首頁 >資料庫介紹
目錄

冊名 台灣義賊 新歌廖添丁
編者 梁松林
出版社 新竹興新書局
出版年 1955
篇名 一集 《台灣義賊 新歌廖添丁》共六集,本網站只錄前面二集。
顯示 的款式:
Lô-má-jī 是
漢字是
風聲 真闊
多人 希望我
小歲 着恰 不識
恰無 出門 有絕
Guá ê hong-siann thàu tsin-khuah ,
Tsuē-lâng hi-bāng-guá ê kua ,
Tsió-hèr tio̍h-khah m̄-pat guá ,
Khah-bô tshut-bn̂g tio̍h ū-tsua̍h .
松林 艋舺
精神 爭差
文句 順事 配插
念着 即的 食膠
Guá miâ Siông-lîm tuà Báng-kah ,
Tsing-sîn ír tsîng tsing-tsha .
Bûn-kù sūn-sīr terh phuè-tshah ,
Liām-tio̍h tsiah-ē tsia̍h-ka .
卜廣 現代 故事
野無 出版
一位 有名 男子
中部 住居
Berh-kóng hiān-tāi ê koo-sīr ,
Iá-bô tshut-pán ìn tsāi tsir ,
Tsi̍t-uī ū-miâ ê lâm-tsír ,
Tsāi tīr tiong-pōo terh tsū-kir .
這人 出著 本省
號做 添丁
小漢 父母 受乘
正好 過日 家庭
Tsit-lâng tshut-tīr lán pún-síng ,
Miâ hōo-tsuè Liāu Thiam-ting ,
Suè-hàn pē-bú tsin siū-sīng ,
Tsiànn-hó kèr-li̍t ê ka-tîng .
添丁 自小 真賢
囝仔 朋友 興交
土名 阿九
帶著 台中 牛麻頭
Thiam-ting tsīr-suè tio̍h tsin-gâu ,
Gín-á pîng-iú tsiànn hìng-kau ,
In tia thóo-miâ Liāu A-káu ,
Tuà-tīr Tâi-tiong Gû-mâ-thâu .
日本 來即 清水
草地 開圍
添丁 真愛 外位
離開
Li̍t-pún lâi-tsiah kái Tshing-tsuí ,
I tuà tsháu-tuē khah khui-uî ,
Thiam-ting tsin-ài khìr guā-uī ,
In tia hōo i lî-khui .
離著 清水 外遠
地名 號做 水庄
廖姓 甲人 上算
也有 作田 作園
Lî-tīr tshing-tsuí guā-hn̄g ,
Tuē-miâ hōo-tsuè tshàu tsuí-tsng ,
Liāu--sìnn kah-lâng ū tsiūnn-sǹg ,
Iā-ū tsoh-tshân tsham tsoh-hn̂g .
不時 成群 結黨
逐个 主公
心內 一款 希望
外線 火車 開通
Put-sî sîng-kûn kah kiat-tóng ,
Ta̍k-ê phôo i tsú-kong .
Sim-lāi tsi̍t-khuán ê hi-bōng ,
Guā-suànn hér-tshia bēr khai-thong .
野未 開通 海岸線
十六 車單
加忌 卜去 招伴
小路 盤山
Iá-bēr khai-thong hái-huānn-suànn ,
Tio̍h tsa̍p-la̍k hūn bué tshia-tuann .
Ka-kī berh-khìr tsio-phuānn ,
I tuì sió-lōo tio̍h puânn-suann .
喜久 十六
車錢 瓦卜 二元
大路 恰近
小路 透著 葫蘆墩
Hí-kú tshia kàu Tsa̍p-la̍k hūn ,
Tshia-tsînn uá-berh ln̄g-khoo gûn ,
tuì tuā-lōo kiânn khah-kūn ,
Sió-lōo thàng-tīr Hôo-lôo-tun .
不敢 通過 兄弟
阿爹 懷疑
希望 卜去 都市
等路 時機
M̄-kánn thong-kèr tsìng hiann-tī ,
Kiann in a-tia ē huâi-gî ,
Hi-bāng berh-khìr tuà too-tshī ,
Terh tán-lōo huì hāu sî-ki .
養馬 將軍柱
示大 錢頭 擲條條
提割 乎咱 拈麼
籠寮
Ióng-bé pa̍k tsāi Tsiong-kun-thiāu ,
Sī-tuā tsînn-thâu tīnn-tiâu-tiâu ,
The̍h-kuá hōo-lán liam-mī liáu ,
koh ū tsînn tio̍h làng-liâu .
示大 錢頭 拒死死
無通 加割 子兒
這款 趣味
不行 卜等 冬時
Sī-tuā tsînn-thâu kīr-sí-sí ,
Bô-thang ke-kuá hōo kiánn-lî ,
Tsit-khuán guá tsin tshù-bī ,
M̄-kiânn berh-tán tīr tang-sî ?
一日 阿九 散步
添丁 五元
今就
車費 着好 箱多
Tsi̍t-li̍t A-káu khìr sàn-pōo ,
Thiam-ting i tsuán gōo-khoo ,
Ū tsînn tann-tio̍h kiânn ū lōo ,
Tshia-huì tio̍h-hó bián siunn-too .
路費 起行
不敢 言起 半聲
透早 即袂 知影
天邊 海角 也無
Tann ū lōo-huì tio̍h khí-kiânn ,
M̄-kánn giân-khí kah puànn-siann ,
Thàu-tsá tsiah-buē lâng tsai-iánn ,
Thinn-pinn hái-kak iā-bô kiann .
看卜 天邊 海角
不帶 這厝 束縛
愛卜 台北
車費 一元 九角
Khuànn-berh thinn-pinn hái-kak ,
M̄-tuà tsit-tsù terh sok-pa̍k ,
Siūnn ài-berh khìr Tâi-pak ,
Tshia-huì tsi̍t-khoo káu-kak la̍k .
路費 要緊
老父 精神
箱晏 袂得 過面
量早 伐落 起身
Tann ū lōo-huì iàu-kín ,
Kiann in lāu-pē khùn tsing-sîn ,
Siunn-uànn buē-tit thang kèr-bīn ,
Liōng-tsá hua̍t-lo̍h lâi khí-sin .
惊人 起來 煮飯
準備 好勢 出門
這咀 是卜
赶緊 離開 臭水庄
Kiann-lâng khí-lâi berh tsír-pn̄g ,
tsún-pī hó-sè tio̍h tshut-bn̂g ,
tsit-tsuā sī-berh khìr tsin hn̄g ,
kuánn-kín lî-khui Tshàu-tsuí-tsng
草地
希望 鬧熱 市街
那有 接着 機會
即來 寫得 一張
Guá tsin ài tuà tsháu-tuē ,
Hi-bāng lāu-lia̍t ê tshī-kue .
Nā-ū tsiap-tio̍h ki-huē ,
Tsiah-lâi siá-tit tsi̍t-tiunn phue .
到者 不得以
大路 延遲
遇着 朋友 費氣
帶塊羅是米是米tua3-terh lo-thi-thi
Kàu-tsia siūnn kah put-tik-í ,
Tuā-lōo khah buē iân-tî ,
Gū-tio̍h pîng-iú ke huì-khì ,
Kah i tuà-terh lo-thi-thi .
那是 行路 扒嶺
大路 真正 多人
遇着 熟賽 知影
謠言 亂語 呆聽
Nā-sī kiânn-lōo tio̍h peh-niá ,
Tuā-lōo tsin-tsiànn tsuē-lâng kiânn ,
Gū-tio̍h si̍k-sāi suî tsai-iánn ,
Iâu-giân luān-gír tio̍h phái-thiann ,
當今 賢罕
馬路 大安
小路 恰慢

Tong-kim ê lâng ki̍k gâu-hán ,
tuì mé-lōo thàng tāi-an ,
Lâi tuì sió-lōo tshiân khah-bān ,
Tshia tsînn ū tshun siong kan .
車錢 煩惱
延路
驛頭 起好
舊年 三叉
Tshia-tsînn ū tshun huân-ló ,
Iân-lōo kiânn thit-thô ,
Lâng kóng ia̍h-thâu tsiah khí-hó ,
Kū-nî kàu Sam-tshe .
舊年 火車 三叉
驛頭 今年 一个
知影 關係
嘴乾 無塊 湯茶
Kū-nî hér-tshia kàu sam-tshe ,
Ia̍h-thâu kin-nî ke tsi̍t-ê .
Kiann hōng tsai-iánn ê kuan-hē ,
Tshuì-ta bô-tèr thó thng-tê .
這拵 埔後
一點 侖喉
東風 又閣 即年
下方今 卜宿
Kiânn kah tsit-tsūn puànn poo-āu ,
tsi̍t-tiám thang lūn-âu ,
Tang-hong iū-koh tsiah--nî thàu ,
Ē-hng-tann berh-hioh siâng tau ?
小路Sio2l-oo7 加行 即年
今卜 帶灱 宿 下昏
歸日 野袂 闔着
山間 無塊 買物
Siól-ōo ke-kiânn tsiah--nî hn̄g ,
Tann-berh tuà-tó hioh ē-hng ?
Kui-li̍t iá-buē kha̍p-tio̍h pn̄g ,
suann-kan bô-tèr thang bué-bn̍gh .
無食 飫着
走去 蕃薯
日頭 即暗 不通
者有 一宮 福德
Bô-tsia̍h iau-tio̍h lâng tsin hir ,
Tsáu-khìr kāng iah tshinn han-tsîr ,
Li̍t-thâu tsiah-àm m̄-thang khìr ,
Tsia-ū tsi̍t-king Hok-tik sîr .
蕃薯 抑來了
就通 止饑 袂飫
烏天 暗地 悄悄
無眠 一醒 棟袂條
Han-tsîr khìr kāng iah-lâi-liáu ,
Tio̍h-thang tsí-ki tsia̍h buē-iau ,
Oo-thinn àm-tuē tsīng tshiáu-tshiáu ,
Bô-bîn tsi̍t-tshínn tòng-buē-tiâu .
下昏 暫且 宿 這搭
閣袂 凍露 有合
蕃薯 止饑 就飽
食了 閣的 嘴乾
Ē-hng tsiām-tshiánn hioh tsit-tah ,
Koh-buē tàng-lōo tsiah ū-ha̍h ,
Han-tsîr tsí-ki tōo tio̍h-pá ,
Tsia̍h-liáu koh-ē tsí tshuì-ta .
惡蛇 細二
下昏 不比 月光時
半醒 半困 目柵
聽着 遠遠 塊啼
Kiann ū ok-tsuâ tio̍h suè-lī ,
Ē-hng put-pí ge̍rh-kngsî ,
Puànn-tshínn puànn-khùn ba̍k-sā si̍h ,
Thiann-tio̍h hn̄g-hn̄g kue terh-thî .
萬里 滿 天星
下昏 袂輸 月光冥
堤恰 好勢 一醒
明仔 早起 好天
Bān-lí hûn muá thinn-tshinn ,
Ē-hng buē-su ge̍rh-kng-mî ,
The-khah hó-sè bîn tsi̍t-tshínn ,
Bîn-á tsá-khí ún hó-thinn .
天星 即年
這拵 不知 點鐘
不免 養靜
量早 着來 起騰
Khuànn tshinn thinn-tshinn tsiah--nî bîng ,
Tsit-tsūn m̄-tsai kuí tiám-tsing ?
Tann m̄-bián koh tióng-tsīng ,
Liōng-tsá tio̍h-lâi kín khí-thîng .
幾點 全然 不知影
雞啼 鳥鴨 應聲
折霞 苦定
得去 再行
Kuí-tiám tsuân-liân m̄-tsai-iánn ,
Kue-thî tsiáu-ah terh ìn-siann ,
Thinn berh thiah-ha̍h khóo-tiānn ,
Khùn buē tit-khìr koh tsài-kiânn .
記得 外遠
折霞 暫暫光
葫蘆墩 食飯
飫着 腳手
Kì-tit kiânn too guā-hn̄g ,
Thinn terh thiah-ha̍h tsiām-tsiām-kng ,
Kàu Hôo-lôo-tun tsiah tsia̍h-pn̄g ,
Iau-tio̍h kha-tshiú tsin sng .
巢芸 宿困
今準 來到 葫蘆墩
也有 炒麵 米粉
恰早 五碗 一角
Tsâu-ûn kai kiânn hioh-khùn ,
Tann-tsún lâi-kàu Hôo-lôo-tun .
Iā-ū tshá-mī kah bí-hún ,
Khah-tsá gōo-uánn tsi̍t-kak gûn .
日本 臺灣 占去
葫蘆墩 豐原
愛食 省麼
多小 雖在 交關
Li̍t-pún Tâi-uân tsiàm-khìr kuán ,
Tsiong Hôo-lôo-tun kái Hong-guân ,
Khuànn lán ài-tsia̍h siánn-mi̍h khuán ,
Tsuē-tsió suî-tsāi lâng kau-kuan .
二碗 米粉
一元 八角
這个 時鐘 有準
門| 十二 五分
Kai tsia̍h ln̄g-uánn tshá bí-hún ,
Tsi̍t-khoo tsāu lán pueh-kak gûn ,
Tsit-ê sî-tsing kám ū-tsún ?
tsa̍p-lī tiám kèr gōo-hun .
行出 豐原 街仔外
門| 今日 箱賴
袂着 火車
趕緊 三步 一走圭
Kiânn-tshut Hong-guân kue-á-guā ,
tshian kin-li̍t buē siunn-lua̍h ,
Kiann buē-tio̍h hér-tshia tsuā ,
Kuánn-kín sann-pōo tsuè tsi̍t-hua̍h .
記得 閣行 外遠
到者 着是 後里庄
馬路 免問
無人 出門
Kì-tit koh-kiânn guā-hn̄g ,
Kàu-tsia tio̍h-sī Āu-lí-tsng ,
Bé-lōo tsin ti̍t bián-bn̄g ,
Bô-lâng tsai lán tshoo tshut-bn̂g .
後里店 外多
草地 所在 庄街
到者 庄頭 恰小
着是 大安溪
Āu-lí-tiàm kah guā-tsuē ,
Tsháu-tuē sóo-tsāi puànn tsng-kue ,
Kàu-tsia tsng-thâu khah-suè ,
Tsit tèr tio̍h-sī Tāi-an-khue .
今也不通閣宿困
又原 着行 巢芸
十六份
也袂 顧得 買烟
Tanniām̄thangkohhiohkhùn ,
Iū-guân tio̍h-kiânn khah tsâu-ûn ,
Khóo kín kàu Tsa̍p-la̍k-hūn ,
Iā-buē kòo-tit thang bué-hun .
趕卜 來去 時間
到者 聽着 二點
巢芸 塊行 袂慢
後里 行盡 大安
Kuánn-berh lâi-khìr sî-kan ,
Kàu-tsia thiann-tio̍h ln̄g-tiám tân ,
Tsâu-ûn terh-kiânn too buē-bān ,
Āu-lí kiânn-tsīn kàu Tāi-an .
那無 想善 快到
烟袂 動封 歸包
聽着 車螺 塊哮
歡喜 到著 火車頭
Nā-bô siūnn-siān tsin kuē-kàu ,
Hun-bēr tāng-hong kui-pau ,
Thiann-tio̍h tshia-lêr tīr terh-háu ,
Huann-hí kàu-tīr hér-tshia-thâu .
看着 人客 票房
佳再 付着 火車邦
相爭 拆單 無隙
這咀 直透 基隆
Khuànn-tio̍h lâng-kheh kui phiò-pâng ,
Ka-tsài hù-tio̍h hér-tshia-pang ,
Sann-tsinn thiah-tuann khueh bô-phāng ,
Tsit-tsuā ti̍t-thàng kàu Kue-lâng .
車單
拆好 改札 上車
坐著 後面 第二隻
煞林 烟枝 起來
Kiânn tshia-tuann tio̍h kai thiah ,
Thiah-hó kái-tsat peh tsiūnn-tshia ,
Tsēr-tīr āu-bīn tuē-lī-tsiah ,
Suà-lîm hun-ki khí-lâi tsia̍h .
驛長 錶仔 提塊
電鈴 陳煞 就開
來到 這位
磅空 則則 一堆
Ia̍h-tiúnn pió-á the̍h-terh tuì ,
Tiān-lîng tân-suah tshia tio̍h-khui ,
Tsin kuē lâi-kàu tīr tsit-uī ,
Pōng-khang tsik-tsik tsuè tsi̍t-tui .
未了 野灱灱
即緊 三叉河
者專 客人 號老
也有 上車 也有
Hun tsia̍h bēr-liáu iá-to̍h-to̍h ,
Tsiah-kín tio̍h kàu Sam-tshe-hô ,
Tsia-tsuan kheh-lâng tsió hô-ló ,
Iā-ū tsiūnn-tshia iā-ū lo̍h .
三叉 閣返 一个
四面 專山 甲權
這塊 敢是 新竹
停車 宿著 銅鑼灣
Sam-tshe koh-tńg tsi̍t-ê uan ,
Sì-bīn tsuan-suann kiā kah-kuân ,
Tsit-tèr kám-sī Sin-tik kuán ?
Thîng-tshia hioh-tīr Tâng-lô-uan .
南勢 近來 即加
就的 明白
四五 新竹
這久 停車 苗栗
Lâm-sì kūn-lâi tsiah-ke tsik ,
Guá serh lín tio̍h-ē bîng-pi̍k ,
Koh sì-gōo tsām kàu Sin-tik ,
Tsit-kú thîng-tshia tīr Biâu-li̍k .
這拵 車著 苗栗 宿
閣去 免念 巢着
車頭 卜來 恰小
後龍 過了 造橋
Tsit-tsūn tshia-tīr Biâu-li̍k hioh ,
Koh-khìr bián-liām huah tsâu-tio̍h ,
Tshia-thâu berh-lâi kóng khah-sió ,
Āu-lâng kèr-liáu kàu Tsō-kiô .
後龍 驛頭 北勢
外線 開通 分機
車頭 離街 幾落
輕便 延遲
Āu-lâng ia̍h-thâu tīr Pak-sì ,
Guā-suànn khai-thong tsiah hun-ki ,
Tshia-thâu lî-kue kuí-lo̍h ,
Khin-piān thang tsēr buē iân-tî .
者專 海面 出產
着是 中港 香山
新竹 野恰 多人
閣去 着是 紅毛田
Tsia-tsuan hái-bīn terh tshut-sán ,
Tio̍h-sī Tiong-káng kah Hiong-san ,
Sin-tik iá-kah tsuē-lâng tán ,
Koh-khìr tio̍h-sī Âng-bn̂g-tshân .
客人 專著 方面
查某 耕作 認真
湖口 楊梅 安平鎮
車頭 不說 點藤
Kheh-lâng tsuan-tīr tsit hong-bīn ,
Tsa-bóo king-tsoh tsiànn līn-tsin .
Ôo-kháu Iûnn-muî An-pîng-tìn ,
Tsia-thâu m̄-serh siunn tiám-tîn .
添丁 今日 出門
因為 田庄
平鎮 發車 即遠
中壢 崁子 桃園
Thiam-ting kin-li̍t thau tshut-bn̂g ,
In-uī ài tuà tshân-tsng .
Pîng-tìn huat-tshia kèr tsiah-hn̄g ,
Tiong-li̍k khàm-tsír kah Thô-hn̂g .
這塊 婦女 感甲
也下 作園 挑柴
鶯哥 開車 這搭
磅空 過了 山仔
Tsit-tèr hū-lír tsiok kám-kah ,
Iā-ē tsoh-hn̂g kah tann-tshâ ,
Ing-ko khai-tshia kàu tsit-tah ,
Pōng-khang kèr-liáu suann-á kha .
車頭 逐位 宿
宿甲 逐个
聽人 夏夏趙
樹林 閣來 板橋
Tshia-thâu ta̍k-uī too ū hioh ,
liām hioh-kah ta̍k-ê tio̍h .
Thiann-lâng hán kah hē-hē-tiô ,
Tshiū-nâ koh-lâi kàu Pang-kiô .
出外人 恰袂 譽乍
免受 風雨 炎日
艋舺 停車 台北
一元 九角
Tshut-guā-lâng kah-buē īr-tsak ,
Bián-siū hong-hōo iām-li̍t pha̍k .
Báng-kah thîng-tshia kàu Tâi-pak ,
Tsînn tsiah tsi̍t-khoo káu-kak la̍k .
台北 驛頭 上水
落車着閣 樓梯
看着 收單 這位
相爭 出口 袂開
Tâi-pak ia̍h-thâu khí siōng-suí ,
Lo̍h-tshiatio̍h-koh peh lâu-thui ,
Khuànn-tio̍h siu-tuann tīr tsit-uī ,
Sann-tsinn tshut-kháu khueh buē-khui .
通人 對者 出口
恰早 野無 車頭
台北 今日 初到
下昏 看卜 上兜
Thong-lâng tuì-tsia berh tshut-kháu ,
Khah-tsá iá-bô āu tshia-thâu ,
Tâi-pak kin-li̍t tsiah tshoo-kàu ,
Ē-hng khuànn-berh tuà siâng-tau ?
一位 仝車 人客
新竹 倚家
朋友 着聽 上勢
車頭 多个
Tsi̍t-uī kâng-tshia ê lâng-kheh ,
I tuà Sin-tik terh khiā-ke ,
Pîng-iú lín tio̍h-thiann siông-sè ,
Tshia-thâu tann ke tsin tsuē-ê .
那卜 以前 踪況
往復 線路 開通
驛頭 煞講
北勢 公公
Nā-berh í-tsîng ê tsōng-hóng ,
Óng-ho̍k suànn-lōo bēr khai-thong ,
Koh khí ia̍h-thâu guá suà-kóng ,
Pak-sì san kiā peh Kong-kong .
新竹 朋友 招介
台北 謵來
客館 逐宮 熟賽
女給 通好
Sin-tik pîng-iú terh siāu-kài ,
I kóng Tâi-pak tsin tsia̍p-lâi ,
Kheh-kuán ta̍k-king too si̍k-sāi ,
ū lír-kip thang-hó khai .
安年 着無 煩惱
初即 出門 熟賽
客館 宿暗 嗎是
出外
An--ni guá tio̍h-bô huân-ló ,
Tshoo-tsiah tshut-bn̂g si̍k-sāi ,
Kheh-kuán hioh-àm mā-sī ,
Tshut-guā kán ū siūnn thit-thô !
延路 講話
初逢 袂輸 交倍
旅館 者去 第乙
這咀 號做 北門街
Iân-lōo kiânn kóng-uē ,
Tshoo-hông buē-su tsîng kau-puê ,
Lír-kuán tsia-khìr tuē-it tsuē ,
Tsit-tsuā hōo-tsuè Pak-bn̂g-kue .
做陣 越入 北門館
宿著 樓頂 第五番
下女 燒茶 一罐
宿泊 安全
Tsuè-tīn ua̍t-li̍p Pak-bn̂g-kuán ,
Hioh-tīr lâu-tíng tuē-gōo-huan ,
Hā-lír sio-tê phàu tsi̍t-kuàn ,
Suà hioh-po̍h khah an-tsuân .
初初 做堆 趣味
添丁 就塊
朋友 汝做 干已
宿仝 一位 無疑
Tshoo-tshoo tsuè-tui tsiah tshù-bī ,
Thiam-ting tio̍h-terh sing bn̄g i ,
Pîng-iú lír-tsuè siánn kan-kí ?
Hioh-kâng tsi̍t-uī tsin bô-gî .
初逢 不知影
久着 真名
職業 限定
通趁 着行
Tshoo-hông lír tsiah m̄-tsai-iánn ,
Kú-tio̍h tsai guá ê tsin-miâ ,
Guá ê tsit-gia̍p hān-tiānn ,
Ū tsînn thang-thàn guá tio̍h-kiânn .
事業 決定
小弟 添丁
咸慢 無路用
總是 牽成
Sīr-gia̍p guá kuat-tīng ,
Sió-tī miâ kiò Liāu Thiam-ting ,
Guá tsin hân-bān bô-lōo-īng ,
Tsóng--sī bāng lír khah khan-sîng .
宿 一宮
那是 肯去 即通
平平 下港
野有 省麼人
Lír guá kâng hioh tsi̍t-king pâng ,
Nā-sī khíng-khìr lán tsiah-thang ,
Pînn-pînn lán tuà ē-káng ,
Lín tsù iá-ū siánn-mi̍h-lâng ?
台中 臭水庄
蔴騙 父母 出門
做人 愛着 郞鑽
走勼走勼 提提 倒死
Guá tīr Tâi-tiong tshàu-tsuí-tsng ,
Muâ-phiàn pē-bú thau tshut-bn̂g ,
Tsuè-lâng ài-tio̍h khah lǹg-tsǹg ,
Kiu-kiu the̍h-the̍h tò-sí sng .
添丁 同謀
頭集 歌仔 恰邵
添丁 人小 袂小
初回 着去 板橋
Tiunn Thiam-ting terh tông-biô ,
Thâu-tsi̍p kua-á pún khah-sio ,
Thiam-ting lâng-sió tám buē-sió ,
Tshoo-huê tio̍h-khìr thau Pang-kiô .
頂回 智遠
推銷 主權
止定 八集 完滿
捷捷 團圓
Tíng-huê guá pian Lâu Tì-uán ,
Tshui-siau ê lâng terh tsú-kuân ,
Tsí-tīng pueh-tsi̍p tio̍h uân-buán ,
Guá tsiah tsia̍p-tsia̍p kai thuân-uân .
松林 腹內 深海
尾本 箱捷 嗎知
那有 復版 卜閣
再添 二集 照頭
Siông-lîm pak-lāi khah tshim-hái ,
Bér-pún siunn-tsia̍p guá mā-tsai ,
Nā-ū ho̍k-pán berh-koh kái ,
Tsài-thinn ln̄g-tsi̍p tsiàu-thâu lâi .
二集