首頁 >資料庫介紹
目錄

冊名 周成過台灣歌
編者 未知
出版社 興新出版社
出版年 1956
篇名 下本
顯示 的款式:
Lô-má-jī 是
漢字是
門|着 店內
行出來
戇頭 省乜
戇頭
Tú-tio̍h Tsiu Sîng tiàm-lāi ,
Thiann lâng teh tshoh kiânn--tshut--lâi ,
Tio̍h bn̄g Gōng-thâu siánn-mi̍h tāi ,
Gōng-thâu seh hōo Tsiu Sîng tsai .
月裡 見着
成仔 夫親
即久 批信
爹爹 今年 過身
Gua̍t-lí kìnn-tio̍h in ang bīn ,
Tio̍h kiò Sîng--á guá hu-tshin ,
lâi tsiah-kú phue-sìn ,
Tia-tia kin-nî tsiah kè-sin .
見少 大紅
資本 歸十萬
省人 親尫
敢是 不着
Tsiu Sîng kiàn-siàu bīn tuā-âng ,
Huán kóng tsu-pún kui-tsa̍p-bān ,
Siánn-lâng ê tshin-ang ,
Kám-sī līn m̄-tio̍h lâng .
臺灣 頭路
借錢 )___ 船租
短命
功勞
beh Tâi-uân tsuè thâu-lōo ,
Tsioh-tsînn hōo tsuè tsûn-tsoo ,
Té-miā kánn hiau lín bóo ,
Kiâm sng khóo tsiánn kong-lôo .
見笑 受氣
入去 籐條 一支
活活 打死
戇頭
Tsiu Sîng kiàn-siàu huán siū-khì ,
Li̍p-khì tîn-tiâu gia̍h tsi̍t-ki ,
Siūnn beh ua̍h-ua̍h kai phah--sí ,
Tsiah kiò Gōng-thâu khì phah i .
月裡 出聲 一下
短命 天良
一糸 度量
朗是
Gua̍t-lí tshut-siann tsi̍t-ē lióng ,
Té-miā tsin thian-liông ,
kah tsi̍t-si ê tōo-liōng ,
guá phah kah lóng-sī siong .
出來 戇頭
乞食 路漢 也着
不通 靴年 嘴斗
代志
Ông Kun tshut--lâi Gōng-thâu ,
Khit-tsia̍h lôo-hàn ia̍h-tio̍h kau ,
M̄-thang hiah--nî phái tshuì-táu ,
Ū siánn tāi-tsì tuì guá tâu .
月裡 听着 這款
一番
短命
娶某 臺灣
Gua̍t-lí thiann-tio̍h kóng tsit-khuán ,
Tsn̂g thâu kàu seh tsi̍t-huan ,
Siūnn tio̍h té-miā tsin guān ,
Tsuè i tshuā-bóo tiàm Tâi-uân .
听見 心內
這事 別人 不知
成仔 結拜
嫂嫂 著時 坐船
Ông Kun thiann-kìnn tsāi sim-lāi ,
Tsit-sū pa̍t-lâng thong m̄-tsai ,
Sîng--á kah guá tông kiat-pài ,
Só-só tī-sî tsē-tsûn lâi ?
嫂嫂 受氣 不通
一人
做前
見面 呆嘴 不通
Só-só siū-khì m̄-thang ,
Lâi buē līn tsi̍t-lâng ,
Ông Kun tsuè-tsîng tshuā li̍p hâng ,
Kìnn-bīn phái-tshuì m̄-thang .
只个 親生子
舊年 野袂
宿 房宮 坐定
吩咐 伙記
Tsí-ê i tshin-sinn-kiánn ,
Kū-nî tsiah sinn iá-buē kiânn ,
Hioh tsia pâng-king tshiánn tsē-tiānn ,
Huan-hù hé-kì tsuí kín hiânn .
頭家
初來 招夫
閣再 吩咐
頭家娘 身軀
Tsí ê thâu-ke bóo in tshù ,
Tshoo-lâi lín tio̍h khah tsio-hoo ,
Ông Kun koh-tsài teh huan-hù ,
Tshuā thâu-ke-niû sué sin-khu .
衫褲 好世
夫妻 會面 食茶
見着 前妻
言起 省乜
Sué sin sann-khòo uānn hó-sè ,
Hu-tshue huē-bīn thang tsia̍h-tê ,
Tsiu Sîng kìnn-tio̍h in tsîng-tshue ,
Tsuân giân-khí siánn-mi̍h ê .
戇頭 心內 暗暗想
頭家娘
頭家 這款 宰樣
相蛤 尫婿 尾鰍
Gōng-thâu sim-lāi àm-àm-siūnn ,
Tsáu khì in thâu-ke-niû ,
Thâu-ke tsit-khuán beh tsáinn-iūnn ,
Sann-kap ang-sài bué-liu .
麵仔 听着 這層

尫婿
歸家 英皆
Mī--á thiann-tio̍h tsit-tsân tāi ,
Tshe lâng khì kiò Tsiu Sîng lâi ,
Guá tsiàm lâng ê ang-sài ,
Lín khì kui-ke tsiah ìng-kai .
上世
臺灣 一回
因尫 叔伯
清楚 刺螺螺
Guá kóng thiann tshiah siông-suè ,
I lâi Tâi-uân tshoo tsi̍t-huê ,
In-ang guá ê tsik-peh ,
Kóng buē tshing-tshó tshì-lê-lê .
心內 看見見
廣話 實施
恁某 害死
妻兒
guán sim-lāi khuànn-kìnn-kìnn ,
Tuì guá kóng-uē si̍t-si ,
Tio̍h tsiong lín-bóo àm hāi-sí ,
Guá tsiah guān tsuè tshue-lî .
路傍 大豬
虛詞
麵仔 情意
恁某 害死
Lōo-pông lia̍h guá tsún tuā-ti ,
Tshuàn kóng ê tsuân hi-sî ,
Ū liām Mī--á tsîng-ì ,
Tio̍h tsiong lín-bóo lâi hāi-sí .
戇頭 猪肚 一碗
見着 月裡 落爛
面色 呆看
臺灣 不比 唐山
Gōng-thâu ti-tōo phâng tsi̍t-uánn ,
Kìnn-tio̍h gua̍t-lí tio̍h lo̍h-nuā ,
Kóng bīn-sik tsin phái-khuànn ,
Tâi-uân put-pí lán Tn̂g-suann .
這碗 蓮子 猪肚
食着 開脾
頭家 某子 真肴
肥白 大篐
Tsit-uánn liân-tsí tsham ti-tōo ,
Tsia̍h-tio̍h khui-pî tshuì phoo ,
Thâu-ke bóo-kiánn tsin-gâu kòo ,
Ài puî-pe̍h lâng tuā-khoo .
月裡 看覓
丈夫 好意
歸碗 食落 腹堵
則時 干苦
Gua̍t-lí īng khuànn-bāi ,
Tiōng-hu hó-ì tshe lâng lâi ,
Kui-uánn tsia̍h-lo̍h pak-tóo lāi ,
Tsik-sî kan-khóo tsiah ē tsai .
食着 毒藥 明明
即時 房宮
短命 拵辦 絕種
那死
Tsia̍h-tio̍h to̍k-io̍h bîng-bîng ,
Tsik-sî thòo kah kui pâng-king ,
Té-miā tshûn-pān beh tse̍h-tsíng ,
Nā-sí beh lia̍h Tsiu Sîng .
短命 賤人
干苦 拶拔
腸肚 親像
准准 難得
Té-miā tsiān-lîn lâi hāi guá ,
Hāi guá kan-khóo teh sak-pua̍h ,
Tn̂g-tōo tshin-tshiūnn to teh kuah ,
Tsún-tsún ē lân-tit ua̍h .
金金看
老父 心肝
母子 折散
克虧 孤單
Kiánn lia̍h guá kim-kim-khuànn ,
Hūn lín lāu-pē káu sim-kuann ,
Hāi lán bú-kiánn lâi thiah-suànn ,
Guá khik-khui kiánn koo-tuann .
吹風 曝日
無彩 拖磨
尋父 看活

Tshue-hong pha̍k-li̍t kiánn ē tuā ,
Bô-tshái lín siū thua-muâ ,
Bāng kiánn tshē-pē thang khuànn-ua̍h ,
pàng kiánn thua .
手骨 權權
交代 一番
死去 不願
長成 報冤
Tsiong kiánn tshiú-kut khan kuân-kuân ,
Kau-tāi guá kiánn tsi̍t-huan ,
Lín sí-khì tsin m̄-guān ,
Tióng-sîng tuè ka pò-uan .
長成 兮曉
冤仇 一條
交代 子兒
一時 絕命 九霄
Kiánn tióng-sîng io̍h ē-hiáu ,
Uan-siû tio̍h thâu tsi̍t-tiâu ,
Ū kau-tāi kiánn-lî liáu ,
Tsi̍t-sî tsua̍t-miā óng kiú-siau .
天數 排解
臺灣
麵仔 戇頭 交帶
免用 棺柴
Thian-sòo thang pâi-kái ,
Tsiah ē tsáu tuì Tâi-uân lâi ,
Mī--á Gōng-thâu i kau-tāi ,
Bián-īng kuann-tshâ i tâi .
戇頭
麵仔 門| 房宮
好用
几分鐘
Gōng-thâu lâi teh Tsiu Sîng ,
Mī--á pâng-king ,
īng siánn io̍h tsiah hó-īng ,
Tsia̍h lo̍h tòng kuí-hun-tsing .
身屍 墜落 古井
辦法 無人
身屍 墜落 古井
閣再 沌落
Sin-si tuī-lo̍h kóo-tsínn lāi ,
Īng tshú pān-huat bô-lâng tsai ,
Sin-si tuī-lo̍h kóo-tsínn tué ,
Koh-tsài īng thôo thūn-lo̍h .
心肝 敢做

害死 大某
戇頭 功勞
Tsiu Sîng sim-kuann tsiânn kánn-tsuè ,
i tsuè bóo ia̍h beh sue ,
Tsiu Sîng hāi-sí in tuā-bóo ,
Tsuân Gōng-thâu ê kong-lôo .
戇頭 古井 沌双双
頂頭 石枋
麵仔 听着 允凍
盡忠 戇頭 一人
Gōng-thâu kóo-tsínn thūn-sang-sang ,
Tíng-thâu koh īng tuā tsio̍h-pang ,
Mī--á thiann-tio̍h tsiânn ún-tàng ,
Tsīn-tiong Gōng-thâu tsi̍t-lâng .
八月 十三 真光
酒菜 廳堂
成仔 歡喜 有央
久長長
Pueh-ge̍h tsa̍p-sann ge̍h tsin-kng ,
Tio̍h tshuân tsiú-tshài tsāi thiann-tn̂g ,
Sîng--á huann-hí tann ū-ǹg ,
Hōo lán thang kú-tn̂g-tn̂g .
戇頭 心腹 薪勞
麵仔 百二元
只番 照顧
不通 亂呼
Gōng-thâu sim-pak ê sin-lôo ,
Mī--á hiān sióng pah-lī-koo ,
Tsí-huan hōo tsin tsiàu-kòo ,
M̄-thang tuì lâng luān-hoo .
這層
靴多
門|塊 只代
麵仔 燒酒
tio̍h tsit-tsân too teh hāi ,
Kán ū hiah-tsuē thang guá tâi ,
Tsiu Sîng tú-teh tsit-tāi ,
Mī--á sio-tsiú phâng kìng lâi .
麵仔 戇頭
烏鴉 著塊
想着 真正 彩頭
下哺 行路 趙脚六
Tsiu Sîng Mī--á Gōng-thâu ,
Luān kóng oo-a tī-teh háu ,
Siūnn-tio̍h tsin-tsiànn phái tshái-thâu ,
Ē-poo kiânn-lōo tio̍h-kha-la̍uh .
不免 青疑 頭彩
燒酒 閣再 一矸
免廣 只層
月裡
M̄-bián tshinn-gî phái thâu-tshái ,
Sio-tsiú koh-tsài tsi̍t-kan lâi ,
Bián-kóng Tsiu Sîng tsí-tsân tāi ,
Sing seh Gua̍t-lí hōo lín tsai .
冤仇 赶緊
靈魂 閻羅
跪落 面前 治塊
丈夫 情分
Uan-siû ài beh kuánn-kín ,
Lîng-hûn tio̍h khì kìnn Giâm-lô ,
Kuī-lo̍h bīn-tsîng tī-teh ,
in tiōng-hu tsîng-hū .
尫婿
拋妻 離子 臺灣
三人 共謀
閻君
Tsiu Sîng guá ê ang-sài ,
Phau-tshue lî-kiánn Tâi-uân lâi ,
Sann-lâng kiōng-bôo tsiong guá hāi ,
Seh hōo Giâm-kun i tit tsai .
做堆 十一
小子 二歲 親生
身屍 墮落
听着 心肝 挽乜
I bóo tsuè-tui tsa̍p-it ,
Suè-kiánn ln̄g-huè i tshin-sinn ,
Sin-si guá tuī-lo̍h tsínn ,
Thiann-tio̍h sim-kuann ē bán-mi̍h .
閻君 則時
赶緊 夜遊巡
大膽 可恨
月裡 冤魂
Giâm-kun tsik-sî tshâi phuàn tsún ,
Kuánn-kín tio̍h tiàu iā-iû-sûn ,
Tuā-tánn Tsiu Sîng tsin khónn-hūn ,
tuà Gua̍t-lí ê uan-hûn .
根隨 後面
周家 門神
那無 門戶 難得
靈魂 扶身
Līng kun-suî i āu-bīn ,
Kiann liáu Tsiu--ka ê bn̂g-sîn ,
Nā-bô bn̂g-hōo lân-tit tsìn ,
Tshuā i lîng-hûn khì hū-sin .
月裡 听着 感謝
赶緊 謝過 閻君爺
鬼叉 根隨 後壁
三个 仇人
Gua̍t-lí thiann-tio̍h tsiânn kám-siā ,
Kuánn-kín siā-kè Giâm-kun-iâ ,
Kuí-tshue kun-suî tsāi āu-piah ,
Sann-ê siû-lîn tsóng kai lia̍h .
想着 心肝 大愧
一道 陰魂
亡亡 了了 到位
門神 閃開
Siūnn-tio̍h sim-kuann tshuán tuā-khuì ,
Tsi̍t-tō im-hûn sóo kui ,
Bông-bông biáu-biáu lâi kàu-uī ,
Bn̂g-sîn kiò guá io̍h siám-khui .
門神 阻棟
靈魂 歸亡
鬼叉
神魂 閻王
Bn̂g-sîn hōo teh tsóo-tòng ,
Guá ê lîng-hûn tsiah kui-bông ,
Kuí-tshe khì i kóng ,
Beh lia̍h sîn-hûn kau Giâm-ông .
听着 鬼叉 廣起
知影 陰司
門神 不敢 阻止
死日 到時
Thiann-tio̍h kuí-tshe teh kóng-khí ,
Tsai-iánn im-si ū tsún i ,
Bn̂g-sîn m̄-kánn koh tsóo-tsí ,
In ê sí-li̍t tann kàu-sî .
食酒
門神 自由
今日 歲壽
冤魂 扶身 報仇
Li̍p lāi khuànn in teh tsia̍h-tsiú ,
Bn̂g-sîn tòng tsin tsū-iû ,
Tsia̍h kàu kin-li̍t ê huè-siū ,
Uan-hûn hū-sin beh pò-siû .
看着
戇頭 燒酒
月裡 目周 青瑾瑾
冤魂 投身
Tsiu Sîng khuànn-tio̍h in bóo bīn ,
Gōng-thâu sio-tsiú kòo teh lim ,
Gua̍t-lí ba̍k-tsiu tshinn-gìn-gìn ,
Kiânn uan-hûn tio̍h tâu-sin .
尫婿
加治 嘴胚 直直獅
麵仔
着來 代先
Tâu sin Tsiu Sîng in ang-sài ,
Ka-tī tshuì-phé ti̍t-ti̍t-sai ,
Mī--á kánn tsiong gún hāi ,
Tio̍h-lâi tuì tāi-sing thâi .
麵仔 看着 煩惱
三八 天焰
門|者 飲酒 好好
即時 目周 反羅
Mī--á khuànn-tio̍h tuā huân-ló ,
teh sam-pat thian-thó ?
Tú-tsiá lim-tsiú too hó-hó ,
Tsik-sî ba̍k-tsiu tsâu huán-lô .
大聲
灶腳 一枝
害死
生命 一定
Tsiu Sîng tuā-siann kàn kah tshoh ,
Tsàu-kha khì gia̍h tsi̍t-ki to ,
kánn hāi-sí Tsiu Sîng ,
Sìnn-miā it-tīng hōo .
酒醉 不是
正實 魚刀 一枝
也無 代志
恁某 不是
teh tsiú-tsuì m̄-sī ,
Tsiann-si̍t hî-to gia̍h tsi̍t-ki ,
Lâng gún iā-bô siánn tāi-tsì ,
Lín-bóo m̄-sī guá hāi i .
麵仔 頭鬃
麵仔 着驚 救人
冤魂 投身 威形
戇頭
Khì giú Mī--á ê thâu-tsang ,
Mī--á tio̍h-kiann huah kiù-lâng ,
Uan-hûn tâu-sin ui-hîng tāng ,
Gōng-thâu kiann kah tsáu khang .
尫婆
滾笑 白刀
奄滾
閣再 一下 心曹
guá ê tshin ang-pô ,
thang kún-tshiò gia̍h pe̍h-to ,
To tūn ām-kún tsám buē lo̍h ,
Koh-tsài tsi̍t-ē thàu sim-tsô .
賤人 食我
冤仇
今日 做鬼
奄滾 乙直
Tsiān-lîn tsia̍h-guá tsin kàu tsuí ,
Uan-siû bān sim buē khui ,
Kin-li̍t beh hōo tsuè-kuí ,
To tuì ām-kún it-tit tsuî .
戇頭 心肝
仇人 逐人
三人 共謀
房宮 灶脚
Gōng-thâu sim-kuann siōng kài phái ,
Siû-lîn ta̍k-ê too beh thâi ,
Sann-lâng kiōng-bôo tsiong guá hāi ,
Pâng-king tshē tuì tsàu-kha lâi .
灶空
出聲
頭家 省乜
薪勞
Khuànn i bi̍h tsàu-khang lāi ,
Kiò kah tshut-siann tsiah kai thâi ,
Thâu-ke guá siánn-mi̍h tāi ,
Tsóng sin-lôo beh thâi .
頭家 失手
宰樣 也卜 薪勞
酒醉 定步
論真 乎途
Thâu-ke sit-tshiú thâi bóo ,
Tsáinn-iūnn iā-beh thâi sin-lôo ,
Lâng kóng tsiú-tsuì sim tiānn-pōo ,
Lūn-tsin tsin hôo-tôo .
按盞樣
文憑 大張
精生 親像
頭家娘
kóng tsuè àn-tsuánn-iūnn ,
Bûn-pîn tuà lâi tsiah tuā-tiunn ,
kah tsing-sinn sio tshin-tshiūnn ,
Tsiah kánn hāi lín thâu-ke-niû .
薪勞 呆命
去死 也着
頭家 知影
不免 大聲
Tsia̍h lâng sin-lôo siōng phái-miā ,
Kiò lán khì-sí iā-tio̍h kiânn ,
Thâu-ke sóo tsai-iánn ,
M̄-bián huah kah tsiah tuā-siann .
這款 心幸
奴才 鵠刑
今日 英皆 報應
鐵人 無情
Kánn tsuè tsit-khuán ê sim-hīng ,
Lôo-tsâi khi tsú tsin khok-hîng ,
Kin-li̍t ing-kai tio̍h pò-ìng ,
Thi̍h-lâng lâi kóng too bô-tsîng .
捷捷 幾句 了後
這款 毒虫 不通
好膽 頭家
一定
Tsia̍p-tsia̍p kuí-kù kóng liáu-āu ,
Tsit-khuán to̍k-thâng m̄-thang lâu ,
Hó-tánn kah lín thâu-ke tàu ,
It-tīng beh tsám ê thâu .
腹堵 一刀
閣再 一下 心皂
今日 冤仇
斬草 斷根 朗總
Sing tuì pak-tóo tu̍h tsi̍t-to ,
Koh-tsài tsi̍t-ē thàu sim-tsô ,
Kin-li̍t uan-siû too ū ,
Tsám-tsháu tn̄g-kun lóng-tsóng .
戇頭 惡奴 刣死
不願 魚刀 條條
世上 下曉
某子 ___lng7- ___ 不通
Gōng-thâu ok-lôo thâi-sí liáu ,
M̄-guān hî-to gia̍h tiâu-tiâu ,
Khǹg lín sè-siōng tio̍h ē-hiáu ,
Bóo-kiánn ln̄g- m̄-thang hiau .
着是 本人
這款 不通
某子
入門 十二
Tsiu Sîng tio̍h-sī guá pún-lâng ,
Tsiàu guá tsit-khuán m̄-thang ,
Bóo-kiánn hiah lâi ka pàng ,
Tshuā i li̍p-bn̂g tsa̍p-lī tang .
冤魂 扶身
切腹 世人
現時 報應 一面
迎新 棄舊 風神
Guán bóo uan-hûn lâi hū-sin ,
Beh lâi tshiat-pak khǹg sè-lîn ,
Hiān-sî pò-ìng tng tsi̍t-bīn ,
Ngiâ-sin khì-kū bián hong-sîn .
奸雄 無路用
尫某 愿情
天良 報應
不通 親像
Lâng siunn kan-hiông bô-lōo-īng ,
Ang-bóo tio̍h khah sio guân-tsîng ,
tsûn thian-liông khuài pò-ìng ,
M̄-thang tshin-tshiūnn guá Tsiu Sîng .
不通 親像
某子 拖磨
迎新 棄舊 閣再
不通
Lín m̄-thang tshin-tshiūnn guá ,
Bóo-kiánn lán teh thua-muâ ,
Ngiâ-sin khì-kū koh-tsài tshuā ,
M̄-thang lâu guá tiàm teh ua̍h .
世間 無通 永久
阮某 卜尋 報仇
討命
世間 臭名
Sè-kan bô-thang tuà íng-kiú ,
Guán-bóo beh-tshē guá pò-siû ,
beh guá lâi thó-miā ,
Tuà tsāi sè-kan ke tsháu-miâ .
唆使 怨嘆
二个
知過 必解 恰萬
看破 不通 世間
Siū lâng so-sú bián uàn-thàn ,
Tsînn ln̄g-ê pua̍h buē tân ,
Ti-kò pit-kái tann khah-bān ,
Khuànn-phuà m̄-thang tuà sè-kan .
死去 不願
強迫 報冤
世間 無通 永遠
幾句 流傳
Guán bóo sí-khì tsin m̄-guān ,
Kiông-pik beh tshē guá pò-uan ,
Sè-kan bô-thang tuà íng-uán ,
Lâu kuí-kù hōng liû-thuân .
閣廣 也是 只句
冤魂 身軀
不肯 箱久
腹堵 皆治
Koh-kóng iā-sī tsīn tsí-kù ,
Uan-siû tâu tsāi guá sin-khu ,
M̄-khíng hōo guá tshiân siunn-kú ,
Tio̍h tsiong pak-tóo ka-tī tu̍h .
腹堵
七孔 流血
身屍 倚塊 不願
不知
Pak-tóo liân tu̍h sann to ,
Tshit-khóng lâu-hui̍h miā tsiah ,
Sin-si khiā--teh m̄-guān ,
Ông Kun m̄-tsai khì thit-thô .

世上 知机
小弟
艋舺 蓮花池
Bián kóng Tsiu Sîng khiā teh ,
Kua thuân sè-siōng lâng tsai-ki ,
Sing seh Ông Kun in sió-tī ,
Lâi Báng-kah Liân-hue-tî .
艋舺 奉請
出來 大稻埕
這事 即下 知影
入門 看見
Ông Kun Báng-kah lâi hōng-tshiánn ,
Tshut--lâi tsāi Tuā-tiū-tiânn ,
Tsit-sū tsiah-ē tsai-iánn ,
Li̍p-bn̂g khuànn--kìnn tio̍h tsi̍t kiann .
艋舺
忙忙 真乾
簡下 只款 奇巧
二个 死人 塗脚
Ông Kun hōng tshiánn khì Báng-kah ,
Tsiú tsia̍h bâng-bâng tshuì tsin-ta ,
Kán-ē tsí-khuán tsiah kî-khá ,
Ln̄g-ê sí-lâng thôo-kha .
艋舺 幾工
返來 店內
只款 拿鬃
赶緊 後尾房
Guá khì Báng-kah tsiah kuí-kang ,
Tńg--lâi tiām-lāi thâi lâng ,
Tsit-khuán teh thang lia̍h-tsáng ,
Kuánn-kín tio̍h lâi āu-bé-pâng .
入來 兄嫂
不知
囝仔 眠床
塗脚 一枝 尖尾刀
Li̍p-lâi tshē in hiann-só ,
Tsiu Sîng m̄-tsai tsáu khì ?
Gín-á tuà bîn-tshn̂g ,
Thôo-kha tsi̍t-ki tsiam-bué-to .
戇頭 麵仔 刣死
不知 省人 刣死
月裡
塗脚 看見 一枝
Gōng-thâu Mī--á lóng thâi-sí ,
M̄-tsai siá-lâng thâi-sí i ,
Tshē Tsiu Sîng kah Gua̍t-lí ,
Thôo-kha khuànn-kìnn to tsi̍t-ki .
戇頭 麵仔 無命
越頭 一看
呆人 苦定
偷來 暗殺 大兄
Gōng-thâu Mī--á thong bô-miā ,
Ua̍t-thâu tsi̍t--khuànn khah kiann ,
Kánn phái-lâng khóo-tiānn ,
Thau-lâi àm-sat guán tuā-hiann .
哥哥 刣死
條條 真正
看着 塗腳 一張
筆則 半糸
Tsiu Sîng ko-ko hōng thâi-sí ,
Koh khiā tiâu-tiâu tsin-tsiànn ,
Khuànn-tio̍h thôo-kha tsi̍t-tiunn ,
Pit-tsik tsha kah puànn-si .
憑頭 尾鰍
麵仔 貪心 自由
業產 管理
囝仔 長成
Pîn-thâu kai khuànn kàu bué-liu ,
Mī--á tham-sim ài tsū-iû ,
Gia̍p-sán beh kau kuán-lí ,
Gín-á tióng-sîng tsiah hîng i .
這句 尾鰍
哥哥 要求
二歲 子兒
長成
Khuànn kah tsit-kù tsīn bué-liu ,
Ko-ko siá guá iau-kiû ,
Ln̄g-huè kiánn-lî tsin ,
Tióng-sîng thang tn̂g in sìnn Tsiu .
這張 看透
双脚 塗脚兜
哥哥 無到
不听 過頭
Tsiong tsit-tiunn tann khuànn-thàu ,
Sang-kha kuī tsāi thôo-kha-tau ,
Ko-ko siūnn tsin bô-kàu ,
M̄-thiann guá khǹg tsuè kè-thâu .
一直
小弟 出門 返來
今日 只號
所以 條件
Ông Kun kuī teh it-tit pài ,
Sió-tī tshut-bn̂g bān tńg--lâi ,
Kin-li̍t tsiah ū tsit-hō tāi ,
Sóo-í tiâu-kiānn guá lóng tsai .
發生 只款 代志
門|着 不賢 小姨
保庇
孫仔 晟池
Huat-sing tsit-khuán ê tāi-tsì ,
Tú-tio̍h put-hiân ê suè-î ,
Tann bāng khah pó-pì ,
Sun-á guá tsiah lâi tshiânn-tî .
逐項
店內 承認 伐落
身屍
後嗣
Ông Kun ta̍k-hāng too ìn ,
Tiām-lāi sîng-līm beh hua̍t-lo̍h ,
Tsiu Sîng sin-si tsiah guān ,
Kiánn tāu hiō-sū tio̍h buē .
條件 逐項 擔當
捷捷 箱長
喪事 打算
三俱 棺柴 出門
Tiâu-kiānn ta̍k-hāng beh tam-tng ,
Tsia̍p-tsia̍p ài kóng siunn-tn̂g ,
Song-sū Ông Kun teh phah-sǹg ,
Sann-khū kuann-tshâ pînn tshut-bn̂g .
三俱 仝時 安葬
箱踐 無通
囝仔 套棟
倩人 晟持 成功
Sann-khū kâng-sî khì an-tsòng ,
Kua siunn-tshiân tio̍h bô-thong ,
Sing kóng gín-á khah thò-tòng ,
Tshiànn-lâng tshiânn-tî thang sîng-kong .
喪事 週志
歌仔 不敢 拖池
囝仔
盡力 晟池
Song-sū tsún tsuè tann tsiu-tsì ,
Kua-á m̄-kánn siunn thua-tî ,
Gín-á phō khì tshiànn lâng tshī ,
Ông Kun tsīn-li̍k teh tshiânn-tî .
赶緊 倩奶tshiann3 lin-bu2
號名 大石
囝仔 通人
有着
Kuánn-kín khì tshiànn lin-bú io ,
i hōo-miâ Tsiu Tāi-tsio̍h ,
Gín-á kuai thong-lâng sioh ,
Ông Kun khuànn i tsin ū-tio̍h .
大石
父母 早死 換名
後來 野恰 打拼
南洋 專是 名聲
Tāi-tsia̍h tsin tit Ông Kun thiànn ,
Pē-bú tsá-sí koh uānn-miâ ,
Āu-lâi iá-khah gâu phah-piànn ,
Lâm-iûnn tsuan-sī i miâ-siann .
人生 省款 一定
大石 恰賢
出門 乎人 恭敬
老父 才情
Lîn-sing siánn-khuán it-tīng ,
Tāi-tsia̍h khah-gâu in Tsiu Sîng ,
Tshut-bn̂g hōo-lâng tsin kiong-kìng ,
in lāu-pē khah tsâi-tsîng .
發達 眠夢
大石 茶行
南洋 香港
真賢 牽成
Lâng beh huat-ta̍t bîn-bāng ,
Tāi-tsia̍h guân teh khui tê-hâng ,
Tsuè Lâm-iûnn kah Hiong-káng ,
Ông Kun tsin-gâu khan-sîng lâng .
後來 莊茶 真大
老父 看活
這暫 到者
臺灣 故事 新歌
Āu-lâi tê-tsng tsuè tsin-tuā ,
in lāu-pē khah khuànn-ua̍h ,
Tsuè kah tsit-tsiām kàu-tsia suah ,
Tâi-uân kòo-sū ê sin-kua .
上本