首頁 >資料庫介紹
目錄

冊名 哪吒鬧東海歌
編者 未知
出版社 台北黃塗活版所
出版年 1928
篇名 下本
顯示 的款式:
Lô-má-jī 是
漢字是
樓頂 三支 震天箭
利害 天邊
哪吒 看着 歡喜
震天 一枝
Lâu-tíng sann-ki tsìn-thian-tsìnn ,
Lī-hāi siā tio̍h thàng thinn-pinn ,
Lô-tshia khuànn--tio̍h tsiànn huann-hí ,
Tshiú gia̍h tsín-thian ū tsi̍t-ki .
哪吒 一平 案下
講出來
听着 目屎
外慘
Lô-tshia tsit-pîng tshiánn àn-hā ,
Beh tuì Tsio̍h Ki kóng-tshut-lâi ,
Thiann-tio̍h beh lâu ba̍k-sái ,
Hāi kah guā-tshám lâng tsai .
白骨洞
盤古 開天 仙宗
法術 無邊 不免
移山 倒海 能通
Tsioh Ki tuà Pe̍h-kut-tōng ,
Phuân-kóo khai-thian li̍p sian-tsong ,
Huat-su̍t bû-pian m̄-bián kóng ,
I-san tó-hái ki̍k lîng-thong .
碧雲童子 受洞
採雲童子 扇風
雲光 寶貝 套當
古髏山上 做為
Phik-hûn-tông-tsú ka siú-tōng ,
Tshái-hûn-tông-tsí ka siàn-hong ,
Hûn-kong pó-puè thò-tòng ,
Khoo-lôo-san-siōng tsuè-uî ông .
碧雲 採花藍
穿 八寶 雪衣衫
亦是
採藥 樹林
Phik-hûn tshiú kuānn tshái-hue-nâ ,
Sin tshīng pat-pó suat-i-sann ,
Ia̍h-sī Tsio̍h Ki i sǹg tànn ,
Kiò li tshái-io̍h li̍p tshiū-nâ .
哪吒 城樓頂
弓箭 對對 虛平
一時 手銃
三分 氣力 箭弓
Tsài kóng Lô-tshia siânn-lâu-tíng ,
Kiong-tsìnn tuì-tuì hiòng hit-pîng ,
Tsi̍t-sî i ia̍h tsin tshiú-tshìng ,
Sann-hun khuì-la̍t khui tsìnn-king .
碧雲童子 洞口
一箭 飛來 咽喉
壽數
箭肉 穿 輕甲頭
Phik-hûn-tông-tsú tshut tōng-kháu ,
Tsi̍t-tsìnn pe--lâi tio̍h ian-âu ,
Āi i siū-sòo tsîng tsù kàu ,
Tsìnn-bah tshng king-kah-thâu .
娘娘 洞內
听見 外口 哮哀哀
出來 詳細
二個 門徒 一個
Tsio̍h Ki niû-niû tōng-lāi ,
Thiann-kìnn guā-kháu háu-ai-ai ,
Tshut-lâi i kìnn siông-sè ,
Nn̄g-ê bûn-tôo tsi̍t-ê .
出來 洞者
採雲 出聲
仰頭 一見 知影
一箭 射死 師兄
Tsio̍h Ki tshut--lâi mn̄g tōng-tsiá ,
Tshái-hûn háu kah tshut-siann ,
Gia̍h-thâu tsi̍t-khuànn tsiah tsai-iánn ,
Tsi̍t-tsìnn siā-sí guá su-hiann .
震天寶箭 字號
知影 別人
早前 黃帝
賞賜 功勞
Tsín-thian-pó-tsìnn ū lī-hō ,
Tsio̍h Ki tsai-iánn pa̍t-lâng ,
Tse tsá-tsîng N̂g-tè tsō ,
Siúnn-sū Tsīng li̍p kong-lô .
煩惱
花哥
入去 內面 至寶
隨時 騰雲 古髏
Tsio̍h Ki ia̍h háu ia̍h huân-ló ,
Beh kah Tsīng tuā hue-ko ,
Li̍p-khì lāi-bīn tuà tsì-póo ,
Suî-sî thîng-hûn Khoo-lôo .
不刻 騰雲 天頂
祭起 寶貝 八卦形
一聲 如律令
黃巾力士 頭前
Put-khik thîng-hûn thinn-tíng ,
Tsè-khí pó-puè pak-kuà-hîng ,
Tuā kiò tsi̍t-siann lû-lu̍t-līng ,
N̂g-kīn-li̍k-sū tsuè thâu-tsîng .
黃巾力士
祭起 寶貝 雲頭
黃巾力士 大步
李靖 厝腳鬪
TN̂g-kīn-li̍k-sū hoo tsik kàu ,
Tsè-khí pó-puè hûn-thâu ,
N̂g-kīn-li̍k-sū tuā-pōo tsáu ,
Tsáu kàu Lí-Tsīng tshù-kha-tau .
葉後
隨時 外頭
赶緊 落來 洞口
煩惱 目屎
Tsīng suah hoo iap-āu ,
Suî-sî to̍h khan tshut guā-thâu ,
Kuánn-kín lo̍h-lâi kàu tōng-kháu ,
Tsīng huân-ló ba̍k-sái lâu .
娘娘 洞內
隨時 通知
震天 看覓
一枝 寶箭 刀位
Tsio̍h Ki niû-niû li̍p tōng-lāi ,
Suî-sî thong-ti Tsīng tsai ,
Tshiú gia̍h tsín-thian hoo khuànn-māi ,
Tsit-ki pó-tsìnn tó-uī lâi ?
目屎
即款 理由 不知
探听
此條 事非 刀位
sīng siūnn tio̍h lâu ba̍k-sái ,
Tsit-khuán lí-iû tsuân m̄-tsai ,
tio̍h pàng guá thàm-thiann māi ,
Tsit-tiâu sū-hui tó-uī lâi .
受氣 加伊
即知 因子
心肝 如葱葱
那能 遇着 大空
Tsio̍h Ki siū-khì kā-i kóng ,
Tsiah-tsai in-kiánn siā lâng ,
Tsīng sim-kuann lû-tsháng-tsháng ,
Nà-ē gū-tio̍h tsiah tuā-khang .
隨時 求命
返來 探听
雄手 那是
人命 司營
Tsīng suî-sî ka kiû-miā ,
Pàng guá tńg--lâi tsiah thàm-thiann ,
Hiong-tshiú nā-sī guá ê kiánn ,
Puê lâng-miā tam su-iânn .
歡喜
娘娘
隨時 鄉里
返來 家中 子兒
Tsīng kiû kah i huann-hí ,
Tsio̍h Ki niû-niû tsiah pàng i ,
Tsīng suî-sî tńg hiunn-lí ,
Tńg-lâi ka-tiong mn̄g kiánn-lî .
返來 比武
工夫
哪吒 真正 不驚事
因父 相須
Tsīng tńg--lâi pí-bú ,
Kiò in sann kiánn liān kang-hu ,
Lô-tshia tsin-tsiànn m̄-kiann-sū ,
Beh kah in-pē tuān sio-su .
弓箭
省人 賞錢
听着 歡喜
頂日 一枝
Tsīng kiò kiánn khui kiong-tsìnn ,
Siánn-lâng ē khui beh siúnn-tsînn ,
Tshia thiann--tio̍h tuā huann-hí ,
Tián i tíng-li̍t khui tsi̍t-ki .
一時 受氣
家中 不賢 逆兒
汝父 險險
大膽
Tsīng tsi̍t-sî tuā siū-khì ,
Ka-tiong put-hiân sinn gi̍k-lî ,
Lí-pē hiám-hiám ,
Tuā-tánn kánn khì huān Tsio̍h Ki .
哪吒 听見 因父
正知 射死 碧雲童
看見 因父
子兒
Lô-tshia thiann-kìnn in-pē kóng ,
Tsiah-tsai siā-sí Phik-hûn-tông ,
Khuànn-kìnn in-pē kiann kah gōng ,
Kiánn-lî kánn tsuè guá kánn tong .
倍命
父子 二人 作陣行
哪吒 好漢 無命
兆工 妖精
Tsīng puê-miā tio̍h tshuā kiánn ,
Pē-kiánn nn̄g-lâng tsoh-tīn-kiânn ,
Lô-tshia hó-hàn tshûn bô-miā ,
Thiau-kang beh khì huē iau-tsiann .
父子 相娶 洞口
通知 內頭
我子 雄手
大汗 浮浮流
Pē-kiánn sann-tshuā kàu tōng-kháu ,
Tsīng thong-ti li̍p lāi-thâu ,
Guá-kiánn hiong-tshiú tann tshuā kàu ,
Kiann kah tuā-kuānn phû-phû-lâu .
娘娘 洞口
亂抄抄
着驚 隨時
哪吒 愛笑 曰頭
Tsio̍h Ki niû-niû tshut tōng-kháu ,
Tsīng kiann kah luān-tshau-tshau ,
Tio̍h-kiann suî-sî ti̍h beh tsáu ,
Lô-tshia ài-tshiò suah ua̍t-thâu .
舉劍 英雄
哪吒 箭弓
畜生 好漢 外勇
哪吒 無天良
Tsio̍h Ki gia̍h-kiàm tián ing-hiông ,
To̍h Lô-tshia khui tsìnn-kiong ,
Thik-sinn hó-hàn ū guā-ióng ,
Tuā Lô-tshia bô-thian-liông .

彩雲 捆仙條
哪吒 許時
心頭 發火 難得
Tsio̍h Ki beh lia̍h i lâi tiàu ,
Tshái-hûn tshiú the̍h khún-sian-tiâu ,
Lô-tshia hit-sî thiann ē hiáu ,
Sim-thâu huat-hué lân-tit siau .
哪吒 占占 不廣
受氣 打死 彩雲童
一時
大膽 畜生 威風
Lô-tshia tiām-tiām ki̍k m̄-kóng ,
Siū-khì phah-sí Tshiá-hûn-tông ,
Tsio̍h Ki tsi̍t-sî khì kah gōng ,
Tuā-tánn thik-sinn tián ui-hong .
哪吒 真正 不驚死
祭起 金科
娘娘 受氣
展開 空手
Lô-tshia tsin-tsiànn m̄-kiann-sí ,
Tsè-khí kim-khoo phah Tsio̍h Ki ,
Tsio̍h Ki niû-niû tuā siū-khì ,
Tián-khui khang-tshiú lâi sîn i .
穿 八卦袍
金科 棄落 土腳鬪
哪吒 閣再 不願
不知
Tsio̍h Ki sin tshīng pat-kuà-phâu ,
Kim-khoo hìnn-lo̍h thôo-kha-tau ,
Lô-tshia koh-tsài m̄-guān tsáu ,
M̄-tsai Tsio̍h Ki kah guā gâu .
展開 八卦阮
金科 棄落 手阮
早日 開嘴
號斷 大遂
Tsio̍h Ki tián-khui pak-kuà-ńg ,
Kim-khoo hìnn-lo̍h tshiú-ńg kui ,
Tsá-li̍t guá su ū khui-tshuì ,
Hō-tuann liám tuā-suī .
哪吒 祭起 坤天怕
戇戇
囝仔 詳細
幾个
Lô-tshia tsè-khí khun-thian-phè ,
Gōng-gōng siūnn beh lia̍h Tsio̍h Ke ,
Gín-á iah siūnn siông-sè ,
Tsio̍h Ki hiah gâu kìnn kuí-ê .
祭起 坤天 三厘
出手
哪吒 此時 敗陣
乾元 原因
Tsè-khí khun-thian ū sann-lìn ,
Tsio̍h Ki tshut-tshiú tio̍h lâi sîn ,
Lô-tshia tshú-sî tsiah pāi-tīn ,
Tsáu tsiūnn Khiân-guân mn̄g guân-in .
哪吒 乾元頂
師父 章呈
師父 太好用
另情
Lô-tshia tsáu tsiūnn khiân-guân-tíng ,
Tuì in su-hū kóng tsiong-thîng ,
Tsuân khò su-hū thài-hó-īng ,
Tsio̍h Ki lâi liōng-tsîng .
太乙 洞內
內中 理由 昭知
哪吒 看覓
太乙真人 出來
Thài-it kìnn tôo li̍p tōng-lāi ,
Lāi-tiong lí-iû thong tsiâu-tsai ,
Lô-tshia kiû su lâi khuànn-māi ,
Thài-it-tsin-lîn tsiah tshut--lâi .
太乙真人 洞口
看見 外頭
價教
帶念 貧道
Thài-it-tsin-lîn tshut tōng-kháu ,
Khuànn-kìnn Tsio̍h Ki guā-thâu ,
To̍h kiò Tsio̍h Ki bián kè-kàu ,
Tài-liām pîn-tō tsîng tio̍h lâu .
不听 廣情
太乙 大先
那無 太乙 本等
徒弟 二平
Tsio̍h Ki m̄-thiann i kóng-tsîng ,
Beh tuì Thài-it phah tāi-sing ,
Nā-bô Thài-it tsin pún-tíng ,
Tio̍h tôo-tē tsoh nn̄g-pîng .
太乙 一時 受氣
開口
哪吒 玉旨 出世
大膽
Thài-it tsi̍t-sî tuā siū-khì ,
Khui-tshuì tsiah teh Tsio̍h Ki ,
Lô-tshia gio̍k-tsí lâi tshut-sì ,
Tuā-tánn ia̍h beh huān i .
祭起 雲光帕
太乙 冤家
妖精 詳細
十二門人 幾個
Tsio̍h Ki tsè-khí hûn-kong-phè ,
Beh kah Thài-it tuā uan-ke ,
Iau-tsiann íng siūnn siông-sè ,
Tsi̍p-lī-bûn-lîn tshuē kuí-ê .
太乙 步罡 踏斗
隨時 寶帕 雲頭
法術 無到
寶貝 墜落 土腳鬪
Thài-it pōo-kong ka ta̍h-táu ,
Suî-sî pó-phè lo̍h hûn-thâu ,
Tsio̍h Ki huat-su̍t o̍h bô-kàu ,
Pó-puè tuī-lo̍h thôo-kha-tau .
不听 講情
受氣 祭起 九龍鐘
壓落 頭殼頂
一聲 影響 原形
Tsio̍h Ki m̄-thiann i kóng-tsîng ,
Siū-khì tsè-khí Kiú-liông-tsing ,
Teh-lo̍h Tsio̍h Ki thâu-khak-tíng ,
Tsi̍t-siann íng-hióng piàn guân-hîng .
太乙 畫符 念咒
九尾 火龍 火秋
受氣 加伊 毒手
生命
Thài-it uē-hû kah liām-tsiù ,
Káu-bé hé-lîng thòo hé-tshiu ,
Siū-khì kā-i to̍k-tshiú ,
Tsio̍h Ki sìnn-miā tsiah lân hiu .
九尾 火龍 真火
石皮
娘娘
失落 精光 班胚
Káu-bé hé-lîng thòo tsin-hé ,
Sio kah Tsio̍h Ki piàn tsio̍h-phê ,
Tsio̍h Ki niû-niû i kiông beh ,
Si̍t-lo̍h tsing-kong pān-phe .
娘娘 了後
太乙 透流
四海 龍王
汝厝 一家 亂抄抄
Tsio̍h ki niû-niû liáu-āu ,
Thài-it tôo seh thàu-lâu ,
Sù-hái Lîng-ông tsiâu lâi kàu ,
Lí-tshù tsi̍t-ke luān-tshau-tshau .
太乙 返去
金科 寶貝
為着 龍王 逆旨
赶緊 回返 延遲
Thài-it kiò tôo kín tńg--khì ,
Kim-khoo pó-puè koh hîng i ,
Uī-tio̍h Lîng-ông ê gi̍k-tsí ,
Kuánn-kín huê-tńg bo̍k iân-tî .
哪吒 隨時 返來到
四海 龍王 因鬪
乎伊 葉後
玉旨 案棹頭
Lô-tshia suî-sî tńg-lâi-kàu ,
Sù-hái Lîng-ông in-tau ,
Tsīng hōo-i iap-āu ,
Gio̍k-tsí khǹg tit àn-toh-thâu .
哪吒 因父
龍王 甘願
刻骨 天理
刻肉 消除
Lô-tshia beh thè in-pē ,
Lîng-ông kam-guān tsiah pàng i ,
Khik-kut hîng sūn thian-lí ,
Khik-bah hîng tsuē siau-tî .
哪吒 龍王
三魂七魄 乾元
太乙真人 蒲氈
道童 引魂幡
Lô-tshia lâi Lîng-ông guān ,
Sam-hûn-tshit-phik tsiūnn Khiân-guân ,
Thài-it-tsin-lîn tsē phôo-thuân ,
Tō-tông tshiú gia̍h ín-hûn-huan .
太乙 下項
老母 相幫
老母
起廟 粧玩
Thài-it tôo sueh ē-hāng ,
Kiò in lāu-bú tàu sann-pang ,
Kín khì thok lāu-bú bāng ,
Kiò i khí-biō suà tsng-ang .
太乙 對重
入廟 行宮
老母 身像
三年 回陽
Thài-it sioh tôo tuā tuì-tiōng ,
Kiò i li̍p-biō khì hîng-kiong ,
Kiò lāu-bú tsng sin-siōng ,
Sann-nî tsiah kiù huê-iông .
因母 安眠 房內
三更時分 哪吒
老母 服西
精神 哀哀
In-bú an-bîn pâng-lāi ,
Sann-kinn-sî-hun Lô-tshia lâi ,
Kiò in lāu-bú ka ho̍k-sāi ,
Tsing-sîn khuànn lui ai-ai .
哪吒 房內 顯聖
因母 見着 哪吒
晴神 聲聲 僥倖
提錢 哪吒宮
Lô-tshia pâng-lāi ti̍h hián-sìng ,
In-bú kìnn-tio̍h Lô-tshia hîng ,
Tsing-sîn siann-siann kiò hiau-hīng ,
The̍h-tsînn tio̍h khí Lô-tshia-king .
哪吒 起廟 翠屏
因母 金身
真緊
乎伊 入廟 歸神
Lô-tshia khí-biō Tshuì-pîn ,
In-bú suà ka tsng kim-sin ,
I kiò tsng ang kuánn tsin-kín ,
Hōo-i li̍p-biō thang kui-sîn .
哪吒 起廟 頭鬃
隨時 顯聖 青童
通庄
年年 提倡
Lô-tshia khí-biō ū thâu-tsáng ,
Suî-sî hián-sìng lia̍h tshinn-tâng ,
Thong-tsng ê lâng ū sóo bāng ,
Nî-nî thê-tshiòng beh ngiâ ang .
顯聖 足成 靈聖
每日 廟埕
走去 生子
趁食查某 客兄
Hián-sìng tsiok-tsiânn ū lîng-siànn ,
Muí-li̍t ū lâng biō-tiânn ,
Ū lâng tsáu-khì sinn-kiánn ,
Thàn-tsia̍h-tsa-bóo kheh-hiann .
二个 查某宮
見來
見來 有錢 通好
一暗 四五百
Nn̄g-ê teh khui tsa-bóo-king ,
beh ū kheh kiàn-lâi sîng ,
Kiàn-lâi ū-tsînn thong-hó īng ,
Tsi̍t-àm sàng tio̍h sì-gōo-tshing .
老人 走去 財利
大豚
查某 走去 花喜
返去 雙生
Lāu-lâng tsáu-khì tsâi-lī ,
Ū lâng khì tshī tuā-ti ,
Tsa-bóo tsáu-khì hue-hí ,
Tńg-khì kàu suah siang-sinn .
一个 查某 大北腹
返來 查補
一个 干苦
千外圓
Tsi̍t-ê tsa-bóo tuā-pak-tóo ,
liáu tńg--lâi sinn tsa-poo ,
Tsi̍t-ê kiáu su tsin kan-khóo ,
liáu kiáu iânn tshing-guā-khoo .
起嘴 吹火
青眠 拔杯
魁手 呆話
由原 契契
Khi̍h-tshuì liáu ē pûn-hué ,
Tshinn-mî liáu ē pua̍h-pue ,
Khuê-tshiú khì kóng i pháinn-uē ,
liáu iû-guân tshiú khuê-khuê .
矮狗 院院呌
擺腳 唧潮
墜精 放尿
香煙 無斷 直直燒
É-káu liáu īnn-īnn-kiò ,
Páinn-kha liáu tshi̍k tshi̍k-tiô ,
Tuī-tsing liáu ē pàng-liō ,
Hiunn-ian bô-tn̄g ti̍t-ti̍t-sio .
哪吒 顯聖 朝拜
遇着 李靖
看見 百姓 廟內
探听
Lô-tshia hián-sìng lâng tiâu-pài ,
Gū-tio̍h Lí-Tsīng tuì hia lâi ,
Khuànn-kìnn peh-sìnn teh biō-lāi ,
Tsi̍t ē thàm-thiann i tsiah tsai .
探听 哪吒宮
隨時 廟亭
大膽 畜生 顯聖
百姓 無營
Thàm-thiann kóng Lô-tshia-king ,
Suî-sî kiò lâng thiah biō-tîng ,
Tuā-tánn thik-sinn kánn hián-sìng ,
Hāi lâng peh-sìnn teh bô-îng .
一時 正緊
折廟 金身
哪吒 想着
乾元 原因
Tsīng tsi̍t-sî kuánn tsiànn-kín ,
Kiò lâng thiat-biō huí kim-sin ,
Lô-tshia siūnn-tio̍h tsîng to̍h tsīn ,
Tsáu tsiūnn Khiân-guân mn̄g guân-in .
加伊 廟宇
無位 通好
哪吒 師父
蓮花 接骨 身軀
tsīng kā-i thiat biō-ú ,
Hāi i bô-uī thong-hó ku ,
Lô-tshia khì tshuē in su-hū ,
Liân-hue tsiap-kut tsoh sin-khu .
太乙 無要緊
蓮花 化身
虛時 父子 相認
因父
Thài-it ka kóng bô-iàu-kín ,
Tsi̍h īng liân-hue ka huà-sin ,
Hit-sî pē-kiánn sio-līn ,
Beh thâi in-pē tsin .
太乙 盡門
火輪 金磚
三十六接 蓮花管
一粒 金丹 中央
Thài-it tôo sueh tsīn-mn̂g ,
Siúnn i hé-lûn kah kim-tsng ,
Sann-tsa̍p-la̍k-tsiap liân-hué-kńg ,
Tsi̍t-lia̍p kim-tan tiong-ng .
哪吒
折廟 原因
老父 成認
今日 父子 無諒情
Lô-tshia beh khì tshuē Tsīng ,
Mn̄g thiat-biō siánn guân-in ?
guá lāu-pē sîng-līn ,
Kin-li̍t pē-kiánn bô-liōng-tsîng .
木吒 半仙
白鶴洞內 普賢
因為 父子 交戰
講和 山邊
Bo̍k-tshia sǹg puànn-sian ,
Pe̍h-ho̍h-tōng-lāi pài Phóo-hiân ,
In-uī pē-kiánn teh kau-tsiàn ,
Tsáu lâi kóng-hô san-pian .
廣化天尊 雲霞洞
金吒 道童
加伊
哪吒 不听 佛佛崇
Kóng-huà-thian-tsun Hûn-hâ-tōng ,
Kim-tshia i ê tō-tông ,
I ia̍h beh lâi kā-i kóng ,
Lô-tshia m̄-thiann phu̍t-phu̍t-tsông .
廣化 祭起 遁龍椿
空中 五彩雲
綑着 哪吒 滾準
金吒 師尊
Kóng-huà tsè-khí tūn-liông-thun ,
Tsè siōng khong-tiong ngóo-tshái-hûn ,
Khún-tio̍h Lô-tshia beh kún-tsūn ,
Kim-tshia tsáu khì su-tsun .
天尊 扁拐 利害
貢着 哪吒 大聲
太乙真人 關害
彩雲 即時
Thian-tsun pínn-kuáinn tsiànn lī-hāi ,
Kòng-tio̍h Lô-tshia tuā-siann ai ,
Thài-it-tsin-lîn ū kuan-hāi ,
Sin thîng tshái-hûn tsik-sî lâi .
燃燈 觀賞
後來 歸佛 西方
跪落
燃燈 威風
Liân-ting tàu pinn teh kuan-sióng ,
Āu-lâi kui-hu̍t li̍p se-hong ,
Tsīng kuī--lo̍h tsiah ka kóng ,
Liân-ting tsiah tsàn i ui-hong .
加答 三个 腳背編
此時 刣營
哪吒 全然 不知影
囝仔 不曉
Ka-tah sann-ê kha-tsiah-phiann ,
tsīng tshú-sî tsiah thâi-iânn ,
Lô-tshia tsuân-liân m̄-tsai-iánn ,
Gín-á buē-hiáu thang siūnn kiann .
哪吒 不走
知影 燃燈 鬼頭
燃燈 暗助 開口
祭起 金塔 雲頭
Lô-tshia thâi su m̄-tsáu ,
Tsai-iánn Liân-ting tsoh kuí-thâu ,
Liân-ting àm-tsōo khai-kháu ,
Tsè-khí kim-thah hûn-thâu .
哪吒 一時 存呆
寶塔 壓落來
寶塔 實在 利害
壓着 哪吒 大聲
Lô-tshia tsi̍t-sî to̍h tshûn-pháinn ,
Beh tsáu pó-thah teh--lo̍h-lâi ,
Pó-thah si̍t-tsāi tsiànn lī-hāi ,
Teh-tio̍h Lô-tshia tuā-siann ai .
哪吒 壓在 寶塔底
干苦 返回
老父
父子 相娶 返回
Lô-tshia teh-tī pó-thah-tué ,
Sin siū kan-khóo tsiah tńg-huê ,
Guān līn Tsīng tsoh lāu-pē ,
Pē-kiánn sann-tshuā tsiah tńg-huê .
燃燈道人 天理
寶塔
父子 返去
日後 通好 西岐
Liân-ting-tō-lîn sūn thian-lí ,
Tsiah tsiong pó-thah khì sàng i ,
In kiò pē-kiánn tio̍h tńg--khì ,
Li̍t-āu thang-hó Se-ki .
為着
托塔天王 一名
Tsīng tit thah uī-tio̍h kiánn ,
Thok-thah-thian-ông ke tsi̍t-miâ .
上本