首頁 >資料庫介紹
目錄

冊名 最新烏貓烏狗歌
編者 台北汪思明著作唱念,廈門林谷聲翻譯記錄
出版社 廈門會文堂
出版年 1932
篇名 上下本
顯示 的款式:
Lô-má-jī 是
漢字是
大家 靜靜
台北 汪思明
番地 門牌
相探 即哉
Tāi-ke beh thiann tio̍h tsīng-tsīng ,
Guá tâi-pak ong-sir-bîng ,
Huan-tē bn̂g-pâi guá ū tìng ,
Beh khìr sann-thàm tsiah-tsai king .
兄弟
質站 烏狗歌
一隻 烏貓 飼大
烏狗 歸大拖
Hiann-tī berh thiann khiā i ,
Tsit-tsiām tio̍h oo-káu-kua ,
Tsi̍t-tsiah oo-niau tshī-tuā ,
Oo-káu tio̍h kui-tuā-thua .
現時 烏狗
店治 公園 火車頭
頭毛 耳仔後
身份 沿投
Hiān-sî lâng teh kóng oo-káu ,
Tiàm-tī kong-hn̂g hé-tshia-thâu ,
Thâu-bn̂g lâu kàu hīnn-á-āu ,
Sin-hūn kik kah tsiânn ian-tâu .
咱人 烏狗派
行路 得売 無大才
不管 生份 熟壻
起腳動手 濫滲來
Lán-lâng hōo kóng oo-káu-phài ,
Kiânn-lōo tit-khak bô-tāi-tsâi ,
M̄-kuán tshinn-hūn si̍k-sāi ,
Khí-kha-tāng-tshiú lām-sám-lâi .
斯文 大斷
烏狗團
斯文 斯文款
不通 濫滲 青番
Su-bûn ê lâng tāi-tuān ,
Ē hông kóng oo-káu-thuân ,
Su-bûn lán tio̍h su-bûn-khuán ,
M̄-thang lām-sám tshinn-huan .
烏狗 出門 歸羣
日本 嘴琴 沿路
質款 身份
親像 富翁人 子孫
Oo-káu tshut-bn̂g tsio kui-kûn ,
Ji̍t-pún tshuì-khîm iân-lōo pûn ,
Kik kah tsit-khuán ê sin-hūn ,
Tshin-tshiūnn hù-ong-lâng kiánn-sun .
那是 烏狗 聽好
穿 衫褲 相瞞
烏狗 串招 烏狗伴
出門 行路 相麾
Nā-sī oo-káu thìng-hó khuànn ,
Tshīng ê sann-khòo bián sann-muâ ,
Oo-káu tshuàn-tsio oo-káu-phuānn ,
Tshut-bn̂g kiânn-lōo kik sann-mua .
烏狗 串念 西洋曲
行路 重倍 超粟
烏狗 身份 爻格
見着 烏貓 快熟
Oo-káu tshuàn-liām se-iûnn-khik ,
Kiânn-lōo tīng-pē khah tshiau-tshi̍k ,
Oo-káu sin-hūn tsiânn gâu-kik ,
Kìnn-tio̍h oo-niau tsiânn khuài-si̍k
烏狗 烏狗辟
見着 烏貓
鬼落隻
含慢 無額
Oo-káu pún ū oo-káu-phiah ,
Kìnn-tio̍h oo-niau ài khì lia̍h ,
Ū ê lia̍h tio̍h kuí-lo̍h-tsiah ,
Ū ê hâm-bān lia̍h bô-gia̍h .
近來 烏狗 廣不了
見着 烏貓 帝朝朝
大路 賣見少
石頭 衰消
Kūn-lâi oo-káu kóng-buē-liáu ,
Kìnn-tio̍h oo-niau tè-tiâu-tiâu ,
Tuā-lōo i too buē-kiàn-siàu ,
Hōng kòng tsio̍h-thâu kài sue-siâu .
烏狗 烏狗黨
大隻 小隻 亂亂崇
厝邊頭尾 永愛
大隻 算是 烏狗王
Oo-káu pún ū oo-káu-tóng ,
Tuā-tsiah suè-tsiah luān-luān-tsông ,
Tshù-pinn-thâu-bé íng-ài kóng ,
Tuā-tsiah sǹg-sī oo-káu-ông .
烏狗 五隻 相當
相招 來去 新公園
烏貓 倒返
下坊 天光
Oo-káu gōo-tsiah kiânn siong-tong ,
Sann-tsio lâi-khì sin-kong-hn̂g ,
Beh tsiong oo-niau lia̍h tò-tńg ,
Ē-hng thit-thô kàu thinn-kng .
歸陣 來到 公園內
烏貓 無來
來去 車頭 看埋
時間 哉哉
Kui-tīn lâi-kàu kong-hn̂g-lāi ,
Tsi̍t khuànn oo-niau kán bô-lâi ,
Lâi-khì tshai-thâu ka khuànn-bāi ,
Sî-kan ū iok too tsai-tsai .
時間 大家 約好好
來到 車頭 尋無
別隻 烏狗
所在 治駝
Sî-kan tāi-ke iok-hó-hó ,
Lâi-kàu tshia-thâu koh tshē-bô ,
Pa̍t-tsiah oo-káu kàn kah tshoh ,
Sóo-tsāi khuànn iok tī-tó .

車頭 公園
下坊 食飯
質俊 出門
Guá ū kiò lâng ka thau mn̄g ,
Kóng tshia-thâu kah kong-hn̂g ,
E-hn̄g khah àm tsiah tsia̍h-pn̄g ,
Tshiân kàu tsit-tsūn buē tshut-bn̂g .
無影
空行
烏貓 呆命
後擺 不聽
kóng ê siōng bô-iánn ,
Tsiah kuânn phiàn guá lâi khang-kiânn ,
Lia̍h oo-niau tsiânn phái-miā ,
Āu-pái kóng guá m̄-thiann .
呆世

平仔 性帝
車頭 冤家
tann guá tsiânn phái-sè ,
Kám ū siánn ê thang guá the̍h ,
Guá pînn-á phái sìng-tē ,
Tuā tshia-thâu suah uan-ke .
烏狗 治帝 烏狗
呆嘴 敢有
不通 呆嘴斗
大家 做火 廣交
Oo-káu tī-teh khǹg oo-káu ,
tann phái-tshuì kám-ū gâu ,
Lán too m̄-thang phái-tshuì-táu ,
Tāi-ke tsuè-hé tio̍h khóng-kau .
不通

質位 火車頭
嗎嗎哮
M̄-thang beh lâi kâu kâu ,
lâi teh káu káu ,
Tuà tsit-uī hé-tshia-thâu ,
lâi kah mà-mà-háu .
烏狗 車頭 一困
無年樣 新聞
一看 時俊
門下門下 七點八十分
Oo-káu tshia-thâu tán tsi̍t-khùn ,
Bô-nî-iūnn teh khuànn sin-bûn ,
Tsi̍t-khuànn tann too sî-tsūn ,
Tú-tú tshit-tiám-pueh-tsa̍p-hun .
時間
烏狗 戇猴
拖車 戇戇 等候
車頭
Sî-kan tann too liáu āu ,
Lán tsiah oo-káu tsiânn gōng-kâu ,
Thua-tshia gōng-gōng teh tán-hāu ,
Lâng tshiànn lán kòo tshia-thâu .
烏狗 起行 喘大氣
烏貓 克虧
烏貓
行路 腳酸
Oo-káu khí-kiânn tshuán-tuā-khuì ,
Lia̍h oo-niau tsiânn khik-khui ,
Lán too siūnn tio̍h oo-niau suí ,
Kiânn-lōo kha-sng īng tshiú tuî .
烏貓 因厝 不哉影
穿衫 霞裙 起行
父母 物件
實在 烏狗兄
Oo-niau in-tshù m̄-tsai-iánn ,
Tshīng-sann hâ-kûn beh khí-kiânn ,
Phiàn in pē-bú bué bn̍gh-kiānn ,
Si̍t-tsāi beh tshē oo-káu-hiann .
遂時
烏貓 烏狗兄

不行 盡力
Kóng leh suî-sî tsuè i kiânn ,
Oo-niau beh tshē oo-káu-hiann ,
Kiann i tán ē háu thiànn ,
M̄-kiânn iōng tsáu tsīn-la̍t piànn .
厝帝 二个 是大人
婆祖母 罪掛
不着空
四繪 烏狗
Tshù-té nn̄g-ê sī-tuā-lâng ,
Pô-tsé-bú tsē-kuà tāng ,
guá phō khì m̄-tio̍h-khang ,
Sì-kuè beh tshē oo-káu ang .
烏貓 頂日 散步
一陣 烏狗 大柯
烏貓 查某
歸晡
Oo-naiu tíng-li̍t khì sàn-pōo ,
Tsi̍t-tīn oo-káu tsiânn tuā-khoo ,
Khuànn guá oo-niau ê tsa-bóo ,
I koh guá kui-poo .
派頭 成初
有影 搖櫓
完全 無禮 無數
烏貓 樓梯 想步
Khuànn i phài-thâu tsiânn-tshoo ,
Ū-iánn thóo koh kah iô-lóo ,
Uân-tsuân bô-lé kah bô-sòo ,
Oo-niau lâu-thui teh siūnn-pōo .
烏貓 四个
七姊 八妹
上呆 上猴 上柴把
郎是
Oo-niau koh khì tsio sì-ê ,
Tsio in tshit-tsí kah pueh-bē ,
Siōng-phái siōng-kâu siōng-tshâ-pê ,
Beh khì lóng-sī i ê .
烏貓 烏狗
拖車 磕頭
拖車 鐘仔 珍冬哮
烏貓 拔落 車路交
Oo-niau beh khì tshē oo-káu ,
Khí kap thua-tshia sann kha̍p-thâu ,
Thua-tshia tsing-á tin-tang-háu ,
Oo-niau pua̍h-lo̍h tshia-lōo-kau .
夭壽 拖車 漏屎症
相爭
拔倒 僥倖
不着平
Iau-siū thua-tshia làu-sái-tsìng ,
Thua lâi kap lâng kiânn sann-tsing ,
Hāi gáu pua̍h-tó tsiânn hiau-hīng ,
too tshua khì m̄-tio̍h-pîng .
烏貓 烏狗
磕頭
呵達嫣口
頭北掃
Oo-niau beh tshē oo-káu ,
Tsáu lâi kap guá sann kha̍p-thâu ,
Khì kòng tio̍h a-ta̍t-ian-kháu ,
guá thâu-pak-sàu .
隻謹 恁厝 押送
都是 頭北人
拔倒 罪掛
一大空
Tsiah-kín lín-tshù teh ah-sàng ,
tse too-sī thâu-pak-lâng ,
Hāi guá pua̍h-tó tsē-kuà tāng ,
Kha phīnn liâm kòng tsi̍t-tuā-khang .
腳骨交仔 撬斷
歸陣 烏貓
賣行 倒返
烏貓 新公園
Kha-kut-kau-á hiám kiāu-tn̄g ,
Kui-tīn oo-niau lâi ka kng ,
Buē-kiânn beh ka kng tò-tńg ,
Oo-niau seh beh Sin-kong-hn̂g .
五隻 烏狗 倒返
門下門下 來到 北門
烏貓 相當
腳骨 賣酸
Gōo-tsiah oo-káu kiânn tò-tńg ,
Tú-tú kiânn lâi-kàu Pak-bn̂g ,
Khì kap oo-niau kiânn sio-tn̄g ,
Thiòng kah kha-kut suah buē-sng .
烏狗 烏貓
行路 礙葉
查某 不京 愛笑
親像 擺腳
Oo-káu tio̍h oo-niau kiò ,
kán kiânn-lōo tsiah gāi-gio̍h ,
Tsa-bóo m̄-kiann lâng ài-tshiò ,
Tshin-tshiūnn pái-kha kiânn teh .
拖車 拔倒
郎是 烏狗哥
時間 好好
車頭 尋無
Thua-tshia gáu kòng pua̍h-tó ,
Lóng-sī oo-káu-ko ,
Sî-kan iok hó-hó ,
Kiann tshia-thâu khì tshē-bô .
質陣 烏狗 門下 五隻
烏貓 二雙 一腳
有个 磅壁
一人 門下好 一个
Tsit-tīn oo-káu gōo-tsiah ,
Oo-niau nn̄g-sang koh tsi̍t-kha ,
Ū-ê tsiah bián teh pōng-piah ,
Tsi̍t-lâng tú-hó tsi̍t-ê gia̍h .
烏貓 霞裙 穿 短褲
烏狗 穿褲 拖塗
城內 散步
公園 草仔埔
Oo-niau hâ-kûn tshīng té-khòo ,
Oo-káu tshīng-khòo kik thua-thôo ,
Tshuā khì siânn-lāi teh sàn-pōo ,
Kong-hn̂g khì tsē tsháu-á-poo .
乎人 石頭古
到時 大家
下坊 罔度
都也 無須 總舖
hōo-lâng hám tsio̍h-thâu-kóo ,
Kàu-sî tāi-ke bīn tio̍h oo ,
Ē-hng tiàm tsia tshiánn bóng-tōo ,
Too-iā bô-su khùn tsóng-phòo .
歸陣 來到 公園
內面 電火
欣喜 下坊 通好
一冥 二冥
Kui-tīn kiânn lâi-kàu kong-hn̂g ,
Lāi-bīn tiān-hé tiám tsiânn kng ,
Huann-hí ē-hng thang-hó sńg ,
Tsi̍t-mî nn̄g-mî tn̂g .
青慘
椅寮 凍露 即年
樹腳
草埔 蚋滲
Lán ài thit-thô tsin tshinn-tshám ,
Í-liâu tàng-lōo tsiah--nî tâm ,
Lâi khì tshiū-kha khiok khah àm ,
Tsē tsháu-poo buē la-sâm .
烏貓 烏狗 大會
今冥 交陪
親成 代志 那卜

Oo-niau oo-káu teh tāi-huē ,
Kin-mî kap tshoo kau-puê ,
Tsin-tsiânn tāi-tsì nā-beh tsuè ,
Hōo hiau khì guá tio̍h sue .
烏狗 烏貓
平平 讀書
愛卜 名譽
心肝 不敢 偏私
Oo-káu tio̍h kiò oo-niau ,
guá pînn-pînn ū tha̍k-su ,
Guá ài-beh miâ-gū ,
Sim-kuann m̄-kánn siūnn phian-su .
咒咀
尾手 放拔
喜俊 腹肚
尋死 快活
tio̍h kap gáu lâi tsiù-tsuā ,
bué-tshiú ē pàng-pua̍h ,
Hí-tsūn pak-tóo guá tuā ,
Tio̍h tio̍h tshē-sí khah khuìnn-ua̍h .
烏貓 迷信
咒咀 敢着 信憑
那愛 無要謹
舊下 頭腦 維新
Oo-niau kám tsiah bê-sìn ,
Tsiù-tsuā kám-tio̍h ū sìn-pîn ,
Nā-ài lán tsiù bô-iàu-kín ,
Kū-ê thâu-náu tio̍h uî-sin .

別人
別隻 烏貓 出送
走去 別空
tio̍h kap guá tsiù i tāng ,
ē khì tshē pa̍t-lâng ,
Pa̍t-tsiah oo-niau tshut-sàng ,
tio̍h tsàu-khì tshē pa̍t-khang .
喜俊
正寔 罪掛
布袋空

Hí-tsūn guá tio̍h tshē lâng ,
Tsiànn-si̍t tsiū tio̍h tsē-kuà tāng ,
Tshuì tio̍h khàu pòo-tē-khang ,
Hāi guá tio̍h suah ang .
烏貓 烏狗
咒咀 來去 省人兜
公園 五路
石頭
Oo-niau tio̍h phuè oo-káu ,
Tsiù-tsuā lâi-khì siánn-lâng-tau ,
Kong-hn̂g ngóo-lōo lâng tsâu kàu ,
Hōng khuànn tio̍h hōng kòng tsio̍h-thâu .
烏貓 聽着 笑笑笑
緣份 門下着
來去 木沙 仙公廟
金紙 來去
Oo-niau thiann-tio̍h tshiò-tshiò-tshiò ,
lán iân-hūn sann tú-tio̍h ,
Lâi-khì Ba̍k-sa Sian-kong-biō ,
kuá kim-tsuá lâi-khì sio .
卜去 倒返
一下 門下
木沙 真遠
猛舺 坐車
Beh-khì kánn buē thang tò-tńg ,
Koh tshiân tsi̍t-ē thinn kng ,
Tshú khì Ba̍k-sa lōo tsin-hn̄g ,
Báng-kah tsuē-tshia kha buē sng .
車頭
現時 改做 萬華驛
質隻 火車 小隻
大玳 這是 五分車
Khì kàu tshia-thâu tuann tio̍h thiah ,
Hiān-sî kái-tsuè Bān-huâ-ia̍h ,
Tsit-tsiah hé-tshia tsiah suè-tsiah ,
Tuā-tai tse-sī gōo-hun-tshia .
開車 隨時 到帝
卜行 代先 陳螺
六站 車頭 景尾
烏貓 眩車 亡亡雪
Khui-tshia suî-sî tio̍h kàu-tè ,
Beh-kiânn tāi-sing ū tân-lê ,
La̍k-tsām tshia-thâu kàu Kíng-bé ,
Oo-niau hîn-tshia bâng-baông-se̍h .
景尾 輕便
烏狗 假仙
輕便 一下
烏狗 束祭 向天
Kàu liáu Kíng-bé uānn khin-piān ,
Oo-káu khiā teh ké-sian ,
Khin-piān sak khì tsi̍t-ē hián ,
Oo-káu sak-tsè thâu hiòng-thian .
溪邊 扒崎
烏狗
踏着 芎蕉 倒上艾
拔倒 郎着 加隻坪
Khah khì khe-pinn tio̍h peh-kiā ,
Oo-káu tsē thiàu lâi kiânn ,
Tah-tio̍h king-tsio tò-siàng-hiànn ,
Pua̍h-tó lòng-tio̍h ka-tsiah-phiann .
烏狗 扒起 廚玍
僥倖 拔倒 二三層
第一 衰消 就是
不敢 哀哀餐
Oo-káu peh-khí tsiânn tú-lān ,
Hiau-hīng pua̍h-tó nn̄g-sann-tsân ,
Tuē-it sue-siâu tio̍h-sī lán ,
Thiànn kah m̄-kánn ai-ai-tshan .
烏貓 苦憐 烏狗
頭売 後面 一瘤
輕便
賴遠 車頭
Oo-niau khóo-liân i oo-káu ,
Thâu-khak āu-bīn lòng tsi̍t-liû ,
Khin-piān khah bān tsáu ,
Koh luā-hn̄g kàu tshia-thâu .
落車 宿困
燒金 大羣
扒山 哈哈滾
烏貓 大愧
Lo̍h-tshia koh kiânn hioh-khùn ,
Sio-kim ê lâng tsiah tuā-kūn ,
Peh-suann peh kah ha-ha-kún ,
Oo-niau tuā-khuì lia̍h teh pûn .
烏貓 山嶺
沿路 大愧
皆再 仙公 有聖
返去 賣行
Oo-niau peh tio̍h tuā suann-niá ,
Iân-lōo tuā-khuì tshuán kah kiann ,
Kai-tsài sian-kong tsin ū-siànn ,
beh tńg--khì suah buē-kiânn .
燒金 躂躂鄭
質帝 號做 猴山坑
烏貓 扒崎 丕死企
倩轎 烏狗 無錢
Sio-kim ê lâng that-that-tīnn ,
Tsit-tè hō-tsuè Kâu-suann-khinn ,
Oo-niau peh-kiā phe-sí-nī ,
Tshiànn-kiō oo-káu bô-tsînn .
來到 仙公廟
烏貓 櫸香 烏狗
烏狗 拜佛
烏貓 不着
Niau káu lâi-kàu Sian-kong-biō ,
Oo-niau gia̍h-hiunn oo-káu sio ,
Oo-káu pài-pu̍t kiann lâng tshiò ,
Oo-niau i kài m̄-tio̍h .
拜神 無愛
簡卜
按盞 仙公 不拜
恁厝 入教 哉哉
Kiò pài-sîn bô-ài ,
kán-beh kah gún lâi ,
Àn-tsuánn Sian-kong m̄-pài ,
Lín-tshù li̍p-kàu guá tsai-tsai .
入教
阮厝 佛仔 棹頭
不信 燒金
做陣 阮兜
Gún kah lâng li̍p-kàu ,
Gún-tshù pu̍t-á kui toh-thâu ,
M̄-sìn sio-kim liáu āu ,
Beh khuànn tsuè-tīn lâi gún-tau .
烏貓 烏狗
第一 有聖 仙公
烏狗 罔黨
誠心 拜佛 有妨
Oo-niau tsiah oo-káu kóng ,
Tuē-it ū-siànn Sian-kong ,
Oo-káu tsin bóng-tóng ,
Sîng-sim pài-pu̍t kám ū-hông .
烏狗 烏貓
二人 相隨
着閣
二人 做堆
Oo-káu tio̍h thiann oo-niau tshuì ,
Nn̄g-lâng teh pài khiā sann-suî ,
Pài suah hiunn tshah tio̍h-koh kuī ,
Nn̄g-lâng kuī kah tsiânn tsuè-tui .
烏貓 直直念
仙公祖 聖簽
五隻 烏狗
偸嫌
Oo-niau kui teh ti̍t-ti̍t-liām ,
Sian-kong-tsóo tio̍h tshut sìng-tshiam ,
Gōo-tsiah oo-káu kan hiâu hiám ,
tio̍h tshut tshiam lâi thau-hiâm .
烏貓 烏狗 仙公廟
見着 簽筒
小聲 不敢 大聲
仙祖 簽詩
Oo-niau oo-káu Sian-kong-biō ,
Kìnn-tio̍h tshiam-tâng phō teh ,
Suè-siann m̄-kánn tuā-siann kiò ,
Sian-tsóo tshiam-si tshut hoo tio̍h .
簽詩 抽出 十七首
抽着 蒙正 繡球
小姐 蒙正 牽手
烏狗 尾鰍
Tshiam-si thiu-tshut tsa̍p-tshit-siú ,
Thiu-tio̍h Bông-tsìng tit siù-kiû ,
Sió-tsiá Bông-tsìng tsuè khan-tshiú ,
Gún kah oo-káu ū bé-liu .
烏貓 皆記 識字
自己 會曉 簽詩
烏狗 後日 成器
親成
Oo-niau ka-kī too pat-lī ,
Tsū-kí ē-hiáu uân tshiam-si ,
Oo-káu āu-li̍t ē sîng-khì ,
Guá ê tshin-tsiânn tio̍h phuè i .
重咀
也無 烏狗 目周
別个 牽手
放血
Tāng-tsuā tio̍h lâi i tsiù ,
Iá-bô oo-káu phái ba̍k-tsiu ,
Koh tshuā pa̍t-ê tsuè khan-tshiú ,
I ē guá pàng-hiat tiu .
烏狗 咒咀
日後 雙人 放拔
無嫁 無娶

Oo-káu lán lâi tsiù-tsuā ,
Li̍t-āu sang-lâng pàng-pua̍h ,
Guá lâi bô-kè bô-tshuā ,
Sing hiau tio̍h hōo káu thua .
烏狗 咒咀 無愛
烏貓 不哉
仙公 逐仙 食菜
查某 亂來
Oo-káu tsiù-tsuā siūnn bô-ài ,
oo-niau m̄-tsai ,
Sian-kong ta̍k-sian tsia̍h-tshài ,
tse tsa-bóo siōng luān-lâi .
仙公 無管 質號代
應該 嗎着
質號 無呆
烏狗 大玳
Sian-kong bô-kuán tsit-hō-tāi ,
Ìng-kai mā-tio̍h kóng hoo tsai ,
Tsit-hō ū too bô-bái ,
Oo-káu kán tsiah tuā-tai .
烏狗 仙公
大隻 烏狗王
仙公祖
死狗 陣亡
Oo-káu kuī lo̍h kiò Sian-kong ,
Guá tuā-tsiah oo-káu-ông ,
Sian-kong-tsóo tio̍h thiann guá kóng ,
Sing hiau sí-káu khì tīn-bông .
烏貓 也着
烏貓 跪落 理由
烏狗 牽手
青冥 目周
Guá tsiù oo-niau iā-tio̍h tsiù ,
Oo-niau kuī--lo̍h kóng lí-iû ,
Guá hōo oo-káu tsuè khan-tshiú ,
Sing hiau tshinn-mî ba̍k-tsiu .
烏貓 虎秋 查某
廣話 舍糊
咒咀 偸食步
鴿 烏狗 亂亂呼
Oo-niau hóo-tshiu ê tsa-bóo ,
Tsiù tio̍h kóng-uē ū hâm-hôo ,
Tsiù-tsuā koh iōng thau-tsia̍h-pōo ,
Kap gáu oo-káu luān-luān-hoo .
質款 哉影
起來
烏狗 大柯件
青冥 無路 通好
Beh tsiù tsit-khuán guá tsai-iánn ,
Khì--lâi guá tsiù hōo thiann ,
Guá hiau oo-káu tuā-khoo-kiānn ,
Tshinn-mî bô-lōo thang-hó kiânn .
烏狗 漏屎症
青冥
隻个 省路用
仙翁 無榮
Oo-káu tse làu-sái-tsìng ,
kiann tshinn-mî tsing ,
Tsiú kah tsiah-ê siánn-lōo-īng ,
Sian-ong lâng teh bô-îng .
烏貓 烏狗
僥倖 死去
死狗 無人
死貓 吊樹頭
Oo-niau kiann oo-káu ,
Hiau-hīng sí--khì hōo tsuí lâu ,
Tio̍h khì sí-káu bô-lâng háu ,
Sí-niau tio̍h khì tiàu-tshiū-thâu .
烏狗
都無 帝卜 京死人
無影 最項
敢是 私偏 別空
Oo-káu tsiù kah tsa̍i̍h tāng ,
Too-bô teh-beh kiann-sí-lâng ,
Bô-iánn tsiù kah tsiah tsuè-hāng ,
Kám-sī su-phian siūnn pa̍t-khang .
二人 做伴
即有 心肝
乎人
烏狗哥 烏貓官
kiann nn̄g-lâng kuī tsuè-phuānn ,
guá tsiah-ū kâng sim-kuann ,
Sing haiu tio̍h hōo-lâng khuànn ,
Oo-káu-ko kah oo-niau-kuann .
起先 呆咀
有影無隻 歸拖
烏狗 金紙
落崎 不通 沿路
Khí-sian tsiù kah phái-tsuā ,
Ū-iánn-bô-tsiah tsiù kui-thua ,
Oo-káu tann sio kim-tsuá ,
Lo̍h-kiā m̄-thang iân-lōo pua̍h .
壽金 割金 棹頂
一項 足足 幾千
仙公 有錢 通好
燒金 外口 金亭
Siū-kim kuah-kim kui toh-tíng ,
Tsi̍t-hāng tsiok-tsiok ū kuí-tshing ,
Sian-kong ū-tsînn thang-hó īng ,
Sio-kim guā-kháu ū kim-tîng .
烏狗 燒金 那帝
仙公 上蓋 板寮
金錢 即最 不了
不哉 有影 校消
Oo-káu sio-kim ná-teh siàu ,
Sian-kong siōng-kài ū pán-liâu ,
Kim-tsînn tsiah-tsuē īng buē-liáu ,
M̄-tsai ū-iánn hau-siâu .
燒金 算是 過心代
有影 無影 不哉
仙公 賣呆
日日 見財
Sio-kim sǹg-sī kè-sim-tāi ,
Ū-iánn bô-iánn m̄-tsai ,
Ē tsuè Sian-kong too buē-bái ,
Li̍t-li̍t too ū thang kìnn-tsâi .
烏狗 燒金 廣話
仙公 有錢 通好
每日 錢銀 者最
仙公 紅皮鞋
Oo-káu sio-kim kóng-uē ,
Sian-kong ū-tsînn thang-hó thue̍h ,
Muí-li̍t tsînn-gûn tit tsiah-tsuē ,
Sian-kong thang âng-phê-uê .
西米羅
食飽 榮榮
仙公

Thang suà khì tsuè se-bí-loh ,
Tsia̍h-pá îng-îng thang thit-thô ,
Ē tsuè Sian-kong too ,
Lán beh tsuè ū .
烏貓 聽着 店店
烏狗 不粘
燒金 帶帝 什什念
無彩 仙公 聖簽
Oo-niau thiann--tio̍h kiò tiām-tiām ,
tse oo-káu siōng put-liâm ,
Sio-kim tuà-teh tsha̍p-tsha̍p-liām ,
Bô-tshái Sian-kong tshut siànn-tshiam .
烏狗 無要謹
仙公 敢有
哉影 做陣
十牙姑 氣仁
Oo-káu tio̍h kóng bô-iàu-kín ,
Sian-kong kám-ū khîng tsiah tsin ,
I tsai-iánn lán tsuè-tīn ,
Tsa̍p-gê-koo guá khah khì-lîn .
燒金 廟內
菜碗 糕仔
廟內 師父 賣呆
謹謹 泡茶 捧出來
Sio-kim sio li̍p biō-lāi ,
Tshài-uánn ko-á too tsai ,
Biō-lāi su-hū too buē-bái ,
Kín-kín phàu-tê phâng--tshut--lâi .
廟內 師父 好禮
甜茶
治帝 人客
烏貓 烏狗 門下 十个
Biō-lāi su-hū tsiânn hó-lé ,
Lâng khì tio̍h kín phàu tinn-tê ,
Phâng lâi tī-teh tshiánn lâng-kheh ,
Oo-niau oo-káu tsa̍p-ê .
僥倖 門下着 烏狗
無錢 茶歐
假做 禮數 不到
烏貓 趕謹 皮包
Hiau-hīng tú-tio̍h sàn oo-káu ,
Bô-tsînn thang kāng teh tê-au ,
Ké-tsuè lé-sòo pat m̄-kàu ,
Oo-niau kuánn-kín lîm phuê-pau .
烏貓 皮包
存辨 茶盤
身軀 門下好 柯半
返去 無通 車單
Oo-niau phuê-pau lîm lâi khàunn ,
Tshûn-pān beh teh tê-puânn ,
Sin-khu tú-hó tshun khoo-puànn ,
Tńg--khì bô-thang tshiah tshia-tuann .
烏貓 真正
烏狗 遂个 身軀
一个
烏貓
Oo-naiu khiā teh tsin-tsiànn ,
Oo-káu suî-ê khang sin-khu ,
Guá khuànn kah tsi̍t-ê ū ,
Pàng hōo oo-niau kah i tu .
和尚 足成
逐歐 足成
無錢 燕氣
姑將 七百錢
Hê-siūnn ê tsiok-tsiânn tīnn ,
Ta̍k-au phàu khì tsiok-tsiânn tinn ,
Bô-tsînn thang teh tsiânn iàn-khì ,
Koo-tsiong teh tshit-pah-tsînn .
茶錢 總共 七百
歸陣 來到 山腳
車錢 無通 猛舺
謹去
Tê-tsînn tsióng-kiōng teh tshit-pah ,
Kui-tīn kiânn lâi-kàu suann-kha ,
Tshia-tsînn bô-thang kàu Báng-kah ,
Ū thang tsioh kín-khì sa .
烏狗 無熟壻
質塊 不識
質過 一擺
不哉
Oo-káu ìn kóng bô-si̍k-sāi ,
Tsit-tè gún m̄-pat lâi ,
Gún tsiah tsit-kè lâi tsi̍t-pái ,
Siânn ū siânn gún m̄-tsai .
木沙 行路 公館
九里 山路 真權
烏貓 腳痛 不甘愿
烏狗 烏貓
Ba̍k-sa kînn-lōo kàu Kong-kuán ,
Káu-lí suann-lōo peh tsin-kaûn ,
Oo-niau kha-thiànn m̄-kam-guān ,
Oo-káu hāi oo-niau thuân .
烏狗 煩惱
五分路 上落
八百錢 門下 好好
不哉 野是
Oo-káu tio̍h kóng bián huân-ló ,
Tsia ū gōo-hun-lōo tsiūnn-lo̍h ,
Tshun pueh-pah-tsînn hó-hó ,
M̄-tsai ū tshia iá-sī .
聽見 陳螺 哉影
自動 起行
賣着
都子 大聲
Thiann-kìnn tân-lê tsiah tsai-iánn ,
Beh khì tsū-tōng beh khí-kiânn ,
tah buē-tio̍h tio̍h háu thiànn ,
Beh kiò too-tsù khah tuā-siann ,
烏狗 都子
車輛 身軀
恰謹 一步
那無 蹺龜
Oo-káu beh tio̍h huah too-tsù ,
Tshia-lióng hiám kòng tio̍h sin-khu ,
Khah-kín tsi̍t-pōo tsiah tah ū ,
Nā-bô tio̍h tán kah khiau-ku .
烏狗 烏貓 車頂
台北 太平町
落車 娶去 束靜
下擺 幾點鐘
Oo-káu oo-niau tshia-tíng ,
Tsuē lâi Tâi-pak Thài-pîng-ting ,
Lo̍h-tshia tshuā--khì khah siok-tsīng ,
Ē-pái beh lâi kuí-tiám-tsing .
烏貓 烏狗
不敢 阮兜
面仔宰起 過罩
巷仔頭
Oo-niau tio̍h kiò in oo-káu ,
too m̄-kánn khì gún-tau ,
Bîn-á-tsái-khí kè-tàu āu ,
tsiah lâi gún hāng-á-thâu .
烏貓 大步
謹謹 走返去 因兜
可惜 放束 烏狗
烏狗 越頭
Oo-niau kóng suah tuā-pōo tsáu ,
Kín-kín tsáu-tńg-khì in-tau ,
Khó-sioh pàng-sak in oo-káu ,
Oo-káu khuànn kah ua̍t-thâu .
烏貓 烏狗 門下 五對
十个 分開
一人 呼約 一位
後擺 做堆
Oo-niau oo-káu gōo-tuì ,
Tsa̍p-ê tio̍h tsia thiah hun-khui ,
Tsi̍t-lâng hoo-iok ū tsi̍t-uī ,
Āu-pái lâng in koh tsuè-tui .
烏貓 行返 因厝
到底 做呆
當着 老母
戶定 貢着 腳頭夫
Oo-niau kiânn-tńg kàu in-tshù ,
Kàu-tué tsuè-phái ū khah su ,
Tsáu khì tn̄g-tio̍h in lāu-bú ,
Hōo-tīng kòng-tio̍h kha-thâu-hu .
因母 看見
查某 博博趙
不京 愛笑
隻年 愛走 倒位
In-bú khuànn-tio̍h tsiah ka kiò ,
Tsa-bóo kiânn kah pho̍k-pho̍k-tiô ,
M̄-kiann lâng khuànn ē ài-tshiò ,
Tsiah--nî ài-tsáu tó-uī tio̍h .
阿母 不是 愛走
外媽兜
帶帝 日罩
直直
A-bú m̄-sī guá ài-tsáu ,
Lâng guá khì gún guā-má-tau ,
Kiò guá tuà-teh tsia̍h li̍t-tàu ,
Beh tńg i ti̍t-ti̍t lâu .
代志 哉透透
看着 咽喉
歸日 烏狗
外媽兜
Tāi-tsì guá lóng tsai-thàu-thàu ,
Tshuì khui khuànn-tio̍h ian-âu ,
Kui-li̍t tsáu khì tshē oo-káu ,
Phiàn kóng khì lín guā-má-tau .
阿母 不通
阿媽 做衫
有影 外媽
昨日
A-bú m̄-thang ,
A-má kiò guá ka tsuè-sann ,
Ū-iánn khì tshē gún guā-má ,
Tsiah tsū tsā-li̍t khì kàu tann .
不識
老个 白賊
準扎
恁父 哉影 發力
phiàn guá teh m̄-pat ,
Kap guá lāu--ê teh pe̍h-tsha̍t ,
Thit-thô tsún-tsak ,
Lín-pē tsai-iánn ē huat-la̍t .
阿母 信聖

烏狗 不哉影
做陣
A-bú sìn-siànn ,
Lâi mn̄g kiò i kóng thiann ,
Oo-káu gún m̄-tsai-iánn ,
Gún kap i tsuè-tīn kiânn .
死娼 捷捷攝
鬥捷
做事 那無 揖帖
寬寬疊
Sí-tshiong tshuì ē tsia̍p-tsia̍p-liap ,
tio̍h kap guá kóng tàu-tsia̍p ,
Tsuè-sū nā-bô khah iap-thiap ,
thua lâi khuann-khuann-thia̍p .
烏貓 店店
老母 不廉
見面 治帝 什什念
不時 共人 亂亂嫌
Oo-niau hōng tshuì tiām-tiām ,
Gún tse lāu-bú siōng put-liâm ,
Kìnn-bīn tī-teh tsha̍p-tsha̍p-liām ,
Put-sî kā-lâng luān-luān-hiâm .
烏貓 入去 房間

烏狗 等待
不該
Oo-niau li̍p-khì pâng-king lāi ,
Thit-thô siūnn lâng tiah tsai ,
Oo-káu ū iok beh tán-thāi ,
Hāi i tán tsiânn put-kai .
時到 想計
郎是 老母 這个
呆世
野閣 赤把把
Sî-kàu beh tsáu tsiah siūnn-kè ,
Lóng-sī gún lāu-bú tsit-ê ,
Hōo i tio̍h tsiok phiánn-sè ,
Tsiah lāu iá-koh tshiah-pê-pê .
烏貓 歸冥 帶帝
二蕊 目周 金金金
阮母 阮姆 阮嬸
是大 呆心
Oo-niau kui-mî tuà-teh sīm ,
Nn̄g-luí ba̍k-tsiu kim-kim-kim ,
Gún-bú gún-ḿ kah gún-tsím ,
Tsiah ê sī-tuā siōng phái-sim .
日落西山 冥方
烏貓 煩惱
舉在 食飯
定定 倒治 中央
Li̍t-lo̍h-se-san mî-hng ,
Oo-niau huân-ló tsāi tshn̂g ,
Kù-tsāi lâng kiò tsia̍h-pn̄g ,
Tiānn-tiānn tó-tī tshn̂g tiong-ng .
烏貓 心內 打算
歸冥
透早 起來 食飯
伐落 梳頭 出門
Oo-niau sim-lāi ū phah-sǹg ,
teh kui-mî siunn kah kng ,
Thàu-tsá khí--lâi tsia̍h-pn̄g ,
Huat-lo̍h sue-thâu beh tshut-bn̂g .
腳骨 斗長
挖淚 出門
賭強 即有
那無 卜去 按算
Kha-kut kap i tàu-tn̂g ,
Uat--leh tsuè guá kiânn tshut-bn̂g ,
kap i tóo-kiông tsiah-ū ǹg ,
nā-bô beh-khì bián àn-sǹg .
烏貓 物件
廣淚 扒起
老母仔 哉影
大力 一聲
Oo-niau phiàn beh bn̍gh-kiānn ,
Kóng--leh peh-khí tsuè i kiânn ,
In lāu-bú-á koh tsai-iánn ,
Tuā-la̍t i huah tsi̍t-siann .
看着 臭臭
省人兜
烏狗
帝治 踏路頭
In khuànn-tio̍h bīn tshàu-tshàu ,
Kiánn beh khì siánn-lâng-tau ?
beh koh khì tshē oo-káu ,
Ā sái tī-teh ta̍h-lōo-thâu .
阿母 廣話 無公道
治帝
仔母 無好
出去 敢會 拍無
A-bú kóng-uē bô-kong-tō ,
Lâng kánn tī-teh ài thit-thô ,
tse a-bú siōng bô-hó ,
Tshut--khì lâng kám-ē phah-bô .
歲頭 食到 十六七
親成 未做 老實
厝內 作失
不通 冥日
Hè-thâu tsia̍h-kàu tsa̍p-la̍k-tshit ,
Tshin-tsiânn bē-tsuè tio̍h láu-si̍t ,
Tio̍h tuà tshù-lāi tàu tsoh-sit ,
M̄-thang thit-thô kui mî-li̍t .
上等 無規矩
全然 讀書
一日 食飽 四繪
烏狗 插插如
Kiánn siōng-tíng bô-kui-kú ,
Tsuân-laîn siūnn beh tha̍k-tsu ,
Tsi̍t-li̍t tsia̍h-pá sì-kuè khù ,
Kap tsia oo-káu tsha̍p-tsha̍p-lû .
不京 外頭
父母 面風
不時 烏狗党
不京 正宗
M̄-kiann guā-thâu lâng ē kóng ,
pē-bú kòo bīn-hong ,
Put-sî khì tshē oo-káu-tóng ,
M̄-kiann lâng kóng tsìng-tsong .
父母嘴
不通 亂亂飛
不死鬼
無尪 克虧
Kiánn tio̍h thiann pē-bú-tshuì ,
M̄-thang tsáu khì luān-luān-hui ,
hōng kóng put-sú-kuí ,
bô-ang tio̍h khik-khui .
烏貓 受氣
強卜 嘴舌
麵線 召死
來去 醮池
Oo-niau hōng tsiânn siū-khì ,
Khì kah kiông-beh tshuì-tsi̍h ,
Beh bué mī-suànn lâi tiàu-sí ,
tio̍h lâi-khì thiàu ta-tî .
烏貓 連連 一禮拜
偸走 不得 出來
一日 偸走 四五擺
帝卜 偸走
Oo-niau liân-liân tsi̍t-lé-pài ,
Thau-tsáu m̄-tit thang tshut--lâi ,
Tsi̍t-li̍t thau-tsáu sì-gōo-pái ,
Teh-beh thau-tsáu lâng tio̍h tsai .
房間 呵母 治帝
廳邊 一个 呵姑
小妹 巷路
前落 乾埔
Pâng-king a-bú tī-teh kòo ,
Thiann-pinn tsi̍t-ê in a-koo ,
In ê sió-muē kòo hāng-lōo ,
Tsîng-lo̍h teh kòo ta-poo .
烏貓 呵媽 後尾
手帝 又閣 柴把
不通 強強
茫茫雪
Oo-niau a-má kòo āu-bé ,
Tshiú-té iū-koh gia̍h tshâ-pê ,
Kiò i m̄-thang kiông-kiông beh ,
beh kòng hoo bâng-bâng-se̍h .
烏貓 無縫
又閣 隻最人
烏狗送
隻最
Oo-niau beh tsáu tshē bô-phāng ,
Teh kòo iū-koh tsiah-tsuè-lâng ,
Tann khì hāi tio̍h oo-káu-sàng ,
Hōo i tán tsiah-tsuē kang .
烏貓 質暗 厝頂
門下門下 隔壁間
因父 看見 僥倖
隔壁 壯丁
Oo-niau tsi̍t-àm siūnn tshù-tíng ,
Tú-tú puânn keh-piah-king ,
In-pē khuànn-kìnn tsiah hiau-hīng ,
Huah tsha̍t keh-piah tshut tsòng-ting .
壯丁 警察
相幫 力賊
詳細 相識
隔壁 出力
Tsòng-ting beh khì kiò kìng-tshat ,
Kiò i sann-pang tàu lia̍h-tsha̍t ,
Siông-sè ka khuànn too sann-pat ,
Keh-piah huah kah tsiah tshut-la̍t .
有影 質回 該再
警官

警官
Ū-iánn tsit-huê siōng kai-tsài ,
Khì tshiánn kìng-kuann i lâi ,
Beh lâi lia̍h lán tio̍h hāi ,
Tiū tio̍h suah hōo kìng-kuann sai .
烏貓 厝頂 見少
五路 人馬 朝朝
落來 拔倒 曠腳蹺
倒治 深井 直寮寮
Oo-niau tshù-tíng siūnn kiàn-siàu ,
Ngóo-lōo lâng-b2 ho̍k tiâu-tiâu ,
Lo̍h--lâi pua̍h-tó khōng-kha-khiàu ,
Tó-tī tshim-tsínn ti̍t-liâu-liâu .
烏貓 扒起 謹走
因母 恰頭
走去 招風
大腿 一空
Oo-niau peh-khí tio̍h kín-tsáu ,
Hiám kap in-bú sann kha̍p-thâu ,
Tsáu-khì bi̍h tsiâu-hong āu ,
Tuā-thuí tsi̍t-khang hui̍h lâu .
因父 省貨
狼狽
大家
質款 查某 笑科
In-pē mn̄g lâng khuànn siánn-hè ,
Guá too sinn tse liông-puē phe ,
Tann lín tāi-ke tshiánn tsia tsē ,
Tsit-khuánn tsa-bóo siōng tshiò-khe .
因父 因仔
正寔 四繪
不京 外口 哉影
拍呆 恁父 名聲
In-pē tsiah teh in-kiánn ,
Tsiànn-si̍t tio̍h khì sì-kuè kiânn ,
M̄-kiann guā-kháu lâng tsai-iánn ,
Phah-phái lín-pē ê miâ-siann .
質辨 查某 全無
亦敢 姿娘
乎人 十六兩
總無 熱場
Tsit-pān tsa-bóo tsuân-bô siūnn ,
Ia̍h-kánn kap lâng tsuè tsu-niû ,
Hōo-lâng sǹg kun tsa̍p-la̍k-niú ,
Thit-thô tsóng-bô tsiah lia̍t-tiûnn .
烏貓 見少
那無 偸走
今日 體面 無了了
今暗 半冥 偸寮
Oo-niau siūnn kiàn-siàu ,
Nā-bô thau-tsáu hūn buē siau ,
Kin-li̍t thé-biān bô-liáu-liáu ,
Kin-àm puànn-mî tsiah thau-liâu .
烏貓 質暗 三點半
籬把 偸盤
質俊 無人 治帝
內面 當帝
Oo-niau tsit-àm sann-tiám-puànn ,
Lî-pa tann tio̍h kín thau-puânn ,
Tsit-tsūn bô-lâng tī-teh khuànn ,
Lāi-bīn khùn kah tng-teh huânn .
應當 扒壁
倒位
這隻 烏貓 大隻
五隻 算來 大隻
Niau ìng-tong gâu peh-piah ,
Khuànn lâng beh khì tó-uī lia̍h ,
Tsit-tsiah oo-niau koh tuā-tsiah ,
Gōo-tsiah sǹg--lâi tuā-tsiah gia̍h .
烏貓 起雄 走過手
越頭 無尾鰍
烏狗 夭壽
走去 滿
Oo-niau khí-hiông tsáu-kè-tshiú ,
Tsáu kah ua̍t-thâu bô-bé-liu ,
Tshē oo-káu tio̍h iáu-siū ,
Tann tio̍h tsáu-khì muá kue .
烏狗 苦疼
連連 七八工
不時 質條
七冥 七日 尋無人
Kóng kàu oo-káu tsiânn khóo-thàng ,
Liân-liân khì tán tshit-pueh-kang ,
Put-sî lâi tiàm tsit-tiâu hāng ,
Tshit-mî tshit-li̍t tshē-bô-lâng .
烏狗 不去 巷仔口
存心 絕交
走來 大街 四繪
烏貓 磕頭
Oo-káu m̄-khì hāng-á-kháu ,
Tsûn-sim beh kah i tsua̍t-kau ,
Tsáu-lâi tuā-kue sì-kuè tsáu ,
Khì kah oo-niau sann kha̍p-thâu .
烏貓 看着
烏狗 行路 雙手
烏狗 聽着
今日 會得
Oo-niau khuànn-tio̍h tsiah ka kiò ,
Oo-káu kiânn-lōo sang-tshiú ,
Oo-káu thiann--tio̍h tsiah tńg tshiò ,
Kín-li̍t tng ē-tit tio̍h .
烏貓 烏狗哥
巷仔
代志 清楚
聽着 心肝
Oo-niau tio̍h kiò oo-káu-ko ,
Khì tiàm hāng-á tshē ,
Guá ê tāi-tsì kóng tshing-tshó ,
Thiann-tio̍h sim-kuann tio̍h tso .
外口 治帝
父母 真按
查某 血漢
透冥 偸走 二三層
guā-kháu tī-teh tán ,
Guá ê pē-bú kòo tsin-ân ,
Tsa-bóo tio̍h guá siōng hiat-hàn ,
Thàu-mî thau-tsáu nn̄g-sann-tsân .
力着
貢斷 後腳
三點 走出 早早
透暗 籬把
Lia̍h-tio̍h kóng beh guá phah ,
Kóng beh kòng-tn̄g guá āu-kha ,
Sann-tiám tsáu-tshut tsá-tsá ,
Thàu-àm guá koh puânn lî-pa .
烏狗 烏貓
心肝 敢有 偏私
別人 四繪
不通 大耳豬
Oo-káu tio̍h kiò oo-niau ,
Sim-kuann kám-ū siūnn phian-su ,
kah pa̍t-lâng sì-kuè khù ,
M̄-thang tshiò guá tuā-hīnn-tu .
烏貓 聽着 烏狗
不京 咽喉
帝治 腳川後
有通 外頭
Oo-niau thiann-tio̍h oo-káu ,
M̄-kiann kuí ē tīnn ian-âu ,
Kiò lâng tè-tī kha-tshng-āu ,
Guá ū-thang tshut guā-thâu .
真正
有影 正經
加廣 無路用
質滿 卜來 幾點鐘
Thiann teh kóng tsuè tsin-tsìng ,
Ū-iánn tsuè kah tsiah tsìng-king ,
tann ke-kóng bô-lōo-īng ,
Tsit-muá beh-lâi kuí-tiám-tsing .
烏貓 拍算
出來 時間 無外長
來去
無通 出門
Oo-niau kiò kóng tio̍h phah-sǹg ,
Tshut--lâi sî-kan bô-guā-tn̂g ,
tshuā guá lâi-khì khǹg ,
Guá khì bô-thang koh tshut-bn̂g .
姨母
恰早 好額 股株
賣田 賣厝
永擺 金器 歸身軀
Tshuā lâi kià gún î-bú ,
Khah-tsá hó-gia̍h pun kóo-tu ,
Liáu kah buē-tshân kah buē-tshù ,
Íng-pái kim-khì kui-sin-khu .
烏貓 烏狗
烏狗 謹去 媒人
親成
乎汝 行路工
Oo-niau oo-káu tshuā khì tshàng ,
Oo-káu kín-khì kiò hm̂-lâng ,
Khì kóng tshin-tsiânn guān pàng ,
Ke kuá hōo-lí kiânn-lōo-kang .
媒人 有錢 拍拚
乎傘 翁禮
送定
十個 九個
Hm̂-lâng ū-tsînn tsiânn phah-piànn ,
Hōo-suànn ńg-leh tsuè i kiânn ,
Kóng tsiânn tio̍h kín sàng-tiānn ,
Guá kóng tsa̍p-ê káu-ê tsiânn .
趕謹 一時
媒人 來到 烏貓兜
因父 咐咐哮
老母 恰爻
Kuánn-kín tsi̍t-sî tio̍h kiânn kàu ,
Hm̂-lâng lâi-kàu oo-niau-tau ,
Kóng tio̍h in-pē hù-hù-háu ,
In ê lāu-bú tio̍h khah-gâu .
媒人 邊仔
老尪 土公
子兒 配尪 無戇
聘金 先廣 相當
Tio̍h kiò hm̂-lâng pinn-á kóng ,
Gún tse lāu-ang tsin thóo-kong ,
Kiánn-lî phuè-ang too bô-gōng ,
Phìng-kim sing-kóng khah siong-tong .
媒人 聽着 店帝
嫁出 不比
看是
聘金 廣明 恰着
Hm̂-lâng thiann--tio̍h tiàm-teh tshiò ,
Kè-tshut put-pí hōo lán tsio ,
Khuànn-sī ài ke ài tsió ,
Phìng-kim kóng-bîng tsóng khah-tio̍h .
十六七歲 查某
聘金 八百元
盤担 二百五
那無 不通
Tsa̍p-la̍k-tshit-huè ê tsa-bóo ,
Phìng-kim beh i pueh-pah-khoo ,
Puânn-tànn tio̍h phah nn̄g-pah-gōo ,
Nā-bô m̄-thang gáu moo .
媒人 返來 烏狗
一層 親成 合頭
一千零五
烏貓 即通 恁兜
Hm̂-lâng tńg-lâi kìnn oo-káu ,
Tsit-tsân tshin-tsiânn buē ha̍h-thâu ,
Tsi̍t-tshing-khòng-gōo tsia̍h ē kàu ,
Oo-niau tsiah-thang tshuā lín-tau .
烏狗 聽着 退 三步
算算 千外元
家伙 完全 娶某
三頓 無通 孝孤
Oo-káu thiann-tio̍h thè sann-pōo ,
Tshuā khí sǹg-sǹg tshing-guā-khoo ,
Ke-hé uân-tsuân lâi tshuā-bóo ,
Sann-tǹg suah bô-thang hàu-koo .
烏貓 無錢
千外 無帝
聘金 一困 即年
敢是 無緣 交陪
Oo-niau gún bô-tsînn thang bué ,
Tshing-guā guá bô-tè thue̍h ,
Phìng-kim tsi̍t-khùn tsiah--nî tsuē ,
Kánn-sī bô-iân thang kau-puê .
烏狗 廣着
烏貓
頂擺 仙公 呪咀
不京
Oo-káu kóng-tio̍h ka tshuā ,
Oo-niau ē kah ē ua̍h ,
Tíng-pái Sian-kong khì tsiù-tsuā ,
M̄-kiann khì hōo káu thua .
烏狗 聽着

阮厝 家伙 清楚
家器 賣賣 差不多
Oo-káu thiann-tio̍h ìn i ,
Guá tann piàn khuànn ū ,
Gún-tshù ke-hé khai tshing-tshó ,
Ka-khì buē-buē tsha-put-to .
烏狗 一來 二三工
僥倖 烏貓 無人
因為 錢項
都是 閣去 變無空
Oo-káu tsi̍t-lâi nn̄g-sann-kang ,
Hiau-hīng oo-niau tshē bô-lâng ,
In-uī khì thue̍h tsînn-hāng ,
Too-sī koh-khì piàn-bô-khang .
烏狗 自己 戀無輦
步貧 一個 烏狗先
銀項 歸千 無帝
二蕊 目周 唁唁唁
Oo-káu tsū-kí piàn-bô-lián ,
Pōo-pîn tsi̍t-ê oo-káu-sian ,
Gûn-hāng kui-tshing bô-tè piàn ,
Nn̄g-luí ba̍k-tsiu giān-giān-giān .
七百五
野閣 不足 四百元
鳥貓 散赤 查某
也無 私腳 奄胡
Tsioh lâi tsioh khì tshit-pah-gōo ,
Iá-koh put-tsiok sì-pah-khoo ,
Oo-niau sàn-tshiah ê tsa-bóo ,
Iā-bô sai-kha tàu am-hôo .
烏貓 起先 富貴
身邊 私腳 一大堆
出門 烏貓 所費
質滿 欠用 克虧
Oo-niau khí-sing tsin hù-kuì ,
Sin-pinn sai-kha tsi̍t-tuā-tui ,
Tshut-bn̂g oo-niau khai sóo-huì ,
Tsit-muá khiàm-īng tsai khik-khui .
錢項 對看
烏狗 帝看 烏貓官
無錢 按盞
後落 質份
Tsioh tsînn-hāng tsē tuì-khuànn ,
Oo-káu teh-khuànn oo-niau-kuann ,
Tann tsioh bô-tsînn beh àn-tsuánn ,
Lâi buē āu-lo̍h tsit-hūn suann .
烏貓 因厝
官廳 大人
官廳 入稟
拐誘 查某
Oo-niau in-tshù pik lâi kín ,
Beh khì kuann-thiann pín tāi-lîn ,
Beh tuì kuann-thiann khì li̍p-pín ,
Kuáinn-iú tsa-bóo tsin .
烏貓 因厝 雄壁壁
差人 卜來
烏貓 質隻
聘金 到額
Oo-niau in-tshù hiông-piah-piah ,
Tshe-lâng beh-lâi i lia̍h ,
Ài ti̍h oo-niau gún tsit-tsiah ,
Phìng-kim tio̍h khì khîng kàu-gia̍h .
烏貓 哉影 烏狗
返來 阮兜
聘金 無到
玩厝 前後包
Oo-niau tsai-iánn kiò oo-káu ,
Tann guá tio̍h tńg-lâi gún-tau ,
Phìng-kim kah khîng bô-kàu ,
Gún-tshù ē lâi tsîng-āu-pau .
烏狗 聽着 足足
可惜 四百元
足成 無法度
現時 錢空 古謀
Oo-káu thiann-tio̍h tsiok-tsiok khóo ,
Khó-sioh khiàm sì-pah-khoo ,
Guá too tsiok-tsiânn bô-huat-tōo ,
Hiān-sî tsînn-khang oh kóo-bôo .
烏貓 聽着 賣曉
目屎 什什珍
返去 得売 自盡
呆命 一身
Oo-niau thiann-tio̍h buē-hiáu ìn ,
Khàu kah ba̍k-sái tsha̍p-tsha̍p-tin ,
Tńg--khì tit-khak beh tsū-tsīn ,
Phái-miā lâu guá tsi̍t-sin .
烏狗 聽着 不通
恁厝 也有 是大人
放束 罪掛
十七 閣野 嫁尪
Oo-káu thiann-tio̍h kóng m̄-thang ,
Lín-tshù iah-ū sī-tuā-lâng ,
Pàng-sak tsin tsē-kuà tāng ,
Tsa̍p-tshit koh-iá kè-ang .
烏貓 聽着 烏狗
返去 一家 亂抄抄
存辨 吊豆
烏狗 大橋頭
Oo-niau thiann-tio̍h ìn oo-káu ,
Tńg--khì tsi̍t-ke luān-tshau-tshau ,
Guá tsûn-pān beh tiàu-tāu ,
Oo-káu khì thiàu tuā-kiô-thâu .
烏貓
是大 不肯 入門
厝邊 隔壁 走來
烏貓 吊死 中央
Oo-niau kóng suah tsuè i tńg ,
Sī-tuā m̄-khíng hoo li̍p-bn̂g ,
Tshù-pinn keh-piah tsáu-lâi khǹg ,
Oo-niau tiàu-sì pâng tiong-ng .
隔日 通街 透透
烏貓 吊死 因兜
烏狗 哉影 吊豆
烏狗 大橋頭
Keh-li̍t thong-kue hán thàu-thàu ,
Oo-niau tiàu-sì in-tau ,
Oo-káu tsai-iánn i taiù-tāu ,
Oo-káu khì thiàu tuā-kiô-thâu .
烏狗 第三
帶治 水底 亅冫
質款 足成
一命 嚴王
Oo-káu thiàu tuē-sann pōng ,
Tuà-tī suì-té phah phīn-phông ,
Tsit-khuán ê lâng tsiok-tsiânn gōng ,
Khui i tsi̍t-miā kìnn Giâm-ông .
烏貓 許暗 召豆
烏狗 大橋頭
五路 烏狗
烏貓 因兜
Oo-niau hí-àm khì tiàu-tāu ,
Oo-káu khì thiàu tuā-kiô-thâu ,
Ngóo-lōo lâng lâi khuànn oo-káu ,
Beh khuànn oo-niau in-tau .
眾大 人家 即帝
這款 不着
一條 性命 無惜
無彩 六屎 六尿
Tsìng-lâng tāi-ke tsiah-teh tshiò ,
Tsit-khuán ê lâng siōng m̄-tio̍h ,
Tsi̍t-tiâu sìnn-miā tsiah bô-sioh ,
Bô-tshái la̍k-sái kah la̍k-liō .
三集上本