首頁 >資料庫介紹
目錄

冊名 《茶園相褒歌》
編者 宋文和
出版社 稻田尹,台灣藝術社
出版年 1943
篇名 全本
顯示 的款式:
Lô-má-jī 是
漢字是
朋友 大家
挽茶 相褒歌
基隆 宋个
拜託 烈位 着磨
Pîng-iú tāi-ke khiā khah ,
Beh liām bán-tê sio-po-kua ,
Ke-lâng Sòng--ê tsiū guá ,
Pài-thok lia̍t-uī sió tio̍h-buâ .
拜託 列位
宋个 出名
歌仔 七字
罩句
Pài-thok lia̍t-uī tio̍h lâi thiann ,
Sòng--ê pian kua ū tshut-miâ ,
Kua-á tsuan pian tshit-jī tsiànn ,
beh tàu-kù kap thiann .
順治 坐天 未呆
滿山 種茶 連片
清朝 時代
編出來
Sūn-tī tsē-thinn to bē-bái ,
Muá-suann tsìng-tê liân-phiàn tsai ,
Tse Tshing-tiâu ê sî-tāi ,
Tsiah ū tse kua pian--tshut-lâi .
因為 挽茶 查某
男女 混十 乎徒
近來 茶介 進步
無論 幼茶 也是
In-uī bán-tê īng tsa-bóo ,
Lâm-lú hūn-tsa̍p tsò hôo-tôo ,
Kīn-lâi tê-kài tsin tsìn-pōo ,
Bô-lūn iù-tê iā-sī tshoo .
春茶 清明
茶工 山頭
門| 清明 前後
茶山 查某 亂抄抄
Beh bán tshun-tê tshing-bîng tau ,
Tio̍h tshiànn tê-kang tsiūnn suann-thâu ,
tshing-bîng ê tsîng-āu ,
Tê-suann tsa-bóo luān-tshau-tshau .
三月 時節
事業 茶山
夯頭 一下
看着 挽茶 查某
Sann--ge̍h sî-tseh to buē kuânn ,
Sū-gia̍p tsò îng tsiūnn tê-suann ,
Khiā thîng gia̍h-thâu tsi̍t-lē khuànn ,
Khuànn-tio̍h bán-tê tsa-bóo kuann .
夯頭
念歌
一身 好派
茶山 直直來
Guán niû gia̍h-thâu ka khuànn bāi ,
Thiann i liām-kua tsiah ē tsai ,
Tsi̍t-sin kik kah tsiah hó-phài ,
Tuì lán tê-suann ti̍t-ti̍t-lâi .
挽茶 山頂
下平
不識 扒崎 僥倖
扒起 拔倒 不明
Khuànn niû bán-tê suann-tíng ,
Guá tann lâi kàu suann ē-pîng ,
M̄-pat peh-kiā tsiânn hiau-hīng ,
Peh-khí pua̍h-tó tsiah put-bîng .
不識 山路
按盞 一步 歸埔

無彩 化年
Lín m̄-pat peh suann-lōo ,
Àn-tsuánn tsi̍t-pōo peh kui-poo ,
Pua̍h kah thôo ba̍k kui niá khòo ,
Bô-tshái keh kah hua--nî soo .
不識 扒山 足成
庵針
一日
打笑談
M̄-pat peh-suann tsiok-tsiânn tshám ,
Pua̍h kah khòo lóng ba̍k am-tsam ,
Guá kun tsi̍t-ji̍t siūnn kah àm ,
Siūnn beh kap niû phah-tshiàu-tâm .
只句
專工 打笑科
不知 省貨
照實
Thiann teh kóng tsit-kù ,
Tsuan-kang beh lâi phah-tshiò-khue ,
M̄-tsai beh kóng siánn-huè ,
Tio̍h kāng guán niû tsiàu-si̍t huê .
挽茶 查某 即多人
兆工
一身 寮弄
干苦 茶欉
Bán-tê tsa-bóo tsiah-tsē-lâng ,
Beh lâi mn̄g tiau-kang ,
Khuànn niû tsi̍t-sin tsiah thiau-lāng ,
Hôo īng kan-khóo tê-tsâng !
尫婿
厝內 家官 嚴涯
困人 干苦代
君仔 不知
Guán niû sǹg ang-sài ,
Tshù-lāi ke-kuann tsin giâm-gâi ,
Ài siū-lâng kuán kan-khóo-tāi ,
seh kun-á lín m̄-tsai .
養女
受着 家官 嚴涯
挽茶 無寫四
面仔 紅枝枝
Thiann niû lâng ê ióng-lí ,
Siū-tio̍h ke-kuann giâm-gâi ,
Tsiūnn suann bán-tê bô-siá-sì ,
Pha̍k kah bīn-á âng-ki-ki .
苦連 呆命

不是 親生子
事事 賣行
ū khóo-liân guá phái-miā ,
Guá tann suà kóng hōo thiann ,
M̄-sī lâng ê tshin-sinn-kiánn ,
Sū-sū beh kóng bē-kiânn .
呆命
身邊 親兄
示大 家官

Thiann kóng tio̍h tsiah phái-miā ,
Sin-pinn koh tshin-hiann ,
Sī-tuā ke-kuann thiànn ,
Sóo kóng ê i thiann .
十八九
全部 做失 外頭
一个 小叔 學校
心肝 不直不直 交交
Guá tann tsia̍h kah tsa̍p-peh-káu ,
Tsuân-pōo tsò-sit tshut guā-thâu ,
Tsi̍t-ê sió-tsik tha̍k ha̍k-hāu ,
Sim-kuann uai-uai phīnn kau-kau .
苦憐

家官 無痛 無要謹
生母 熟身
Thiann niû seh tsin khóo-lîn ,
Guá beh kāng mn̄g khah tsin ,
Ke-kuann bô-thiànn bô-iàu-kín ,
Kiò lín sinn-bú lâi sio̍k-sin .
阮厝 外家
真遠 宜蘭
無人
冥日 煩好 不安
Guán-tshù guā-ke tsin sàn ,
Tuà tsin-hn̄g Gî-lân ,
Tse bô-lâng thè guá pān ,
Mî-ji̍t huân-hó sim put-an .
尫婿
恁厝 所在
問看覓
相當 合臺
ū beh ang-sài ,
Lín-tshù sóo-tsāi guá to tsai ,
Guá tsiah kāng mn̄g-khuànn-bāi ,
Tshuē kah siong-tong ē ha̍h-tâi .
相共
阿君 做人
一話
不知 不通
beh guá tàu sann-kāng ,
A-kun tsin tsiânn gâu tsò-lâng ,
Guá ū tsi̍t-uē tuì káng ,
M̄-tsai thang kóng m̄-thang ?
省款
君子 志接 無防
省款 希望
如何 相當
ū siánn-khuán tsò kóng ,
Kun-tsú tsi̍h-tsiap khiok bû-hông ,
ū siánn-khuán ê hi-bōng ,
lû-hô put siong-tong .
廣出 呆世
挽茶
姉妹 即年
外人 頭家
Siūnn beh kóng-tshut kiann phái-sè ,
Ài kāng guán tàu bán-tê ;
koh tsí-bē tsiah-nî tsē ,
ū guā-lâng kap thâu-ke .

頭家 茶工
下項

beh tsio guá bán kāng tsâng ,
Kiann liáu thâu-ke kap tê-kang ,
Guá tann seh hē-hāng ,
Lâng mn̄g kai kóng niû ê ang .
尫婿
外人 不知
理由 只條代
丈夫 刀位
beh guá ê ang-sài ,
Muâ kuè guā-lâng tsiah m̄-tsai ,
mn̄g lí-iû tsit-tiâu-tāi ,
Mn̄g niû tiōng-hu tó-uī lâi ?
丈夫 事件

前月 送定
親成
mn̄g tiōng-hu ê sū-kiānn ,
tsiàu thit kóng hoo thiann ,
Tsîng-ge̍h in tsiah lâi sàng-tiānn ,
tshuā li̍p ê tshin-tsiânn .
計智

不知 君仔 心聖
廣話 正經
ê kè-tì tsiânn gâu īng ,
Tann kín kap niû bán kāng lîng ,
M̄-tsai kun-á siánn sim-sìng ,
Thiann kun kóng-uē tsiok tsìng-king .
一把
春手
一身 好體
目周 定巡 面肉
Tann guá niû bán tsi̍t-pé ,
Kioh niû tshun-tshiú lâi the̍h ,
Khuànn niû tsi̍t-sin tsiânn hó-thé ,
Ba̍k-tsiu tîng-sûn bīn-bah pe̍h .
春手 茶菜
形體
目尾 使
生做 清標 人才
Tshun-tshiú kāng kun the̍h tê-tshài ,
Khuànn kun hîng-thé tsiah ē tsai ,
Ba̍k-bué kāng kun thau sái ,
Se-tsò tshing-phiau lîn-tsâi .
目神 活動
目尾 一人
想着 岩岩
一个 空空 不知人
Khuànn niû ba̍k-sîn hua ua̍h-tāng ,
Ba̍k-bué thau kuan kun tsi̍t-lâng ,
Hāi guá siūnn-tio̍h suànn gāng-gāng ,
Tsi̍t-lê khong-khong m̄-tsai-lâng .
定定
一聲
共平 有影
廣話
Khuànn kun khiā leh suànn tiānn-tiānn ,
Guá niû khui tshuì kiò tsi̍t-siann ,
Lâi bán kāng-pîng khah ū-iánn ,
Kap kun kóng-uē kiann lâng thiann .
共平
心頭 喜久 精英
今日 山頂
十分 感情
Thiann niû kiò guá bán kāng-pîng ,
Sim-thâu hit-kú tsiah tsing-ing ,
Kin-li̍t lâi kàu lín suann-tíng ,
Khuànn niû tsa̍p-hun kám-tsîng .
意愛 內心
精差 不敢 廣出來
見肖代
初逢
Khuànn kun ì-ài tsāi sim-lāi ,
Tsing-tsha m̄-kánn kóng--tshut--lâi ,
Siūnn beh kóng tshut kiàn-siàu-tāi ,
Sǹg tshoo-hông to tsai .

不免 初逢
按盞 套凍
省款 相當
ū siánn niû tio̍h kóng ,
M̄-bián kiann liáu tshoo-hông ,
ū àn-tsuánn thò-tòng ,
siánn-khuán siong-tong ?

通知
不閣 燕氣
同居
mn̄g guá kāng kun kóng khí ,
Tsi̍t beh kāng kun thong-ti ,
Kóng tshut m̄-koh tsin iàn-khì ,
Ài beh guá lâi tông-ki .
世面
結親
古早

Thiann niû kóng ê sè-bīn ,
Ài beh guá lâi kiat-tshin ,
Kóo-tsá ê ài tio̍h sìn ,
Lâng seh lōng suah tsiânn tsin .
弄假 成真 關下
門|斷 挽茶
嫁尫 娶某 大體
氣嫌 柴把
Lōng-ké tsiânn-tsin kuan-hē ,
Tú-tn̄g guán niû lâi bán-tê ,
Kè-ang tshuā-bóo tāi-thé ,
khì-hiâm guán tshâ-pê ?
氣嫌 無理
看着 合脾
當今 文明 時氣
古早 病想思
Kóng kah khì-hiâm tsiū bô-lí ,
Khuànn-tio̍h niû bīn tsin ha̍h-pî ,
Tong-kim bûn-bîng ê sî-khì ,
Beh kóo-tsá pīnn-siunn-si .
成事
丈夫
牽手
言詞
Kap kóng kah beh sîng-sū ,
beh hōo guá tsò tiōng-hu ,
Lín tshù khan-tshiú to kánn ū ?
tio̍h kāng guá pòo giân-sû .
野未 牽手
出來 四過
姻緣 成就
不通
Guá kun iá-bē tshuā khan-tshiú ,
Tsiah ū tshut-lâi sì-kuè ,
kah in-iân beh sîng-tsiū ,
Tshuì kah kóng tshut m̄-thang siu .
成成成
正經
郎君 字姓
分明
Kap lín kóng kah sîng-sîng-sîng ,
beh tshuā guá to tsìng-king ,
tsai lông-kun siánn jī-sìng ,
tio̍h kāng niû seh hun-bîng .
名姓
詳細
起厝
疊壁 格宮
Miâ-sìnn kāng seh í tīng ,
tio̍h siông-sè thiann hoo bîng ,
beh khí-tshù tio̍h ài īng ,
tio̍h thia̍p-piah kap keh-king .
崁斬
仔杉
字姓 相喃
姻緣 不是 打笑談
Thiann kun kóng ū khám-tsām ,
Tsiū tsò Tsng Á-sam ,
Jī-sìnn lán koh sann-lām ,
In-iân m̄-sī phah-tshiàu-tâm .

通知
姻緣 久久 代志
不是 虛花 現時
Kiann liáu kap guá kāng sìnn ,
tio̍h suà kāng guá thong-ti ,
In-iân kú-kú ê tāi-tsì ,
M̄-sī hi-hua tshú hiān-sî .

肚內
這句
物件 豬公
Khuànn kun ê lâng to gōng ,
Tsai kun tóo-lāi tsiok lîng thong ,
Tsit-kù tsiū beh kóng ,
Tse hāng mi̍h-kiānn ti-kong ,
喃滲
兆工 打笑談
烏白
仔甘
Kiann liáu kap guá lām-sám ,
Tiau-kang seh lâi phah-tshiàu-tâm ,
kap guá oo-pe̍h thàm ,
Tsiū kiò tsò Iûnn Á-kam .
君仔
字姓 生張
心肝 盞樣
實情 回復
Kun-ná sìnn Tsng niû sìnn Iûnn ,
Jī-sìnn to kāng sinn-tiunn ,
Mn̄g kun sim-kuann siūnn tsuánn-iūnn ,
tio̍h si̍t-tsîng huê-ho̍k niû .
言語
透枝
鄉里
媒人 通知
tann kiò guá huê giân-gí ,
Guá tsiū kāng seh thàu-ki ,
Tsit pang guá tńg hiunn-lí ,
Ē tshe hm̂-lâng sing thong-ti .
一崙 一崙
歡喜 阿君
束世 緣份
斯文
Tsi̍t-lūn bán liáu kuè tsi̍t-lūn ,
Huann-hí phuè tio̍h suí a-kun ,
lán sok-sè ū iân-hūn ,
khuànn koh suànn su-bûn .
一大把
茶恰 不免
姻緣 好世
娶着 辨胚
niû tàu bán tsi̍t-tuā-pé ,
lo̍h tê-khah m̄-bián the̍h ,
In-iân tann lán kóng hó-sè ,
Tshuā-tio̍h suí niû pān-phe .
一欉 挽了 一欉
歡喜 水尫
下項
返去 媒人
Tsi̍t-tsâng bán-liáu kuè tsi̍t-tsâng ,
Huann-hí guá niû phuè suí-ang ,
Kāng kun seh tsi̍t hē-hāng ,
tann tńg-khì kiò hm̂-lâng .
相辭 回返
心肝
媒人
不通 茶園
Kah niû sann-sî beh huê-tńg ,
Siūnn tio̍h sim-kuann tsiânn sng ,
Guá kiò hm̂-lâng lín tshù mn̄g ,
tann m̄-thang tuà tê-hn̂g .
茶園
念歌
不知 治時
做事 拖砂
Kah kun kiânn tshut tê-hn̂g guā ,
Hāi guá sim thang liām-kua ,
M̄-tsai tī-sî tsiah beh tshuā ,
Kiann ko tsò-sū gâu thua-sua .
双脚 茶園
歡喜
今日 得着 一項物
織女 牛郎
Siang-kha kiânn tshut niû tê-hn̂g ,
Siūnn tio̍h huann-hí kha sng ,
Kim-ji̍t tit-tio̍h tsi̍t-hāng-mn̍gh ,
Khah tsit-lú kìnn gû-nn̂g .
地號
下落
照實
媒人 尋無
lín tuà siánn tē-hō ,
koh guá seh hē-lo̍h ,
tio̍h kāng kun tsiàu-si̍t ,
Hm̂-lâng tsiah khì tshuē-bô .
下項
對同
安年 明籠
水哇
Thiann kun mn̄g ū hē-hāng ,
Kāng kun tsiū tuì-tâng ,
An-ni siūnn tsiū bîng-láng ,
Tuà suí-ke koh uānn khang .
所在 走閃
尋無
安年 對對 新店
老實 無人 犯嫌
Sóo-tsāi ū tsáu-siám ,
lâi tshuē-bô hái bong tsiam ,
An-ni tuì-tuì Sin-tiàm ,
Láu-si̍t bô-lâng kánn huān-hiâm .
所在
謹記 心頭
等待 春茶
返去 阮兜
Sóo-tsāi kāng kun liáu āu ,
tio̍h kín-kì tsāi sim-thâu ,
Tán-thāi tshun-tê bán thàu ,
Guá tsiū ē tńg-khì guán-tau .
約束 時間 到位

歌仔
下句 男女 份開
Iok-sok sî-kan kàu-uī ,
Tsiū beh tshuā niû lâi tsò tui ,
Kua-á tann tshuì tsiap tshuì ,
Ē-kù lâm-lú beh hun-khui .
宋个 歌仔 只欵
提唱 婚約 自由權
古早 列規 熱貫
近來 改正 萬多端
Sòng--ê kua-á pian tsit-khuán ,
Thê-tshiòng hun-iok tsū-iû-kuân ,
Kóo-tsá lia̍t-kui lia̍t-kuàn ,
Kīn-lâi kái-tsìng bān-to-tuan .
為着 婚姻 合意
生命 陰司
一年 真多 只欵
新報 知枝
Uī-tio̍h hun-in put ha̍p-ì ,
Sìnn-miā tsiah lâi kui im-si ,
Tsi̍t-nî tsin-tsē tsit-khuán ,
Ū khuànn sin-pò tsiū tsai-ki .
每日 新聞 治塊
一年 只欵 數十
因為 意恕 對辨
四命 陰間
Muí-li̍t sin-bûn tī-teh khan ,
Tsi̍t-nî tsit-khuán sòo-tsa̍p tsân ,
In-uī ì-sù tuì-pān ,
Sìnn-miā tsiah lâi kui im-kan .
示大 想看覓
維新 智識
文明 時代
婚約 自由 英皆
Tsò lâng sī-tuā siūnn-khuànn-bāi ,
Î-sin tì-sik tio̍h ài khai ,
Tann bûn-bîng ê sî-tāi ,
Hun-iok tsū-iû tsiah ing-kai .
婚約 自由權
不通 海底冤
父母
香煙 即能

Hun-iok tio̍h hoo tsū-iû-kuân ,
M̄-thang lōng tshut hái-té-uan ,
Ū ê pē-bú siunn gâu kuán ,
Hiunn-ian tsiah-ē lâng thuân .
Tsiong .