首頁 >資料庫介紹
目錄

冊名 最新十二碗菜
編者 未知
出版社 廈門會文堂書局
出版年 1927
篇名 全本
顯示 的款式:
Lô-má-jī 是
漢字是
一塊 員棹 排出去
各位 酒杯 牙箸
全棹 崩盤 燒猪
人客 紳士
Tsi̍t-tè înn-toh pâi--tshut--khì ,
Kok-uī tsiú-pue kah gê-tī ,
Tsuân-toh phing-puânn kah sio-ti ,
Beh tshiánn lâng-kheh kap sin-sī .
員棹 白棹巾
棹巾 斯文
圭鴨 火君
圭湯 提來 魚唇
Înn-toh koh tàu pe̍h-to̍h-kun ,
Khìr tàu toh-kun khah su-bûn ,
Kue-ah oh nuā tio̍h suinn kûn ,
Kue-thng thue̍h-lâi phè hî-tûn .
排好 夯椅
交椅 毒塊 宣芝
椅杆 閣有 花字
仙女 孩兒
Toh tann pâi-hó kín kia̍h-í ,
Kau-í ta̍k-tè suan-tsi ,
Í-kuann koh-ū tshiah hue-lī ,
khiak sian-lí sàng hâi-lî .
菜館 棹面
閣排 生花 巧神
崩盤 四碟 件件
各位 瓜只 杏仁
Kín kiò tshài-kuán pâi toh-bīn ,
Koh-pâi tshinn-hue tsian khiáu-sîn ,
Ping-puânn sì-ti̍h kiānn-kiānn sin ,
Kok-uī kue-tsí kah hīng-lîn .
桔汁 烏醋
甘蔗 錫皮 切科
皮旦 過炸 不烏
洋豆 圭肉 猪肚
pâi kiat-tsap kāng oo-tshòo ,
Kam-tsià siah-phê kah tshiat-khoo ,
Phî-tàn kè-tsìnn tsiah buē-oo ,
Iûnn-tāu kue-bah phè ti-tōo .
湯匙 湯匙座
瓜只 即賣
一棹 好好好
下方 小娘
Thng-sî tio̍h kuà thng-sî-tsō ,
Kue-tsí ke bué tsiah-buē ,
Tsi̍t-toh pâi kah hó-hó-hó ,
Ē-hng sió-niù beh tshiánn ko .
吩咐 總舖
芋哖 杏仁
碗盤
人客 看了 出神
Huan-hù tsóng-phòo thng tio̍h tshing ,
Ōo-nî gún beh uānn hīng-lîn ,
Uánn-puânn gún tshuân khah sin ,
Lâng-kheh khuànn-liáu tshut-sîn .
半棹 点心 芋棗
一半 一半
尾碗 点心 千重糕
不通 葙甜 即有
Puànn-toh tiám-sim iōng ōo-tsó ,
Tsi̍t-puànn pau muâ tsi̍t-puànn ,
Bé-uánn tiám-sim tshuinn-tîng-ko ,
M̄-thang siunn-tinn tsiah-ū .
各項 交代
听見 就會
人客 小停
不通 乎人
Kok-hāng ū lín kau-tāi ,
ū thiann-kìnn to̍h-uē tsai ,
Lâng-kheh sió-thîng to̍h tsâu lâi ,
M̄-thang hōo-lâng tsia̍h hiâm bái .
燒猪 大隻
大隻 即恰 有通
肉皮 到赤
到赤 椪皮 有額
Sio-ti tio̍h sio khah tuā-tsiah ,
Tuā-tsiah tsiah-khah ū-thang tsia̍h ,
Bah-phê tio̍h sio khah kàu-tshiah ,
Kàu-tshiah pōng-phê tsiah ū-gia̍h .
魚刺 會記
食了 即賣 臭操
毒碗
下日 卜閣 一棹
Hî-tshì tshòo tio̍h uē-kì ,
Tsia̍h-liáu tsiah-buē hiâm tshàu-tsho ,
Ta̍k-uánn gún tsí i ,
Ē-li̍t beh-koh pān tsi̍t-toh .
湯頭 照顧 門∣好
食去 乎人
那是 乎人 歐仙
無鮮
Thng-thâu tsiàu-kòo tú-hó kiâm ,
Tsiah bián tsia̍h--khì hōo-lâng hiâm ,
Nā-sī hōo-lâng hiâm àu-sian ,
tio̍h kāng guá thue̍h bô-sián .
房間 赶謹 整理
差人 勿蘭池
麥酒 廿四枝
一打 小艮 四元二
Pâng-kuinn kuánn-kín lâi tsíng-lí ,
Tse-lâng khì bué bu̍t-làn-ti̍h ,
Be̍h-tsiú ka bué lia̍p-sì-ki ,
Tsi̍t-tánn suè-gûn sì-khoo-lī .
所在 格到 真是
香烟 長城
長城 賣呆
會曉 食烟
Sóo-tsāi kiak-kah tsin-sī phài ,
Kín bué phang-hun tn̂g-siânn pâi ,
Tn̂g-siânn ê hun buē-bái ,
Uē-hiáu tsia̍h-hun i to̍h tsai .
人客 未來 謹去
恰謹 勉強
脚手 知影
不通 閣再
Lâng-kheh bē-lâi kín-khì tshiánn ,
Tshiánn i khah-kín bián-kióng kiânn ,
Gún kha-tshiú i tsai-iánn ,
M̄-thang hōo gún koh-tsài kiânn .
人客 相招 弟兄
阮兜 開厛
厝邊 知影
通人 呵咾
Lâng-kheh sa-tsio tsìng tī-hiann ,
Kuánn kàu gún-tau lâi khui-thiann ,
Tshù-pinn ê lâng tsīn tsai-iánn ,
Thong-lâng o-ló sóo kiânn .
人客 歸陣
行到 倚治 門口
知影 即間 阮兜
一个 一个
Lâng-kheh kui-tīn kiânn beh kàu ,
Kiânn-kàu khiā-tī gún mn̂g-kháu ,
Tsai-iánn tsit-kuinn gún-tau ,
Tsi̍t-gê tsi̍t-gê peh tsiūnn lâu .
赶謹
謹謹 雙手 食茶
眾人 失礼
脚手 最个
Gún tann kuánn-kín tshiánn i tsē ,
Kín-kín sang-tshiú tshiánn tsia̍h-tê ,
Tsiah tsìng-lâng kiò sit-lé ,
Liām gún kha-tshiú tsuè-gê .
脚手 無最
即有 諒早 加已
礼數 即教 省代
不是 生份 舖排
Kha-tshiú bô-tsuè gún too tsai ,
Tsiah-ū liōng-tsá ka-kī lâi .
Lé-sòo tsiah-kàu beh siánn-tāi ,
M̄-sī sinn-hūn bián phoo-pâi .
做人 所行
那無 不敢
大家 都是 哉影
不京
Tsai tsuè-lâng sóo-kiânn ,
Nā-bô m̄-kánn beh tshiánn hiann ,
Tāi-ke too-sī sa tsai-iánn ,
Tsai buē hiâm tsiah m̄-kiann .
同行 一陣 十外人
烟盤 邊弄
鴉片 一伐
不知 不通
Tâng-kiânn tsi̍t-tīn tsa̍p-guā-lâng ,
Hun-puânn phâng hōo gún pìnn-lāng ,
A-phiàn suà bué tsi̍t-hua̍t tāng ,
M̄-tsai thang sio m̄-thang .
烟盤
邊弄
磚棚

Hun-puânn gún tann kín lâi phâng ,
Phâng lâi hōo lín thang pìnn-lāng ,
Tsng-pînn lâi sio khah báng ,
Lán ū pâi siánn khang .
特別
看埋
看見 無省代
献光 不免 京人哉
Lán ū khì tia̍k-pia̍t pâi ,
Guá tann lâi o̍h sio khuànn-bāi ,
Tio̍h hoo khuànn-kìnn bô-siánn-tāi ,
Hiàn-kng m̄-bián kiann-lâng-tsai .
總舖 伐落 便
喝聲
另外 一碗
新煙
Guá kiò tsóng-phòo hua̍t-lo̍h piān ,
Huah-siann beh tsia̍h tsiah bián tshiân ,
Līng-guā ke tsí tsi̍t-uánn iàn ,
Hōo hiann tsia̍h khuànn ū sin-ian .
順煞
招呼 朋友 坐位
相對
大家 歸堆
Toh tann kiò i sūn-suà khui ,
Tsio-hoo pîng-iú lâi tsē-uī ,
Gún tio̍h kap tsē sa-tuì ,
Tsiah buē tāi-ke tsiak kui-tui .
所在 葙小 呆世
代念 一个
夌酒
實在 失礼
Soo-tsāi siunn-sió khah phái-sè ,
Bāng lín tsài-liām gún tsi̍t-ê ,
Be̍h-tsiú buē tsuì tsia̍h ,
Si̍t-tsāi tuì lín tsin sit-lé .
客氣 何因
無袋 不哉
隨隨 便便 無要謹
不通 想到 認真
Kah tsiah kheh-khì siánn hô-in ,
Gún bô-teh m̄-tsai lín ,
Suî-suî piān-piān bô-iàu-kín ,
M̄-thang siūnn-kàu tsiah līn-tsin .
米酒 一支
列位 兄弟
粗菜 騙嘴 一点
大家 不通 客氣
Tshiú kia̍h bí-tsiú ū tsi̍t-ki ,
Tshiánn lín lia̍t-uī tsìng hiann-tī ,
Tshoo-tshài phiàn-tshuì tsi̍t-tiám ì ,
Tāi-ke m̄-thang beh kheh-khì .
客氣 即有
人欵
都是 意愛
朋友 即有 即最
Gún kheh-khì tsiah-ū lâi ,
Guá ê lâng-khuán sóo tsai ,
guá too-sī sa ì-ài ,
Pîng-iú tsiah-ū tsiah-tsuè lâi .
頭碗 出來 正燕
正燕 燒燒
阿君 面前 現現
一碗 食了 姻緣
Thâu-uánn tshut--lâi tsiànn-iànn ,
Tsiànn-iàn sio-sio kánn ian ,
A-kun bīn-tsuînn khuànn hiān-hiān ,
Tsi̍t-uánn tsia̍h-liáu kiat in-iân .
正燕 大盞 杏仁
甜甜 食了 真正
相好
趂錢
Tsiànn-iàn tuā-tsuánn phè hīng-lîn ,
Tinn-tinn tsia̍h-laiú tsin-tsiànn tshing ,
Niû ū liām siong-hó tsîng ,
Gún ū thàn-tsînn pun īng .
二碗 出來 加里圭
無物 失倍
阿君
這碗 食了 夫妻
Lī-uánn tshut--lâi ka-lí-kue ,
Bô-bn̍gh tshiánn hiann khah sit-puê ,
A-kun beh tsia̍h tsia̍h i tsuè ,
Tsit-uánn tsia̍h-liáu kiat hu-tshue .
加里圭肉 火君
便宜 好食 有盤
心肝
調 做伴
Ka-lí-kue-bah kûn tsin nuā ,
Pān-gî hó-tsia̍h tsin ū-puânn ,
Tsai niû kah gún kâng sim-kuann ,
Taiu lâi kāng niû lín tsuè-phuānn .
三碗 出來 冬菜鴨
這碗 氣味 有恰
阿君
即袂 乎人 五腳
Sann-uánn tshut--lâi tang-tshài-ah ,
Tsit-uánn khì-bī ū-khah tsha ,
A-kun beh tsia̍h tsia̍h i ,
Tsiah-buē hōo-lâng khuànn gōo-kha .
冬菜 氣味
専専 孝哨
文貝廢 口竅
到尾 大家 相僥
Tang-tshài tsí ah khì-bī kiau ,
Tsuan-tsuan kut tsin hau-siâu ,
Niû hiân-huè ū ki-khiáu ,
Kàu-bé tāi-ke sa-hiau .
四碗 出來 虾仁
食了
那無 棄嫌 做陣
生理 頭路 認真
Sì-uánn tshut--lâi tshá hê-lîn ,
Kap hiann tsia̍h-liáu khah ū tshin ,
Nā-bô khì-hiâm beh tsuè-tīn ,
Sing-lí tn̂g-lōo tio̍h līn-tsin .
虾仁 炒來 真正
透底 虾仁 別項
不是 擋慐人
生理
Hê-lîn tshá--lâi tsin-tsiànn phang ,
Thàu-té hê-lîn pa̍t-hāng ,
hiann m̄-sī tòng-gōng-lâng ,
Sing-lí guá tuè tāng .
五碗 出來 毛孤肚
毛孤 煮到 爛糊糊
這碗 按盞
菜館 縂舖 糊塗
Gōo-uánn tshut--lâi môo-koo-tōo ,
Môo-koo tsí-kah nuā-kôo-kôo ,
Tsit-uánn kah lâng àn-tsuánn pōo ,
Tshài-kuán tsóng-phòo tsiah hôo-tôo .
毛孤 嚾頭 本然
三八 縂舖 袂曉
干干 無食 一碗
頭家 按盞
Môo-koo kuàn-thâu pún-liân nuā ,
Sam-pat tsóng-phòo buē-hiáu khuànn ,
Kan-kan bô-tsia̍h liáu tsi̍t-uánn ,
Mn̄g in thâu-ke beh àn-tsuánn .
六碗 出來 肚占
這碗 煮來 門∣
菜館 縂舖 高点
即碗 食來 犯嫌
La̍k-uánn tshut--lâi tshá tōo-tsiam ,
Tsit-uánn tsí--lâi kiâm ,
Tshài-kuán tsóng-phòo ū ko-tiám ,
Tsit-uánn tsia̍h--lâi huān-hiâm .
肚占 食了
專專 閣是 無礶水
可惜 即俊 召虽
食了 野恰
Tōo-tsiam tsia̍h-liáu kah tshuì ,
Tsuan-tsuan koh-sī bô-kuàn-tsuí ,
Khó-sioh tsit-tsùn iân-sui ,
Beh ū tsia̍h-liáu iá-kah tuì .
七碗 出來 燒猪
中央 一盤 紅燒魚
列位 朋友 起著
燒猪 食了
Tshit-uánn tshut--lâi sio-ti ,
Tiong-ng tsi̍t-puânn âng-sio-hî ,
Lia̍t-uī pîng-iú tshiánn khí-tī ,
Sio-ti tsia̍h-liáu thang tsia̍h .
燒猪 也久
椪皮 大塊 好食
這隻 猪仔 大隻
那無 那有 有額
Sio-ti sio liáu iah-kú tshiah ,
Pōng-phê tuā-tè kah hó-tsia̍h ,
Tsit-tsiah ti-á tuā-tsiah ,
Nā-bô nà-ū tsiah ū-gia̍h .
八碗 出來 崩般
中央 一碗 猪肝

阿君 不通 心肝
Peh-uànn tshut--lâi phing-puânn ,
Tiong-ng tsi̍t-uánn sio ti-kuann ,
Tshuì tann teh tsia̍h ba̍k teh khuànn ,
A-kun m̄-thang hiau sim-kuann .
猪肝 干花
一碗 滿滿 真正
阿娘 賢廢
省人 僥心 連回
Ti-kuann ū lâng kiò kuann-hue ,
Tsi̍t-uánn muá-muá tsin-tsiànn tsuè ,
A-niû ê lâng tsin hiân-huē ,
Siánn-lâng hiau-sim tio̍h liân-huê .
九碗 出來 鮑魚肚
鮑魚 大柯
按盞
總舖 寔在 無普
Káu-uánn tshut--lâi pāu-hî-tōo ,
Pāu-hî tshiat kah tsiah tuā-khoo ,
Tsiah tshoo kiò lâng àn-tsuánn pōo ,
Tsóng-phòo si̍t-tsāi bô-phóo .
鮑魚 本港 賣呆
大柯
潛屎
這辦 不該
Pāu-hî pún-káng buē-bái ,
Tshiat siunn tuā-khoo tsiah ū tai ,
hāu thâi kah suà siàm-sái ,
Tsí kah tsit-pān tsin put-kai .
十碗 出來 封圭
封圭 火君到 爛蛙蛙
湯匙
菜館 縂舖 賣曉
Tsa̍p-uánn tshut--lâi hong-kue ,
Hong-kue kûn-kah nuā-kuê-kuê ,
Beh tsia̍h tio̍h īng thng-sî tué ,
Tshài-kuán tsóng-phòo buē-hiáu sue .
圭肉 無味
野恰 字眼
今日 好命 們着
那無 提錢 為難
Kue-bah bô-bī lán mài àn ,
Tsia̍h thng iá-khah ū lī-gán ,
Kin-li̍t hó-miā tú-tio̍h lán ,
Nā-bô thue̍h-tsînn tio̍h uî-lân .
十一 出來 水皎
一碗 賣夭
呵君
即賣 衰哨
Tsa̍p-it tshut--lâi tsuí-kiáu ,
Tsi̍t-uánn hōo hiann tsia̍h buē-iau ,
A-kun beh tsia̍h tsia̍h i liáu ,
Tsiah-buē hōo lâng tshiò sue-siâu .
水皎 做了 賣呆
代先
不信
那是 無好
Tsuí-kiáu tsuè-liáu buē-bái ,
Guá khuànn bián tsia̍h tāi-suinn tsai ,
M̄-sìn lâi ka tsia̍h bāi ,
Nā-sī bô-hó tsiah thài .
十二 出來 旺梨
即碗 清甜 賣呆
那無 所在
大家 着閣 相招
Tsa̍p-lī tshut--lâi iûnn ông-lâi ,
Tsit-uánn tshing-tinn kánn buē-bái ,
Nā-bô hiâm gún phái sóo-tsāi ,
Tāi-ke tio̍h-koh sa-tsio lâi .
旺梨 食了 礶頭
四邊
阿娘 有意
返去
Ông-lâi tsia̍h-liáu kuàn-thâu ,
Sì-pinn ê ba̍k khiak ,
A-niû kap gún ū-ì ,
Gún beh tiàm tsia tńg--khì .
尾碗 包仔 千重糕
這碗 出來 完全
一塊 八仙棹
一个 貼心哥
Bé-uánn pau-á tshuinn-tîng-ko ,
Tsit-uánn tshut--lâi uân-tsuân ,
Beh thiah tsi̍t-tè pat-sian-toh ,
Beh lâu tsi̍t-gê tah-sim-ko .
列位 朋友 代先
阿娘 下方
打算 知影
失陪 加已
Lia̍t-uī pîng-iú tsāi-suinn kiânn ,
A-niû ē-hng beh lâu hiann ,
Phah-sǹg lín khuànn tsai-iánn ,
Sit-puê hōo lín ka-kī kiânn .
二人 多謝
來去
拖車
來去 九諒崎
lín nn̄g-lâng seh too-siā ,
Gún tann lâi-khì tiàm tsia ,
Tshe lâng gún kiò thua-tshia ,
Gún beh lâi--khì Kiú-liông-kiā .