首頁 >資料庫介紹
目錄

冊名 增廣英台新歌全本
編者 未知
出版社 廈門會文堂書局
出版年 1914
篇名 第五集
顯示 的款式:
Lô-má-jī 是
漢字是
一日 越深 一日
不知 何日 輕鬆
安人 聽見 傷悲
早年 過世
Tsi̍t-li̍t ua̍t-tshim tsi̍t-li̍t tāng ,
M̄-tsai hô-li̍t tit khin-sang ?
An-lîn thiann--kìnn khóo siong-pi ,
tia tsá-nî lâi kè-sì ,
單養 一人
可憐
___. 三伯 思着
就叫 士久 吩咐
Tan-iúnn guá kiánn tsi̍t-lâng sin ,
ū tsuî thang khó-lîn ?
. Sam-phik siūnn-tio̍h sim ua̍t sng ,
Tio̍h-kiò Sū-kiú huan-hù i ,
一場
英台 薄情娘
士久 趕到 祝家庄
祝家庄上 鬧紛紛
Guá tann i pīnn tsi̍t-tiûnn ,
Khì mn̄g Ing-tâi po̍k-tsîng-niû .
Sū-kiú kuánn-kàu Tsiok-ka-tsng ,
Tsiok-ka-tsng-tsiūnn nāu-hun-hun ,
堂上 結彩 張燈
正是 納聘
士久 慌忙 廳堂
遇着 仁心 動問
Tn̂g-tsiūnn kiat-tshái kāng tiunn-ting ,
Tsiànn-sī Tsùn lâi la̍p-phìng .
Sū-kiú hong-bông tsiūnn thiann-tn̂g ,
Gū-tio̍h Lîn-sim sann tāng-mn̄g :
稟上 小姐
阮厝 官人
仁心 士久哥
阮厝 娘子 後落
guá pín-siōng sió-tsiá tsai ,
Gún-tshù kuann-lâng tshe guá lâi .
Lîn-sim tio̍h kiò Sū-kiú-ko ,
Gún-tshù niû-kiánn āu-lo̍h ,
卜見 英台 小姐
不免 通報
士久 即刻 後堂
親出 心頭
Beh-kìnn Ing-tâi gún sió-tsiá ,
M̄-bián thong-pò suî gún kiânn .
Sū-kiú tsik-khik kàu āu-tn̂g ,
It beh tshin-tshut sim-thâu sng .
官人 為尔 一場
未知 小姐 思量
英台 聽見 傷悲
官人 呆癡
Kuann-lâng uī-lí pīnn tsi̍t-tiûnn ,
Bē-tsai sió-tsiá su-niû ?
Ing-tâi thiann--kìnn khóo siong-pi ,
lín kuann-lâng tsin gâi-tshi ,
斷約 日期 不聽
將阮 配人成
士久 掠話
十日 直直 不言起
Tuān-iok li̍t-kî i m̄-thiann ,
Guá tia tsiong-gún phuè-lâng-tsiânn .
Sū-kiú lia̍h-uē tio̍h ìn i ,
Tsa̍p-li̍t ti̍t-ti̍t put-iân-khí ,
奇奇 怪怪 歸串
官人 總兮無
英台 思着 滴淚啼
官人 傷悲
Kî-kî kuài-kuài iân kui-tshuàn ,
Hāi gún kuann-lâng tsóng-ê-bô .
Ing-tâi siūnn-tio̍h ti̍h-luī-thî ,
Khǹg gún kuann-lâng bo̍h siong-pi ,
就卜 尋伊
但恐 外人 便宜
士久 相辭 廳堂
看見 禮物 奇全
Gún sin tio̍h-beh khì tshē-i ,
Tān-khióng guā-lâng seh pān-gî .
Sū-kiú sann-sî tshut thiann-tn̂g ,
Khuànn-kìnn lé-bu̍t tsin kî-tsn̂g ,
二罐 老酒 頭前
生豬 生羊 兩平
糖鼓 八角 洗口
糖子 香餅 二千色
Nn̄g-kuàn lāu-tsiú pâi thâu-tsîng ,
Tshinn-ti tshinn-iûnn pâi nn̄g-pîng .
Tn̂g-kóo pueh-kak pīng sué-kháu ,
Tn̂g-kiánn hiunn-piánn nn̄g-tshing-sik ,
蚋灼 禮香 一齊
柿果 桔餅 滿盡多
鳳冠 金髻 珍珠
蟒襖 玉帶 四面
La̍h-tsik lé-hiunn pâi it-tsuê ,
Khī-kó kiat-piánn buánn-tsīn-tuē .
Hōng-kuan kim-kè tsin-tsu suî ,
Báng-ó gio̍k-tuà sì-bīn suî .
二領 緞衫 四開滾
二條 百景 五采裙
生花 一盛 清香
一對 雙鳳 牡丹
Nn̄g-niá tuān-sann sì-khui-kún ,
Nn̄g-tiâu pah-kíng ngóo-tshái-kûn .
Tshinn-hue tsi̍t-siānn tsin tshing-phang ,
Tsi̍t-tuì sang-hōng tiâu bóo-tan .
看見 禮物 齊全
翻身 近前 嫁妝
綢緞 衣裳 皮箱
一對 綉枕 鴛鴦
Khuànn-kìnn lé-bu̍t tsin tsiâu-tsn̂g ,
Huan-sin kūn-tsîng khuànn kè-tsng :
Tiû-tuān i-tsiûnn pueh phê-siunn ,
Tsi̍t-tuì siù-tsím siù uan-iunn ,
金針 花片 珠絲
手環 耳鈎 金蜘蛛
牙箸 酒盞 金墘
茶杯 八塊 銀匙
Kim-tsiam hue-phìnn kat tsu-si ,
Tshiú-khuân hī-kau kim-ti-tu .
Gê-tī tsiú-tsuánn khuan kim-kînn ,
Tê-pue pueh-tè tuà gûn-sî ,
玉磬 八卦 月斗練
六串 月斗 銀墘
緞衣 緞裙 鉛錢
帳眉 鏡巾 萬字
Gio̍k-khìng pat-kuà kim tóo-liān ,
La̍k-tshuàn siù tóo kuà gûn-kînn .
Tuān-i tuān-kûn tuà iân-tsînn ,
Tiùnn-bâi kiànn-kun thio bān-lī ,
三寸 女鞋 六串
色褲 挑花 盤鞋
腳桶 腰桶 花箍
白銅 面盆 錫尿壺
Sann-tshùn lú-uê la̍k-tshuàn tué ,
Sik-khòo thio-hue lo̍h puânn-uê .
Kha-tháng io-tháng tánn hue-khoo ,
Pe̍h-tâng bīn-phûn siah-liō-ôo .
嫁粧 各件 齊備
挑工 轎下 卜食
士久 看見 思量
官人 一場
Kè-tsng kok-kiānn tsuê-pī ,
Tann-kang kiō-ē beh-tsia̍h înn .
Sū-kiú khuànn--kìnn àm su-niû ,
Khui gún kuann-lâng pīnn tsi̍t-tiûnn ,
看日
官人 心机
仁心 就叫 士久哥
官人 下落
I tann khuànn-li̍t beh tshuā-khì ,
Óng guá kuann-lâng huì sim-ki .
Lîn-sim tio̍h-kiò Sū-kiú-ko ,
Kāng lín kuann-lâng seh hē-lo̍h ,
阮厝 小姐
官人
士久 相辭 鄉里
就共 官人 透机
Gún-tshù sió-tsiá phuè Tsùn ,
Kin li̍t lín kuann-lâng hun .
Sū-kiú sann-sî tńg hiunn-lí ,
Tio̍h-kāng kuann-lâng seh thàu-ki ,
英台 有話
不可 切壞 身己
三伯 思着 傷悲
割吊 心机
Ing-tâi ū-uē lâi khǹg ,
M̄-thang tshueh-hāi kim sin-kí .
Sam-phik siūnn-tio̍h khóo siong-pi ,
Khui guá kuah-tiàu huì sim-ki ,
舉起 紙筆
句句 寫出 斷腸詩
三伯 暗寫 一封
鶯哥 下縫
Kia̍h-khí tsuá-pit sim ua̍t pi ,
Kù-kù siá-tshut tuān-tsiông-si .
Sam-phik àm-siá sìn tsi̍t-pang ,
Pa̍k tsāi ing-ko si̍t ē-phāng :
越州 英台
不可 失落 東西
叮嚀 几句 鶯哥
越州 英台
khì gua̍t-tsiu tshē Ing-tâi ,
M̄-thang sit-lo̍h pàng tang-sai ,
Ting-lîng kuí-kù ing-ko tsai ,
khì Ua̍t-tsiu tshē Ing-tâi .
英台 越州
祝家 岩桂 石獅
鶯哥 騰空 越州
認着 岩桂 石獅
Ing-tâi tshù Ua̍t-tsiu ,
Tsiok--ka giâm-kuì tuì tsio̍h-sai ,
Ing-ko thîng-khong Ua̍t-tsiu lâi ,
Līn-tio̍h am-kuì tuì tsio̍h-sai ,
一直 宿落 岩桂樹
聲聲 叫出 英台
英台 剌綉 大廳
聽見 樹上 叫聲
It-ti̍t hioh-lo̍h am-kuì-tshiū ,
Siann-siann kiò-tshut Tsiok Ing-tâi .
Ing-tâi tshiah-siù tuā-thiann ,
Thiann-kìnn tshiū-tsiūnn tsiáu kiò-siann ,
放落 針線 出來
原來 鶯哥
鶯哥 落塗
英台 雙手
Khǹg-lo̍h tsiam-suànn tshut-lâi khuànn ,
Guân-lâi ing-ko pat guá miâ .
Ing-ko kìnn niû pe lo̍h-thôo ,
Ing-tâi sang-tshiú tio̍h lâi moo ,
摸到 鶯哥 下縫
一封 書信 怪異
英台 着一驚
誰人 回書 梁兄
Bong-kàu ing-ko si̍t ē-phāng ,
Tsi̍t-pang tsu-sìn ū kuài-ī .
Ing-tâi kìnn tsu tio̍h-tsi̍t-kiann ,
Tsuî-lâng huê-tsu kià Niû-hiann ?
一弓 兩箭
一馬 兩鞍
書中 寫出 萬種愁
誰心 僥心 一別
Tsāi thang tsi̍t-king kuà nn̄g-tsìnn ,
Tsāi thang it-bé kuà nn̄g-uann .
Tsu-tiong siá-tshut bān-tsióng-tshiû ,
Tsuí-lâng hiau-sim it-pia̍t hiu .
孤眠 深恨 薄情娘
相思 病一場
今旦 為娘 相思
直卜 藥詩
Koo-bîn tshim-hūn po̍k-tsîng-niû ,
Khui guá siunn-si pīnn-tsi̍t-tiûnn ,
Kin-tuànn uī-niû khóo siunn-si ,
Ti̍t-beh kāng thó io̍h-si .
卜討 六月 暑天霜
卜討 正月 樹梅香
卜討 金雞 頭上髓
卜討 鳳肝 龍腹腸
Beh-thó la̍k--ge̍h sú-thinn-sng ,
Beh-thó tsiann--ge̍h tshiūnn-m̂-phang ,
Beh-thó kim-kue thâu-tsiūnn-tshé ,
Beh-thó hōng-kuann lîng-pak-tn̂g .
卜討 仙蛋 煎湯
卜討 貓腱 水圭毛
醫藥
討無 這藥 會死
Beh-thó sian-nn̄g lâi tsuann-thng ,
Beh-thó niau-kiān tsuí-kue-mn̂g ,
Thó ū tsí i-io̍h thang ,
Thó-bô tsit-io̍h tsóng ē-sí .
十分 九分
死了 葬墓 大路邊
坐東 向西
卜用 青石 墓碑
Siūnn guá tsa̍p-hun káu-hun ,
Sí-liáu tsòng-bōng tuā-lōo-pinn ,
Bōng beh tsē-tang bīn ǹg-sai ,
Beh-īng tshinn-tsio̍h phah bōng-pi ,
墓碑 打出 三伯
小妹 尔着 墓前
英台 看書 完備
就叫 筆硯
Bōng-pi phah-tshut Niû Sam-phik ,
Sió-bē lí-tio̍h bōng-tsîng lâi .
Ing-tâi khuànn-tsu to uân-pī ,
Tio̍h-kiò Suī hiunn phâng pit-hīnn ,
几句 心內話
寄度 梁哥 知机
英台 一封
就纏 鶯哥 下縫
Huê beh kuí-kù sim-lāi-uē ,
Kà-thōo Niû-ko tit tsai-ki .
Ing-tâi tio̍h huê tsu tsi̍t-pang ,
Tio̍h-tînn ing-ko si̍t ē-phāng ,
杭州府
不通 飛落 宿 東西
鶯哥 即時 武州
書信 三伯
tann pe khì Hâng-tsiu-hú ,
M̄-thang pe-lo̍h hioh tang-sai .
Ing-ko tsik-sî Bú-tsiu ka ,
Pàng lo̍h tsu-sìn Sam-phik tsai ,
三伯 看書 淚紛紛
一時 險險 閻君
長冥 思想 肝腸
頭眩目暗 青黃
Sam-phik khuànn-tsu luī-hun-hun ,
Tsi̍t-sî hiám-hiám kìnn giâm-kun ,
Tn̂g-mî su-siúnn kuah kuann-tn̂g ,
Thâu-hîn-ba̍k-àm bīn tshinn-n̂g .
早間 起來 天光
媽親 入房 子兒
金身 保惜
不可 苦苦切
Tsá-kan khí--lâi thinn-kng ,
Má-tshin li̍p-pâng kìnn kiánn-lî ,
Guá kiánn kim-sin tio̍h pó-sioh ,
M̄-thang siūnn i khóo-khóo-tshueh .
三伯 聽見 滴淚啼
一命 久時
叮嚀 言語
東西 大路邊
Sam-phik thiann--kìnn ti̍h-luī-thî ,
Siūnn kiánn tsi̍t-miā kú-sî ,
Ting-lîng giân-gú niû tio̍h ,
Bōng tsòng tang-sai tuā-lōo-pinn ,
坐東 向西
青石 墓碑
墓碑 打出 名字
英台 近來 墓前
Bōng beh tsē-tang bīn ǹg-sai ,
Tánn beh tshinn-tsio̍h phah bōng-pi ,
Bōng-pâi phah-tshut kiánn miâ-lī ,
Ing-tâi kūn-lâi bōng-tsîng lâi .
叮嚀 言語 完備
二目 吊起 暈暈
喉內 起痰 滿 盡是
一時 氣絕 陰司
Ting-lîng giân-gú seh uân-pī ,
Nn̄g-ba̍k tiàu-khí hūn-hūn khì ,
Âu-lāi khí-thâm muá tsīn-sī ,
Tsi̍t-sî khuì-tsua̍t kui im-si .
爹媽 看見 傷悲
頭磕 床邊 恨落去
一家 大小
看見 死屍 開聲
Tia-má khuànn--kìnn khóo siong-pi ,
Thâu-kha̍p tshn̂g-pinn hūn--lo̍h--khì ,
Tsi̍t-ke tuā-suè lâi khuànn i ,
Khuànn-kìnn sí-si khui-siann thî .
父母 年老 耽當
死着 三伯 割人腸
可恨 英台 賤婢
一命 害死
Hū-bió nî-lāu kiánn tam-tng ,
Sí-tio̍h Sam-phik kuah-lâng-tn̂g ,
khó-hūn Ing-tâi phái tsiān-pī ,
Guá kiánn tsi̍t-miā i hāi-sí .
厝邊 近前
身長 命短 天意
趕緊 上街 棺木
收拾 三伯 身屍
Tshù-pinn kūn-tsîng khuànn tit kìnn ,
Sin-tn̂g miā-té thinn-ì ,
Kuánn-kín tsiūnn-kue bué kuan-bo̍k ,
Siu-si̍p Sam-phik tsi̍t sin-si .
士久 送主 滴淚啼
安人 險險 磕死
回頭
親像 溪水 倒頭流
Sū-kiú sàng-tsú ti̍h-luī-thî ,
An-lîn hiám-hiám lâi kha̍p--sí ,
Khuànn kiánn tsit khì put huê-thâu ,
Tshin-tshiūnn khue-tsuí tò-thâu-lâu .
三伯 埋葬 完備
風水 做好 打字
東山 大路邊
坐東 向西 石碑
Sam-phik bâi-tsòng too uân-pī ,
Hong-suí tsuè-hó pi phah-lī ,
Bōng Tang-suann tuā-lōo-pinn ,
Tsē-tang ǹg-sai tshinn tsio̍h-pi .
反主 返來 鬧紛紛
魂亭 鼓吹 一群
安人 傷悲
靈位 安置 大厝邊
Huán-tsú tńg--lâi nāu-hun-hun ,
Hûn-tân kóo-tshe tsuè tsi̍t-kûn ,
An-lîn siūnn tio̍h khóo siong-pi ,
Lîng-uī an-tì tuā-tshù-pinn .
早暗 不斷
敬奉 在生 一般
冥日 割吊 哭啼啼
聲聲 句句 子兒
Tsá-àm put-tuān hiunn kāng tsik ,
Kìng-hōng tsāi-sinn it-puann ,
Mî-li̍t kuah-tiàu khàu-thî-hî ,
Siann-siann kù-kù kiò kiánn-lî .
安人 心內 主意
就叫 士久 吩咐
官人
英台 主意
An-lîn sim-lāi ū tsú-ì ,
Tio̍h-kiò Sū-kiú huan-hù i ,
Lán tshù kuann-lâng i ,
Khì mn̄g Ing-tâi mi̍h tsú-ì ?
士久 奉命 越州
英台 知机
官人 尔死
未知 小姐 主意
Sū-kiú hōng-bīng Ua̍t-tsiu khì ,
Khì Ing-tâi tit tsai-ki ,
Gún tshù kuann-lâng lí-sí ,
Bē-ti sió-tsiá mi̍h tsú-ì ?
英台 聽見 傷悲
搥胸 失落 大廳
近前 小姐
不通 切心 只路
Ing-tâi thiann--kìnn khóo siong-pi ,
Tuî-hing sit-lo̍h tuā-thiann pinn ,
Suī hiunn kūn-tsîng khǹg sió-tsiá ,
M̄-thang tshueh-sim tsí-lōo kiânn .
思着 三伯 哀哀
紅花 拔落來
梁哥 一命
卜見 梁兄 黃泉
Siunn-tio̍h Sam-phik luī ai-ai ,
Thâu tsiūnn âng-hue pue̍h--lo̍h--lâi ,
Niû-ko tsi̍t-miā gún ,
Beh-kìnn Niû-hiann hông-tsuân khì .
馬家 好日
無心
取去 白銀 二佰
功果 和尚
Bé--ka hó-li̍t beh-tshuā khì ,
Gún tann bô-sim khì pài i ,
Tshú-khì pe̍h-gûn nn̄g-pah niú ,
Khì tsuè kong-kó tshiánn hê-siūnn .
士久 返來 透枝
和尚 相議
看日 成服 頭巡
安人 士久 哭紛紛
Sū-kiú tńg--lâi seh thàu-ki ,
Khì tshiánn hê-siūnn lâi siong-gī ,
Khuànn-li̍t sîng-ho̍k tsuè thâu-sûn ,
An-lîn Sū-kiú khàu-hun-hun .
佛壇 排設
五個 和尚 誦經
獻敬 改結 完備
宣經 拜懺 庫盆
Hu̍t-tuânn pâi-siat tshing kiam tsīng ,
Gōo-ê hê-siūnn lâi siōng-king ,
Hiàn-kìng kái-kiat too uân-pī ,
Suan-king pài-tshàm sio khòo-tsînn .
功德 第七旬
和尚 靈前 祭文
道士 弄鶴 亡魂
日間 弄樓 戲盆
Kong-tik tsuè kàu tuē-tshit-sûn ,
Hê-siūnn lîng-tsîng tha̍k tsè-bûn ,
Tō-sū lāng-ho̍h tui bông-hûn ,
Li̍t-kan lāng-lâu hì-phûn .
七旬 功果 完備
除靈 散飯 一冥
靈厝 滿天紅
三伯 騎鶴 西方
Tshit-sûn kong-kóo tsuè uân-pī ,
Tî-lîng suànn-pn̄g tsuè tsi̍t-mî ,
Sio khí lîng-tshù buán-thian-hông ,
Sam-phik khiā-ho̍h óng se-hong .
第四集 第六集