首頁 >資料庫介紹
目錄

冊名 周成過台灣歌
編者 未知
出版社 興新出版社
出版年 1956
篇名 上本
顯示 的款式:
Lô-má-jī 是
漢字是
說起 泉州 安溪縣
三都 龍河村
治塊 武館
因子 想卜 臺灣
Seh-khí Tsuân-tsiu An-khue-kuān ,
Tuà Sam-too Liông-hô-tshuann ,
Tsiu Un tī-teh bú-kuánn ,
In-kiánn siūnn-beh Tâi-uân .
鄉里
單生 成仔 子兒
月裡 心匏 小漢
安溪 通人
Sìnn Tsiu in tuà kui hiong-lí ,
Tan-sinn Sîng--á tsi̍t kiánn-lî .
Gua̍t-lí sin-pū suè-hàn tshī ,
An-khue thong-lâng too pat i .
心肝 煩惱
家內 散赤 落泊
臺灣 公景
想着 卜去
Tsiu Sîng sim-kuann tsiok huân-ló ,
Ka-lāi sàn-tshiah tsiah lo̍h-po̍h .
Lâng kóng Tâi-uân kong-kíng ,
Siūnn-tio̍h beh-khì tsînn .
父子 坐落 相議
臺灣 時机
家貧 寸鐵
賢妻 有身
Pē-kiánn tsē-lo̍h teh siong-gī .
Lâng kóng Tâi-uân sî-ki .
Hūn lán ka-pîn tn̄g tshùn-thi̍h ,
Hiân-tshue ū-sin beh kàu .
有身
出外 無錢
想着 格心
眠床 歸冥
Guá tshue ū-sin tit beh sinn ,
Ài beh tshut-guā tsông bô-tsînn ,
Siūnn-tio̍h kik-sim âu tio̍h tīnn ,
tsāi bîn-tshn̂g siūnn kui-mî .
尾省
恁某 三十仟
出外
有趁 大先
Kiánn ài beh khì bué-síng ,
Lín-bóo kāng tsioh sann-tsa̍p-tshing ,
Tshut-guā tsînn tio̍h tsat teh īng ,
Ū-thàn tāi-sing kià lâi hîng .
老父
賢妻 情義
這層 掛意

Tsiu Sîng in lāu-pē tsi̍h ,
tit hiân-tshue tsîng-gī .
Tsit-tsân tsuè bián kuà-ì ,
Guá ē sing kià lâi hîng i .
這款 內助
借錢 船租
兮得 進步
專是 賢妻 功勞
Tshuā tio̍h tsit-khuán luē-tsōo ,
Tsioh-tsînn hōo guá tsuè tsûn-tsoo ,
Guá ē-tit thang tsìn-pōo ,
Tsuan-sī hiân-tshue kong-lôo .
尫某 二人 房宮
月裡
卜用 儉省
返來
Ang-bóo ln̄g-lâng tsāi pâng-king ,
Gua̍t-lí tsiong khǹg Tsiu Sîng ,
Ū thàn beh-īng tio̍h khiām-síng ,
Kāng tsioh sing kià tńg-lâi hîng .
這層 交帶
寄來
父母 奉待
着恰 有孝 英皆
Tsit-tsân tsuè bián kau-tāi ,
Ū thàn guá ē sing kià--lâi ,
Pē-bú pàng hōo hōng-thāi ,
Tio̍h-khah iú-hàu tsiah ing-kai .
丈夫 身體 保惜
在厝 袂着
不成 寒熱 滾笑
早暗 穿
Tiōng-hu sin-thé tio̍h pó-sioh ,
Lín bóo tsāi-tshù khuànn buē-tio̍h .
M̄-tsiânn kuânn-lua̍h kún-tshiò ,
Tsá-àm lán tio̍h tshīng khah sio .
月裡 衫褲
亻因]in- 臺灣
心肝 散亂
單身 出門 安全
Gua̍t-lí sann-khòo teh khuán ,
Beh hōo in- ang Tâi-uân .
Siūnn tio̍h sim-kuann tsiânn sàn-luān ,
Tuann-sin tshut-bn̂g put an-tsuân .
臺灣 恰早 青蕃壽
不比 泉州
所費
衫褲 包好 帶手
Tâi-uân khah-tsá tshinn-huan-siū ,
Put-pí tsāi lán Tsuân-tsiu .
Sóo-huì tio̍h īng khah siú ,
Sann-khòo pau-hó suà tuà-tshiú .
一包 伏龍糕
賢妻 真正 伐落
入去 拜別 父母
延踐 袂落
Suà bué tsi̍t-pau ho̍k-lîng-ko ,
Hiân-tshue tsin-tsiànn gâu hua̍t-lo̍h ,
Li̍p-khì pài-pia̍t in hū-bió ,
Iân-tshiân kiann tsûn tah buē-lo̍h .
守己
出外 時机
臺灣 生理
神明 扶持
Tsiu Un khǹg kiánn tio̍h siú-kí ,
Tshut-guā lán tio̍h khuànn sî-ki ,
ài Tâi-uân tsuè sing-lí ,
Tann bāng sîn-bîng sann hû-tshî .
別妻 父母
月裡 叮嚀 丈夫
不免 掛念 本厝
吉人 自有 天上
Tsiu Sîng pia̍t-tshue kah pē-bú ,
Gua̍t-lí ting-lîng in tiōng-hu ,
M̄-bián kuà-liām lán pún-tshù ,
Kiat-lîn tsū-iú thian-siōng .
改勸 牽手
尫某 冤仇
忍耐 屈守
有趁 泉州
Tsiu Sîng kái-khǹg in khan-tshiú ,
Kiat tsuè ang-bóo uan-siû ,
tshiánn līm-nāi khah khut-siú ,
Ū-thàn guá tńg lán Tsuân-tsiu .
千言 萬語
尫某 離別 起身
家中 委託 賢妻
有孝 双親
Tshian-giân bān-gú kóng buē tsīn ,
Ang-bóo lî-pia̍t beh khí-sin ,
Ka-tiong uí-thok hiân-tshue lín ,
Tio̍h khah iú-hàu lán sang-tshin .
路上 煩惱
現在 世子 也無
返來
家內 妾身 伐落
Khǹg kun lōo-siōng bián huân-ló ,
Hiān-tsāi sè-kiánn too ia̍h-bô ,
Tńg--lâi tio̍h ū kiánn thang phō ,
Ka-lāi tshiap-sin ē hua̍t-lo̍h .
交帶 賢妻
賢妻 有身 卜生
對頭 入耳
出外 好呆
Kau-tāi hiân-tshue tio̍h ē ,
Hiân-tshue ū-sin ti̍t beh-sinn ,
Tuì-thâu thiann ē li̍p-ní ,
Tshut-guā hó-phái tsāi thinn .
入霧
何時 再閣 丈夫
月裡 做人 可取
只款 女人 世間
Khuànn kun khì kah beh li̍p-bū ,
Hôo-sî tsài-koh kìnn tiōng-hu ,
Gua̍t-lí tsuè-lâng tsin khónn-tshú ,
Tsí-khuán lú-lîn sè-kan .
淡水港
看着 海水 白茫茫
起水 臺灣 不知
不識 半个
Tsûn tann pha tām-tsuí-káng ,
Khuànn-tio̍h hái-tsuí pe̍h-bâng-bâng ,
Khí-tsuí Tâi-uân m̄-tsai tsáng ,
Tshoo kàu m̄-pat puànn-ê lâng .
來去 台北
臺灣 脚目
遇着 親同 阿六
台北
Guá beh lâi-khì tuà Tâi-pak ,
Tâi-uân ê tsînn im kha-ba̍k ,
Gū-tio̍h tshin-tông Tsiu A-la̍k ,
guá tshuā khì tuà Tâi-pak .
稅厝 台北 真好
小闊 生理
六哥 煩惱
親同
Sè-tshù Tâi-pak tsin-hó ,
Sió-khuá sing-lí kah i ,
La̍k-ko tuè guá khah huân-ló ,
tshin-tông tshù .
出外 拼世
事業 看衰
雜稅
三當
Tshut-guā lán tio̍h khah piànn-sè ,
tsuè sū-gia̍p lâng khuànn-sue ,
Tio̍h teh kah lâng buē tsa̍p-sè ,
Tshoo tsò tōo tsia̍h sann-tǹg .
雜稅 做了 進步
有錢 兮曉
相招 查某
一暗 開着 幾十
Tsa̍p-sè tsuè-liáu khah tsìn-pōo ,
Ū-tsînn lâng tio̍h ē-hiáu soo ,
Sann-tsio tio̍h khì khai tsa-bóo ,
Tsi̍t-àm khai-tio̍h kuí-tsa̍p khoo .
小闊 生理
出去
塊着 市仔 郭仔麵
無心 趁錢
Sió-khuá sing-lí ài pìnn ,
Tshut-khì thit-thô kah lâng kinn ,
Tè-tioh tshī-á Keh-á-mī ,
Hong kah bô-sim siūnn thàn-tsînn .
花宮 暗頭

有錢 花宮 暗暗
無錢 得罪 葱頭
Tsiú hue-king kui àm-thâu ,
Kiânn kah u kāng tàu .
Ū-tsînn hue-king àm-àm kàu ,
Bô-tsînn tit-tsuē lāu tshang-thâu .
老葱 房宮
事業 榮榮榮
廣着 相打 大家
歸陣
Lāu-tshang lâng kiò kui pâng-king ,
tsuè sū-gia̍p îng-îng-îng .
Kóng-tio̍h sann-phah ta̍k-ke hìng ,
Kui-tīn tán beh phah Tsiu Sîng .
正人 看着
歸陣 鎮治 樓梯頭
這塊 算是 花柳界
有錢 有銀 正人
Tsìng-lâng khuànn-tio̍h Tsiu Sîng kàu ,
Kui-tīn tìn-tī lâu-thui-thâu .
Tsit-tè sǹg-sī hua-liú-kài ,
Ū-tsînn ū-gûn tsìng-lâng khai .
量早
不通
听着
趁食查某
Liōng-tsá guá siám khah pinn ,
M̄-thang kah lâng tiàm teh tînn .
Tsiu Sîng thiann-tio̍h bīn tio̍h pìnn ,
in thàn-tsia̍h-tsa-bóo sinn .
應話 鵠形
出手
本等
拳頭 無呈
Thiann ìn-uē tsiah khok-hîng ,
Tshut-tshiú i thua teh tsing .
Khuànn ū kah guā pún-tíng ,
Kha tsinn kûn-thâu phah bô-tîng .
一人 一下 量手
簡那 著塊 西球
出聲 吪救
臺灣 鱸鰻 虎秋
Tsi̍t-lâng tsi̍t-ē niū-tshiú ,
Kán-ná tī-teh that sai-kiû .
Tsiu Sîng tshut-siann tio̍h huah-kiù ,
Tâi-uân lôo-muâ tsiânn hóo-tshiu .
今日 為着 查某
自己
即着 大憨玳
格心 跳海
Kin-li̍t uī-tio̍h tsa-bóo hāi ,
guá tsū-kí tsuè tit lâi .
Tsiah-tioh hông tshiò tuā-gōng-tai ,
Kik-sim siūnn beh lâi thiàu-hái .
決心 自尽 一个
有人 相隨
得卜 跳水
面前 不通
Kuat-sim tsū-tsīn tsit-ê ,
Ū-lâng tāng guá lâi sann-suî .
Guá tit-beh lâi thiàu-tsuí ,
Bīn-tsîng m̄-thang guá .
一項
投江
落水
解勸 朋友 不通
tio̍h tsi̍t-hāng ,
Kán ē siūnn beh lâi tâu-kang .
Tsiah kuânn lo̍h-tsuí tsin tàng ,
Kué-khǹg pîng-iú m̄-thang .
好心
這事 難得
因為 資本
了錢 查某
Hó-sim tio̍h hōo guá thiàu ,
tsit-sū lân-tit siau .
In-uī tsu-pún hōng kuái liáu ,
Liáu-tsînn suah hōo tsa-bóo hiau .
自尽
因為 資本 無珍
了錢 要緊
查某
Guá beh lâi tsū-tsīn ,
In-uī tsu-pún khai bô-tin .
Liáu-tsînn khah iàu-kín ,
Suah hōo tsa-bóo khuànn lán khin .
安年 不通
無差 一糸
結拜 兄弟
改過 袂遲
kah an--nî m̄-thang ,
guá bô-tsha kah puànn-si .
Lán lâi kiat-pài tsuè hiann-tī ,
Tsai thang kái-kò ia̍h buē-tî .
意賜 真長
免驚 田園
路頭 真遠
泉州 安溪 石牌庄
guá ì-sù sǹg tsin-tn̂g ,
Ū miā bián-kiann tshân-hn̂g .
Beh sǹg lōo-thâu tsin-hn̄g ,
Tsuân-tsiu An-khue Tsio̍h-pâi-tsng .
名姓
過來 臺灣 趁錢
因為 郭仔麵
生命
Tsiu Sîng guá ê miâ-sìnn ,
Kè-lâi Tâi-uân siūnn thàn-tsînn .
In-uī tio̍h Kueh-á-mī ,
Tsînn liáu sìnn-miā beh .
平平 安年
生命 無錢
名字
算真 二个 福氣
guá pînn-pînn an--nî sinn ,
ū sìnn-miā kiann bô-tsînn ,
Sìnn Ông miâ Kun guá miâ-lī ,
Sǹg-tsin ln̄g-ê tsiah hok-khì .
因為 枋隙
一日 幾落車
阿甜 隔壁
野袂 嫁尪 趁食
In-uì tiàm Pang-khiah ,
Tsi̍t-li̍t phuè kuí-lo̍h-tshia ,
A-tinn tuà guá keh-piah ,
Iá-bē kè-ang thàn-tsia̍h ,
查某 海口 利害
三返 二越 不時
人形 袂呆

Tsa-bóo hái-kháu guā lī-hāi ,
Sann-tńg ln̄g-uat put-sî lâi ,
Khuànn i lâng-hîng too buē-bái ,
Guá tsiah ū khì i khai .
果子 皆治 著塊

二萬 四千八
真衰
Kué-tsí ka-tī tī-teh phuè ,
Beh khai beh īng suî i thue̍h ,
Liáu khì ln̄g-bān sì-tshing-pueh ,
Koh hōo i hiau tsiah tsin-sue .
不通 短路
身軀 二三元
火車 粘也
入門 王根 爛頭
Tann lán m̄-thang siūnn té-lōo ,
Sin-khu guá ln̄g-sann-koo ,
Lâi tsē hé-tshia liam-mi kàu ,
Li̍p-bn̂g ông-kun tioh nuâ-thâu .

火燒 閣再 賊偷
巢透
無人 只款
kah ē thî kah ē khàu ,
Hé-sio koh-tsài tio̍h tsha̍t-thau .
tshat thau khì tsiah tsâu-thàu ,
Bô-lâng tsí-khuán sio tsiah tsâu .
重要
無人 只款 衰邵
小可 無了
想着 格心 難消
Hōo tsha̍t thau khì tsuân tiōng-iàu ,
Bô-lâng tsí-khuán tsiah sue-siâu .
Tshun kuá sió-khuá sio bô-liáu ,
Siūnn-tio̍h kik-sim lân-siau .
這位 救我 無死
英皆 答謝
後來 結拜 兄弟
不孝 子兒
Tsit-uī kiù--guá tsiah bô-sí ,
Ing-kai lán tio̍h tap-siā i ,
Āu-lâi kiat-pài tsuè hiann-tī ,
Guá tsin put-hàu ê kiánn-lî .
泰華 聽着 這款
悲觀
台北 茶館
本錢
Thài-huâ thiann-tio̍h kóng tsit-khuán ,
Tsînn liáu ū miā bián pi-kuan ,
Lín khì Tâi-pak khui tê-kuánn ,
Pún-tsînn guá tsiah lín tshuân .
這位 恩人
賛成 罵是
資本 便便
台北 稅店 茶行
Tsit-uī lán ê un-lâng ,
lâi tsàn-sîng i mā-sī thang ,
Tsu-pún piān-piān tsuè ē tāng ,
Tâi-pak sè-tiàm khui tê-hâng .
爹爹 有本
無到 即閣
這款 機會
稅店 台北 朝陽街
Tia-tia ū-pún beh lán tsuè ,
Bô-kàu tsiah-koh lâi kai thue̍h ,
Thàn ū tsit-khuán ê ki-huē ,
Sè-tiàm Tâi-pak Tiau-iông-kue .
稅店 只位 向陽
看日 就卜 開張
至接 一下 信用
生理 界倒 台北
Sè-tiàm tsí-uī tsin hiòng-iông ,
Khuànn-li̍t tio̍h-beh suà khai-tiong ,
Tsi̍h-tsiap tsi̍t-ē ū sìn-iōng ,
Sing-lí kài-tó Tâi-pak tiong .
茶行 發展
不時 不日 想天
恰早
無志 無氣 了然
Tsiu Sîng tê-hâng tsuè huat-tián ,
Put-sî put-li̍t too siūnn-thian ,
Khah-tsá hōo lâng that kah siàn ,
Bô-tsì bô-khì tsin liáu-liân .
近來 一下 春錢
無想 恰早
少想 郭仔麵
面皮 無故
Kūn-lâi tsi̍t-ē ū tshun-tsînn ,
Bô-siūnn khah-tsá khì hōng phinn ,
teh siàu-siūnn Kueh-á-mī ,
Bīn-phê bô-kòo tsînn beh .
出頭 日子
麵仔 妻兒
聘金 開去 二萬四
一款 開錢
Tann ū tshut-thâu ê li̍t-tsí ,
Beh tshuā Mī--á tsuè tshue-lî ,
Phìng-kim khai-khì ln̄g-bān-sì ,
lâng tsit-khuán kánn khai-tsînn .
忠直
暗恨 刁工
跳港
敢閣 茶行
Ông Kun sǹg tiong-ti̍t lâng ,
Àm-hūn Tsiu Sîng puànn tiau-kang ,
Hōo i hāi kah beh thiàu-káng ,
Kánn-koh tshuā i lâi tê-hâng !
月裡 目周 金金看
短命 這款 心肝
不知 失敗 按盞
批信 唐山
Gua̍t-lí ba̍k-tsiu kim-kim-khuànn ,
Té-miā tsit-khuán ê sim-kuann ,
M̄-tsai sit-pāi àn-tsuánn ,
Tsuân phue-sìn huê Tn̂g-suann .
免食 要緊
罵着 帶念 父親
批信
夭壽 短命 不仁
Tsún guá bián-tsia̍h iàu-kín ,
Mā-tio̍h tài-liām in hū-tsin ,
Tsū khì tsì kinm phue-sìn ,
Iáu-siū té-miā tsin put-lîn .
成仔 正實 無好死
帶念 子兒
冬尾 囝仔
得確 尋伊
Sîng--á tsiànn-si̍t bô-hó-sí ,
tài-liām kiánn-lî ,
Tang-bué gín-á ling ,
Tit-khak beh lâi khì tshē-i .
身命
親同 叔孫 探聽
這款 算子
不如
Tsiu Un khóo kah sin-miā ,
Tshin-tông tsik-sun tio̍h thàm-thiann ,
Tsit-khuán kah lâng teh sǹg-kiánn ,
Put-lû sinn khah iânn .
阿六 臺灣
撥工 返來 通知
畜生 真正 現四
臺灣 小姨
A-la̍k Tâi-uân khuànn kah khì ,
Puah-kang tńg-lâi beh thong-ti ,
Thik-sinn tsin-tsiànn buē hiān-sì ,
Kánn tuà Tâi-uân tshuā suè-î .
阿六 了了
畜生 真正 臭邵
台北 查某 重要
這厝 大小
A-la̍k ê kóng liáu-liáu ,
Thik-sinn tsin-tsiànn tshàu-siâu ,
Tâi-pak tsa-bóo hiah tiōng-iàu ,
Tsit-tshù tuā-suè pàng teh iau .
做人 真正 志氣
這欵 明明 刁池
乎人 半死
月裡嫦娥 不碟
Tsuè-lâng tsin-tsiànn tsì-khì ,
Tsit-khuán bîng-bîng tiau-tî ,
Hōo-lâng phah kah beh puànn-sí ,
Gua̍t-lí-Siông-ngôo m̄-ti̍h .
月裡 近前
老人 性弟
抄煩 時本
月裡 目屎
Gua̍t-lí kūn-tsîng khǹg Tsiu Un ,
Lāu-lâng sìng-tē tio̍h khah sûn ,
Tshau-huân tsuē si̍h-pún ,
Gua̍t-lí ba̍k-sái tsún pn̄g thun .
煩惱 身體 沉重
家內 幾个
紡線 骨力
呆命 門|着 僥雄
Huân-ló sin-thé tîm-tāng ,
Ka-lāi too kuí-ê lâng ,
Pháng-se guá khah kut-la̍t thàn ,
Phái-miā tú-tio̍h hiau-hiông ang .
月裡 心內 真正
笑面 嘴義義
紡紗 織布 糴米
家內 不免 央望
Gua̍t-lí sim-lāi tsin-tsiànn khì ,
pān tshiò-bīn tshuì-gi-gi ,
Pháng-se tsit-pòo lâi tia̍h-bí ,
Ka-lāi m̄-bián ǹg-bāng i .
煩惱 家內
身軀 平安
孫仔 粘乜 大漢
忍耐 相干
bián huân-ló ka-lāi sàn ,
Sin-khu tio̍h kòo khah pîng-an ,
Sun-á liam-mi tio̍h tuā-hàn ,
Lán khah lím-nāi siong-kan .
廣話
閣娶 却是 問題
一困 靴年
可惡 一張
Tsiu Un khì kah buē kóng-uē ,
Koh-tshuā khiok-sī būn-tuê ,
Tsi̍t-khùn tsînn thàn hiah-nî tsuē ,
Khonn-ònn kah tsi̍t-tiunn phue .
趁錢 入厝
煩惱 損害 身軀
子兒 不孝 心匏
門|着 丈夫
Kuán i thàn-tsînn li̍p-tshù ,
Huân-ló sńg-hāi lán sin-khu ,
Kiánn-lî put-hàu ǹg sin-pū ,
Hūn guá tú-tio̍h phái tiōng-hu .
這款 心匏 賢會
畜生
改勸 爹爹 苦切
煩惱
Tsit-khuán sin-pū tsiah hiân-huē ,
Thik-sinn tsū khì tsuân phue ,
Kái-khǹg tia-tia bián khóo-tshueh ,
Huân-ló tsuē lâng ê sue .
夯針 暫度
麥糊
可恨 成仔 狗奴
有錢 臺灣 兮曉
Guá lâi gia̍h-tsiam bóng tsiām-tōo ,
tsiah lâi tsia̍h be̍h-kôo ,
khó-hūn Sîng--á tshàu káu-lôo .
Ū-tsînn Tâi-uân ē-hiáu soo .
恁某
別人 不皆
家貧 泉州 人人
有趁 返來
Lín-bóo tuì kám ē bái ,
Koh tshuā pa̍t-lâng tuā put-kai ,
Ka-pîng Tsuân-tsiu lâng-lâng tsai ,
Ū-thàn siūnn beh tńg--lâi .
身體 沉重
求神 問佛 無彩工
目周 契去 眠夢
怨恨 因子 一个人
Tsiu Un sin-thé tîm-tāng ,
Kiû-sîn bn̄g-pu̍t bô-tshái-kang ,
Ba̍k-tsiu khueh-khì tio̍h bîn-bāng ,
Uàn-hūn in-kiánn tsi̍t-ê-lâng .
身體 不好
有孝 心匏 爭皂
症頭 反起 反倒
辦世
Tsiu Un sin-thé tshòng buē-hó ,
Iú-hàu sin-pū teh tsing-tso̍h ,
Tsìng-thâu huán-khí koh huán-tó ,
Khuànn tsit pān-sè miā ē .
月裡 看見
爹爹 安年
僥倖 牙皂 硬硬
大聲 厝邊
Gua̍t-lí kiânn tshin khuànn--kìnn ,
Tia-tia thang an--nî sinn ,
Hiau-hīng gê-tsô ngī-ngī ,
Tuā-siann kín kiò tsìng tshù-pinn .
爹爹 放拶
孫仔 拖磨
何時
夭壽 成仔
Tia-tia thang pàng-sak guá ,
Sun-á tsin oh thua-muâ ,
Khuànn beh hô-sî ē tit tuā ,
Iáu-siū sîng--á lâi gōo guá .
厝邊 頭尾 同情
一吪 歸宮
啼啼哭哭 無路用
見死 復生
Tshù-pinn thâu-bué tsin tông-tsîng ,
Thiann guá tsi̍t-huah lâng kui-king ,
Thî-thî-kháu-kháu bô-lōo-īng ,
Lâng kóng kiàn-sú put hiū-sing .
親同 叔孫
提錢 收埋
上山 所在
伐落 日子
Tshin-tông tsik-sun kui tshù lāi ,
Thue̍h-tsînn beh hōo i siu-bâi ,
Kiò lâng tsiūnn-suann khuànn sóo-tsāi ,
Hua̍t-lo̍h li̍t-tsí thang tâi .
厝內 交帶 親同
殺心 臺灣
短命 心肝 這款
見面
Tshù-lāi kau-tāi tshin-tông kuán ,
Sat-sim tio̍h beh Tâi-uân ,
Té-miā sim-kuann kánn tsit-khuán ,
Kìnn-bīn tio̍h beh kah i uan .
平泳 好風 粘乜
看着 臺灣 泪滓
船內 人客 夏夏哮
肩甲頭
Pînn-íng hó-hong liam-mi kàu ,
Khuànn-tio̍h Tâi-uân ba̍k-tsái lâu ,
Tsûn-lāi lâng-kheh hē-hē-háu ,
Tsiong kiánn phāinn tsiūnn king-kah-thâu .
戶尾 起水 探听
無通 坐車
母子 簡下 呆命
大稻埕
Hōo-bué khí-tsuí tio̍h thàm-thiann ,
Bô-thang tsē-tshia īng pōo kiânn ,
Bú-kiánn kán-ē tsiah phái-miā ,
Tsāi tit thang kàu Tuā-tiū-tiânn .
腹堵
門邊 淡薄
這宮 別宮
好心 乞食婆
Pak-tóo teh iau tsînn ,
lâng bn̂g-pinn pun tām-po̍h ,
Tsit-king pun pa̍t-king thó ,
Hó-sim lâi pun khit-tsia̍h-pô .
呆命 歸日
亦是
頭家 頭家娘 真好
遠鄉 乞食婆
Phái-miā tsia̍h kui-li̍t ,
Khuànn lín ū iah-sī ,
Thâu-ke thâu-ke-niû tsin-hó ,
Guá uán-hiong khit-tsia̍h-pô .
共人 食罩
碗底 止喉
台北 在得
食飽 肩頭
Kā-lâng pun kiánn tsia̍h-tàu ,
Tshun kuá uánn-té guá tsí-âu ,
Tâi-pak kiânn beh tsāi-tit kàu ,
Tsia̍h-pá kiánn āinn tsiūnn king-thâu .
想着 怨身 切命

母子
拖命 探听
Siūnn-tio̍h uàn-sin kāng tshueh-miā ,
Tsiong kiánn āinn khí bóng koh kiânn ,
Lín tia siūnn lán bú-kiánn ,
Thua-miā kiânn thàm-thiann .

想見 愛食
不敢 出面
茶行 不知
kiânn pun puànn tsia̍h ,
Siūnn-kìnn ài-tsia̍h tsînn ,
M̄-kánn tshut-bīn lâng thó ,
Tê-hâng m̄-tsai khui .
宿困 即閣
頭家 探听
臺灣 知影
號做 街名
Tuà tsia hioh-khùn tsiah-koh kiânn ,
Beh thâu-ke lín thàm-thiann ,
Tshoo kàu Tâi-uân tsai-iánn ,
Tsit tuē hō-tsuè siánn kue-miâ .
榮人
听着 目篐紅
著時 入港
臺灣 省乜人
Îng-lâng kah khueh phāng ,
Thiann-tio̍h tuè i ba̍k-koo-âng ,
Tsûn tī-sî tsiah li̍p-káng ,
Tâi-uân beh tshē siánn-mi̍h-lâng .
借問 頭家 幾句
阮尫 朝陽街
听廣 茶行 治塊
也無 一張
Tsioh-bn̄g thâu-ke kuí-kù ,
Guán-ang tuà tsāi Tiau-iông-kue ,
Thiann-kóng tê-hâng tī-teh tsuè ,
Iā-bô kià kah tsi̍t-tiunn phue .
親尫
台北 茶行
恁尫
治者 二三宮
Tsiu Sîng guá ê tshin-ang ,
Lâi Tâi-pak khui tê-hâng .
kah lín-ang Tsiu Sîng ,
Tī-tsia khah khì ln̄g-sann-king .
字運 真正
春茶 有趁 幾落
戇頭 听着
乞食婆
Tsiu Sîng lī-ūn tsin-tsiànn ,
Tshun-tê ū-thàn kui-lo̍h tshó ,
Gōng-thâu thiann-tio̍h kàn kah tshoh ,
siūnn khit-tsia̍h-pô .
下本