首頁 >資料庫介紹
目錄

冊名 增廣英台新歌全本
編者 未知
出版社 廈門會文堂書局
出版年 1914
篇名 第一集
顯示 的款式:
Lô-má-jī 是
漢字是
唱出 英台
姊妹 弟兄
爹媽 年老
英台 連步 綉廳
Tshiùnn-tshut Ing-tâi kua lín thiann ,
Pīng tsí-bē kāng tī-hiann ,
Tia-má nî-lāu khóo i kiánn ,
Ing-tâi liân-pōo tshut siù-thiann .
悲傷
單身 女兒
咱厝 田園 租業
杭州 讀書
Khǹg kong khǹg bo̍h pi-siong ,
Liām kiánn tan-sin lú-lî ,
Lán-tshù tshân-hn̂g tsoo-ia̍p to ,
Kiánn beh Hâng-tsiu khì tha̍k-tsi .
不通
滿 盡是 男子兒
牡丹 開透
花枝 花欉
tann khǹg kiánn m̄-thang khì ,
Buánn o̍h tsīn-sī lâm-tsú-lî ,
Bóo-tan khui-thàu lâng ài tshái ,
Tshái liáu hue-ki luān hue-tsâng .
英台 心內 主意
面上 洗落 花粉
走入 綉房 男衣
打扮 好像 男子兒
Ing-tâi sim-lāi ū tsú-ì ,
Bīn-tsiūnn sé-lo̍h hue-hún khì ,
Tsáu-li̍p siù-pâng uānn lâm-i ,
Tánn-pān hó-tshiūnn lâm-tsú-lî .
英台 心內 主意
兄嫂 透枝
杭州 讀書
雙親 早晚 交代
Ing-tâi sim-lāi ū tsú-ì ,
Tio̍h kāng hiann-só seh thàu-ki ,
Gún beh Hâng-tsiu khì tha̍k-tsi ,
Sang-tshin tsá-àm kau-tāi .
聽見 笑微微
姑娘 讀書 不通
包袱 行李
返來 雙手 孩兒
tann thiann-kìnn tshiò-bi-bi ,
Koo-niû tha̍k-tsu m̄-thang khì ,
Tsí khì pau-ho̍k tuì hîng-lí ,
Tńg--lâi sang-tshiú phō hâi-lî .
英台 聽見 沖天
嫂嫂 說話 不是
頭上 皇天 証見
臭爛 羅綾 節義
Ing-tâi thiann--kìnn khuì tshiong-thinn ,
Só-só seh-uē khah put-sī ,
Thâu-tsiūnn hông-thian tsuè tsìng-kìnn ,
Tshàu-nuā lô-lîng tuān tsiat-gī .
提出 紅綾 七尺
牡丹 花盆
英台 情節
綾羅 臭爛 牡丹
The̍h-tshut âng-lîng tshit-tshioh lâi ,
Tâi bóo-tan hue-phûn lāi ,
Ing-tâi tsit khì tsing-tsiat ,
Lîng-lô tshàu-nuā bóo-tan khai .
英台 心內 主意
仁心 身邊
包袱 雨傘 齊備
杭州 讀書
Ing-tâi sim-lāi ū tsú-ì ,
Tio̍h kiò Lîn-sim suî sin-pinn ,
Pau-ho̍k hōo-suànn tuà tsuê-pī ,
Suî gún Hâng-tsiu tha̍k-tsu khì .
媽親 主意
銀兩 盤纏
提出 白銀 三百兩
紙筆 衣裳
Má-tshin khuànn kiánn ū tsú-ì ,
Khì tshú gûn-niú tsuè puânn-tînn ,
The̍h-tshut pe̍h-gûn sann-pah-niú ,
Thang bué tsuá-pit tsuè i-tsiûnn .
媽親 子兒
值時 鄉里
早晚 保重 身己
冥日 子兒
Má-tshin tio̍h kiò guá kiánn-lî ,
Tsit khì tī-sî tńg hiunn-lí ,
Tsá-àm pó-tiōng sin-kí ,
Bián guá mî-li̍t siūnn kiánn-lî .
英台 掠話 應允
不免 娘親 掛意
杭州 三年
日期 完滿 鄉里
Ing-tâi lia̍h-uē tio̍h ìn-ún ,
M̄-bián niû-tshin lâi kuà-ì ,
Kiánn khì Hâng-tsiu tha̍k sann-nî ,
Li̍t-kî uân-buán tńg hiunn-lí .
英台 相辭 起程
仁心 舉傘 頭前
拜別 爹媽 大門
一家 相看 心頭
Ing-tâi sann-sî beh khí-thîng ,
Lîn-sim kia̍h-suànn tsuè thâu-tsîng ,
Pài-pia̍t tia-má tshut tuā-mn̂g ,
Tsi̍t-ke sann-khuànn sim-thâu sng .
英台 騎馬 一路
暗流 淚滓 無人
杭州 讀書
拜別 分離
Ing-tâi khiâ-bé tsi̍t-lōo lâi ,
Àm-lâu luī-tsái bô-lâng tsai ,
Ài beh Hâng-tsiu khì tha̍k-tsi ,
Kāng pài-pia̍t lân hun-lî .
不覺 十餘里
看見 路上 景致
二人 相隨 重台
看見 前面 一人
Pu̍t-kak kiânn kàu tsa̍p-î-lí ,
Khuànn-kìnn lōo-siōng kíng-tì ,
Nn̄g-lâng sann-suî kàu Tiông-tâi ,
Khuànn-kìnn tsîng-bīn tsi̍t-lâng lâi .
英台 站馬 姓名
未知 秀才 值路
三伯 看見 笑盈盈
小生 武州 三伯
Ing-tâi khiâ-bé mn̄g sìnn-miâ ,
Bē-ti siù-tsâi tī-lōo khì ?
Sam-phik khuànn-kìnn tshiò-îng-îng ,
Sió-sing bú-tsiu Niû Sam-phik ,
愛卜 杭州 讀書
兄弟 甚路
英台 掠話
越州 子兒
Ài-beh Hâng-tsiu khì tha̍k-tsi ,
ti hiann-tī sīm-lōo khì ?
Ing-tâi lia̍h-uē tio̍h ìn i ,
Guá Ua̍t-tsiu lâng kiánn-lî ,
小生 英台
為着 讀書 這路
雙人 名姓 完備
言語 投機
Sió-sing sìnn Tsiok miâ Ing-tâi ,
Uī-tio̍h tha̍k-tsu tsit-lōo lâi .
Sang-lâng miâ-sìnn seh uân-pī ,
Giân-gú seh liáu sann tâu-ki ,
二人 心內 主意
楊柳 樹下 兄弟
二人 結拜 完備
三日 杭州市
Nn̄g-lâng sim-lāi ū tsú-ì ,
Iông-liú tshiū-hā kiat hiann-tī .
Nn̄g-lâng kiat-pài too uân-pī ,
Sann-li̍t kàu Hâng-tsiu-tshī .
果然 杭州 景致
未知 學堂
二人 問路 向南
聽見 學堂 讀書聲
Kóo-liân Hâng-tsiu kíng-tì ,
Bē-ti o̍h-tn̂g tuì khì ?
Nn̄g-lâng mn̄g-lōo ǹg-lâm kiânn ,
Thiann-kìnn o̍h-tn̂g tha̍k-tsu-siann .
雙人 入學 先生
拜見 先生 讀書
先生 看見 歡喜
呵咾 二人 道理
Sang-lâng li̍p-o̍h pài sian-sinn ,
Pài-kiàn sian-sinn lâi tha̍k-tsi ,
Sian-sinn khuànn-kìnn sim huann-hí ,
O-ló nn̄g-lâng pat tō-lí ,
堅心 讀書
日後 金榜 名字
英台 看見 驚疑
滿 盡是 男子兒
Lín tann kian-sim tio̍h tha̍k-tsi ,
Li̍t-āu kim-póng ū miâ-lī .
Ing-tâi khuànn--kìnn àm kiann-gî ,
Buán o̍h tsīn-sī lâm-tsú-lî ,
單身 女娘
看見 不成樣
硯水 潑壁 烏紫紫
粉壁 寫字
Guá tan-sin tsi̍t lú-niû ,
lâng khuànn-kìnn m̄-tsiânn-iūnn .
Hīnn-tsuí phuat-piah oo-tsí-tsí ,
Tsiōng tsí hún-piah lâi siá-lī ,
人人 放尿
着學 婦人 行宜
士久 看見 笑微微
英台 放尿 巧奇
Lâng-lâng pàng-liō tsuānn tio̍h ,
Tio̍h-o̍h hū-lîn tsiùnn kiânn-gî .
Sū-kiú khuànn--kìnn tshiò-bi-bi ,
Ing-tâi pàng-liō tsin khá-kî ,
人人 放尿 叮噹
英台 放尿 一空
三伯 聽見 沖天
士久 不是
Lâng-lâng pàng-liō hiúnn tin-tang ,
Ing-tâi pàng-liō khòo tsi̍t-khang .
Sam-phik thiann--kìnn khuì tshiong-thinn ,
Tio̍h Sū-kiú khah put-sī ,
英台 兄弟
不準 近前
英台 心內 計智
先生 透枝
Ing-tâi kāng guá kiat hiann-tī ,
M̄-tsún kūn-tsîng khì i .
Ing-tâi sim-lāi īng kè-tì ,
Tio̍h kāng sian-sinn seh thàu-ki ,
滿 學生 規矩
聖賢 孔夫子
先生 聽見 笑微微
呵咾 英台 禮儀
Buán o̍h ha̍k-sing kui-kí ,
o̍h sìng-hiân Khóng-hu-tsí .
Sian-sinn thiann--kìnn tshiò-bî-bî ,
O-ló Ing-tâi pat lé-gî ,
誰人 不聽 英台
即刻 手指
英台 心內 主意
梁哥 透枝
Tsuî-lâng m̄-thiann Ing-tâi ,
Tsik-khik the̍h lâi tánn tshiú-tsuínn .
Ing-tâi sim-lāi ū tsú-ì ,
Tio̍h kāng Niû-ko seh thàu-ki ,
既然 兄弟
事事 仁義
二人 一床
一條 汗巾 中央
Lán tann kì-liân kiat hiann-tī ,
Sū-Sū sóo kiânn tio̍h lîn-gī .
guá nn̄g-lâng kâng tsi̍t-tshn̂g ,
Tsi̍t-tiâu kuānn-kun keh tiong-ng ,
誰人 翻身
紙筆 學內
三伯 聽見 笑微微
汗巾 侢年
Tsuî-lâng huan-sin that kài ,
Hua̍t i tsuá-pit pun o̍h-lāi .
Sam-phik thiann--kìnn tshiò-bi-bi ,
Kuānn-kun kài tsuè tsāi-nî ?
綉房 細利
不通 翻身
英台 故意
一張 眠床
lo̍h siù-pâng tio̍h suè-lī ,
M̄-thang huan-sin ta̍h tio̍h i .
Ing-tâi khùn kòo-ì huan ,
Tsi̍t-tiunn bîn-tshn̂g sia khuan ,
翻身用 踏過界
試看 梁哥 ___an3- 麼侢tsai7
三伯 醒來
賢弟 不是
Huan-sinīng kha ta̍h-kè-kài ,
Tshì-khuànn niû-ko àn- tsuánn tsāi ?
Sam-phik tshínn--lâi tio̍h i ,
Tse hiân-tē khah put-sī ,
伸腳 過界
紙筆 學內
英台 聽見 笑微微
好笑 三伯 呆癡
tann tshun-kha that kè-kài ,
Hua̍t tsuá-pit pun o̍h-lāi .
Ing-tâi thiann--kìnn tshiò-bi-bi ,
Hó-tshiò Sam-phik tsin gâi-tshi ,
同床 一月
全然 知机
早間 起來 天光
英台 提銀 五錢
Kāng ko kâng-tshn̂g tsi̍t-ge̍h ,
Kàu tann tsuân-liân tsai-ki .
Tsá-kan khí--lâi thinn-kng ,
Ing-tâi the̍h-gûn ū gōo-tsînn ,
仁心 吩咐
紙筆 延遲
仁心 學內
滿 學生
Tio̍h kiò Lîn-sim huan-hù i ,
Khì tsuá-pit bo̍h iân-tî .
Lîn-sim pit li̍p o̍h-lāi ,
Buánn o̍h ha̍k-sing tsīn too tsai ,
英台
紙筆 滿 學內
三伯 驚疑
卜困 細利
Tsā Ing-tâi huan kài ,
hua̍t tsuá-pit buánn o̍h-lāi .
Sam-phik hua̍t liáu sim kiann-gî ,
Kin beh-khùn tio̍h suè-lī ,
罰着 英台 要緊
恐罰 三伯 不起
雙人 入學 未几時
不覺 清明 到期
Hua̍t-tio̍h Ing-tâi iàu-kín ,
Khióng-hua̍t Sam-phik put-khí .
Sang-lâng li̍p-o̍h bī-kí-sî ,
Put-kak tshuinn-miâ kàu-kî ,
先生 放學 的桃
三日 過了 入學
鐵馬 叮噹
子規 啼出 悶殺人
Sian-sinn pàng-o̍h thit-thô ,
Sann-li̍t kè-liáu tsài li̍p-o̍h .
Hong tshe thi̍h-bé hiúnn tin-tang ,
Tsú-kui thî-tshut būn-suah-lâng ,
鶯聲 啼叫 雜忙
風送 花味 陣陣香
英台 一時 無意
無心 做文 吟詩
Ing-siann thî-kiò lâng tsa̍p-bâng ,
Hong-sàng hue-bī tsūn-tsūn-phang .
Ing-tâi tsi̍t-sî būn bô-ì ,
Bô-sim tsuè-bûn kāng gîm-si ,
今旦 清明 日期
梁哥 景致
三伯 掠話
路途 遙遠 讀書
Kin-tuànn tshuinn-miâ li̍t-kî ,
Tsio beh Niû-ko khuànn kíng-tì .
Sam-phik lia̍h-uē tio̍h ìn i ,
Lōo-tôo iâu-uán lâi tha̍k-tsi ,
讀書 成器
貪花 好酒 誤了時
英台 就叫 三伯哥
何用 苦苦 的桃
Tha̍k-tsu nái bāng sin sîng-khì ,
Tham-hua hónn-tsiú gōo-liáu-sî .
Ing-tâi tio̍h-kiò Sam-phik-ko ,
Hôo-iōng khóo-khóo thit-thô ?
青春 一世
賞花 近前 景致
三伯 見說 歡喜
一時 入學 收起
Lâng seh tshing-tshun tsi̍t-sì ,
Siúnn-hue kūn-tsîng khuànn kíng-tì .
Sam-phik kìnn-seh sim huann-hí ,
Tsi̍t-sî li̍p-o̍h tsu siu-khí ,
二人 相伴 入園
果然 園內 景致
亦有 牡丹 金橘
茉莉 紫薇
Nn̄g-lâng sann-phuānn li̍p-hn̂g khì ,
Kóo-liân hn̂g-lāi kíng-tì :
Iā-ū bóo-tan tuì kim-kiat ,
Siōng bā-nī tuì tsí-bî ,
茶花 杜鵑
英瓜 桂花 秋海棠
四英 開花 滿山
黃萸 水錦 滿 樹欉
Tê-hue tōo-kuan pe̍h song ,
Ing-liáu kuì-hue tshiu-hái-tông ,
Sì-ing khui-hue buán-suann phang ,
N̂g-î tsuí-gím buánn tshiū-tsâng .
英台 看見 笑微微
近前 伸手 一枝
一樹 好花
共哥
Ing-tâi khuànn--kìnn tshiò-bi-bi ,
Kūn-tsîng tshun-tshiú tiah tsi̍t-ki ,
Tsi̍t-tshiū hó-hue khui tsiànn thàu ,
Tiah lâi kāng-ko tshah tsiūnn thâu .
三伯 掠話
賢弟 不是
堂堂 男子漢
不是 女人 行宜
Sam-phik lia̍h-uē tio̍h ìn i ,
Hiân-tē sóo kiânn khah put-sī ,
guá tông-tông lâm-tsú-hàn ,
M̄-sī lú-lîn tsiùnn kiânn-gî .
英台 笑沉沉
插花 青春
插花 親淺
應話 蠢笨
Ing-tâi tshiò-tîm-tîm ,
Kāng ko tshah-hue ài tshing-tshun ,
Kāng ko tshah-hue ko tshin-tshínn ,
Ko tio̍h ìn-uē kak tshún-pūn .
花園 遊過 池邊
鴛鴦 水鴨 一池
鴛鴦 交頸 水面
水鴨 行來 對情
Hue-hn̂g iû--kè tî-pinn ,
Uan-iunn tsuí-ah tsuè tsi̍t-tî ,
Uan-iunn kau-kíng tsuí-bīn ,
Tsuí-ah kiânn--lâi sang tuì-tsîng .
英台 就叫 三伯兄
水面 禽鳥
禽鳥 成雙對
小弟 相隨
Ing-tâi tio̍h-kiò Sam-phik-hiann ,
Tsuí-bīn khîm-niáu tsiùnn sóo kiânn ,
Khîm-niáu ū tsiânn-sang-tuì ,
Sió-tī kāng ko lín sann-suî .
三伯 聽見 沖天
這般 畜生 成意
石頭 潑落去
鴛鴦 水鴨 二邊
Sam-phik thiann--kìnn khì tshiong-thinn ,
Tsit-puann thik-sinn sîng-ì ,
Tshiú tsip tsio̍h-thâu phuah--lo̍h--khì ,
Uan-iunn tsuí-ah thiah nn̄g-pinn .
英台 就叫 三伯兄
這事 不通
古人 分明
打破 姻緣 七代
Ing-tâi tio̍h-kiò Sam-phik-hiann ,
Khǹg tsit-sū m̄-thang tsuè ,
Kóo-lîn giân seh hun-miâ ,
Tánn-phuà in-iân tshit-tāi pîn .
三伯 掠話
賢弟 說話 不是
雙人 兄弟
莫得 亂言 相欺
Sam-phik lia̍h-uē tio̍h ìn i ,
Hiân-tē seh-uē khah put-sī ,
guá sang-lâng kiat hiann-tī ,
Bo̍h-tit luān-giân lâi sann-khi .
第二集