首頁 >資料庫介紹
目錄

冊名 最新百菓歌
編者 麥田(麥國安)
出版社 嘉義玉珍書局
出版年 1932
篇名 下本
顯示 的款式:
Lô-má-jī 是
漢字是
頭集 親手
國安 尾回
種種 歌仔 真正
百菓 笑科
Thâu-tsi̍p gún hiann tshin-tshiú tsuè ,
Kok-an beh lâi suah bué-huê ,
Tsióng-tsióng kua-á tsin-tsiànn tsuē ,
Pah-kó ê kua khah tshiò-khue .
歌仔 好听 眾人
玉珍 發行 出來
好呆
外哖 笑科
Kua-á hó-thiann tsiòng-lâng ài ,
Gio̍k-tin huat-hîng ìn tshut-lâi ,
Tio̍h liām tsiah ē tsai hó-bái ,
Guā-nî tshiò-khue kám tsai .
榮話 無路用
水梨 老祖 着傷
楊桃 禪師 真正
樹梅 仙姑
Îng-uē ke kóng bô-lōo-iōng ,
Tsuí-lâi ló-tsóo thâi tio̍h-siong ,
Iûnn-thô siâm-su tsin-tsiànn thiòng ,
Tshiūnn-m̂ sian-koo ū khah hiông .
樹梅 蛾眉莿
水梨 身軀 綿
着傷 入營 強卜
櫻桃 看着 可憐
Tshiū-m̂ tsè tshut gô-bî-tshì ,
Tsuí-lâi sin-khu nńg ,
Tio̍h-siong ji̍p-iânn kiông-beh ,
Ing-thô khuànn-tio̍h khó-liân i .
看着 水梨 敢能
暗塊 煩惱
藥師 一層
騰雲駕霧 仙山
Khuànn-tio̍h tsuí-lâi kánn-ē hāi ,
Àm-teh huân-ló lâng tsai ,
Siūnn tio̍h io̍h-su tsi̍t-tsân tāi ,
Thîng-hûn-kà-bū sian-san lâi .
珠皮銀膚洞
紅白 甘蔗 二藥王
櫻桃 一黨
蔗汁 救人 神通
Lâi kàu Tsu-phê-gûn-hu-tōng ,
Âng-pe̍h kam-tsià jī-io̍h-ông ,
Kāng lán ing-thô kâng tsi̍t-tóng ,
Tsià-tsiap kiù-lâng piàn sîn-thong .
仙童 號做 竹仔蔗
櫻桃 駕雲
仙童 洞口 店塊
拜託 通報 一聲
Sian-tông hō-tsuè tik-á-tsià ,
Ing-thô kà-hûn lâi kàu tsia ,
Sian-tông tōng-kháu tiàm-teh khiā ,
Pài-thok thong-pò sueh tsi̍t-siann .
混元太乙洞
櫻桃 二藥王
藥師 听着 仙童
帶念 櫻桃 道宗
Sueh kóng Hūn-guân-thài-it-tōng ,
Ing-thô kiû kiàn jī-io̍h-ông ,
Io̍h-su thiann-tio̍h sian-tông kóng ,
Tài-liām ing-thô kâng tō-tsong .
甘蔗 出來
櫻桃 中廳
因為 水梨 無命
到者 懇求 道兄
Âng pe̍h Kam-tsià tshut-lâi tshiánn ,
Tshiánn i Ing-thô ji̍p tiong-thiann ,
In-uī Tsuí-lâi beh bô-miā ,
Kàu-tsia khún-kiû guá tō-hiann .
下山
甘蔗
水梨 着傷
甘蔗 藥師 免驚
Bāng hā-san kiù i miā ,
Âng pe̍h Kam-tsià kah i kiânn ,
Tsuí-lâi tio̍h-siong teh khàu thiànn ,
Kam-tsià io̍h-su khǹg bián-kiann .
蔗汁 水梨
眾人
那無 此藥 呆代
病体 好好 起來
Kín thòo tsià-tsiap i tsuí-lâi ,
Io̍h kàu pēnn tsìng-lâng tsai ,
Nā-bô tsit-io̍h to̍h pháinn-tāi ,
Pīnn-thé hó-hó ē khí--lâi .
蔗汁 食落
敢謝 蔗仙
那無 貧道 能死
即層 恩情 如天
Tsià-tsiap tsia̍h--lo̍h lâng to̍h tshínn ,
Kám-siā Tsià-sian lâi i ,
Nā-bô pîn-tō to̍h ē-sí ,
Tsí-tsân in-tsîng tuā jû-thinn .
蔗仙 營內
二回 出戰 相刣
兩平 擺陣 立在
樹梅 不皆
Tsià-sian tsiām tshiánn tuà iânn-lāi ,
Jī-huê tshut-tsiàn beh sio-thâi ,
Nn̄g-pîng pâi-tīn lâng khiā-tsāi ,
To̍h tshiū-m̂ tāi put-kai .
主帥 出陣
樹梅 櫻桃 認真
兩平 戰鼓
兵卒 死傷 可憐
Beh tâi tsú-suè sing tshut-tīn ,
Tshiū-m̂ Ing-thô piànn jīn-tsin ,
Nn̄g-pîng tsiàn-kóo tshui tsin kín ,
Ping-tsut sí-siong tsiok khó-lîn .
樹梅 蛾眉莿
櫻桃 桃劍 一枝
二人 拼命 不驚
無日 無冥
Tshiū-m̂ tshiú pha gô-bî-tshì ,
Ing-thô thô-kiàm tsip tsi̍t-ki ,
Nn̄g-lâng piànn-miā m̄-kiann ,
Thâi kah bô-ji̍t kah bô-mî .
樹梅 通好
相刣 不驚 歪尾桃
暖霧 陣內 看好好
毒霧
Tshiū-m̂ ū lâng thang-hó khò ,
Sio-thâi m̄-kiann uai-bué-thô ,
Lián-bū tīn-lāi khuànn-hó-hó ,
Àm tsè to̍k-bū pak so .
櫻桃
暖霧 寒冰 噴出來
櫻桃 暖霧屎
敗陣 着傷 大聲
Ing-thô kòo thâi i hāi ,
Lián-bū hân-ping phùn--tshut--lâi ,
Ing-thô kôo tio̍h lián-bū-sái ,
Pāi-tīn tio̍h-siong tuā-siann ai .
暖霧
水梨
七寶 仙釘
空中 真正
Lián-bū thâi iânn teh kòo thiòng ,
Tsuí-lâi tsè i siong ,
Tshit-pó sian-ting ngī ióng ,
Tsè khong-tiong tsin-tsiànn hiông .
金釘 水梨
千變萬化 大枝
暖霧 野閣 不知
老祖 無張池
Kim-ting to̍h Tsuí-lâi ,
Tshian-piàn-bān-huà ē tuā-ki ,
Lián-bū iá-koh m̄-tsai ,
Ló-tsóo phah i bô-tiunn-tî .
兩平 出戰
鳴羅 收兵
櫻桃 強卜
症頭 沉重 不知
Nn̄g-pîng tshut-tsiàn thong thâi pāi ,
Bîng-lô siu-ping huê iânn lâi ,
Ing-thô khí kuânn kiông-beh hāi ,
Tsìng-thâu tîm-tāng lâng m̄-tsai .
櫻桃 着病 夭壽
紅蔗 冷氣
藥師 有影 妙手
蔗汁 好鰍鰍
Ing-thô tio̍h-pīnn beh iáu-siū ,
Âng-tsià líng-khì kín lâi siu ,
Io̍h-su ū-iánn tsin miāu-tshiú ,
Tsia̍h tio̍h tsià-tsiap hó-liu-liu .
樹梅 着傷 直卜
身軀 綿

加治 不知
Tshiū-m̂ tio̍h-siong tit-beh ,
Sin-khu pue tshiūnn thinn ,
Pue kah hōo lâng khuànn kìnn ,
Ka-tī m̄-tsai iah sinn .
墜落 看着 日月洞
菱角 天王
桑才 夫人 治塊
外口 故友 相逢
Tuī-lo̍h khuànn-tio̍h Ji̍t-gua̍t-tōng ,
Tōng lāi Lîng-kak tsuè thian-ông ,
Sng-tsâi hu-jîn tī-teh kóng ,
Guā-kháu kòo-iú ài siong-hông .
桑才 夫人 出來
樹梅 內廳
呵老 桑才 好命
菱角 天王 出名
Sng-tsâi hu-jîn tshut-lâi tshiánn ,
Tshiánn i Tshiū-m̂ ji̍p lāi-thiann ,
O-ló Sng-tsâi siōng hó-miā ,
Lîng-kak thian-ông ū tshut-miâ .
天王 生成 二个
黑面 兇惡 吐目
愛卜
性弟 罔夫 孤獨
Thian-ông sinn-sîng nn̄g-ê kak ,
Oo-bīn hiong-ok kah thòo-ba̍k ,
Lâng hiông ài-beh kah lâng tak ,
Sìng-tē bóng-hu koo-ta̍k .
樹梅 好嘴
三人 下山 做陣
此塹 水梨 呆命
菱角 出戰 陣陣
Tshiūnn-m̂ hó-tshuì i tshiánn ,
Sann-lâng hā-san tsuè-tīn kiânn .
Tsit-tsām Tsuí-lâi ē pháinn-miā ,
Lîng-kak tshut-tsiàn tīn-tīn iânn .
菱角 討戰 排陣
八門 金鎻 訓煉
敵將 入陣
門路 脫身
Lîng-kak thó-tsiàn kín pâi-tīn ,
Peh-mn̂g kim-só hùn-liān tsin ,
Ti̍k-tsiòng ji̍p-tīn tshui kín ,
Tshuē mn̂g-lōo thang thuat-sin .
水梨 會兵 出來
八卦 先天
六爻 發動 轉變
不驚 菱角 假仙
Tsuí-lâi huē-ping tshut-lâi tsiàn ,
Tīn tsông pak-kuà àn sian-thian ,
La̍k-ngâu huat-tōng gâu tńg-piàn ,
M̄-kiann Lîng-kak teh ké-sian .
菱角 出陣 水梨
老祖 無人知
梨致 上天 利害
菱角 笑咳咳
Lîng-kak tshut-tīn tsiàn Tsuí-lâi ,
Ló-tsóo tsè ting bô-lâng-tsai ,
Lâi-tì siūnn-thinn tsin lī-hāi ,
Lîng-kak khuànn liáu tshiò-hai-hai .
別人 梨仔致
大枝
菱角 相像
別人 身屍
Pa̍t-lâng teh kiann Lâi-á-tì ,
Guá kiann guā tuā-ki ,
Lîng-kak ê phê sann-tshiūnn thi̍h ,
Beh pa̍t-lâng sin-si .
菱角 鉄甲
水梨 爭差
門|着 天王
梨致 土脚
Lîng-kak ê khak thi̍h-kah ,
Tsuí-lâi tsè ting tuā tsing-tsha ,
Tú-tio̍h thian-ông tio̍h kah ,
Lâi-tì tn̄g lo̍h thôo-kha .
水梨 敗陣 不好
二回 出戰 櫻桃
菱角 鉄甲 通好
鋼鉄 不驚
Tsuí-lâi pāi-tīn kiò m̄-hó ,
Jī-huê tshut-tsiàn Ing-thô ,
Lîng-kak thi̍h-kah thang-hó khò ,
Ngī kǹg-thi̍h m̄-kiann to .
櫻桃 桃劍
菱角
難得
桃只 目周
Ing-thô thô-kiàm tsip tsāi tshiú ,
Thâi tio̍h Lîng-kak to suah khiû ,
Khuànn tio̍h thâi su lân-tit siū ,
Thô-tsí lâi phah i ba̍k-tsiu .
天王 桃只
菱角 爾目 無半糸
櫻桃 野閣 不知
凌角 一裂
Thian-ông khuànn i tsè thô-tsí ,
Lîng-kak ni̍h-ba̍k bô-puànn-si ,
Ing-thô iá-koh m̄-tsai ,
Hōo i Lîng-kak kiāu tsi̍t-li̍h8 .
現部 桃仔 紀念
諞歌 效肖
天地 生成 走閃
身來 一裂 占占
Hiān-sî Thô-á ū kì-liām ,
pian-kua hau-siâu thiam ,
Thinn-tē sinn-sîng tsáu-siám ,
Sin--lâi tsi̍t-li̍h8 bué tsiam-tsiam .
凌角 網夫 不好
受氣
櫻桃 敗陣 返倒
芎蕉 心內
Lîng-kak bóng-hu kài m̄-hó ,
Siū-khì lâi kiāu uai bué thô ,
Ing-thô pāi-tīn huê tńg-tò ,
King-tsio khuànn liáu sim-lāi tso .
櫻桃 營內
芎蕉 煩惱 無人
連連 刣須 利害
元帥 心悶
Ing-thô pāi tńg ji̍p iânn-lāi ,
King-tsio huân-ló bô-lâng tsai ,
Liân-liân thâi-su lī-hāi ,
Guân-suè sim-būn huê lâi .
芎蕉 回返
李仔 丈夫
六神 無主
元帥 搖頭 刣須
King-tsio huê-tńg guā ,
Lí-á lâi tsiap i tiōng-hu ,
Khuànn i lio̍k-sîn tsuân bô-tsú ,
Guân-suè iô-thâu kóng thâi-su .
李仔 煩惱
功勞
漸請 夫君 床內
萬般 伐落
Lí-á khǹg i bián huân-ló ,
Tshiap sin thè kiàn kong-lô ,
tsiām-tshiánn hu-kun tshn̂g-lāi ,
Bān-puann ū tshiap thang hua̍t-lo̍h .
元帥 歡喜
呵老 李仔 妻兒
門|好 紅柿
補助 李仔
Guân-suè thiann liáu sim huann-hí ,
O-ló Lí-á tshe-jî ,
Tú-hó Âng-khī lâi kàu tsí ,
Beh lâi póo-tsōo Lí-á i .
紅柿 小姐 查某
娘娘 帝都
小姐 領兵 前部
開路 先峰 路途
Âng-khī sió-tsiá tsa-bóo ,
kiù niû-niû huê tè-too ,
Sió-tsiá niá-ping tsuè tsîng-pōo ,
Khai-lōo sian-hong khui lōo-tôo .
紅柿 桃花馬
主帥 李仔 一个
出兵 軍旗 代先
即擺 出戰 國家
Âng-khī sin khiâ thô-hue-bé ,
Tsú-suè Lí-á i tsi̍t-ê ,
Tshut-ping kun-kî tāi-sing tsè ,
Tsí-pái tshut-tsiàn kok-ke .
大隊 兵馬 起行
戰鼓
桑才 夫人 知影
出來 須營
Tuā-tuī ping-bé beh khí-kiânn ,
Lâi kàu tsīn thiann tsiàn-kóo siann ,
Sng-tsâi hu-jîn suî tsai-iánn ,
Tshut-lâi beh kāng i su-iânn .
桑才 櫻桃 相刣
桑葉 天胎
櫻桃 桃劍 頭上
僥倖 桑風 漸漸來
Sng-tsâi Ing-thô teh sio-thâi ,
Tsè khí sng-hio̍h tsiūnn thian-thai ,
Ing-thô thô-kiàm thâu-tsiūnn kài ,
Hiau-hīng sng-hong tsiām-tsiām-lâi .
桑葉 絕頂
櫻桃 原形
亦是 桃仔
桑砂 飛來
Sng-hio̍h siàn hong ki̍k tsua̍t-tíng ,
Ing-thô siàn hiàn guân-hîng ,
Khah kóng ia̍h-sī thô-á sìng ,
Sng-sua pue--lâi ba̍k buē bîng .
眾人
天王 淫心
紅柿 花錦
意愛 想卜
Tsìng-lâng siàn ba̍k buē kim ,
Lîng kak thian-ông khí îm-sim ,
Khuànn tio̍h Âng-khī hue-gím ,
Ì-ài tsāi sim siūnn-beh îm .
看着 紅柿 李仔
菱角 痴哥 古錐
兩平 到位
好塊 李仔 離開
Khuànn-tio̍h Âng-khī Lí-á suí ,
Lîng-kak tshi-ko tsiânn kóo-tsui ,
Nn̄g-pîng ê kak lâi kàu-uī ,
Hó-teh Lí-á thuat lî-khui .
菱角 紅柿致
紅柿 紅支支
小姐 驚着 半小死
天王 羔羔纏
Lîng-kak kiāu tio̍h Âng-khī-tì ,
Âng-khī sinn suí âng-kì-kì ,
Sió-tsiá kiann--tio̍h puànn-sió-sí ,
Thian-ông kah i ko-ko-tînn .
紅柿 營內
專工
親彩
那不 着卜
Âng-khī lia̍h ji̍p iânn-lāi ,
Khuànn sinn suí tsuan-kang lâi ,
Guá khǹg tio̍h bóng tshìn-tshái ,
Nā-m̄ to̍h-beh thâi .
天王 意愛 強卜
妖嬌
少年 見肖
僥倖 菱角 棟未朝
Thian-ông ì-ài kiông-beh siáu ,
Tham sinn suí tsin iau-kiau ,
Siàu-liân tsuè tāi bián kiàn-siàu ,
Hiau-hīng Lîng-kak tòng-bē-tiâu .
小姐
泪滓 双港
交纏
菱角 症頭
Sió-tsiá khiú lâi tsáu ,
Khì kah ba̍k-tsái siang-káng lâu ,
i kau-tînn khui siann khàu ,
i Lîng-kak tio̍h tsìng-thâu .
菱角 千般 喜弄
意愛 紅柿
不甘
未須 胡蝶 採花蜂
Lîng-kak tshian-puann lâi hí-lāng ,
Ì-ài Âng-khī kiat tsiânn siang ,
Tshiú lâi kai phō m̄-kam pàng ,
Buē-su ôo-tia̍p tshái-hue-phang .
桑才
龍角 干休
天王 第一 牽手
球球
tit Sng-tsâi tsáu lâi kiù ,
pàng Lîng-kak i kan-hiu ,
Thian-ông tē-tsi̍t kiann khan-tshiú ,
Khuànn tio̍h i bóo suah kiu-kiu .
菱角 呆死
那無 胡途
門|着 即欵 無法度
查某 不驚 乾埔
Lîng-kak pháinn-sí suah kiann bóo ,
Nā-bô i kánn tsuè hôo-tôo ,
Tú-tio̍h tsí-khuán bô-huat-tōo ,
Tsa-bóo m̄-kiann i ta-poo .
櫻桃 敗陣 營內
紅柿
小姐
香案
Ing-thô pāi-tīn huê iânn-lāi ,
Tshuē Âng-khī tsiah ē tsai ,
Sió-tsiá lia̍h kánn ē hāi ,
Kín hiunn-uànn tshiánn sian lâi .
誠心 龍眼娘
直日 功曹 信香

騰雲駕霧 戰場
Sîng-sim beh tshiánn Lîng-gíng-niû ,
Ti̍t-ji̍t kong-tsô tsiap sìn-hiunn ?
Tsiong i ê hiunn tsip tsāi tshiú ,
Thîng-hûn-kà-bū tshut tsiàn-tiûnn .
團圓金丸洞
龍眼 座禪 訓練
功曹 不廣
仙姑
Lâi kàu Thuân-înn-kim-uân-tōng ,
Lîng-gíng tsē-siân hùn-liān kong ,
Kong-tsô sàng hiunn tsuan m̄-kóng ,
Sian-koo phīnn hiunn tsîng lân tong .
龍眼 掘指 知影
仙娥 下凡 大植
眾人 迎請 葡萄子
桑才 須營
Lîng-gíng khut-tsuínn to̍h tsai-iánn ,
Sian-ngôo hā-huân tāi-tit iânn ,
Tsìng-lâng ngiâ-tshiánn Phû-tô-kiánn ,
Beh kāng sng-tsâi tuā su-iânn .
葡萄 仙娥 出陣
法旨 凡塵
陣內 戰鼓
桑才 認真
Phû-tô sian-ngôo to̍h tshut-tīn ,
Hōng su huat-tsí huân-tîn ,
Tīn-lāi tsiàn-kóo tshui tsin kín ,
Kāng i Sng-tsâi piànn jīn-tsin .
桑才 桑葉
仙娥 藤根 一枝
二人 生死
各人 出奇
Sng-tsâi i tsip sng-hio̍h sìnn ,
Sian-ngôo tîn-kin tsip tsi̍t-ki ,
Nn̄g-lâng tshiūnn tīn piànn sinn-sí ,
Kok-lâng tsè tsin tshut-kî .
桑才 敗陣 桑葉
扇葉 真正
葡萄 仙娥
桑才
Sng-tsâi pāi-tīn tsè sng-hio̍h ,
Sìnn-hio̍h ê hong tsin-tsiànn sio ,
Phû-tô sian-ngôo siūnn ài tshiò ,
i Sng-tsâi tsū tsio .
葡萄 開嘴
五光 石頭 歸追
空中 真正
五彩 神光 相隨
Phû-tô tsè tsio̍h kín khui-tshuì ,
Ngóo-kong tsio̍h-thâu thòo kui-tui ,
Tsè khong-tiong tsin-tsiànn suí ,
Ngóo-tshái sîn-kong kik siong-suî .
桑才 刣須 走回
葡萄
桑才 不知影
紅柿 大驚
Sng-tsâi thâi-su tsáu-huê iânn ,
Phû-tô tūn ji̍p tsuè siann ,
Hōo i Sng-tsâi m̄-tsai-iánn ,
Khuànn Âng-khī tsiah tuā-kiann .
所致 菱角
克虧
仙娥 到位
芎蕉 開開
Sóo-tì Lîng-kak tsiânn kuí ,
lâng thau huê khik-khui ,
Sian-ngôo āinn tńg lâi kàu-uī ,
King-tsio thiòng kah tshuì khui-khui .
敢謝 葡萄
那無 紅柿 生命
大家 慶賀
菱角 冤仇
Kám-siā Phû-tô lâi kiù ,
Nā-bô Âng-khī sìnn-miā hiu ,
Ta̍k-ke teh tsia̍h khìng-hō tsiú ,
Lîng-kak siūnn beh uan-siû .
菱角 不愿 出戰
現出 原形 代先
仙娥 着驚
葡萄 狂狂顛
Lîng-kak m̄-guān koh tshut-tsiàn ,
Hiān-tshut guân-hîng piàn tāi-sian ,
Sian-ngôo tio̍h-kiann suah buē piàn ,
Kiāu tio̍h Phû-tô kông-kông-tian .
匍匋 敗陣
仙丹 回頭
即部
走入 敵營 透暗
Phû-tô pāi-tīn khí kha tsáu ,
Tsia̍h lo̍h sian-tan koh huê-thâu ,
Tsí-pōo hōo lâng siūnn buē kàu ,
Tsáu-ji̍p ti̍k-iânn thàu-àm thau .
內面
葡萄 仙藤 一條
桑才 大賬

Tūn ji̍p lāi-bīn thau khuànn liáu ,
Phû-tô sian-tîn tsè tsi̍t-tiâu ,
Sng-tsâi lia̍h tńg sǹg tuā-siàu ,
Siūnn tio̍h tsí hūn tsuē lân siau .
正人 不好
代念 養蠶 功勞
監牢
以后 水梨 伐落
Beh thâi tsìng-lâng khǹg m̄-hó ,
Tāi-liām ióng-tshâm ê kong-lô ,
Kìm kann-lô bián i ,
Í-āu Tsuí-lâi beh hua̍t-lo̍h .
桑才
解勸 菱角 投降
害桶
不免 眾仙
Lâi tsiong Sng-tsâi lâi kai pàng ,
Kué-khǹg Lîng-kak lâi tâu-hâng ,
Sńg kun liáu niû tsin hāi-tháng ,
M̄-bián tsiòng-sian huì liáu kang .
桑才 不解
仙山
加己 不知 呆代
逆天
Sng-tsâi pàng huê sìng m̄-kái ,
Koh khì sian-san tshiánn lâng lâi ,
Ka-kī m̄-tsai ē pháinn-tāi ,
Tsuan beh gi̍k-thinn kah lâng thâi .
金蜂黃花島
金光 洞內 金柑姑
又閣 查某
桑才 歸埔
Lâi kàu Kim-phang-n̂g-hue-tóo ,
Kim-kong tōng-lāi Kim-kam-koo ,
Tsit ê iū-koh tsa-bóo ,
Sng-tsâi i kóng kui-poo .
金柑 受氣
寶貝 身邊
楊萄 樹梅 不知死
代志 逆天
Kim-kam thiann liáu tuā siū-khì ,
The̍h tshut pó-puè sin-pinn ,
Iûnn-thô Tshiū-m̂ m̄-tsai-sí ,
Tshuàn tsuè tāi-tsì beh gi̍k-thinn .
金柑 黃金莿
即欵 家施
運動 元氣
金光 燦爛 真正
Kim-kam tshiú tsip n̂g-kim-tshì ,
Sio thâi tsit-khuán tsuè ke-si ,
Koh ē ūn-tōng lâng guân-khì ,
Kim-kong tshàn-lān tsin-tsiànn .
金柑 出陣 金光
葡萄 着驚 乱乱藏
敗陣 不廣
暗暗 偷偷 后方
Kim-kam tshut-tīn tsè kim-kong ,
Phû-tô tio̍h-kiann luān-luān-tsông ,
Pāi-tīn tsáu tńg thong m̄-kóng ,
Àm-àm thau-thau āu-hong .
仙娥 葡萄藤
金柑
身軀 栶緊緊
寶貝 利害
Sian-ngôo àm tsè phû-tô-tîn ,
Kim-kam i khún tsāi sin ,
Pa̍k sin-khu khún-kín-kín ,
Pó-puè lī-hāi si̍t hui khin .
金柑 后營
桑才 大驚
正人 知影
須營
Kim-kam kìm āu-iânn ,
Sng-tsâi bûn tio̍h tuā-kiann ,
Kóng hōo tsìng-lâng i tsai-iánn ,
Koh khì tshiánn sian lâi su-iânn .
翠藍黃瓜洞
金桔 仙姑 西方
桑才
氣蒼蒼
Lâi kàu Tshuì-nâ-n̂g-kue-tōng ,
Kim-kiat sian-koo se-hong ,
Sng-tsâi ji̍p tōng kín khì kóng ,
i kik kah khì-tshong-tshong .
桑才 效肖 不好
金桔 心火
桑才 做陣
不是
Sng-tsâi hau-siâu siōng m̄-hó ,
Kik i Kim-kiat sim-hué to̍h ,
Kāng i Sng-tsâi tsuè-tīn ,
M̄-sī i guá miā .
即擺 兩平 出陣
戰法 大家
金桔 莿捧
仙娥 葡萄藤
Tsit-pái nn̄g-pîng lâi tshut-tīn ,
Tsiàn-huat ta̍k-ke koh uānn sin ,
Kim-kiat tshì-pāng tshui tsin kín ,
Sian-ngôo i pha phû-tô-tîn .
葡萄 金桔
頭面
二人 拜師 訓練
為着 楊萄 仙柄仙
Phû-tô lâi tsiàn i Kim-kiat ,
Thâi kah sin sio thâu-bīn jia̍t ,
Nn̄g-lâng pài-su sóo hùn-liān ,
Uī-tio̍h Iûnn-thô sian-piànn-sian .
金桔 桔仔搥
仙娥 藤仔 展開開
空中 到位
桔仔 古錐
Kim-kiat tsè tshut kiat-á-thuî ,
Sian-ngôo tîn-á tián-khui-khui ,
Tsè khong-tiong lâi kàu-uī ,
Ē pa̍k kiat-á tsiok kóo-tsui .
葡萄 仙藤 栶索
桔仔 天羅
櫻桃 水梨 呵老
葡萄 功勞
Phû-tô sian-tîn khún-soh ,
Pa̍k li̍p Kiat-á thian-lô ,
Ing-thô Tsuí-lâi tsiânn o-ló ,
Tsuân Phû-tô ê kong-lô .
桑才 即擺 青慘
金桔 金柑
煩惱 失神 不知
定定 不甘
Sng-tsâi tsí-páinn siōng tshi-tshám ,
Liân sit Kim-kiat kah Kim-kam ,
Huân-ló sit-sîn m̄-tsai àm ,
Tiānn-tiānn niá su tsiok m̄-kam .
糧草
桑才 煩惱 乱抄抄
無通 下罩
双頭
Kuán niû lâi niû-tsháu ,
Sng-tsâi huân-ló luān-tshiau-tshiau ,
Bô-thang tsia̍h tshit ē-tàu ,
Tshui niû ê lâng hun siang-thâu .
藍拔 關刀豆
運糧
菱角 一生
天王 曰頭
Khì tshui Ná-pua̍t Kuan-to-tāu ,
Kiò i ūn-niû kín lâi kau ,
Lîng-kak it-sing ki̍k gâu tsáu ,
Thian-ông tsáu kah uat-thâu .
藍拔 橄欖 糧草
大營
到位 門|好 日頭
二人 交令 內頭
Ná-pua̍t Kann-ná ūn niû-tsháu ,
Ūn lâi tuā-iânn kín lâi kau ,
Kàu-uī tú-hó ji̍t-thâu tàu ,
Nn̄g-lâng kiáu-līng ji̍p lāi-thâu .
出戰
藍拔 听說 笑咳咳
那廣 出戰
明日
To̍h mn̄g tshut-tsiàn sìng ia̍h pāi ?
Ná-pua̍t thiann-sueh tshiò-hai-hai ,
Nā-kóng tshut-tsiàn guá siōng ài ,
Bîng-ji̍t guá khì kah i thâi .
出陣 關刀豆
二位 大王 外頭
不知 好呆
鴛鴦豆兵 代先
Tshut-tīn to̍h tsio Kuan-to-tāu ,
Nn̄g-uī tuā-ông tshut guā-thâu ,
M̄-tsai hó-pháinn khui pōo tsáu ,
Uan-iunn-tāu-ping tāi-sing tshiau .
兩平 通批 出戰
王萊 將軍
瓜子 武藝
門| 藍拔 了然
Nn̄g-pîng thong-pue beh tshut-tsiàn ,
Ông-lâi tsiong-kun tsinn tsuè tsiân ,
Kue-tsí bú-gē ia̍h beh tián ,
tio̍h Ná-pua̍t tsiah liáu-jiân .
王萊 瓜子 刣敗
不敢
二將
葡萄
Ông-lâi Kue-tsí thong thâi-pāi ,
Beh tsai i ia̍h m̄-kánn lâi ,
Jī-tsiòng tsai liáu ē pháinn tāi ,
Phû-tô tsè lâng tsai .
仙娥 葡萄藤
無彩 二个 認真
縛謹謹
先走 脫身
Sian-ngôo àm tsè phû-tô-tîn ,
Bô-tshái nn̄g-ê tsiânn jīn-tsin ,
Tsiong i Pua̍t Tāu pa̍k-kín-kín ,
Jīm sian-tsáu thuat-sin .
藍拔 關刀豆
即漸 柚仔 出頭
桑才 親身
官兵 乱抄抄
Lia̍h tio̍h Ná-pua̍t Kuan-to-tāu ,
Tsit-tsām Iū-á beh tshut-thâu ,
Sng-tsâi tshin-sin tshiánn i kàu ,
Kuann-ping thâi su luān-tshiau-tshiau .
柚仔 出陣 連連勝
櫻桃 不明
柚汁 本頂
門| 甘蔗 同情
Iū-á tshut-tīn liân-liân-sìng ,
Ing-thô thâi su tāi put-bîng ,
Tsuan īng iū-tsiap ê pún-tíng ,
tio̍h Kam-tsià lân tông-tsîng .
眾人 刣須 通通走
甘蔗 甘蔗頭
打着 斗柚 開聲
葡萄 仙娥 后頭
Tsìng-lâng thâi-su thong-thong-tsáu ,
Kam-tsià tsè tshut kam-tsià-thâu ,
Phah-tio̍h Táu-iū khui-siann khàu ,
Phû-tô sian-ngôo āu-thâu pau .
仙娥 祭出 葡萄藤
柚仔 先走 脫身
斗柚 員員 黃皮面
監牢 可憐
Sian-ngôo tsè-tshut phû-tô-tîn ,
Iū-á sian-tsáu buē thuat-sin ,
Táu-iū înn-înn n̂g-phê-bīn ,
Kìm kann-lô tsiok khó-lîn .
桑才 听着 呆代
無花菓仙 加治
即位 仙長 上界
未來 過去
Sng-tsâi thiann--tio̍h tsai pháinn-tāi ,
Bû-hue-kó-sian ka-tī lâi ,
Tsiat-uī sian-tióng tuà siōng-kài ,
Bī-lâi kè-khì tsuan ē tsai .
僥倖 加治
見着 葡萄 無半糸
門| 油柑
出陣
Hiau-hīng ka-tī lâi thó ,
Kìnn-tio̍h Phû-tô bô-puànn-si ,
tio̍h Iû-kam lâi kàu tsí ,
Tsáu lâi tshut-tīn beh kiù i .
油柑 龍眼
龍眼 代先
油柑 拔炳
二人
Iû-kam beh kiù tsiàn Lîng-gíng ,
Lîng-gíng ê khak tsè tāi-sing ,
Iû-kam tsáu ji̍p tshia pua̍h-píng ,
Nn̄g-lâng lia̍h lân tông tsîng .
頻苞 賊營
出爭 相刣
紅棗 進貢 上介
棗棍 大營
Phin-phau tshin lâi tsha̍t-iânn lāi ,
Tsū niá tshut-tsing ài sio-thâi ,
Âng-tsó tsìn-kòng siōng-kài ài ,
Tsó-kùn tsip tuì tuā-iânn lâi .
頻苞 第一 棗莿
紅棗 員外 紅綿綿
頻苞 戇面 不知死
大空 小裂
Phin-phau tē-it kiann tsó-tshì ,
Âng-tsó guân-guē âng-mî-mî ,
Phin-phau gōng-bīn m̄-tsai-sí ,
phah tuā-khang kah sè-li̍h8 .
凸柑 皇后 災難
身体 平安
枇把 店塊
佛手 大仙 凡間
Phòng-kam hông-hiō ū tsai-lān ,
Sin-thé ū pīnn put pîng-an ,
Pî-pê kiû i tiàm-teh tán ,
Hu̍t-siú tāi-sian huân-kan .
仙草 道童 水梨
西竺 山中 師徒
二仙 好代
釋迦 金階
Sian-tsháu tō-tông kah Tsuí-lâi ,
Se-tiok suann-tiong su-tôo lâi ,
Beh tshiánn jī-sian tsuè hó-tāi ,
Kàu kiann Sik-khia tsiūnn kim-kai .
枇把 要謹
欵待 二仙 上賓
醫治 柑后 內面
釋迦 佛手 凡塵
Pî-pê kiù bóo miā iàu-kín ,
Khuán-thāi jī-sian tsuè siōng-pin ,
I-tī kam-hiō ji̍p lāi-bīn ,
Sik-khia Hu̍t-siú jiám huân-tîn .
柑后 病体 好好
相刣 二仙 廣和
即欵 一國 百菓
佛手 釋迦 藝術
Kam-hiō pēnn-thé i hó-hó ,
Sio-thâi jī-sian suah kóng-hô ,
Tsit-khuán tsi̍t-kok kóng pah-kó ,
Hu̍t-tshiú Sik-khia gē-su̍t ko .
上本