫婿
往來
Sim-kuann tsuè huānn i tsāi ,
Tsa-bóo puànn-ê guá khai .
kóng tsí-muá ang-sài ,
Kiann ū lâng teh óng-lâi .
無人 來往
今年 歸亡
花言巧語
心肝
Tsāi tshù bô-lâng teh lâi-óng ,
Gún ang kin-nî tsiah kui-bông .
Hue-giân-khá-gú guá kóng ,
Hāi guá sim-kuann siūnn kah kông .
塊廣
分明
拵卜 食穿
愛得 着恰 愿情
Thiann teh-kóng tsuè tsiah tsìng ,
kam guá guān hoo hun-bîng .
Tsûn-beh pau tsia̍h-tshīng ,
Ài--tit tio̍h-khah sann guân-tsîng .
姻緣 也是 註定

別位 呆子
總着 長行
In-iân iā-sī thinn tsù-tiānn ,
kam guá guān tsiah ē tsiânn .
Pa̍t-uī phái-kiánn ,
Tsóng-tio̍h kah guá phah tn̂g-kiânn .
姻緣 對頭
着做 正經
甘愿 趁錢
相好 恰久 熱情
In-iân lán tuì-thâu kíng ,
Khǹg tio̍h-tsuè khah tsìng-king .
Kam-guān thàn-tsînn hōo īng ,
Siong-hó khah-kú too lia̍t-tsîng .
厝內 罩鉗
多少 相添
小可 生理 罔去
身邊 獅腳錢
Guá tuà tshù-lāi bóng tàu-khînn ,
Tsuē-tsió thàn kuá lâi sann-thinn .
Sió-khuá sing-lí bóng-khì pìnn ,
sin-pinn guá ū sai-kha-tsînn .
生理 真肴
本錢 無塊
獅腳 外多
嘴花
Sing-lí guá tsin-gâu tsuè ,
khiàm pún-tsînn bô-tè thue̍h .
ê sai-kha ū guā-tsuē ?
Kiann kah guá īng tshuì-hue .
現金 銀行
也有 厝宅 田園
兮曉 打算
本錢 擔當
Hiān-kim guá kià gûn-hâng khǹg ,
Iā-ū tshù-the̍h kah tshân-hn̂g .
ē-hiáu thang phah-sǹg ,
Pún-tsînn khah tsuē guá tam-tng .
現金 銀行
嗎是
有錢 下重
着來 金空
Hiān-kim kià gûn-hâng ,
The̍h hōo guá tsuè mā-sī thang .
Ū-tsînn lán tio̍h tsuè ē-tāng ,
Guá siūnn tio̍h-lâi khui kim-khang .
卜去 金礦
無妨
外多
廣話 凸風
beh-khì khui kim-khòng ,
The̍h hōo tsuè bô-hông .
Ài ti̍h guā-tsuē kóng ,
Kah kóng-uē phòng-hong .
本錢 那甲
金空 法度 靈机
整本 生理
那卜 發達 一時
Pún-tsînn nā-kah ē khí ,
Kim-khang huat-tōo guá lîng-ki .
Tsíng-pún hōo guá tsuè sing-lí ,
Nā-beh huat-ta̍t tsuè tsi̍t-sî .
第二集