首頁 >資料庫介紹
目錄

冊名 遊臺勸世歌(2)
編者 陳甲
出版社 台中市北區湖南里大湖巷16號
出版年 未知
篇名 全本
顯示 的款式:
Lô-má-jī 是
漢字是
臺中 所在
為着 推銷 貴地
朋友 感想 那是
讚成 這項 好藥材
Guá tuà Tâi-tiong pháinn sóo-tsāi ,
Uī-tio̍h thui-siau kuì-tē lâi ,
Pîng-iú kám-sióng nā-sī ài ,
Tsàn-sîng tsit-hāng hó-io̍h-tsâi .
不才 含慢 實在
丁能 幾句
那是 無閑 買菜
即閣來
Put-tsâi hâm-bān si̍t-tsāi ,
Ting-lîng kuí-kù hōo lán tsai ,
Nā-sī bô-îng beh bué-tshài ,
Tshiánn lín bué tńg tsiah-koh-lâi .
不通 聽歌 過到
返去 因某 斬頭
買菜 過到
冤家 相打
M̄-thang thiann-kua kah kè-tàu ,
Tńg--khì in-bóo liām tsām-thâu ,
Bué-tshài khì kah kè-tàu āu ,
Uan-ke sio-phah hui̍h lâu .
做失 做德 一層
聽歌 着愛 時間
無閑 不通 這担
過到 相慢
Tsuè-sit tsuè-tik tsi̍t-tsân ,
Thiann-kua tio̍h-ài ū sî-kan ,
Bô-îng m̄-thang tuà tsia-tànn ,
Thiann kah kè-tàu tio̍h siunn-bān .
大陸 原來 中華
限時 他人 占權
同胞 不通 無預算
着愛 協力 報冤
Tāi-lio̍k guân-lâi Tiong-huâ kuán ,
Hiān-sî tha-lîn teh tsiàm-kuân ,
Tông-pau m̄-thang bô-ī-suàn ,
Tio̍h-ài hia̍p-li̍k lâi pò-uan .
蔣公
反攻大陸 同胞
野心 想無透
永遠 定着 未出頭
Tsiúnn-kong i tsiá siūnn ū kàu ,
Huán-kong-tāi-lio̍k kiù tông-pau ,
Iá-sim i siūnn-bô-thàu ,
Íng-uán tiānn-tio̍h bē-tshut-thâu .
清榮 快活 日子
反攻大陸 準備
軍民 合作 一致
復興 中華 萬萬年
Tshing-îng khuìnn-ua̍h li̍t-tsí ,
Huán-kong-tāi-lio̍k tio̍h tsún-pī ,
Kún-bîn ha̍p-tsok tio̍h it-tì ,
Ho̍k-hing Tiong-hâu bān-bān-nî .
雲開 月圓 清天
幸福 兄弟 結緣
新兵 就愛 認真
反攻 通好 安然
Hûn-khui ge̍h-înn kìnn tshing-thian ,
Hīng-hok hiann-tī lâi kiat-iân ,
Sin-ping tio̍h-ài līn-tsin liān ,
Huán-kong thong-hó tit an-liân .
臺中 特快 八堵
宜蘭 蘇澳
謀財害命 強盜
賊心
Tâi-tiong ti̍k-khuài khì Pueh-tóo ,
Beh Gî-lân thàu Soo-òo ,
Môo-tsâi-hāi-bīng tsuè kiông-tōo ,
Tshat-sim ti̍h kuann lôo .
八堵 過了 暖暖
山水 直流 水泉
飼着 養女 不通
親生 一般 心願
Pueh-tóo kè-liáu khì Luán-luán ,
Suann-tsuí ti̍t-lâu tsuí-tsuân ,
Tshī-tio̍h ióng-lú m̄-thang uàn ,
Tshin-sinn it-puann lâng sim-guān .
暖暖 過了 四脚亭
山間 地頭 平靜
生理 卜做 公平
親切 本位 衛生
Luán-luán kè-liáu Sì-kha-tîng ,
Suann-kan tē-thâu tsin pîng-tsīng ,
Sing-lí beh-tsuè ài kong-pîng ,
Tshin-tshiat pún-uī siú uē-sing ,
四脚亭 瑞芳
金瓜石 金礦
誠實 不通 凸風
趁錢 安家 無戆
Sì-kha-tîng Suī-hong ,
Kūn Kim-kue-tsio̍h tshut kim-khòng ,
Tsiânn-si̍t m̄-thang tián phòng-hong ,
Thàn-tsînn an-ka bô-gōng .
瑞芳 過了 猿洞
認真 打拼 耕農
做人 不通 放蕩
烏狗王
Suī-hong kè-liáu miâ Kâu-tōng ,
Līn-tsin phah-piànn lâi king-lông ,
Tsuè-lâng m̄-thang siūnn hòng-tōng ,
Tsiah bián khì tsuè oo-káu-ông .
猿洞 過了 三貂嶺
暗路 絕對 不通
做人 生成 打拼
留皮 留名
Kâu-tōng kè-liáu Sam-tiua-niá ,
Àm-lōo tsua̍t-tuì m̄-thang kiânn ,
Tsuè-lâng sinn-sîng ài phah-piànn ,
Hóo lâu-phê lâng lâu-miâ .
三貂嶺 牡丹坑
山間 所在 無平
大家 相箭
當今 總是 為着錢
Sam-tiua-niá Bóo-tan-kinn ,
Suann-kan sóo-tsāi lōo bô-pînn ,
Guá kóng tāi-ke bián sann-tsìnn ,
Tong-kim tsóng-sī uī-tio̍h-tsînn .
牡丹坑 頂双溪
看着 溪水 清白
男大當婚 當嫁
不通 四街 吹狗螺
Bóo-tan-kinn Tíng-sang-khe ,
Khuànn-tio̍h khé-tsuí tsin tshing-pe̍h ,
Lâm-tāi-tong-hun tong-kè ,
M̄-thang sì-kuè tshe-káu-lê .
頂双溪 貢寮
勸人 不通
那有 財產 開了
無錢 八肚夭
Tíng-sang-khe miâ Kòng-liâu ,
Khǹg-lâng m̄-thang tóo ím phiâu ,
Nā-ū tsâi-sán khai-liáu ,
Bô-tsînn tio̍h ē pak-tóo-iau .
貢寮 過了 福隆
做人 不通 樂暢
安分守己 力量
錦上添花 福祥
Kòng-liâu kè-liáu khì Hok-liông ,
Tsuè-lâng m̄-thang lo̍k-thiòng ,
An-hūn-siú-kí lán li̍k-liōng ,
Kím-siōng-thiam-hua tsing hok-siông .
福隆 過了 石城
做人 無錢
免廣 大家 知影

Hok-liông kè-liáu miâ Tsio̍h-siânn ,
Tsuè-lâng bô-tsînn lâng tio̍h kiann ,
Bián-kóng tāi-ke to tsai-iánn ,
Tsînn siánn kánn kap lán kiânn .
石城 過了 大里
虛花 無了時
世間 卜帶 注意
了丁 失財 黃疲疲
Tsio̍h-siânn kè-liáu miâ Tāi-lí ,
Hi-hua thit-thô bô-liáu-sî ,
Sè-kan beh-tuà ài tsù-ì ,
Liáu-ting sit-tsâi n̂g-phi-phi .
大里 過了 大溪
做人 信用 清白

真大 江山
Tāi-lí kè-liáu miâ Tāi-khe ,
Tsuè-lâng sìn-iōng ài tshing-pe̍h ,
Hîng liáu tsè tio̍h khí liáu ke ,
Tsin-tuā kang-san lán ê .
大溪 過了 龜山
死坐活食 按盞
卜食 不趁 相對看
乎人 死鱸鰻
Tāi-khe kè-liáu miâ Ku-suann ,
Sí-tsē-ua̍h-tsia̍h àn-tsuánn ,
Beh-tsia̍h m̄-thàn sann-tuì-khuànn ,
Hōo-lâng lán sí-lôo-muâ .
龜山 過了 外澳
無彩 大科
坐食 山崩 省步
做人 總是 認路
Ku-suann kè-liáu Guā-òo ,
Bô-tshái tshī lán tsiah tuā-khoo ,
Tsē-tsia̍h suann-pang beh siánn-pōo ,
Tsuè-lâng tsóng-sī tio̍h līn-lōo .
外澳 過了 頭城
到尾 不知驚
世間 卜帶 打拼
春錢 發達 好名聲
Guā-òo kè-liáu Thâu-siânn ,
liām kàu-bué m̄-tsai-kiann ,
Sè-kan beh-tuà ài phah-piànn ,
Tshun-tsînn huat-ta̍t hó-miâ-siann .
頭城 過了 礁溪
生命 關係
不通
叫醒 精神 大家
Thâu-siânn kè-liáu Ta-khe ,
Sik tiong sìnn-miā ū kuan-hē ,
M̄-thang sik lâi sóo ,
Kiò-tshínn tsing-sîn lán tāi-ke .
礁溪 過了 四結
不通 學話 口舌
事事 不通 夭折
有始有終 豪傑
Ta-khe kè-liáu miâ Sù-kiat ,
M̄-thang o̍h-uē to kháu-sia̍t ,
Sū-sū m̄-thang beh iáu-tsiat ,
Iú-sú-iú-tsiong lâng hô-kia̍t .
四結 過了 宜蘭
身體 平安
趁多 趁少 相干
忍耐 努力 人班
Sù-kiat kè-liáu miâ Gî-lân ,
Kòo lán sin-thé pîng-an ,
Thàn-tsuē thàn-tsió siong-kan ,
Lím-nāi nóo-li̍k lâng-pān .
宜蘭 過了 二結
花言巧語 口舌
錢財
社會 毒虫
Gî-lân kè-liáu Lī-kiat ,
Huá-giân-kha-gú iōng kháu-sia̍t ,
Kuái lâng tsînn-tsâi lâi phiâu-siat ,
Siā-huē to̍k-thâng kai tio̍h bia̍t .
二結 過了 羅東
不通 自稱 三齊王
萬項 總是 定噹
吞氣 求財 無防
Lī-kiat kè-liáu khì Lô-tong ,
M̄-thang tsū-tshing Sam-tsê-ông ,
Bān-hāng tsóng-sī siūnn tīng-tòng ,
Thun-khì kiû-tsâi khiok bû-hông .
羅東 過了 冬山
脚手 勇健 平安
一勤 天下 無難
家庭 美滿 清閒
Lô-tong kè-liáu Tong-san ,
Kha-tshiú ióng-kiānn pîng-an ,
It-khûn thian-hā bû-lân ,
Ka-tîng bí-buán tshing-hân .
冬山 過了 新城
出外 某子
善惡 報應
積德 做好 名聲
Tong-san kè-liáu miâ Sin-siânn ,
Tshut-guā tio̍h siūnn tshù bóo-kiánn ,
Siān-ok pò-ìng kóng lín thiann ,
Tsik-tik tsuè-hó ū miâ-siann .
新城 過了 蘇澳
生理 卜做 正道
信用 自有 主顧
童叟無欺 規模
Sin-siânn kè-liáu Soo-ò ,
Sing-lí beh-tsuè ài tsìng-tō ,
Sìn-iōng tsū-iú tshē tsú-kòo ,
Tông-sóo-bû-khi kui-môo .
蘇澳 翻返 打單
直接 竹南 海外線
勸世 按盞
大粒 小粒
Soo-sòo huan-tńg tîng phah-tuann ,
Ti̍t-tsiap Tik-lâm hái-guā-suànn ,
Khǹg-sè lín thiann siūnn àn-tsuánn ,
Liām tit tuā-lia̍p suè-lia̍p kuānn .
竹南 淡文湖
出生入死 腹肚
有个 不敢 娶媒
一款 專門 錢奴
Tik-lâm hun khì Tām-bûn-ôo ,
Tshut-sing-li̍p-sú pak-tóo ,
Ū-ê m̄-kánn beh tshuā-bóo ,
Tsi̍t-khuán tsuan-bûn tsuè tsînn-lôo .
大山脚
無錢 有人 魚肉肉
有錢 不敢 上飽
一款 傢伙 臭乾
Tuā-suann-kha ,
Bô-tsînn ū-lâng hî-bah-bah ,
Ū-tsînn m̄-kánn tsia̍h siōng-pá ,
Tsi̍t-khuán ke-hé khai tshàu-ka .
大山脚 後龍
一款 卜食 振動
利息
母上加利 驚倒人
Tuā-suann-kha Āu-lâng ,
Tsi̍t-khuán beh-tsia̍h tín-tāng ,
Tsia̍h lâng lī-sik tsînn ti̍t pàng ,
Bú-siōng-ka-lī kiann-tó-lâng .
後龍 過了 龍港
才情 總是 親手
出世 雙手
別人 出世 富戶人
Āu-lâng kè-liáu Lîng-káng ,
Tsâi-tsîng tsóng-sī tshin-tshiú lāng ,
Guá lâi tshut-sì sang-tshiú khang ,
Pa̍t-lâng tshut-sì hù-hōo-lâng .
龍港 過了 公司寮
卜食 不趁 開能了
編歌 勸世 效消
第一 做人 才調
Lîng-káng kè-liáu Kong-si-liâu ,
Beh-tsia̍h m̄-thàn khai-ē-liáu ,
Pian-kua khǹg-sè hau-siâu ,
Tē-it tsuè-lâng tshú tsâi-tiāu .
公司寮 白沙屯
不通 一日 食飽困
終身 勤儉 為本
自然
Kong-si-liâu Pe̍h-sua-tūn ,
M̄-thang tsi̍t-li̍t tsia̍h-pá-khùn ,
Tsiong-sin í khûn-khiām uī-pún ,
Ūn kàu tsū-liân tsînn ē tshun .
白沙屯 新埔
每人 着愛 頭路
第一 家庭 愛顧
節省 浪費 進步
Pe̍h-sua-tūn Sin-poo ,
Muí-lâng tio̍h-ài ū thâu-lōo ,
Tē-it ka-tîng tio̍h ài-kòo ,
Tsiat-síng lōng-huì ē tsìn-pōo .
新埔 過了 通霄
總是 為着 腹肚夭
卜食 卜穿 走跳
勸善 效消
Sin-poo kè-liáu Thong-siau ,
Tsóng-sī uī-tio̍h pak-tóo-iau ,
Beh-tsia̍h beh-tshīng ài tsáu-thiàu ,
Tse khǹg-siān hau-siâu .
通霄 過了 苑裡
虛花 無了時
那有 悔故 未遲
食老 即免 老献四
Thong-siau kè-liáu miâ Uán-lí ,
Hi-hua thit-thô bô-liáu-sî ,
Nā-ū hué-kòo bē-tî ,
Tsia̍h-lāu tsiah-bián lāu-hiàn-sì .
苑裡 過了 日南
光路 不行 日暗
家庭 不顧 冷淡
親樣 一款 最上慘
Uán-lí kè-liáu miâ Li̍t-lâm ,
Kng-lōo m̄-kiânn kiânn li̍t-àm ,
Ka-tîng m̄-kòo kik líng-tām ,
Tshin-iūnn tsit-khuán tsuè-siōng-tshám .
日南 過了 大甲
趁錢 糴米 買柴
家庭 三當飽
不通 亂作 爭差
Li̍t-lâm kè-liáu Tāi-kah ,
Thàn-tsînn tia̍h-bí kah bué-tshâ ,
Ka-tîng tio̍h kòo sann-tǹg-pá ,
M̄-thang luān-tsok kiânn tsing-tsha .
大甲 過了 甲南
不通 想貪
貪者 着个 黑暗
災禍 悽慘
Tāi-kah kè-liáu Kah-lâm ,
Khǹg lâng m̄-thang lâi siūnn-tham ,
Tham--tsiá tio̍h-ē siū oo-àm ,
Bián siū tsai-hō lâi tshinn-tshám .
甲南 過了 清水
順情 有孝 改為
世間 一點氣
有孝 感動 本位
Kah-lâm kè-liáu miâ Thing-tsuí ,
Sūn-tsîng iú-háu ū kái-uî ,
Ua̍h tsāi sè-kan tsi̍t-tiám-khuì ,
Iú-hàu kám-tōng thinn pún-uī .
清水 過了 沙鹿街
有孝 父母 即有
好代 大家 相合
食老 老連回
Tshing-tsuí kè-liáu Sua-la̍k-kue ,
Iú-hàu pē-bú tsiah-ū tué ,
Hó-tāi tāi-ke sann-kap tsuè ,
Tsia̍h-lāu tsiah bián lāu-liân-huê .
沙鹿 過了 龍目井
不通 亂生
順者 為孝 團圓
有孝 二字 感動天
Sua-la̍k kè-liáu Lîng-ba̍k-tsínn ,
m̄-thang luān-sinn ,
Sūn--tsiá uî-hàu ka thuân-înn ,
Iú-hàu nn̄g-lī kám-tōng-thinn .
龍井 過了 大肚
厝邊頭尾 招呼
敬老尊賢 愛顧
凡事 時到 担誤
Lîng-tsínn kè-liáu miâ Tuā-tōo ,
Tshù-pinn-thâu-bué sann tsio-hoo ,
Kìng-nóo-tsun-hiân sann tsiàu-kòo ,
Huân-sū sî-kàu tam-gōo .
大肚 過去 追分
外久 青春
第一 遵守 五倫
天宮賜福 好老運
Tuā-tōo kè--khì Tui-hun ,
Lâng guā-kú ê tshing-tshun ,
Tē-it tsun-siú tsiàu ngóo-lûn ,
Thian-kiong-sù-hok hó-lāu-ūn .
追分 直接 台中
下南 屏東 高雄
全省 一週
蟾蜍油 好信用
Tui-hun ti̍t-tsiap tńg Tâi-tiong ,
Hā-lâm Pîng-tong liân Ko-hiông ,
Tsuân-síng tsi̍t-tsiu hoo thiòng ,
Tsiunn-tsî-iû hó-sìn-iōng .
高雄 換車 鳳山
為國爭光 軍官
打倒 呆人 大家
反攻大陸 有盤
Ko-hiông uānn-tshia Hōng-suann ,
Uī-kok-tsing-kong li̍p kun-kuann ,
Phah-tó pháinn-lâng tāi-ke khuànn ,
Huán-kong-tāi-lio̍k tsiah ū-puânn .
鳳山 過了 後庄
中華民國
呆人 清算
中華 萬歲 永久長
Hōng-suann kè-liáu Āu-tsng ,
Lán tsia̍h Tiong-huâ-bîn-kok pn̄g ,
Beh lia̍h pháinn-lâng lâi tshing-sǹg ,
Tiong-huâ bān-suè íng-kú-tn̂g .
後庄 過了 九曲堂
黃帝 就是 祖宗
團結 一致 反攻
惡夢 份子 滅亡
Āu-tsng kè-liáu Kiú-khiok-tông ,
N̂g-tè tio̍h-sī lán tsóo-tsong ,
Thuân-kiat it-tì lâi huán-kong ,
Ok-bāng hūn-tsú tio̍h bia̍t-bông .
九曲堂 六塊厝
開基 中國 世界久
惡人 真是 疪屎龜
正是 走狗 俄國
Kiú-khiok-tông La̍k-tè-tshù ,
Khai-ki Tiong-kok sè-kài-kú ,
Ok-lâng tsin-sī phī-sái-ku ,
Tsiànn-sī tsáu-káu Gô-kok .
六塊厝 屏東
大家 防空 國防
敬愛 遵重 國民黨
必勝 大業 大功
La̍k-tè-tshù miâ Pîn-tong ,
Tāi-ke hông-khong su kok-hông ,
Kìng-ài tsun-tōng Kok-bîn-tóng ,
Pit-sìng tāi-gia̍p kiàn tāi-kong .
屏東 過了 麟洛
世界 中華 大民國
安良 勸善 做惡
太平 安居 安樂
Pîn-tong kè-liáu miâ Lîn-lo̍k ,
Sè-kài Tiong-huâ tuā-bîn-kok ,
An-liông khǹg-siān mài tsuè-ok ,
Thài-pîng an-ku gia̍p an-lo̍k .
麟洛 過了 西勢
一款 惡勢 不知死
手骨 大枝
順應 國策 規己
Lîn-lo̍k kè-liáu khì Sai-sì ,
Tsi̍t-khuán ok-sè m̄-tsai-sí ,
Līm i tshiú-kut guā tuā-ki ,
Sūn-ìn kok-tshik ài kui-kí .
西勢 過了 竹田
喚醒 大家 青年
國民 體面
勇氣 入伍 訓練
Sai-sì kè-liáu Tik-tshân ,
Huàn-tshínn tāi-ke tsu tshing-liân ,
Kok-bîn su kòo kok thé-biān ,
Ióng-khì li̍p-ngóo siū hùn-liān .
竹田 過了 潮州
模範 青年 優秀
遵守 軍訓 研究
國泰民安 春秋
Tik-tshân kè-liáu miâ Tiô-tsiu ,
Môo-huān tshing-liân tsuè iu-siù ,
Tsun-siú kun-hùn siū gián-kiù ,
Kok-thài-bîn-an lo̍k tshun-tshiu .
潮州 過了 崁頂
臺灣 算來 模範省
一年 二冬 收成
增產 出米 蓬萊種
Tiô-tsiu kè-liáu Khám-tíng ,
Tâi-uân sǹg--lâi môo-huān-síng ,
Tsi̍t-nî nn̄g-tang siu-sîng ,
Tsing-sán tshut-bí hông-lâi-tsíng .
崁頂 過了 溪州
芎蕉 出收
產量 優秀
山產 海產 樟栳油
Khám-tíng kè-liáu Khe-tsiu ,
King-tsio ông-lâi tshut-siu ,
Thn̂g iâm sán-liōng tsuè iu-siù ,
Suann-sán hái-sán tsiunn-ló-iû .
溪州 過了 社邊
金礦 炭礦 石油井
工業 漸進 臺灣棉
每年 產量 最多錢
Khe-tsiu kè-liáu khì Siā-pinn ,
Kim-khòng thuànn-khòng tsio̍h-iû-tsínn ,
Kang-gia̍p tsiām-tsìn Tâi-uân-mî ,
Muí-nî sán-liōng tsuè-tsuē-tsînn .
社邊 過了 大鵬
萬商雲集 經營
世界 各國 歡迎
最有 模範 通稱
Siā-pinn kè-liáu Tāi-phîng ,
Bān-siong-hûn-tsi̍p ti̍t king-îng ,
Sè-kài kok-kok lâng huan-gîng ,
Tsuè-ū môo-huān ê thong-tshing .
大鵬 過了 東港
增產 報國 好年冬
第一 骨力 本省人
台灣 寶島 身分
Tāi-phîng kè-liáu Tang-káng ,
Tsíng-sán pò-kok hó-nî-tang ,
Tē-it kut-la̍k pún-síng-lâng ,
Tâi-uân pó-tó sin-hūn tāng .
東港 過了 林仔邊
光明正大 由在
做人 姜趁 愛鉗
家庭 美滿 最達錢
Tang-káng kè-liáu Nâ-á-pinn ,
Kong-bîng-tsìng-tāi iû-tsāi thinn ,
Tsuè-lâng kiûnn-thàn bóo ài-khînn ,
Ka-tîng bí-buán tsuè-ta̍t-tsînn .
林仔邊 佳冬
不正 錢財 不通
不通 想西 想東
光明 正氣人
Nâ-á-pinn miâ Ka-tang ,
Put-tsìng tsînn-tsâi m̄-thang bāng ,
M̄-thang siūnn-sai kah siūnn-tang ,
Kong-bîng tshú tsìng-khì-lâng .
佳冬 過了 北旗尾
讓坐
有時
自然 家伙
Ka-tang kè-liáu Pak-kî-bué ,
I tio̍h ài lâi sann niū-tsē ,
Lâng pîn tsì ū-sî ,
Hok kàu tsū-liân tsiânn ke-hé .
北旗尾 水底寮
不才 咸慢 無才調
多望 指教 須要
勸世 叫醒 效消
Pak-kî-bué Tsuí-té-liâu ,
Put-tsâi hâm-bān bô-tsâi-tiāu ,
To-bāng tsí-kàu ū su-iàu ,
Khǹg-sè kiò-tshínn hau-siâu .
水底寮 枋寮
蟾蜍油 原料
皮膚 專門 第一妙
外用 特效 全島
Tsuí-té-liâu Pang-liâu ,
Tsiûnn-tsî-iû guân-liāu ,
Phuê-hu tsuan-bûn tē-it-biāu ,
Guā-iōng ti̍k-hāu tsuân-tó siau .
枋寮 特快 臺中
萬應 蟾蜍油 好用
親身 擴張
確實 蟾蜍油 信用
Pang-liâu ti̍k-khuài tńg Tâi-tiong ,
Bān-ìng tsiûnn-tsî-iû hó-iōng ,
Tân Kah tshin-sin teh khok-tiong ,
Khak-si̍t tsiûnn-tsî-iû sìn-iōng .
聽歌 那有 做田人
後回 好年冬
有人 坐船 外港
呼伊 順風 一片帆
Thiann-kua nā-ū tsuè-tshân-lâng ,
Āu-huê tio̍h ē hó-nî-tang ,
Ū-lâng tsē-tsûn guā-káng ,
Hōo-i sūn-hong it-phiàn-phâng .
大人 聽着 大趁錢
婦女 聽着 男兒
小兒 聽着 流鼻
返去 一家 端端圓
Tuā-lâng thiann--tio̍h tuā-thàn-tsînn ,
Hū-lú thiann--tio̍h sinn lâm-lî ,
Sió-lî thiann--tio̍h lâu-phīnn ,
Tńg--khì tsi̍t-ke thuân-thuân-înn .

列位 親朋 注意
每回 愛顧 互相
誠言 雅意 稱謝
恭禧 平安 感情
Si :
Lia̍t-uī tshin-pîng tsù-ì kiânn ,
Muí-huê ài-kòo hōo-siōng tshiânn ,
Sîng-giân ngá-ì thang tshing-siā ,
Kiong-hí pîng-an kám-tsiânn .