首頁 >資料庫介紹
目錄

冊名 中部大震災新歌
編者 林漢璋(林九)
出版社 瑞成書局
出版年 1935
篇名 全本
顯示 的款式:
Lô-má-jī 是
漢字是
同胞 朋友 通通
只暫 新歌 斟酌
中部 震災 有影
小弟 改名
Tông-pau pîng-iú thong-thong tshiánn ,
Tsit-tsām sin-kua tsim-tsiok thiann ,
Tiong-pōo tsín-tsai ū-iánn ,
Sió-tī Lîm Kiú tsài kái-miâ .
小弟
改換 漢璋
住所 無換 原在
漢璋 着是 不才
Sió-tī Lîm Kiú miâ tsài kái ,
Kái-uānn Hàn-tsiong lín tsai ,
Tsū-sóo bô-uānn ia̍h guân-tsāi ,
Hàn-tsiong tio̍h-sī guá put-tsâi .
歌仔 真多種
改名 漢璋
前改 敏川 無採用
漢璋 即有
Kua-á guá pian tsin-tsuē-tsióng ,
Lîm Kiú kái-miâ uānn Hàn-tsiong ,
Tsîng-kái Bín-tshuan bô-tshái-iōng ,
Hàn-tsiong tsiah-ū im kah iông .
列位 兄弟 同窓
作堆 談言 無逢
講起 震災 慘狀
歌仔 一通
Lia̍t-uī hiann-tī tsìng tông-tshong ,
Tsuè-tui tâm-giân ia̍h bû-hông ,
Kóng-khí tsín-tsai ê tshám-tsōng ,
Kua-á guá ū pian tsi̍t-thong .
震災 歌仔
被害 災民 苦連
遇着 天災 地變
生死 莫怨天
Tsín-tsai kua-á guá ū pian ,
Pī-hāi tsai-bîn tsin khóo-liân ,
Gū-tio̍h thian-tsai ê tē-piàn ,
Sinn-sí tse ia̍h bo̍k-uàn-thian .
十九 強震 過了後
視察 各地頭
二州 九郡
看着 目屎 亦能
Tsa̍p-káu kiông-tsín kuè-liáu-āu ,
Guá ū sī-tshat kok-tē-thâu ,
Nn̄g-tsiu káu-kūn guá ū kàu ,
Khuànn--tio̍h ba̍k-sái ia̍h-ē lâu .
看着 亦能 流目屎
無疑 即大 震災
二州 九郡 被害
生死 莫非 催排
Khuànn--tio̍h ia̍h-ē lâu-ba̍k-sái ,
Bô-gî tsiah-tuā ê tsín-tsai ,
Nn̄g-tsiu káu-kūn ē pī-hāi ,
Sinn-sí bo̍k-hui thinn tshui-pâi .
十九 強震 喜東存
午前 六時 二分
大破 后里 埤圳
被害 甚大 豐原郡
Tsa̍p-káu kiông-tsín hit-tang-tsūn ,
Ngóo-tsîng la̍k-sî khòng nn̄g-hun ,
Tuā-phuà Āu-lí ê pi-tsùn ,
Pī-hāi sīm-tuā Hông-guân-kūn .
后里 埤圳 大破
震源 地中 錦蛇
大甲 姓林 漢璋
震災 了後 編歌
Āu-lí pi-tsùn ia̍h tuā-phuà ,
Tsín-guân tē-tiong tshut kím-tsuâ ,
Tāi-kah sìnn-Lîm Hàn-tsiong guá ,
Tsín-tsai liáu-āu tsiah pian-kua .
三月十九 早起
六時二分 喜東時
強震 道路 龜裂
災民 無厝 通好
Sann-ge̍h-tsa̍p-káu ê tsá-khí ,
La̍k-sî-nn̄g-hun hit-tang-sî ,
Kiông-tsín tō-lōo ia̍h ku-li̍h8 ,
Tsai-bîn bô-tshù thang-hó ki .
道路 龜裂 出水
二州 災民 克虧
當局 急派 救護隊
災害地 周圍
Tō-lōo ku-li̍h8 ia̍h tshut-tsuí ,
Nn̄g-tsiu tsai-bîn tsin khik-khui ,
Tong-kio̍k kip-phài kiù-hōo-tuī ,
Phài óng tsāi-hāi-tē tsiu-uî .
官廳 非常 要緊
隨時 急派 保甲民
災害地 方面
協力 救援 真門|真
Kuann-thiann hui-siông ê iàu-kín ,
Suî-sî kip-phài pó-kah-bîn ,
Phài óng tsai-hāi-tē hong-bīn ,
Hia̍p-li̍k kiù-uān tsin-tú-tsin .
大甲 急派 壯丁團
清水 數多番
再派 保甲民 應援
亦有 官吏 職員
Tāi-kah kip-phài tsòng-ting-thuân ,
Phài óng Tshing-tsuí sòo-tsuē-huan ,
Tsài-phài pó-kah-bîn ìng-uān ,
Ia̍h-ū kuann-lī ê tsit-uân .
青年團員 壯丁
自動 清水 行無停
一甲 五名 指定
派去 救護 真正經
Tshing-liân-thaûn-uân kah tsòng-ting ,
Tū-tōng Tshing-tsuí kiânn-bô-thîng ,
Tsi̍t-kah gōo-miâ ū tsí-tīng ,
Phài-khì kiù-hōo tsin-tsìng-king .
一甲 各各 五名
無膽 派着 亦能
甲長 保正
犧牲 工作 當然
Tsi̍t-kah kok-kok phài gōo-miâ ,
Bô-tánn phài--tio̍h ia̍h-ē kiann ,
Phài ū kah-tiúnn kau pó-tsiànn ,
Hi-sing kang-tsok tong-liân kiânn .
大甲郡下 被害地
最上 慘害 清水街
死个
死傷 一千 左右
Tāi-kah-kūn-ē pī-hāi-tē ,
Tsuè-siōng tshám-hāi Tshing-tsuí-ke ,
Sí--ê tsiânn teh tsiânn teh ,
Sí-siong tsi̍t-tshing tsó-iū ê .
死傷 一千 左右
電柱 倒壞 結球
二百 十二 屍馘
上多人 臺中州
Sí-siong tsi̍t-tshing ê tsó-iū ,
Tiān-thiāu tó-hāi suànn kat-kiû ,
Nn̄g-pah tsa̍p-lī ê si-siú ,
siōng-tsuē-lâng Tâi-tiong-tsiu .
十九 早起 門| 禮拜
學生 起來
野塊困 床內
亦有 壓死 無人知
Tsa̍p-káu tsá-khí lé-pài ,
Ha̍k-sing tha̍k uànn khí--lâi ,
Tsuân iá-teh-khùn tsāi tshn̂g-lāi ,
Ia̍h-ū teh-sí bô-lâng-tsai .
清水 一間 醫生館
開業 作戱 軒園
生死 天數 難緩
一个 壓死 運棺
Tshing-tsuí tsi̍t-king i-sing-kuán ,
Khai-gia̍p tsuè-hì puann hian-uân ,
Sinn-sí thian-sòo ia̍h lân-uān ,
Tsi̍t-ē teh--sí tsiah ūn-kuan .
有人 庄社 看戱
大數 難移
人兜 壓死
有人 尋無 身屍
Ū-lâng tsng-siā lâi khuànn-hì ,
Kah thian-sòo ia̍h lân-î ,
Tiàm lâng-tau khùn hoo teh--sí ,
Ū-lâng suah tsuē-bô sin-si .
一間 菜店 鰲山閣
內面 妓女 二個
一个 雖死 福氣
亦有 受傷 不是無
Tsi̍t-king tshài-tiàm Gô-san-koh ,
Lāi-bīn ki-lú nn̄g-kô ,
Tsi̍t-ê suî-sí hok-khì ,
Ia̍h-ū siū-siong m̄-sī-bô .
喜个 無死 陳氏
壓無死 着傷
被害 調查 真相
聽見 塊講 真雄
Hit-ê bô-sí Tân--sì Liông ,
Hoo teh-bô-sí ia̍h tio̍h-siong ,
Pī-hāi tiāu-tsa kàu tsin-siòng ,
Thiann-kìnn teh-kóng tsin-hiông .
一个 查某 起火
一个 煮熟 揭粥
壁邊
脚骨 壓作瓜
Tsi̍t-ê tsa-bóo teh khí-hué ,
Tsi̍t-ê tsú-si̍k teh khat-muê ,
Khat kiânn tuì piah-pinn kuè ,
Piah kha-kut teh-tsuè-kue̍h .
重傷 輕傷 萬務數
醫生 隨手 塊得
避難 救護所
郡所 後面 草舖
Tāng-siong khin-siong bān-bû-sòo ,
I-sing suî-tshiú tī-teh kôo ,
Lîm siat phiah-lān kiù-hōo-sóo ,
Kūn-sóo āu-bīn ê tsháu-poo .
壓个
電燈 消滅 暗摸摸
電工 隨手 治塊
通街 大小 驚惶
Teh--ê tsiânn teh kòng tsiânn kòng ,
Tiān-ting siau-bia̍t àm-bong-bong ,
Tiān-kang suî-tshiú tī-teh tshòng ,
Thong-kue tuā-suè tsin kiann-hông .
亦有 賊仔 烏面
暗時 即卜 偷提銀
一欵 戆人 迷信
講起 鬼仔 門|
Ia̍h-ū tsha̍t-á so oo-bīn ,
Àm-sî tsiah-bueh thau-the̍h-gîn ,
Tsi̍t-khuán gōng-lâng khah bê-sìn ,
Kóng-khí kuí-á tsin tsin .
賊計 狀元才
烏烏 不知
只欵 亦敢
食了 不驚 漏下懷
Lâng kóng tsha̍t-kè tsiōng-guân-tsâi ,
Bin tsō oo-oo hông m̄-tsai ,
Tsit-khuán ê tsînn ia̍h-kánn ài ,
Tsia̍h-liáu m̄-kiann làu-ē-huâi .
賊仔 頭毛 打滲
烏面 奄針
無想 震災 悽慘
粗心 膽大 賊孝南
Tsha̍t-á thâu-mn̂g kik phah-sàm ,
Kik so oo-bīn tsō am-tsam ,
Bô-siūnn tsín-tsai ê tshinn-tshám ,
Tsho-sim tánn-tuā tsha̍t-hàu-lâm .
當局 宣布 戒嚴令
深夜 不準 通行
恐驚 物件 等等
路邊 臨時 電燈
Tong-kio̍k suan-pòo kài-giâm-līng ,
Tshīm-iā m̄-tsún lâng thong-hîng ,
Khióng-kiann mi̍h-kiānn sit tíng-tíng ,
Lōo-pinn lîm-sî khan tiān-ting .
路邊 電燈 隨時
官廳 警戒 真按
受着 強震 災難
大大 小小 不安
Lōo-pinn tiān-ting suî-sî khan ,
Kuann-thiann kíng-kài kòo tsin-ân ,
Siū-tio̍h kiông-tsín ê tsai-lān ,
Tuā-tuā suè-suè sim put-an .
大甲 無倒 萬幸
梧棲 全倒 市場前
沙鹿 慘害 光景
舊街 厝倒 數多間
Tāi-kah bô-tó tsin bān-hīng ,
Gôo-tshe tsuân-tó tshī-tiûnn-tsîng ,
Sua-lak tshám-hāi ê kong-kíng ,
Kū-kue tshù-tó sòo-tsuē-king .
沙鹿 舊街 倒多
一日 地動 數多回
亦有 厝倒 出火
相當 被害 沙鹿街
Sua-lak kū-kue tshù tó-tsuē ,
Tsi̍t-li̍t tē-tāng sòo-tsuē-huê ,
Ia̍h-ū tshù-tó suah tshut-hué ,
Siong-tong pī-hāi Sua-lak-kue .
一个 查某 煮食
楊水 手裡 匏靴
水矼 瓦治 大歸壁
壓店靴
Tsi̍t-ê tsa-bóo teh tsú-tsia̍h ,
Iúnn-tsuí tshiú--lín gia̍h pû-hia ,
Tsuí-kng uá-tī tuā-kui-piah ,
Piah ia̍h hoo teh-tiàm-hia .
郡警 隨時 報告
打電 報告 警務部
內埔 神岡 圳堵
周圍 部落 平埔
Kūn-kíng suî-sî kín pò-kòo ,
Phah-tiān pò-kòo kíng-bū-pōo ,
Lāi-poo Sîn-kong kah tsùn-tóo ,
Tsiu-uî pōo-lo̍h pìnn pînn-poo .
上官 接着 至急報
即知 災害 部落
神岡 全滅
盡有 家屋 平波波
Siōng-kuann tsiap-tio̍h tsì-kip-pò ,
Tsiah-tsai tsai-hāi kok pōo-lo̍h ,
Sîn-kong tsuân-bia̍t tshù ia̍h ,
Tsīn-ū ka-ok pînn-pho-pho .
至急 電報 了後
出張 巡視 地頭
各地 被害 有到
一般 災民 亂抄抄
Tsì-kip tiān-pò tsiap liáu-āu ,
Tshut-tiunn sûn-sī kok tē-thâu ,
Kok-tē pī-hāi lóng ū-kàu ,
It-puann tsai-bîn luān-tshau-tshau .
今回 中部 大地震
豐原郡下 苦憐
內埔 神岡 兩方面
災民 無厝 安身
Kim-huê tiong-pōo tuā-tē-tsín ,
Hong-guân-kūn-ē siōng khóo-lîn ,
Lāi-poo Sîn-kong nn̄g-hong-bīn ,
Tsai-bîn bô-tshù thang an-sin .
神岡 好得 守備隊
救護 災害 周圍
地動 出鬼
以前 陳雷
Sîn-kong hó-tit siú-pī-tuī ,
Kiù-hōo tsai-hāi ê tsiu-uî ,
Tē-tāng khah tshám ū tshut-kuí ,
Bueh tāng í-tsîng tân-luî .
全滅 神岡 有影
那卜 地動 有聲
壓無死 半命
無路 通好
Tsuân-bia̍t Sîn-kong ū-iánn ,
Bá-bueh tē-tāng sing ū-siann ,
teh-bô-sí ia̍h puànn-miā ,
kah bô-lōo thang-hó kiânn .
救援 憲兵 守備
官民 協力 身屍
亦有 壓死
重傷 赶緊
Kiù-uān hiàn-ping kah siú-pī ,
Kuann-bîn hia̍p-li̍k tshing sin-si ,
Ia̍h-ū hōo piah hiān teh-sí ,
Tāng-siong kuánn-kín kng khì i .
有个 嗎嗎哭
亦有 爭頭
有人 跳對 窓仔

Ū-ê kiann kah mà-mà-khàu ,
Ia̍h-ū tsáu kah sann tsinn-thâu ,
Ū-lâng thiàu-tuì thang-á tsáu ,
Kha khuê tshiú tn̄g hui̍h lâu .
一个 脚骨
有人 現死 眠床
一个 田哖 門|門|返
廳中央
Tsi̍t-ê kha-kut teh kah tn̄g ,
Ū-lâng hiān-sí tsāi bîn-tshn̂g ,
Tsi̍t-ê tshân--nî tú-tú-tńg ,
Ia̍h hoo teh tiàm thiann-tiong-ng .
大大 小小 地動
草埔 臨時 布帆
凖備 避難 允凍
有人 大武空
Tuā-tuā suè-suè kiann tē-tāng ,
Tsháu-poo lîm-sî king pòo-phâng ,
Tsún-pī phiah-lān khah ún-tàng ,
Ū-lâng kòng kah tuā-bú-khang .
小小 震動
不走 允死 無活
厝內 無人
塗地 尺外
Sió-sió tē-tāng lâng tio̍h huah ,
M̄-tsáu ún-sí bô-ua̍h ,
Tshù-lāi tsuân bô-lâng kánn tuà ,
Tāng kah thôo-tē si̍h tshioh-guā .
神岡 閣來 大道寮
亦有 囝仔
無米 不少
無食 棟能條
Sîn-kong koh-lâi Tuā-tō-liâu ,
Ia̍h-ū gín-á teh huah iau ,
Bô-bí thang tsia̍h lâng put-siáu ,
Bô-tsia̍h khuànn tòng-ē-tiâu ?
一日 地動 數多困
三擋 無人 火煙
無米 大部份
半食 半餓 歸大群
Tsi̍t-li̍t tē-tāng sòo-tsuē-khùn ,
Sann-tǹg tsuân bô-lâng hué-hun ,
Bô-bí thang tsia̍h tuā-pōo-hūn ,
Puànn-tsia̍h puànn-gō kui-tuā-kûn .
東亞新報 慰問隊
募集 食糧 歸大堆
甘願 犧牲 好嘴
苦連 災民 克虧
Tang-a-sin-pò uì-būn-tuī ,
Bōo-tsi̍p si̍t-niû kui-tuā-tui ,
Kam-guān hi-sing kāng hó-tshuì ,
Khóo-liân tsai-bîn ê khik-khui .
四處 奔走 救濟
有人 善心 恰加
一圓 五角 雖人
店頭 亦有 寄附
Sì-tè phun-tsáu bōo kiù-tsè ,
Ū-lâng siān-sim tshut khah-ke ,
Tsi̍t-khoo gōo-kak suî-lâng the̍h ,
Tiàm-thâu ia̍h-ū kià-hù ê .
亦有 魚補 麵線
塩魚 火柴 大麵千
亦有 水矼
飯斗 火炭 碗盤
Ia̍h-ū hî-póo kah mī-suànn ,
Kiâm-hî hé-tshâ tuā-mī-kuann ,
Ia̍h-ū tsuí-kng tiánn kah uánn ,
Pn̄g-táu hué-thuànn kah uánn-puânn .
草席 塩魚 魚補
豆仔 茶科
有人 寄附 舊衫褲
亦有 茶石古 烘爐
Tsháu-tshio̍h kiâm-hî kah hî-póo ,
Tsuí tāu-á kah tê-khoo ,
Ū-lâng kià-hù kū-sann-khòo ,
Ia̍h-ū tê-kóo kah hang-lôo .
寄附 多少 無要緊
有人 寄附 歸千銀
救濟 機關 一方面
差別
Kià-hù tsuē-tsió bô-iàu-kín ,
Ū-lâng kià-hù kuí-tshing-gîn ,
Kiù-tsè ki-kuan tsi̍t-hong-bīn ,
tsha-pia̍t tāng iah khin .
多小 寄附 雖人
加減 隨意 無相干
中部 今回 災難
最上 慘害 只層
Tsē-tsió kià-hù suî-lâng tàn ,
Ke-kiám suî-ì bô-siong-kan ,
Tiong-pōo kim-huê ê tsai-lān ,
Tsuè-siōng tshám-hāi tio̍h tsit-tsân .
神岡 新庄 圳堵
過來 后里庄 內埔
災民 無厝
豐原 數萬圓
Sîn-kong Sin-tsng kah tsùn-tóo ,
Kuè--lâi Āu-lí-tsng Lāi-poo ,
Tsai-bîn bô-tshù tuà thinn lōo ,
Hong-guân ia̍h sńg sòo-bān-khoo .
最上 福地 大甲
全滅 神岡 屯仔脚
被害 南北 兩州
小生 現地 調查
Tsuè-siōng hok-tē Tāi-kah ,
Tsuân-bia̍t Sîn-kong Tūn-á-kha ,
Pī-hāi lâm-pak nn̄g-tsiu ,
Sió-sing hiān-tē ū tiāu-tsa .
罕見 強震 即大
內埔 助役
壓死 家屋 全部
幸得 真多人
Hán-kiàn kiông-tsín ē tsiah-tuā ,
Lāi-poo tsoo-ia̍h miâ Tiunn Hua ,
Teh--sí ka-ok tsuân-pōo phuà ,
Hīng-tit tsin-tsuī-lâng ua̍h .
內埔 非常 慘淡
善人 庄長
無悞 強震 即慘
壓死 通人 不甘
Lāi-poo hui-siông ê tshám-tām ,
Siān-lîn tsng-tiúnn miâ Tiunn Kham ,
Bô-gōo kiông-tsín ē tsiah-tshám ,
Teh-sí thong-lâng huah m̄-kam .
庄長 有量
萬項 代志 好參詳
真賢 照顧 庄眾
壓死 人人 苦傷
Tiunn Kham tsng-tiúnn tsin ū-liōng ,
Bān-hāng tāi-tsì hó-tsham-siông ,
Tsin-gâu tsiàu-kòo tio̍h tsng-tsiòng ,
Teh-sí lâng-lâng huah khóo-siong .
田佃 即是 照顧
呆年冬 減租
真知 貧人 艱苦
乞食 份着 二三圓
Tshân-tiān tsiah-sī gâu tsiàu-kòo ,
pháinn-nî-tang ū kiám-tsoo ,
Tsin-tsai pîn-lîn ê kan-khóo ,
Khit-tsia̍h pun-tio̍h nn̄g-sann-khoo .
有人 粉碎
兩平 樓仔 倒作堆
幸得 皇軍 早到位
救護 工作 掘開
Ū-lâng teh kah bah hún-tshuì ,
Nn̄g-pîng lâu-á tó-tsuè-tui ,
Hīng-tit hông-kun tsá-kàu-uī ,
Kiù-hōo kang-tsok kín ku̍t-khui .
守備 到位 開路
厝倒 物件 碎糊糊
有人 死子 死某
非常 慘害 內埔
Siú-pī kàu-uī sing khui-lōo ,
Tshù-tó mi̍h-kiānn tshuì-kôo-kôo ,
Ū-lâng sí-kiánn kah sí-bóo ,
Hui-siông tshám-hāi ê Lāi-poo .
屍馘 一具 一具
有人 哭子 哭夫
亦有 囝仔 尋無
亦有 老人 媳婦
Si-siú tsi̍t-khū kuè tsi̍t-khū ,
Ū-lâng kháu-kiánn kah kháu-hu ,
Ia̍h-ū gín-á tshuē-bô ,
Ia̍h-ū lāu-lâng khàu sin-pū .
壓死 非常 可憐代
棺木 通好
彼陣 窮人 戥彩
薄板 釘釘 收埋
Teh--sí hui-siông khóo-liân-tāi ,
kuan-bo̍k thang-hó tâi ,
Hit-tsūn kîng-lâng ia̍h tshìn-tshái ,
Po̍h-pang tìng-tìng tio̍h siu-bâi .
受傷 輕重 不少
好治 醫師 治療
州下 醫生 全部 調
事實 不是 候紹
Siū-siong khin-tāng ia̍h put-siáu ,
Hó-tit i-sing teh tī-liâu ,
Tsiu-hā i-sing tsuân-pōo tiàu ,
Sū-si̍t m̄-sī guá hau-siâu .
重傷 醫生
有人 夯浮
受傷 好得 看護婦
治療 不止 真工夫
Tāng-siong i-sing īng siā tsù ,
Ū-lâng kha suah buē giâ-phû ,
Siū-siong hó-tit khan-hōo-hū ,
Tī-liâu put-tsí tsin-kang-hu .
這回 強震 死傷
損失 財源 無常
不管 家屋 外勇
磚厝
Tsit-huê kiông-tsín ê sí-siong ,
Sńg-sit tsâi-guân ia̍h bû-siông ,
M̄-kuán ka-ok khí guā-ióng ,
Līm tsng-tshù ia̍h hiông .
電柱 無倒
可憐 全滅 內埔庄
壓死 打損
聽見 塊講
Tiān-thiāu bô-tó suànn tn̄g ,
Khóo-liân tsuân-bia̍t Lāi-poo-tsng ,
Teh--sí ê lâng tsin phah-sńg ,
Thiann-kìnn teh-kóng sim ia̍h sng .
后里 厝倒 月眉
歸條 道路 裂獅獅
產業道路
那有 看見 就會
Āu-lí tshù-tó thàu Gue̍h-bâi ,
Kui-tiâu tō-lōo li̍h8-sai-sai ,
Sán-gia̍p-tō-lōo kiô ia̍h hāi ,
Nā-ū khuànn--kìnn tio̍h-ē tsai .
有人 重傷 哀哀叫
有的 福氣 壓無着
壓死 可惜
破斷 產業道路
Ū-lâng tāng-siong ai-ai-kiò ,
Ū-ê hok-khì teh-bô-tio̍h ,
Teh--sí ê lâng tsin khóo-sioh ,
Phuà-tn̄g sán-gia̍p-tō-lōo kiô .
紅毛塗橋 打斷
月眉 直透 后里庄
無米 通食 呆算
一暝
Âng-mn̂g-thôo-kiô ia̍h phah-tn̄g ,
Gue̍h-bâi ti̍t-thàu Āu-lí-tsng ,
Bô-bí thang-tsia̍h ia̍h pháinn-sǹg ,
Àm khoo tsi̍t-mî kiann kàu kng .
紅毛塗橋 三札
有人 乎壁 壓密密
關係 專用 土葛
翻身 亦無 大氣力
Âng-mn̂g-thôo-kiô tn̄g sann-tsat ,
Ū-lâng hōo-piah teh-ba̍t-ba̍t ,
Kuan-hē piah tsuân-īng thôo-kat ,
Huan-sin ia̍h-bô tuā-khuì-la̍t .
紅毛塗橋 三塹
被害 打蘭 鯉魚潭
外埔 三崁 四崁
清水 上北 甲南
Âng-mn̂g-thôo-kiô tn̄g sann-tsām ,
Pī-hāi Tah-lân Lí-hî-thâm ,
Guā-poo Sann-khàm kah Sì-khàm ,
Tshing-tsuí siūnn-pak kàu Kah-lâm .
月眉 道路 后里
家破人亡 做一時
亦有 囝仔 出世
脚骨 壓斷 一支
Ge̍h-bâi tō-lōo thàu Āu-lí ,
Ka-phò-lîn-bông tsuè-tsi̍t-sî ,
Ia̍h-ū gín-á tsiah tshut-sì ,
Kha-kut ia̍h teh-tn̄g tsi̍t-ki .
一個 起床 洗面
一個 查某 草因
地動 不相信
目屎
Tsi̍t-ê khí-tshn̂g suè-bīn ,
Tsi̍t-ê tsa-bóo tsi̍h tsháu-in ,
Lâng huah tē-tāng m̄-siong-sìn ,
Kòng kah ba̍k-sái tsha̍p-tsha̍p-tin .
塗粉 凸凸英
沒倒 欹一平
地動 歸令
一欵 變成 流蛟龍
Piah thôo-hún phōng-phōng-ing ,
Bô-tó piah ia̍h khi-tsi̍t-pîng ,
Tē-tāng thôo li̍h8 khí kui-līng ,
Tsi̍t-khuán piàn-sîng lâu-kau-lîng .
亦有 樓仔 二三層
強震 一時間
災民 紛紛 避難
后里 北方 大安
Ia̍h-ū lâu-á nn̄g-sann-tsàn ,
Kiông-tsín bueh tsi̍t-sî-kan ,
Tsai-bîn hun-hun khì phiah-lān ,
Āu-lí pak-hong Tāi-an .
大安 閣去 三叉
亦有 重傷 作狗爬
亦是 相當 被害地
死傷 二百 七一个
Tāi-an koh-khì Sam-tshe ,
Ia̍h-ū tāng-siong tsuè-káu-pê ,
Ia̍h-sī siong-tong pī-hāi-tē ,
Sí-siong nn̄g-pah tshit-it-ê .
死傷 二百 七十一
壓死 九六 做一日
無倒
一擺 未直
Sí-siong nn̄g-pah tshit-tsa̍p-it ,
Teh--sí kiú-lio̍k tsuè-tsi̍t-li̍t ,
Tshù bô-tó piah ia̍h pit ,
Koh tāng tsi̍t-pái tio̍h buē-ti̍t .
三叉 閣去 銅鑼
亦是 厝倒 坪波波
受着 猛烈 強震
有人
Sam-tshe koh-khì Tâng-lô ,
Ia̍h-sī tshù-tó pînn-pho-pho ,
Siū-tio̍h bíng-lia̍t kiông-tsín ,
Ū-lâng liân miā to suah .
一个 便所 小便
籠褲 溫仔 店靴
地動 看見
壓死 門|千
Tsi̍t-ê piān-sóo teh sió-piān ,
Láng-khòo un-á tiàm-hia tshiân ,
Tē-tāng khuànn-kìnn piah teh hián ,
Ia̍h hoo teh--sí tsin tú-tshian
一个 地動
喜存 不知人
放尿 無掛籠
出來 一空
Tsi̍t-ê thiann lâng huah tē-tāng ,
Hit-tsūn kiann kah m̄-tsai-lâng ,
Pàng-liō liân khòo bô-kuà-láng ,
Tshut--lâi ia̍h khì kòng tsi̍t-khang .
無講 有人 不知驚
銅鑼 死傷 九百名
三二七 有影
詳細 斟酌
Bô-kóng ū-lâng m̄-tsai-kiann ,
Tâng-lô sí-siong káu-pah-miâ ,
sam-lī-tshit ū-iánn ,
Tshiánn lín siông-sè tsim-tsiok thiann .
亦有 一家 九人
亦有 哭子 哭尫
聽着 心肝 如蔥蔥
全滅 銅鑼 老雞隆
Ia̍h-ū tsi̍t-ke káu-lâng ,
Ia̍h-ū khàu-kiánn kah khàu-ang ,
Thiann--tio̍h sim-kuann lû-tsháng-tsháng ,
Tsuân-bia̍t Tâng-lô lāu-kue-lang .
被害 甚大 銅鑼灣
全滅 竹南郡 三灣
罕見 強震 只款
何時 復興 周全
Pī-hāi sīm-tuā Tâng-lô-uan ,
Tuân-bia̍t Tik-lâm-kūn Sam-uan ,
Hán-kiàn kiông-tsín kah tsit-khuán ,
Hô-sî ho̍k-hing ē tsiu-tsuân .
苗栗 鶴岡 派出所
壁裂 厝頂 粹糊糊
天災地變 無法度
慘害 竹南 大南埔
Biâu-li̍k Ho̍h-kong phài-tshut-sóo ,
Piah-li̍h8 tshù-tíng tshuì-kôo-kôo ,
Thian-tsai-tē-piàn bô-huat-tōo ,
Tshám-hāi Tik-lâm Tuā-lâm-poo .
苗栗 驛長 真善人
努力 救援 真認真
無料 取扱 慰問品
分配 災民
Biâu-li̍k ia̍h-tiúnn tsin-siān-lîn ,
Nóo-li̍k kiù-uān tsin-līn-tsin ,
Bô-liāu tshú-kip uì-būn-phín ,
Thang bueh hun-phuè hōo tsai-bîn .
救濟 食糧 漸漸到
亦有 蕃薯 米包
麵線 土豆
亦有 牛乳 罐頭
Kiù-tsè si̍t-niû tsiām-tsiām-kàu ,
Ia̍h-ū han-tsî kah bí-pau ,
iâm mī-suànn kah thôo-tāu ,
Ia̍h-ū gû-ni kah kuàn-thâu .
亦有 鴨卵 大麵
有人 善心 寄附
筍絲 金針 木耳
多人 少人 舖篇
Ia̍h-ū ah-nn̄g kah tuā-mī ,
Ū-lâng siān-sim kià-hù tsînn ,
Sún-si kim-tsiam kah bo̍k-ní ,
Tsuē-lâng tsió-lâng tsiàu phoo-phinn .
塩菜 芹菜 竹筍
分配 大小 照頭份
分米 先問 几人分
有人 寄附 歸千銀
Kiâm-tshài khîn-tshài kah tik-sún ,
Hun-phuè tuā-suè tsiàu-thâu-pun ,
Pun-bí sing-mn̄g kuí-lâng-hūn ,
Ū-aln̂g kià-hù kui-tshing-gûn .
亦有 醬菜 豆醬
有人 寄附 舊衣裳
罕得 門|着 這模樣
罐頭 一箱 一箱
Ia̍h-ū tsiùnn-tshài kah tāu-tsiùnn ,
Ū-lâng kià-hù kū-i-tsiûnn ,
Hán-tit tú-tio̍h tsit-môo-iūnn ,
Kuàn-thâu tsi̍t-siunn kuè tsi̍t-siunn .
一日 地動 數多滿
勝景 倒壞 獅頭山
被害 所在
道路 龜裂 出泉
Tsi̍t-li̍t tē-tāng sóo-tsuē-muá ,
Sìng-kíng tó-huāi Sai-thâu-suann ,
Pī-hāi sóo-tsāi guá ū khuànn ,
Tō-lōo kú-li̍h8 ia̍h tshut-tsuânn .
全滅 公館 石圍墻
警官 非常 緊張
罕見 強震 模樣
倒壞 峨眉庄 役場
Tsuân-bia̍t Kong-kuán tsio̍h-uî-tshiûnn ,
Kíng-kuann hui-siông ê kíng-tiunn ,
Hán-kiàn kiông-tsín tsit môo-iūnn ,
Tó-hauī Ngôo-bî-tsng ia̍h-tiûnn .
破壞 峨眉 公學校
喜存 通人 亂抄抄
那卜 地動
大安 驛頭
Phò-huāi Ngôo-bî kong-ha̍k-hāu ,
Hit-tsūn thong-lâng luān-tshau-tshau ,
Nā-bueh tē-tāng siann sing háu ,
Tsuân huāi Tāi-an ê ia̍h-thâu .
後龍 一个 北城門
上下 四面 全是
上面 崩落 真遠
相當 被害 後龍庄
Āu-lâng tsi̍t-tiu Pak-siânn-mn̂g ,
Siōng-hā sì-bīn tsuân-sī tng ,
Siōng-bīn pang-lo̍h kòng tsin-hn̄g ,
Siong-tong pī-hāi Āu-lâng-tsng .
南庄 分室 一隙
磚仔 厝頂
亦是 美麗 廳舍
建築 相當 錢額
Lâm-tsng hun-sik pang tsi̍t-khiah ,
Piah tsuan tsng-á tshù-tíng hiā ,
Ia̍h-sī bí-lē ê thiann-sià ,
Kiàn-tio̍k siong-tong ài tsînn-gia̍h .
壓死 十名 頭分
苑裡 通霄 白沙屯
三月十九 喜困
號外 隨時 新聞
Teh-sí tsa̍p-miâ Thâu-hūn ,
Uán-lí Thong-siau Pe̍h-sua-tun ,
Sann-ge̍h-tsa̍p-káu tāng hit-khùn ,
Hō-guā suî-sî tshut sin-bûn .
石岡 地動 倒了
災民 隨時 搭寮
天災地變 難得
亦有 囝仔
Tsio̍h-kng tē-tāng tshù tó-liáu ,
Tsai-bîn suî-sî kín tah-liâu ,
Thian-tsai-tē-piàn lân-tit liāu ,
Ia̍h-ū gín-á teh huah iau .
今回 強震 未曾有
震源 大安溪 上流
理學博士 研究
實地 調查 理由
Kim-huê kiông-tsín bē-tsîng-ū ,
Tsín-gaûn Tāi-an-khe siōng-liû ,
Lí-ha̍k-phok-sū ê gián-kiù ,
Si̍t-tē tiāu-tsa tshú lí-iû .
二州 九郡 大地動
做小 被害 竹東
列位 貴君
壓死 賴多人
Nn̄g-tsiu káu-kūn tuā-tē-tāng ,
Tsuè-sió pī-hāi tio̍h Tik-tang ,
Lia̍t-uī tsu-kun thiann guá káng ,
Bueh kóng teh-sì luā-tsuē-lâng .
新竹州下 總計
一千 三百 六九个
壓死 一名 蕃地
廿四名 梧棲
Sin-tik-tsiu-ē ê tsóng-kè ,
Tsi̍t-tshing sann-pah la̍k-káu-ê ,
Teh-sí tsi̍t-miâ tsāi huan-tē ,
lia̍p-sì-miâ Gôo-tshe .
廿一名 造橋
苗栗 卅八 真真
寶山 一名 上少
強震 亦是 大搖
lia̍p-it-miâ Tsō-kiô ,
Biâu-li̍k sam-pueh tsin-tsin tio̍h ,
Pó-suann tsi̍t-miâ siōng-tsió ,
Kiông-tsín ia̍h-sī tsin tuā-iô .
頭屋 死者 五十八
壓死 卅六 沙鹿街
豐原郡下 上多
千外名 做一回
Thâu-ok sí-tsiá gōo-tsa̍p-pueh ,
Teh-sí sam-la̍k Sua-lak-kue ,
Hong-guân-kūn-ē siōng-tsuē ,
tshing-guā-miâ tsuè-tsi̍t-huê .
卅六名 沙鹿
三叉 壓死 九十六
受着 災害 南北
果再 一擺 卻角
sap-la̍k-miâ Sua-lak ,
Sam-tshe teh-sí káu-tsa̍p-la̍k ,
Siū-tio̍h tsai-hāi ê lâm-pak ,
Koh-tsài tsi̍t-pái tio̍h khioh-ka̍k .
十名 壓死 頭分
上多人 豐原郡
強震 十九 喜東存
被害 甚大 新聞
Tsa̍p-miâ teh-sí Thâu-hūn ,
siōng-tsuē-lâng Hong-guân-kūn ,
Kiông-tsín tsa̍p-káu hit-tang-tsūn ,
Pī-hāi sīm-tuā tshut sin-bûn .
廿一名 豐原
一百 五三 三灣
二百 十名 公館
三百 廿七 銅鑼灣
lia̍p-it-miâ Hong-guân ,
Tsi̍t-pah gōo-sann Sam-uan ,
Lī-pah tsa̍p-miâ Kong-kuán ,
Sann-pah lia̍p-tshit Tâng-lô-uan .
五百 七名 神岡
大雅 三名 死亡
土角 家屋 無套棟
電話 未通
Gōo-pah tshit-miâ Sîn-kong ,
Tāi-ngé sann-miâ hiān sí-bông ,
Thôo-kak ka-ok bô-thò-tòng ,
kah tiān-uē tsuân buē-thong .
十九名 東勢
壓死 二名 彰化市
卓蘭 九八 壓死
十三名 峨眉
tsa̍p-káu-miâ Tang-sì ,
Teh-sí nn̄g-miâ Tsiong-huà-tshī ,
Tah-lân káu-pueh hiān teh--sí ,
Si tsa̍p-sann-miâ Ngôo-bî .
大湖 壓死 八十五
十名 死亡 四湖
天數 難移 無法度
十一名 外埔
Tāi-ôo teh-sí pueh-tsa̍p-gōo ,
Tsa̍p-miâ sí-bông Sì-ôo ,
Thian-sòo lân-î bô-huat-tōo ,
tsa̍p-it-miâ Guā-poo .
四五名 獅潭
壓死 不甘
重傷 卅一 真慘
三名 壓死 竹南
sì-gōo-miâ Sai-thâm ,
Teh--sí guá tsin kai m̄-kam ,
Tāng-siong sap-it ia̍h tsin-tshám ,
Sann-miâ teh--sí Tik-lâm .
竹東郡下 十四
三灣 重傷 七十二
十一名 苑裡
天數 難移
Tik-tang-kūn-ē tsa̍p-sì ,
Sam-uan tāng-siong tshit-tsa̍p-lī ,
tsa̍p-it-miâ Uán-lí ,
Kah thian-sòo ia̍h lân-î .
十五名 後龍
上少人 竹東
各位 被害 疼疼
新竹市內 四人
tsa̍p-sōo-miâ Āu-lâng ,
siōng-tsió-lâng tio̍h Tik-tang ,
Kok-uī pī-hāi khuànn thàng-thàng ,
Sin-tik-tshī-lāi sì-lâng .
壓死 八名 石岡
卜講 慘害 真長
重傷 亦有 腳骨
一百 二五 南庄
Teh-sí pueh-miâ Tsio̍h-kng ,
Bueh-kóng tshám-hāi tsin-tn̂g ,
Tāng-siong ia̍h-ū kha-kut tn̄g ,
Tsi̍t-pah lī-gōo Lâm-tsng .
東勢 新社 一个
九十六 三叉
死傷 內埔 最上多
壓死 一名 大甲街
Tang-sì Sin-siā tsi̍t-ê ,
káu-tsa̍p-la̍k Sam-tshe ,
Sí-siong Lāi-poo tsuè-siōng-tsuē ,
Teh-sí tsi̍t-mâi Tāi-kah-kue .
內埔 九百 六十名
大家 知驚
即多人 有影
木造 恰嬴
Lāi-poo káu-pah la̍k-tsa̍p-miâ ,
Guá kóng tāi-ke tsiah tsai-kiann ,
tsiah-tsuē-lâng ū-iánn ,
Tshù tio̍h bo̍k-tsō tsiah khah-iânn .
三百 十二 清水
壓死 即多 克虧
強震 倒壞 即多位
上害 豐原 周圍
Sann-pah tsa̍p-lī Tshing-tsuí ,
Teh-sí tsiah-tsuē tsin khik-khui ,
Kiông-tsín tó-huāi tsiah-tsuē-uī ,
Siōng-hāi Hong-guân ê tsiu-uî .
壓死 一名 龍目井
強震 真多錢
有影 無影 相箭
神岡 倒甲 平平平
Teh-sí tsi̍t-miâ Lîng-ba̍k-tsínn ,
Kiông-tsín liáu lâng tsin-tsuē-tsînn ,
Ū-iánn bô-iánn bián sann-tsìnn ,
Sîn-kong tó-kah pînn-pînn-pînn .
三名 壓死 通霄
實事 不是 效屑
死傷 調查
無影 達標
Sann-miâ teh-sí Thong-siau ,
Si̍t-sū m̄-sī guá hau-siâu ,
Sí-siong tsuân ū tiāu-tsa liáu ,
Bô-iánn guá Lîm Ta̍t-phiau .
壓死 几名 透透
克虧 壓死 同胞
大甲 西門
想着 目屎 亦煞
Teh-sí kuí-miâ liām thàu-thàu ,
Khik-khui teh--sí ê tông-pau ,
Tāi-kah Sai-mn̂g guá Lîm Káu ,
Siūnn-tio̍h ba̍k-sái ia̍h-suà lâu .
只句 念了 到者
編歌 全着 心神
省人 翻版 卻去
五尺 以下 小人
Tsit-kù liām-liáu kàu-tsiá tsīn ,
Pian-kua tsuân-tio̍h īng sim-sîn ,
Siánn-lâng huan-pán khioh-khì ìn ,
Gōo-tshioh í-hā ê siáu-lîn .