首頁 >資料庫介紹
目錄

冊名 最新烏貓烏狗歌
編者 台北汪思明著作唱念,廈門林谷聲翻譯記錄
出版社 廈門會文堂
出版年 1932
篇名 三集上本
顯示 的款式:
Lô-má-jī 是
漢字是
大隻 烏貓 烏狗
因為 聘金 無到
烏貓 吊死 因兜
烏狗 大橋頭
Tuā-tsiah oo-niau kap oo-káu ,
In-uī phìng-kim khîng bô-kàu ,
Oo-niau tiàu-sí in-tau ,
Oo-káu khì thiàu tuā-kiô-thâu .
二个 死去 可惜
質款 即贛 實在
死了 乎人 愛笑
乎人 不着
Nn̄g-ê sí-khì tsiânn khó-sioh ,
Tsit-khuán tsiah-gōng si̍t-tsāi tsió ,
Sí-liáu koh hōo-lâng ài-tshiò ,
Hōo-lâng tsīn kai hiâm m̄-tio̍h .
少年 不識
見着 戀愛 熱場
賣曉 代志 再樣
克虧 一對 老爹娘
Siàu-liân ê lâng m̄-pat siūnn ,
Kìnn-tio̍h luân-ài tsiânn lia̍t-tiûnn ,
Buē-hiáu tāi-tsì tio̍h tsái-iūnn ,
Khik-khui tsi̍t-tuì lāu-tia-niû .
烏狗 父母 辦苦
無彩 查埔
野未
放束 父母 行短路
Oo-káu pē-bú tsiok pān-khóo ,
Bô-tshái thiòng sinn tsa-poo ,
Khah bān iá-bē ka tshuā-bóo ,
Pàng-sak pē-bú kiânn-té-lōo .
烏貓 老父 足成
卜哉 當時 不池
無彩 細漢 養飼
自盡
Oo-niau lāu-pē tsiok-tsiânn khì ,
Beh-tsai tong-sî guá m̄-ti̍h ,
Bô-tshái suè-hàn teh iúnn-tshī ,
Tshī tuā tsiah khì tsū-tsīn .
烏貓 因母 不愿
萬分 怨恨 烏狗團
變款
教訓 青番
Oo-niau in-bú tsin m̄-guān ,
Bān-hun uàn-hūn oo-káu-thuân ,
Kap in teh kiânn tsiah piàn-khuán ,
siū kàu-hùn tshinn-huan .
無彩 博博趙
不時 珍冬搖
瞑日 六屎 六尿
短路 不着
Bô-tshái sinn kah pho̍k-pho̍k-tiô ,
Put-sî phō teh tin-tong-iô ,
Mî-li̍t la̍k-sái kah la̍k-liō ,
Koh kiânn té-lōo tsiok m̄-tio̍h .
現時
見着 烏貓 愛池
不哉 那隻 甘愿
玍神 一時
Hiān-sî ê lâng oh kóng khí ,
Kìnn-tio̍h oo-niau tsiânn ài-ti̍h ,
M̄-tsai tó-tsiah kam-guān ,
Lān-sîn beh khí tsuè tsi̍t-sî .
烏貓 烏狗
二隻 平平 上大
質本 三集 烏狗歌
第三烏狗 帝卜
Oo-niau oo-káu í suah ,
Nn̄g-tsiah pînn-pînn siōng-tuā ,
Tsit-pún sann-tsi̍p oo-káu-kua ,
Tuē-sann-oo-káu teh-beh tshuā .
烏貓 烏狗 五對
一平 一隻 克虧
大隻 烏狗 跳落水
大隻 烏貓 吊鬼
Oo-niau oo-káu pún gōo-tuì ,
Tsi̍t-pîng tsi̍t-tsiah khì khik-khui ,
Tuā-tsiah oo-káu thiàu-lo̍h-tsuí ,
Tuā-tsiah oo-niau tsuè tiàu-kuí .
大隻 烏狗 一隻
野閣 四隻
大隻 烏狗 散赤
因為 聘金 無帝
Tuā-tsiah oo-káu tsi̍t-tsiah ,
Iá-koh tshun ū sì-tsiah gia̍h ,
Tuā-tsiah oo-káu khah sàn-tshiah ,
In-uī phìng-kim bô-tè sia .
做人 計智
即着 跳海 自盡
烏貓 那準 甲意
罵免 即謹 一時
Tsuè-lâng khah kè-tì ,
Tsiah-tio̍h thiàu-hái tsū-tsīn ,
Oo-niau nā-tsún tsin kah-ì ,
Mā-bián tsiah-kín tsuè tsi̍t-sî .
大隻 死去 清楚
第二 烏狗哥
第二 烏狗
現時
Tuā-tsiah sí--khì í tshing-tshó ,
Tann kóng tuē-lī oo-káu-ko ,
Tuē-lī oo-káu lâng ,
Hiān-sî tshoo beh o̍h thit-thô .
第二 烏狗 活動
代先 通知 眾人
心理 一人 一項
大隻 第二 相同
Tuē-lī oo-káu beh ua̍h-tāng ,
Tāi-sing thong-ti lín tsiòng-lâng ,
Sim-lí tsi̍t-lâng siūnn tsi̍t-hāng ,
Tuā-tsiah tuē-lī sann-kâng .
大隻 郎總
質滿 二隻 第二
平平 兄弟
堯疑
Tuā-tsiah niau káu lóng-tsóng ,
Tsit-muá nn̄g-tsiah pînn tuē-lī ,
In pînn-pînn bîng hiann-tī ,
lín seh ē giâu-gî .
第二 烏狗 帝卜
大隻 烏狗 不通
做事 實在 罔黨
一身 沉亡
Tuē-lī oo-káu teh-beh kóng ,
Tuā-tsiah oo-káu tsiânn put-thong ,
Tsuè-sū si̍t-tsāi tsin bóng-tóng ,
Khui i tsi̍t-sin khì tîm-bông .
世間 上戇 大烏狗
甘愿 大橋頭
門下好 烏貓 吊豆
二个 門下門下 平平
Sè-kan siōng-gōng tuā-oo-káu ,
Kam-guān khì thiàu tuā-kiô-thâu ,
Tú-hó oo-niau khì tiàu-tāu ,
Nn̄g-ê tú-tú pînn-pînn gâu .
做人 無惜命
一條 短路 甘愿
為着 戀愛 事件
總無 乎人 傳名
Tsuè-lâng kah tsiah bô-sioh-miā ,
Tsi̍t-tiâu té-lōo kám-guān kiânn ,
Uī-tio̍h luân-ài ê sū-kiānn ,
Tsóng-bô hōo-lâng thuân-miâ .
烏狗伴
心肝

通知 第二 烏貓官
I kap gún oo-káu-phuānn ,
Guá kap i kâng sim-kuann ,
Tann guá tio̍h kín ka tshē khuànn ,
Thong-ti tuē-lī oo-niau-kuann .
第二 烏貓 門下帝
烏狗 簡會 埶場
放束 父母 再樣
無想 一對 老爹娘
Tuē-lī oo-niau tú-teh siūnn ,
Oo-káu kán-ē tsiah lia̍t-tiûnn ,
Pàng-sak pē-bú beh tsái-iūnn ,
Bô-siūnn tsi̍t-tuì lāu-tia-niû .
做人 父母
一身軀
那無 一身 那有
不孝 豬狗牛
Tsuè-lâng lán tio̍h siūnn pē-bú ,
I sinn lán tsi̍t-sin-khu ,
Nā-bô tsi̍t-sin khuànn nà-ū ,
Put-hàu ê lâng tu-káu-gû .
大隻 烏貓 不孝
吊死 因兜
無想 父母 即年
總無 加記 做頭
Tuā-tsiah oo-niau tsin put-hàu ,
Koh lâi tiàu-sí khǹg in-tau ,
Bô-siūnn pē-bú tsiah--nî lāu ,
Tsóng-bô ka-kī kiânn tsuè-thâu .
做人 是大
別日 不即 快活
父母 放外外
艸索 到尾 陣頭
Tsuè-lâng lán tio̍h siūnn sī-tuā ,
Pa̍t-li̍t m̄-tsiah ē khuìnn-ua̍h ,
Ū ê pē-bú pàng-guā-guā ,
Tsháu-soh kàu-bé tīn-thâu thua .
第二 烏貓 主張
加記 心內 思量
烏狗 再樣
心肝 再樣
Tuē-lī oo-niau ū tsú-tiunn ,
Ka-kī sim-lāi teh su-niû ,
Beh tshì oo-káu tsái-iūnn ,
Khuànn i sim-kuann tsái-iūnn siūnn .
第二 烏貓 影戲館
烏狗團

頭腦 外權
Tuē-lī oo-niau iánn-hì-kuán ,
Beh khì tshē in oo-káu-thuân ,
Tshì khuànn i siūnn siânn beh khuán ,
Khuànn i thâu-náu ū guā-kaûn .
烏貓 質暗 六點半
趕謹 走去 折單
金金 四繪看
影戲 門下門下 帝卜
Oo-niau tsit-àm la̍k-tiám-puànn ,
Kuánn-kín beh tsáu-khì thiah-tuann ,
Tsē teh kim-kim sì-kuè-khuànn ,
Iánn-hì tú-tú teh-beh puann .
實在 無卜 影戲
第二 烏狗
閣來 尋無 該死
治冬時
Si̍t-tsāi bô-beh khuànn iánn-hì ,
Beh tshē tuē-lī oo-káu i ,
Koh-lâi tshē-bô tsin kai-sí ,
Tann beh tán kàu tī-tang-sî .
烏貓 僥倖
看戲 一點鐘
目周 樓尾頂
烏狗 倒手平
Oo-niau tán kiò hiau-hīng ,
Khàunn-hì khàunn ū tsi̍t-tiám-tsing ,
Ba̍k-tsiu iánn lâu-bé-ting ,
Oo-káu tsē tò-tshiú-pîng .
烏貓 目尾
烏狗 看着 烏貓官
烏狗 烏貓伴
烏貓 心肝
Oo-niau ba̍k-be i khuànn ,
Oo-káu khuànn-tio̍h oo-niau-kuann ,
Oo-káu lâi tshē oo-niau-phuānn ,
Oo-niau i siūnn sim-kuann .
烏貓 見着 烏狗
目尾
烏狗 行做陣
有話
Oo-niau kìnn-tio̍h oo-káu bīn ,
Tio̍h īng ba̍k-bé i gîn ,
Oo-káu lán tann kiânn-tsuè-tīn ,
Ū-uē kóng khah tsin .
本是 老交陪
實話
誤會
受氣 真衰
guá pún-sī lāu-kau-puê ,
Guá kap seh si̍t-uē ,
kóng kiann gōo-huē ,
Hōo siū-khì tsin-sue .
烏貓 烏狗官
代志 却是 無按盞
即久 不識
心肝
Oo-niau tsiah kiò oo-káu-kuann ,
Tāi-tsì khiok-sī bô-àn-tsuánn ,
Tsiah-kú m̄-pat khuànn ,
Kiann teh siūnn sim-kuann .
二人 即哖
閣再 交陪 永是
一層 代志
大隻 烏狗哥
guá nn̄g-lâng tsiah--nî ,
Koh-tsài kau-puê íng-sī ,
Tsi̍t-tsân tāi-tsì ,
Gún tuā-tsiah oo-káu-ko .
帝卜
一隻 烏貓王
二个 足成
質款 不通
Guá teh-beh kóng ,
Gún tsi̍t-tsiah oo-niua-ông ,
Khuànn in nn̄g-ê tsiok-tsiânn gōng ,
Tsit-khuán lâi tsin put-thong .
二人 來去
莫應 插插如
乎人 批評 名譽
代志 要求
Lán tann nn̄g-ê tio̍h lâi-khù ,
Bo̍h-ìng tiàm tsia tsha̍p-tsha̍p-lû ,
Hōo-lâng phue-phîng phái bîng-gū ,
Guá ū tāi-tsì iau-kiû .
烏貓 行出 戲館
烏狗 省人兜
店店
來去 公園 車頭
Oo-niau kiânn-tshut hì-kuán kháu ,
Oo-káu mn̄g beh siánn-lâng-tau ,
Tiām-tiām kap guá kiânn tio̍h kàu ,
Lâi-khì kong-hn̂g tshia-thâu .
車頭 嗄嗄叫
廣話 聽了 巢着
公園
來去 草埔 樹葉
Tshia-thâu lâng tsuē hē-hē-kiò ,
Kóng-uē thiánn-liáu buē tsâu-tio̍h ,
Kong-hn̂g khah khuah lâng khah tsió ,
Lâi-khì tsháu-poo tsē tshiū-hio̍h .
放尿
不通 箱謹 慢慢搖
會得
那無
sing kiânn guá pàng-liō ,
M̄-thang siunn-kín bān-bān-iô ,
Guá tsip ē-tit tio̍h ,
Nā-bô gún tsiah kiò .
二个 來到 公園
大烏狗 問題
真最
攻擊 即有
Nn̄g-ê lâi-kàu kong-hn̂g tué ,
Kóng tuā-oo-káu ê būn-tuê ,
I khì khuànn lâng tsin-tsuē ,
Koh hōng kong-ki̍k tsiah-ū sue .
第二 烏貓
二人 埶場
父母 反對 再樣
烏狗 主張
Tuē-lī oo-niau kóng suà siūnn ,
guá nn̄g-lâng tsiah lia̍t-tiûnn ,
Pē-bú huán-tuì beh tsái-iūnn ,
Oo-káu lán tann tio̍h tsú-tiunn .
不哉 按盞
大家 不通 心肝
父母 做伴
因單
M̄-tsai ū siūnn àn-tsuánn ,
Tāi-ke m̄-thang hiau sim-kuann ,
Pē-bú lán tsuè-phuānn ,
guá beh siūnn siánn in-tuann .
烏狗 聽着
做事
父母 主婚 上要謹
不通 父母
Oo-káu thiann-tio̍h tuì tshuì ìn ,
Tsuè-sū lán tio̍h siūnn khah tsin ,
Pē-bú tsú-hun siōng-iàu-kín ,
M̄-thang beh khuànn pē-bú khin .
烏貓 假意 烏狗
親事 欠彩 合頭

恁个 親成兜
Oo-niau ké-ì tsio oo-káu ,
Tshin-sū kiám-tshái buē ha̍h-thâu ,
guá lán lâi sann tshuā tsáu ,
Tsáu lâi lín-ê tshin-tsiânn-tau .
烏狗 聽着 不通
質款 不孝 是大人

恁厝 父母 尋無空
Oo-káu thiann-tio̍h kóng m̄-thang ,
Tsit-khuán put-hàu sī-tuā-lâng ,
lâi hōo guá tshuā khì tshàng ,
Lín-tshù pē-bú tshē-bô-khang .
烏貓 無要謹
生成 大漢 配親
做陣
父母 那不 可憐
Oo-niau ìn kóng bô-iàu-kín ,
Sinn-sîng tuā-hàn tio̍h phuè-tshin ,
Guá tsin ài kah tsuè-tīn ,
Pē-bú nā-m̄ tio̍h khónn-lîn .
烏貓 煩腦

的落 食飯 注好好
得売 烏狗哥
Oo-niáu tsiânn huân-ló ,
Tsóng bián kiann kánn ē ,
Tī-lo̍h tsia̍h-pn̄g tsù-hó-hó ,
Tik-khak tio̍h guá oo-káu-ko .
烏貓 假意 大聲
夭壽 短命 奸雄
恁个 父母 致重
汝我 參詳
Oo-niau ké-ì tuā-siann lióng ,
Iáu-siū té-miā tsiah kan-hiông ,
Lín-ê pē-bú tsiah tì-tiōng ,
Lí-guá tann tsiah oh tsham-siông .
烏狗 烏貓
查某 不如
父母 主婚 名譽
無彩 讀書
Oo-káu tsiah kiò oo-niau ,
tse tsa-bóo siōng put-lû ,
Pē-bú tsu-hun bîng-gū ,
Bô-tshái hōo ū tha̍k-tsu .
烏貓 聽着 烏狗
帝恰
短命 想卜
會死 恁兜
Oo-niau thiann-tio̍h oo-káu ,
guá teh-khah gâu ,
Té-miā teh siūnn-beh tsáu ,
Ē-sí too tsip kàu lín-tau .

親事 是大
代志 干續 費氣
不如 平平
Tsio lâi tsáu ì ,
Tshin-sū tio̍h mn̄g sī-tuā i ,
Tāi-tsì kan-sio̍k huì-khì ,
Put-lû lán lâi pînn-pînn .
絕交
不免 治帝 有孝
干續 吊豆
大橋頭
beh kap guá tsua̍t-kau ,
M̄-bián tī-teh iú-hàu ,
Kan-sio̍k guá beh tiàu-tāu ,
tio̍h khì thiàu tuā-kiô-thâu .
那無 好空
別人
正實 飯桶
別人 做尪
Nā-bô pàng teh hó-khang ,
Guá thang khì kau pa̍t-lâng ,
Tsiànn-si̍t gáu kah tsiah pn̄g-tháng ,
Lâu hōo pa̍t-lâng thang tsuè-ang .
干續 恰肴
不通 食鬮

平平 相偸
Kan-sio̍k teh khah-gâu ,
M̄-thang siūnn beh sann tsia̍h-khau ,
Guá beh pàng tsáu ,
Pînn-pînn lâi bián sann-thau .
烏狗 烏貓
不着
質款 實在
好意 相招
Oo-káu kín oo-niau kiò ,
kóng ê kài m̄-tio̍h ,
Tshiūnn tsit-khuán si̍t-tsāi tsió ,
Beh hó-ì lâi sann-tsio .
不京 愛笑
大橋
注死
那無 注死
tsiah m̄-kiann lâng ài-tshiò ,
Kánn beh tsio guá thiàu tuā-kiô ,
Guá tsù-sí bián kiò ,
Nā-bô tsù-sí bián tsio .
烏狗 短命 漏屎症
奸雄 大先
相好 無路用
大隻 烏狗 有情
Oo-káu té-miā làu-sái-tsìng ,
Hōo kan-hiông hiau tāi-sing ,
Kap siong-hó bô-lōo-īng ,
Tuā-tsiah oo-káu khah ū-tsîng .
第二 烏狗 大聲
不比 大狗王

亅冫
Tuē-lī oo-káu tuā-siann kóng ,
Guá put-pí tuā-káu-ông ,
I gōng gáu i gōng ,
Khui i khì phah phīn-phông .
烏狗 臭短命

恰早 知影

Oo-káu tse tshàu-té-miā ,
Thiann teh kóng kuí kiann ,
Khah-tsá hōo guá tsai-iánn ,
Bián kiann kap phah tn̂g kiânn .
不行
父母 主婚 合該
亂亂 做呆
含慢
Tann m̄-kâinn lán thài ,
Pē-bú tsú-hun tsiah ha̍p-kai ,
Kiò guá luān-luān khì tsuè-phái ,
Guá khah han-bān tsuè buē lâi .
烏貓 聽着
烏狗 英暗 即哖
公園 格氣
哥哥縳
Oo-niau thiann-tio̍h tio̍h ìn i ,
Oo-káu ing-àm tsiah--nî ,
Kap guá kong-hn̂g teh kik-khì ,
Lâi suah bián teh ko-ko-tînn .
烏狗 烏貓官
瞑尾 即哖
八點 十點半
寒着 因單
Oo-káu tsiah kiò oo-niau-kuann ,
Mî-bé hong thàu tsiah--nî kuânn ,
Pueh-tiám tsē kàu tsa̍p-tiám-puànn ,
Kín tńg kuânn--tio̍h in-tuann .
烏狗 廣話
那不 交陪
奸雄
不死 帶衰
Oo-káu bián gâu kóng-uē ,
Nā-m̄ lán tsiah thài kau-puê ,
ē kan-hiông guá ē lué ,
Hōo m̄-sí too tài-sue .
烏貓 查某
英暗 廣話 糊塗
行短路
無帝 查埔
Oo-niau tsit gōng tsa-bóo ,
Ing-àm kóng-uē tsiah hôo-tôo ,
beh tsio guá kiânn-té-lōo ,
Guá too bô-teh gōng tsa-poo .
烏貓 聽着 烏狗
大隻 恰肴
質擺 想無到
得売 橋頭
Oo-niau thiann-tio̍h kiò oo-káu ,
tuā-tsiah ū khah-gâu ,
Tsit-pái siūnn-bô-àu ,
Tik-khak tio̍h thiàu kiô-thâu .
城乜款
頭腦 外權
去死 不愿
即最
Guá beh tshì siânn-mi̍h-khuán ,
Khuànn thâu-náu ū guā-kuân ,
Tsio khì-sí m̄-guān ,
Tsiah ū tsio tsiah-tsuē huan .
烏狗 實在
相好 意愛
阮厝 父母 普普哉
返去 媒人
Oo-káu thiann guá kóng si̍t-tsāi ,
guá siong-hó sann ì-ài ,
Gún-tshù pē-bú phóo-phóo-tsai ,
Tńg--khì kín kiò hm̂-lâng lâi .
阮母
求親 拍算
恁厝 父母 不肯
央托 朋友 求情
Gún-bú i beh tsiông kiánn līng ,
Kiû-tshin phah-sǹg pau ē sîng ,
Lín-tshù pē-bú m̄-khíng ,
Iang-thok pîng-iú ka kiû-tsîng .
烏狗 拍算
親成 會成 大門
頂日 二嬸
街帝 田庄
Oo-káu tann kín phah-sǹg ,
Tshin-tsiânn ē-sîng khah tuā-bn̂g ,
Tíng-li̍t lī-tsím guá mn̄g ,
Beh kue-tué tshân-tsng ?
是大 主意
子兒
親成 代志
舉在 父母 是大
Guá ìn sī-tuā i tsú-ì ,
Guá too i ê kiánn-lî ,
kóng tshin-tsiânn ê tāi-tsì ,
Kù-tsāi pē-bú sī-tuā i .
質滿 媒人
閣是 大富翁
阮兜 戇戇戇
財產 大家 相當
Tsit-muá hm̂-lâng khì kóng ,
lín koh-sī tuā-hù-ong ,
Gún-tau thiòng kah gōng-gōng-gōng ,
Tsâi-sán tāi-ke ū siong-tong .
恁父 帝做 會社長
織布 工場
金礦 一空 百外兩
野閣 騎棧 南洋
Lín-pē teh-tsuè huē-siā-tiúnn ,
Koh khui tsit-pòo ê kang-tiûnn ,
Kim-khòng tsi̍t-khang pah-guā-niú ,
Iá-koh khiā-tsàn lâm-iûnn .
無某
也屎 欣喜 田租
媒人
親成 定歸 對都
Tsiah bián kainn tshuā-bô-bóo ,
Ā-sái Huann-hí ū tshân-tsoo ,
Hm̂-lâng kóng ū lōo ,
Tshin-tsiânn tīng-kui ē tuì-too .
漏屎症 不免
定歸 做某
趕謹 想步
聘金 外最
Làu-sái-tsìng m̄-bián khóo ,
Tīng-kui beh hōo tsuè-bóo ,
tann kuánn-kín khì siūnn-pōo ,
Phìng-kim bián guā-tsuē khoo .
會屎
阮厝 不哉
見少代
加記 討某 不合該
Thiann teh kóng pau ē-sái ,
Gún-tshù beh m̄-tsai ,
Guá beh kóng kiàn-siàu-tāi ,
Ka-kī thó-bóo put-ha̍p-kai .
烏貓 聽着 烏狗
那有 親成 恁兜
倒罩
加記 踏話頭
Oo-niau thiann-tio̍h ìn oo-káu ,
Nā-ū tshin-tsiânn lâi lín-tau ,
tsiah iōng ka tò-tàu ,
Ka-kī tsiah ta̍h-uē-thâu .
烏狗 聽着 帶帝
荷老 烏貓 計謀
即哖 實在
逐項 巢着
Oo-káu thiann-tio̍h tuà-teh tshiò ,
O-ló oo-niau kè-biô ,
Tsiah--nî gâu siūnn si̍t-tsāi tsió ,
Ta̍k-hāng siūnn kah tsin tsâu-tio̍h .
烏貓 返來
手錶 一點 十分
無外久 時俊
警察 公園
Oo-niau tann kín tńg-lâi khùn ,
Tshiú-pió tsi̍t-tiám tsa̍p-hun ,
Koh bô-guā-kú ê sî-tsūn ,
Kíng-tshat ē lâi kong-hn̂g sûn .
烏貓 烏狗 返倒
手車
那無 也好
沿路 廣話
Oo-niau oo-káu tio̍h tńg-tò ,
Beh tsē tshiú-tshia koh tsē ,
Nā-bô lâi kâinn too iā-hó ,
Iân-lōo kóng-uē thit-thô .
烏貓 因厝 大先
叫門 入去 因兜
停腳 閣帝 烏狗
心頭
Oo-niau in-tshù tāi-sing kàu ,
Kiò-bn̂g beh li̍p-khì in-tau ,
Thîng-kha koh-teh kiò oo-káu ,
Sóo kóng ê sim-thâu .
烏狗
心肝 親像 銅羅
拜託 煩腦

Oo-káu tshuì teh ìn i ,
Sim-kuann tshin-tshiūnn phah tâng-lô ,
Pài-thok ū lâng bián huân-ló ,
Siūnn lâi siūnn khì too siūnn .
上下本 三集下本