首頁 >資料庫介紹
目錄

冊名 最新百菓歌
編者 麥田(麥國安)
出版社 嘉義玉珍書局
出版年 1932
篇名 上本
顯示 的款式:
Lô-má-jī 是
漢字是
且念 百菓 歌詩
盤古 開天
崑崙 山頂 菓子
列位
Tshiánn-liām pah-kó ê kua-si ,
Tshut tsāi Phuân-kóo khai-thian ,
Khun-lûn suann-tíng tshut ké-tsí ,
Lia̍t-uī lín siūnn .
海外 一个 百菓山
所在 袂熱 小可
建造 三城 真好看
批杷 皇帝 百官
Hái-guā tsi̍t-ê Pah-kó-suann ,
Sóo-tsāi bē-jua̍h sió-khuá kuânn ,
Kiàn-tsō sann-siânn tsin-hó-khuànn ,
Pî-pê hông-tè kuán pah-kuann .
百菓 皇帝
文武 百官 數百个
謝榴 右相
西瓜 左相 國家
Pah-kó i tsuè hông-tè ,
Bûn-bú pah-kuann sòo-pah-ê ,
Siā-liû iū-siòng gâu siūnn ,
Si-kue tsó-siòng huānn kok-ke .
芎蕉 元帥
王萊 將軍 金鑾
國內 太平 反乱
柴檨 正是 文狀元
Ping King-tsio guân-suè kuán ,
Ông-lâi tsiong-kun kòo kim-luân ,
Kok-lāi thài-pîng huán-luān ,
Tshâ-Suāinn tsiànn-sī bûn-tsiōng-guân .
十五 皇帝 殿
凸柑 皇后
想卜 行香 竹林寺
庇佑 君王 萬萬年
Tsa̍p-gōo hông-tè tsē tiān ,
Phòng-kam hông-hiō tsiah tsàu i ,
Siūnn-beh hîng-hiunn Tik-nâ-sī ,
Pì-iū kun-ông bān-bān-nî .
皇帝 听着
隨時 扒起 宮內
宮娥 酒菜
夫妻 食酒 坐相排
Hông-tè thiann--tio̍h i ia̍h ài ,
Suî-sî peh-khí ji̍p kiong-lāi ,
To̍h kiò kiong-ngôo pâi tsiú-tshài ,
Hu-tshe tsia̍h-tsiú tsē-sio-pâi .
燒酒 三歐
玉箸 跌落 土脚兜
皇后 跪下
明日 不可 出外頭
Sio-tsiú tsia̍h kàu sann-au ,
Gio̍k-tī pua̍h-lo̍h thôo-kha-tau ,
Hông-hiō kuī-hā tio̍h kín tsàu ,
Bîng-ji̍t m̄-thang tshut-guā-thâu .
君王 听着 一聲
武士
好呆 亦是
行香 不免
Kun-ông thiann--tio̍h ìn tsi̍t-siann ,
Guá kiò bú-sū kiânn ,
Hó-pháinn ia̍h-sī lâng ê miā ,
beh hîng-hiunn m̄-bián kiann .
三更 酒席 了後
夫妻 一人 困一頭
看見 五更 一个到
皇后 扒起 梳頭
Sann-kinn tsiú-si̍k tsia̍h liáu-āu ,
Hu-tshe tsi̍t-lâng khùn-tsi̍t-thâu ,
Khuànn-kìnn gōo-kinn tsi̍t-ē-kàu ,
Hông-hiō peh-khí kín se-thâu .
皇帝 透早 教場
緊点 武士 娘娘
柑后 打辨 好樣
竹林寺中 行香
Hông-tè thàu-tsá lâi kàu-tiûnn ,
Kín-tiám bú-sū niû-niû ,
Kam-hiō tánn-pān tsin hó-iūnn ,
Tik-nâ-sī-tiong lâi hîng-hiunn .
娘娘 到位 殿內
楊萄 禪師 行出來
看着 柑后 意愛
歡喜 心內 無人知
Niû-niû kàu-uī ji̍p tiān-lāi ,
Iûnn-thô siān-su kiânn--tshut--lâi ,
Khuànn-tio̍h kam-hiō ū ì-ài ,
Huann-hí sim-lāi bô-lâng-tsai .
禪師 看着 柑后
緊緊 符咒 那塊
忽然 狂風 到位
飛砂 走石 一大追
Siān-su khuànn-tio̍h kam-hiō suí ,
Kín-kín hû-tsiù ná-teh tshui ,
Hut-jiân kông-hong to̍h kàu-uī ,
Pue-sua tsáu-tsio̍h tsi̍t-tuā-tui .
飛砂 走石 過了後
季瓜 太子 內頭
听着 宮女 那塊
不見 娘娘 乱抄抄
Pue-sua tsáu-tsio̍h kè-liáu-āu ,
Kuì-kue thài-tsú ji̍p lāi-thâu ,
Thiann-tio̍h kiong-lú ná-teh háu ,
Put-kiàn niû-niû luān-tshiau-tshiau .
太子 隨時 一見
即謹 拔卦 知机
妖僧 實在 無理
娘娘 卜哖
Thài-tsú suî-sî thiann tsi̍t-kìnn ,
Tsiah-kín pua̍h-kuà to̍h tsai-ki ,
Iau-tsing si̍t-tsāi tsin bô-lí ,
lia̍h niû-niû beh--nî .
太子 即時 兵馬
將軍 元帥 点齋
馬齒豆兵 上多
卜力 妖僧 一个
Thài-tsú tsik-sî tiàu ping-bé ,
Tsiong-kun guân-suè tsīn tiám-tsê ,
Bé-khí-tāu-ping tiàu siōng-tsē ,
Beh-lia̍h iau-tsing i tsi̍t-ê .
楊萄 房內
娘娘
看汝 生水
隻用 法術
Iûnn-thô lia̍h hiō ji̍p pâng-lāi ,
Tsiah niû-niû i kóng tsai ,
Khuànn-lí sinn-suí guá tsin ài ,
Tsiah-īng huat-su̍t lia̍h lâi .
娘娘 听着 發性
開嘴 大罵 野奸僧
和尚 不正
不驚 阮子 大兵
Niû-niû thiann--tio̍h to̍h huat-sìng ,
Khui-tshuì tuā-mē iá-kan-tsing ,
Huê-siūnn kánn tsuè put-tsìng ,
M̄-kiann guán-kiánn tiàu tuā-ping .
妖僧 招伊 床內
娘娘 柑汁 噴出來
噴着 目周 隻知
听着 外平 相刣
Iau-tsing tsio-i ji̍p tshn̂g-lāi ,
Niû-niû kam-tsiap phùn--tshut--lâi ,
Phùn-tio̍h ba̍k-tsiu tsiah-tsai hāi ,
Thiann-tio̍h guā-pîng huah sio-thâi .
楊萄 看着 鬧猜猜
手擧 禪杖 跳出來
芎蕉 元帥 入內
二人 相門| 出手
Iûnn-thô khuànn-tio̍h nāu-tshai-tshai ,
Tshiú-gia̍h siān-tiōng thiàu--tshut--lâi ,
King-tsio guân-suè tui ji̍p-lāi ,
Nn̄g-lâng sio-tú tshut-tshiú thâi .
芎蕉 假敗 謹走
外皮 脫落 土脚兜
妖僧 後面 一个
滑倒 十擺 回頭
King-tsio ké-pāi tio̍h kín-tsáu ,
Guā-phê thǹg-lo̍h thôo-kha-tau ,
Iau-tsing āu-bīn tsi̍t-ē kàu ,
Ku̍t-tó tsa̍p-páinn kín huê-thâu .
楊萄 扒起 真寶
風鼓
偕再 元形
一件 寶貝 別人
Iûnn-thô peh-khí tián tsin-pó ,
Hong-kóo ê hio̍h khah lāi to ,
Kai-tsài guân-hîng hōo i khò ,
Tsi̍t-kiānn pó-puè pa̍t-lâng .
芎蕉 看見 利害
蕉葉 拔出來
退 知呆
謹走 不敢
King-tsio khuànn-kìnn lī-hāi ,
Tsio-hio̍h ê sìnn pue̍h--tshut--lâi ,
Siàn i thuè to̍h tsai-pháinn ,
Kín-tsáu m̄-kánn kah i thâi .
王萊 將軍 門|
芎蕉 回頭
少將 法寶
楊萄 刣頭
Ông-lâi tsiong-kun lâi kàu ,
To̍h kiò king-tsio huê-thâu ,
Sió-tsiòng huat-pó kah i tàu ,
Ka lia̍h Iûnn-thô lâi thâi-thâu .
王萊 粗皮 厚壳
萊心
萊棍 大目 三十六
小目 一百 0八目
Ông-lâi tshoo-phê kah kāu-khak ,
Lâi-sim ê kùn i tsha̍k ,
Lâi-kùn tuā-ba̍k sann-tsa̍p-la̍k ,
Sió-ba̍k tsi̍t-pah khòng-peh-ba̍k .
二人 一困
日落 烏暗昏
風鼓 萊棍
王萊 大愧
Nn̄g-lâng kah i tàu tsi̍t-khùn ,
Thâi kàu ji̍t-lo̍h oo-àm-hun ,
Hong-kóo ê hio̍h sìng lâi-kùn ,
Ông-lâi tuā-khuì lia̍h teh pûn .
兵馬 金峰崎
紅棗 員外 好額
猪羊 數十隻
酒宴
Ping-bé pāi kàu Kim-hong-kiā ,
Âng-tsó guân-guā tsin hó-gia̍h ,
Ti-iûnn kín thâi sòo-tsa̍p-tsiah ,
Suà pâi tsiú-àn hōo in tsia̍h .
季瓜 太子 想無字
師父
桂林 山頂 數千里
緊來 燒香 通知
Kuì-kue thài-tsú siūnn-bô-jī ,
Tshiánn guán su-hū lâi lia̍h i ,
Kuì-lîm suann-tíng sòo-tshing-lí ,
Kín-lâi sio-hiunn kai thong-ti .
荔芝 仙姑 洞內
鼻着 香煙
柑后
法寶 赶來
Nāi-tsi sian-koo tōng-lāi ,
Phīnn-tio̍h hiunn-ian i to̍h tsai ,
Bîng tsai kam-hiō lâng hāi ,
The̍h khí huat-pó kín kuánn--lâi .
隔日 楊萄 出戰
和尚 相連
荔芝 仙姑 看現現
知影 楊萄 半仙
Keh-ji̍t Iûnn-thô tsài tshut-tsiàn ,
Huê-siūnn ê ping pâi sio-liân ,
Nāi-tsi sian-koo khuànn-hiān-hiān ,
Tsai-iánn Iûnn-thô sîng puàn-sian .
和尚 閣再 法寶
風古 直直鵝
仙姑 龍鱗襖
芝壳 粗粗 楊萄
Huê-siūnn koh-tsài tsè huat-pó ,
Hong-kóo ê hio̍h ti̍t-ti̍t-gô ,
Sian-koo thǹg tshut lîng-lân-ó ,
Tsi-khak tshoo-tshoo tòng Iûnn-thô .
太子 看着
即時 收兵
鬪法 無路用

Thài-tsú khuànn-tio̍h tit sìng ,
Tsik-sî to̍h kín tsài siu-ping ,
Kah i tàu-huat bô-lōo-īng ,
Siūnn lia̍h i tsiah ē sîng .
太子 用計 梁草
運來 下在 大路頭
楊萄 看見 大冇豆
搶去 車內 因兜
Thài-tsú īng-kè ūn niû-tsháu ,
Ūn-lâi hē-tī tuā-lōo-thâu ,
Iûnn-thô khuànn-kìnn tuā-phànn-tāu ,
Tshiúnn-khì tshia-lāi kàu in-tau .
返去 即時
半夜 嘴墘
冷水 真飽
土脚
Tńg--khì tsik-sî kiò lâng tshá ,
Tsia̍h kàu puànn-iā kai tshuì-ta ,
Peh khí líng-tsuí lim tsin-pá ,
Sái suah pàng kah kui thôo-kha .
想着 近位 鉄只山
藍拔 大王 交盤
謹來看
流屎 因單
Siūnn-tio̍h kīn-uī thi̍h-tsí-suann ,
Ná-pua̍t tāi-ông ū kau-puânn ,
Kiò lâng tshiánn i kín-lâi-khuànn ,
Kóng khí làu-sái tsí in-tuann .
拔仔 大王
三千 兵馬 相廉
橄欖 軍師 尖尖
鑽地 免驚 凡嫌
Pua̍t-á tāi-ông ping suî tiám ,
Sann-tshing ping-bé kiânn sio-liâm ,
Kann-ná kun-su thâu tsiam-tsiam ,
Tsǹg-tē bián-kiann lâng huān-hiâm
拔仔 大王 寺內
外皮 脫落來
煎茶 看眉

Pua̍t-á tāi-ông kàu sī-lāi ,
Guā-phuê ê khak thǹg--lo̍h--lâi ,
Hōo lín tsuann-tê tsia̍h khuànn-bāi ,
Ē to̍h tsai .
和尚 緊緊 一鼎
一人 三碗
正實
大家 免着驚
Huê-siūnn kín-kín kûn tsi̍t-tiánn ,
Tsi̍t-lâng sann-uánn tsia̍h to̍h kiânn ,
Tsia̍h liáu tsiann-si̍t sià to̍h tiānn ,
Khǹg lín ta̍k-ke bián-tio̍h-kiann .
大王 寶具 拔仔子
打着 無法 通好
恰早 打死
佛手 大仙 力伊
Tāi-ông pó-puè pua̍t-á-tsí ,
Phah--tio̍h bô-huat thang-hó i ,
Khah-tsá ū lâng hoo phah-sí ,
Hu̍t-siú tāi-sian lâi lia̍h-i .
力去 腹肚內
大便 放出來
拔仔 肚內
閣再 發出 拔仔栽
Lia̍h-khì thun ji̍p pak-tóo-lāi ,
Tsiah tuì tāi-piān pàng--tshut--lâi ,
Pua̍t-á ê tsí ji̍p tóo-lāi ,
Koh-tsài huat-tshut pua̍t-á-tsai .
出世 了後 也是
自己 臭名 不知
近來 藍拔 無人
三界壇 無愛
Tshut-sì liáu-āu iā-sī pháinn ,
Tsū-kí tshàu-miâ i m̄-tsai ,
Kūn-lâi Ná-pua̍t bô-lâng pài ,
Sam-kài-tuânn tsîng bô-ài pâi .
大王 鉄子 利害
拔仔 排歸排
王萊 大敗
兵馬 走到 倒頭栽
Tāi-ông thi̍h-tsí tsin lī-hāi ,
Pua̍t-á ê ping pâi-kui-pâi ,
Ông-lâi hōo i phah tuā-pāi ,
Ping-bé tsáu-kàu tò-thâu-tsai .
批杷 皇帝 主意
李仔 夫人
龍眼 仙姑
仙法 二三年
Pî-pê hông-tè tsú-ì ,
Lí-á hu-jîn lâi tsàu i ,
Lîng-gíng sian-koo tōo guá khì ,
Sian-huat ū o̍h nn̄g-sann-nî .
一面 福員鏡
下山 親成
芎蕉 元帥 過定
今年 京城
guá tsi̍t-bīn hok-înn-kiànn ,
Kiò guá hā-san phuè tshin-tsiânn ,
King-tsio guân-suè lâi kè-tiānn ,
Kin-nî tshuā guá ji̍p kiann-siânn .
皇帝 听着 發令
馬齒豆兵 五千
夫人 鷄心等
騎馬 隨時 陣前
Hông-tè thiann--tio̍h to̍h huat-līng ,
Bé-khí-tāu-ping tiám gōo-tshing ,
Hu-jîn tshiú tsip ke-sim-tíng ,
Khiâ-bé suî-sî kàu tīn-tsîng .
大王 妖僧 出陣
拔仔 大王 夫人
五十 回合
大王 閣再 元帥
Tāi-ông iau-tsing kai tshut-tīn ,
Pua̍t-á tāi-ông tsiàn hu-jîn ,
Thâi kàu gōo-tsa̍p huê-ha̍p tsīn ,
Tāi-ông koh-tsái piàn guân-suè .
夫人 提出 福員鏡
照着 鉄子
李仔 夫人 大打併
馬齒豆兵
Hu-jîn the̍h-tshut hok-înn-kiànn ,
Tsiò-tio̍h thi̍h-tsí phah kiânn ,
Lí-á hu-jîn tuā-phah-piànn ,
Bé-khí-tāu-ping suah thâi iânn .
大王 天僧 大家
夫人 內頭
柑后 看見 正人
想着 目滓 双港流
Tāi-ông iau-tsing ta̍k-ke tsáu ,
Hu-jîn thâi ji̍p kàu lāi-thâu ,
Kam-hiō khuànn-kìnn tsìng-lâng kàu ,
Siūnn-tio̍h ba̍k-tsái siang-káng-lâu .
夫人 近前 改勸
心頭 不免
大家 來去
報仇 日止 久長
Hu-jîn kūn-tsîng ka kái-khǹg ,
Kiò i sim-thâu m̄-bián sng ,
Ta̍k-ke sio-tshuā lâi-khì tńg ,
Pò-siû ji̍t-tsí kú-tn̂g .
楊萄 水波山
山脚 一个 清水泉
有路無寺 安盞
自己 心肝
Iûnn-thô tsáu lâi Tsuí-pho-suann ,
Suann-kha tsi̍t-ê Tshing-tsuí-tsuânn ,
Ū-lōo-bô-sī beh àn-tsuánn ?
Khì kah tsū-kí tuî sim-kuann .
門|着 輦霧 道人
赶謹 元因
無影 不尽
嘴爛 直直珍
Tú-tio̍h lián-bū ê tō-jîn ,
Kuánn-kín i sueh guân-in ,
Bô-iánn ê kóng put-tsīn ,
Kóng kah tshuì-nuā ti̍t-ti̍t-tin .
輦霧 煩惱
心肝 不免
毒霧 練好
下山
Lián-bū kiò i bián huân-ló ,
Sim-kuann tsuè m̄-bián tso ,
Guá ê to̍k-bū liān-hó ,
Kah hā-san lâi thit-thô .
八日 了後
二人 山頭
半路 門|着 關刀豆
塊教 兵馬 群頭
Tuà kàu peh-ji̍t liáu-āu ,
Nn̄g-lâng sio-tshuā lo̍h suann-thâu ,
Puànn-lōo tú-tio̍h kuan-to-tāu ,
Teh-kà ping-bé liān kûn-thâu .
輦霧 一聲
楊萄 代志
批杷 拼命
今日 好時 起行
Lián-bū i kiò tsi̍t-siann ,
Iûnn-thô tāi-tsì kóng hoo thiann ,
Lâi kah pî-pê i piànn-miā ,
Kin-ji̍t hó-sî kín khí-kiânn .
關刀 大王 謹性
鴛鴦 豆兵 三千
粮草 兵馬 齊整
過了 三日 起程
Kuan-to tāi-ông iah kín-sìng ,
Uan-iunn tāu-ping tiám sann-tshing ,
Niû-tsháu ping-bé tsīn tsê-tsíng ,
Kè-liáu sann-ji̍t to̍h khí-thîng .
紅棗 代志
紅柿 親女兒
十四 隻塊 講起
招親 合宜
Tshiánn kóng âng-tsó ê tāi-tsì ,
Âng-khī i tshin-lú-jî ,
Tsa̍p-sì tsiah-teh ka kóng-khí ,
tsio-tshin tsiànn ha̍p-gî .
即時 呌人 彩樓
街中 大路頭
十六 日止
樓脚 乱抄抄
Tsik-sî kiò-lâng tah tshái-lâu ,
Tah ke-tiong tuā-lōo-thâu ,
Tsa̍p-la̍k ji̍t-tsí tsi̍t ē kàu ,
Lâu-kha ê lâng luān-tshiau-tshiau .
霜柑 了環 小姐
仝陣 錦車
到位 彩樓
霜柑 捧茶
Sng-kam a-huân tshiánn sió-tsiá ,
Tshiánn i kāng-tīn tsē gím-tshia ,
Kàu-uī peh tshiūnn tshái-lâu khiā ,
Sng-kam phâng-tê hōo i tsia̍h .
霜柑 女婢 講起
小姐 招親 做詩
真才 隻來
無才
Sng-kam lú-pī sing kóng-khí ,
Sió-tsiá tsio-tshin beh tsuè-si ,
Tsin-tsâi ê lâng tsiah-lâi tshì ,
Bô-tsâi ê lâng tshiánn ka .
謝榴 馬薯
即時 做詩
小姐 看了 歡喜
巔倒 做詩 巢撻
Siā-liû ê kiánn mé-tsî ,
Tsik-sî thó pit to̍h tsuè-si ,
Sió-tsiá khuànn-liáu huann-hí ,
Tian-tó tsuè-si tsau-that i .
馬薯 公子 体面
謹走 不敢 延迁
正人 一遍
知影 做去 大啞光
Mé-tsî kong-tsú thé-biān ,
Kín-tsáu m̄-kánn tsài iân-tshiân .
Tsìng-lâng tsiong si khuànn tsi̍t-piàn ,
Tsai-iánn tsò-khí tuā-a-sian .
門|好 孟瓜 公子
双脚 彩樓
四首 禮斗
又閣 人才 緣投
Tú-hó bîng-kue kong-tsú kàu ,
Siang-kha tsi̍t thiàu tshiūnn tshái-lâu ,
Si tsuè sì-siú tuā lè-táu ,
Iū-koh jîn-tsâi tsin iân-tâu .
員外 練武
正實 有影 工夫
出手 石舂曰
一欵 力量 恰大
Guân-guē kiò i tsài liān-bú ,
Tsiann-si̍t ū-iánn kang-hu ,
Tshut-tshiú to̍h giâ tsio̍h-tsing-khū ,
Tsit-khuán li̍k-liōng khah-tuā .
員外 看着 歡喜
紅柿 匹配
卿里
西瓜 左相 子兒
Guân-guē khuànn-tio̍h tsin huann-hí ,
Kín tsiong âng-khī phit-phuè i ,
Suah mn̄g i tshù bóo hiong-lí ,
Si-kue tsó-siòng ê kiánn-jî .
員外 厝內 修整
即時 結彩 點燈
歸千 提出 開用
親戚 朋友 大先
Guân-guē tshù-lāi to̍h siu-tsíng ,
Tsik-sî kat-tshái kah tiám-ting ,
Kui-tshing the̍h-tshut lâi khai-īng ,
Tshin-tsiânn pîng-iú tshiánn tāi-sing .
尫某 出來 天地
父母 二个
入去 秀房
關門 大戰 鐵公鷄
Ang-bóo tshut-lâi pài thinn-tē ,
Suà pài pē-bó i nn̄g-ê ,
Pài liáu ji̍p-khì siù-pâng tsē ,
Kuinn-mn̂g tāi-tsiàn thi̍h-kong-ke .
夫妻 二人 袂呆
次日 因厝
皆再 双人 意愛
滿月
Hu-tshe nn̄g-lâng to bē-bái ,
Tshù-ji̍t thong phue in-tshù tsai ,
Ka-tsài siang-lâng sio ì-ài ,
Muá-gue̍h sio-tshuā ji̍p siânn lâi .
西瓜 左相 歡喜
看着 心婦 合宜
又閣 精神 冷利
做對 做詩
Si-kue tsó-siòng tuā huann-hí ,
Khuànn-tio̍h sin-pū tsin ha̍p-gî ,
Iū-koh tsing-sîn khah lîng-lī ,
ē tsuè-tuì kiam tsuè-si .
一時 歡喜 心內
外口 奴才 報知
外面 一个 道士派
自稱伊 仙山
Tsi̍t-sî huann-hí sim-lāi ,
Guā-kháu lôo-tsâi lâi pò-tsai ,
Guā-bīn tsi̍t-ê tō-sū-phài ,
Tsū-tshingi sian-suann lâi .
西瓜 隨時 出來
大仙 大廳
左相 目周 鏡鏡
請問 山長 乜名
Si-kue suî-sî tshut-lâi tshiánn ,
Tshiánn beh tāi-sian ji̍p tuā-thiann ,
Tsó-siòng ba̍k-tsiu ia̍h kiànn-kiànn ,
Tshiánn-mn̄g san-tióng mi̍h-miâ .
水梨 老祖 名姓
順煞 通知
半路 廣起
楊桃 卜閣 交纏
Tsuí-lâi ló-tsóo miâ-sìnn ,
Sūn-suà to̍h i thong-ti ,
Puànn-lōo thiann lâng ū kóng-khí ,
Iûnn-thô beh-koh lâi kau-tînn .
頂日 山界
一陣 兵馬
講卜 皇城

Tíng-ji̍t guá khì suann-kài ,
Tsi̍t-tīn ping-bé tuì tsia lâi ,
Kóng-beh phah ji̍p hông-siânn lāi ,
Guá tsiah kuánn lâi tsai .
西瓜 听着 知代
老祖
二人 金殿內
批把 皇帝
Si-kue thiann--tio̍h to̍h tsai-tāi ,
Kín tsio ló-tsóo ji̍p tiâu lâi ,
Nn̄g-lâng lâi kàu kim-tiān-lāi ,
Tsàu hōo Pî-pê hông-tè tsai .
皇帝 一時 听見
隨時 赶謹 先峰
大兵 ___.
未來
Hông-tè tsi̍t-sî thiann-kìnn kóng ,
Suî-sî kuánn-kín tiám sian-hong ,
Kín phài tāi-ping kah i . tòng ,
Buē-lâi lán tio̍h sing ti hông .
皇帝 先峰才
卜甲 楊萄 相刣
着射 三箭 紅心
千斤 石獅
Hông-tè beh khó sian-hong-tsâi ,
Beh-kah Iûnn-thô i sio-thâi ,
Tio̍h-siā sann-tsìnn âng-sim lāi ,
Koh giâ tshing-kun ê tsio̍h-sai .
王萊 將軍 步數
三箭
石獅 十步
紅紅
Ông-lâi tsiong-kun pōo-sòo ,
Liân siā sann-tsìnn tio̍h âng-koo ,
Tsio̍h-sai giâ khí kiânn tsa̍p-pōo ,
Âng-âng ê bīn suah huán oo .
孟瓜 公子
王萊 將軍
百步 停止
變色
Bīng-kue kong-tsú tshut lâi ,
Ông-lâi tsiong-kun put kip i ,
Giâ kiânn pah-pōo tsiah thîng-tsí ,
Bīn piàn-sik tsiah ū .
公子 隻做 先峰
王萊 副个
皇帝 把總
出兵 城外 底當
Kong-tsú tsiah-tsuè tsiànn sian-hong ,
Ông-lâi hù--ê khiok hông ,
Hông-tè tsài koh tiám pá-tsóng ,
Tshut-ping siânn-guā khì tí-tòng
出城 門|着 關刀豆
兩兵 平馬 相撞頭
二人 百合
大家 大汗 直直流
Tshut-siânn tú-tio̍h kuan-to-tāu ,
Nn̄g-pîng ping-bé sio-tn̄g-thâu ,
Nn̄g-lâng tsiàn kàu pah-ha̍p āu ,
Ta̍k-ke tuā-kuānn ti̍t-ti̍t-lâu .
關刀 大王 法寶
元形 看無
孟瓜 公子 不好
左肩 忽然 關刀
Kuan-to tāi-ông the̍h huat-pó ,
I ê guân-hîng lâng khuànn-bô ,
Bīng-kue kong-tsú kiò m̄-hó ,
Tsó-king hut-jiân tio̍h kuan-to .
骨底
水梨
梨汁
一時 快活
Thiànn ji̍p kut-té to kuah ,
Tsuí-lâi īng tshiú kín ka lua̍h ,
Suah thòo lâi-tsiap i buah ,
liáu tsi̍t-sî suî khuìnn-ua̍h .
王萊 不知 利害
萊棍
關刀 法寶 一擺
將軍 馬頂
Ông-lâi m̄-tsai i lī-hāi ,
Tshiú gia̍h lâi-kùn kah i thâi ,
Kuan-to huat-pó tsè tsi̍t-pái ,
Tsiong-kun bé-tíng huan lo̍h lâi .
水梨 老祖
梨汁
芎蕉 元帥 受氣
關刀 寶貝 簡隻
Tsuí-lâi ló-tsóo kai khí ,
Tsài thòo lâi-tsiap kín ka i ,
King-tsio guân-suè tuā siū-khì ,
Kuan-to pó-puè kán-tsiah .
元帥 点出 馬齒兵
本身 出戰 陣前
關刀 知影 芎蕉
法寶 大先
Guân-suè tiám-tshut bé-khí-ping ,
Pún-sin tshut-tsiàn kàu tīn-tsîng ,
Kuan-to tsai-iánn King-tsio bíng ,
Kín īng huat-pó tsè tāi-sing .
元帥 法寶
蕉葉 關刀
關刀 大王 返到
門| 輦霧 楊萄
Guân-suè to̍h kín thiu huat-pó ,
Tsio-hio̍h ê sìnn siàn Kuan-to ,
Kuan-to tāi-ông pāi tńg-tò ,
tio̍h Lián-bū kah Iûnn-thô .
輦霧 道人 利害
出手 元帥
連連 三擺
芎蕉 馬頂 拔落來
Lián-bū tō-jîn ia̍h lī-hāi ,
Tshut-tshiú to̍h kah guân-suè thâi ,
Tuā liân-liân thòo sann-pái ,
King-tsio bé-tíng pua̍h-lo̍h-lâi .
老祖 水梨 受氣
陣前 底敵
水梨 金釘
大霧 無半糸
Nóo-tsóo tsuí-lâi tuā siū-khì ,
Thiàu tshut tīn-tsîng té-ti̍k i ,
Tsuí-lâi kim-ting kín tsè khí ,
Tuā-bū pāi kàu bô-puànn-si .
輦霧 敗兵 營內
赶謹 楊萄
水梨 利害
樹梅 仙姑
Lián-bū pāi-ping ji̍p iânn-lāi ,
Kuánn-kín kóng hōo Iûnn-thô tsai ,
Tsuí-lâi ngī tuā lī-hāi ,
Ke tshiánn tshiū-m̂ sian-koo lâi .
輦霧 洞內
仙姑 落來
辨酒 欵代
代志
Lián-bū hûn kàu tōng-lāi ,
To̍h tshiánn sian-koo tshiánn lo̍h-lâi ,
Kiò lâng pān-tsiú ka khuán-tāi ,
Suah tsiong tāi-tsì kóng hoo tsai .
天光 關刀 点兵
鴛鴦豆兵 三千
樹梅 仙姑 陣前
水梨 出來 大先
Thinn-kng Kuan-to kín tiám-ping ,
Uan-iunn-tāu-ping tiám sann-tshing ,
Tshiū-m̂ sian-koo kàu tīn-tsîng ,
Tsuí-lâi tshut-lâi tsiàn tāi-sing .
仙姑 樹梅莿
一領 親象 萬針衣
水梨 老祖
肉內 淋漓
Sian-koo tsè tshut tshiū-m̂-tshì ,
Tsi̍t-niá tshin-tshiūnn bān-tsiam-i ,
Tsuí-lâi ló-tsóo tsáu ,
Tshì ji̍p bah-lāi hueh lîm-lî .
櫻桃 聖母
水梨
水梨
仙姑 追赶 後頭
tit Ing-thô sìng-bó kàu ,
Khuànn tio̍h Tsuí-lâi hueh lâu ,
Kín tsiong Tsuí-lâi ka kiù tsáu ,
Sian-koo tui-kuánn āu-thâu .
櫻桃 桃核子
樹梅 不及
桃子 一粒
半分厘
Ing-thô lōo tshut thô-hu̍t-tsí ,
Tshiū-m̂ ê tshì put-kip i ,
Thô-tsí tsi̍t-lia̍p khah tīng thi̍h ,
Tshì i ji̍p puànn-hun-lî .
仙姑 法寶 無路用
兩平 大家 收兵
到尾 不知 省人
下本 再閣 分明
Sian-koo huat-pó bô-lōo-īng ,
Nn̄g-pîng ta̍k-ke tsiah siu-ping ,
Kàu-bué m̄-tsai siánn-lâng sìng ,
Ē-pún tsài-koh sueh hun-bîng .
停筆 宿困
一支 敷島煙
后日 再閣 下本
也有 闘法 戱文
Tsuá thîng-pit tshiánn hioh-khùn ,
Tshiánn tsia̍h tsit-ki hu-tó-hun ,
Āu-ji̍t tsiah-koh tsiap ē-pún ,
Iā-ū tàu-huat ê hì-bûn .
菓子 闘法 恰好
佛手 大仙 講和
有榮
不免
Kué-tsí tàu-huat iah khah-hó ,
Hu̍t-tsiú tāi-sian lâi kóng-hô ,
Ū-îng guá tio̍h kín lâi tsò ,
Hān lín m̄-bián kiann khuànn .
下本