首頁 >資料庫介紹
目錄

冊名 哪吒鬧東海歌
編者 未知
出版社 台北黃塗活版所
出版年 1928
篇名 上本
顯示 的款式:
Lô-má-jī 是
漢字是
李靖 帶在 陳塘關
仙法
下凡
紂王 霸關
Lí-tsīng tuà-tī Tîn-tông-kuan ,
Ū o̍h sian-huat tshoo buē uân ,
Tōo Huī kiò i khí hā-huân ,
Khì Tiū-ông i pá-kuan .
師父
五行符
騰雲 駕霧
武藝 歸身軀
Tsīng sai-hū Tōo Huī su ,
Ia̍h ū i ngóo-hîng-hû ,
Koh ē thîng-hûn kah kà-bū ,
Bú-gē o̍h kah kui-sin-khu .
鎮守 總鎮
因某 呌作 殷夫人
致未 身孕
哪叱 投胎
Tsīng tìn-siú tsò tsóng-tìn ,
In-bóo kiò-tsò un-hu-lîn ,
Tsiah khì ti̍h-beh ū sin-īn ,
Lô-tshia tâu-thai i ê sin .
哪吒 出世
即是 玉帝 靈珠兒
因母 花喜
三年 六月
Beh kóng Lô-tshia lâi tshut-sì ,
Tsiah-sī Gio̍k-tè lîng-tsu-lî ,
In-bú tann to̍h ku hue-hí ,
Sann-nî la̍k-ge̍h tsiah sinn i .
哪吒 坐胎 三年半
老母 心肝
出世 落土 好看
一粒 肉球 蛋單
Lô-tshia tsē-thai sann-nî-puànn ,
Hāi in lāu-bó kuah sim-kuann ,
Tshut-sì lo̍h-thôo tsiànn hó-khàunn ,
Tsi̍t-lia̍p bah-kiû nn̄g-tuann .
哪吒 出世 能行
肉球 內面 應聲
破開 一個 囝仔子
嫌疑 妖精
Lô-tshia tshut-sì to̍h ē-kiânn ,
Bah-kiû lāi-bīn ti̍h ìn-siann ,
Phuà-khui tsi̍t-ê gín-á-kiánn ,
Tsīng hiâm-gî iau-tsiann .
算是 玉帝 至寶
破開 一個 囝仔哥
二項 寶貝 真好
一準 毫光 天河
Sǹg-sī Gio̍k-tè ê tsì-pó ,
Phuà-khui tsi̍t-ê gín-á-ko ,
Nn̄g-hāng pó-puè sinn tsin-hó ,
Tsi̍t-tūn hô-kong thàu thian-hô .
肉球 囝仔身
內面 一條 坤天綾
二項 寶貝 內面
玉虛 賞賜
Bah-kiû lâi pau gín-á-sin ,
Lāi-bīn tsi̍t-tiâu khun-thian-lîn ,
Nn̄g-hāng pó-puè lāi-bīn ,
Gio̍k-tè siúnn-sù tsin .
一个 金箍 巧路
起生 勸致 八卦爐
天兵 天將 保護
元始天尊 金箍
Tsi̍t-ê kim-khoo tsiànn khiáu-lōo ,
Khí-sing khǹg-tì pat-kuà-lôo ,
Thian-ping thian-tsiòng ti̍h pó-hōo ,
Guân-sú-thian-tsun sàng kim-khoo .
哪吒 出世
閣能 講話
一條 紅綾 三朽
哪吒 輕甲頭
Lô-tshia tshut-sì to̍h ē tsáu ,
Koh-ē kóng-uē tsiah ū gâu ,
Tsi̍t-tiâu âng-lîn áu sann-áu ,
Khǹg Lô-tshia king-kah-thâu .
哪吒
一半 歡喜 一半
落土 三日
太乙真人
tsīng sinn tio̍h Lô-tshia kiánn ,
Tsi̍t-puànn huann-hí tsi̍t-puànn kiann ,
Lo̍h-thôo tsiah ū sann-li̍t tsiànn ,
Thài-it-tsin-lîn lâi miâ .
乾元 山頂 金光洞
就是 太乙 仙宗
十二門人 副統
徒弟 開光
Khiân-guân suann-tíng Kim-kong-tōng ,
To̍h-sī thài-it ê sian-tsong ,
Si̍p-lī-bûn-lîn tsoh hù-thóng ,
Lâi siu tôo-tē tsiànn khai-kong .
哪吒 師父 太乙仙
太乙 仙綠
武藝
七歲囝仔
Lô-tshia su-hū Thài-it-sian ,
I kah Thài-it ū sian-iân ,
i bú-gē tsuân ē piàn ,
Tshit-hè-gín-á khah gâu sian .
哪吒 大兄 金吒
木吒 第二名
三個 全是
哪吒 第一 名聲
Lô-tshia tuā-hiann Kim-tshia ,
Bo̍k-tshia pâi tē-lī-miâ ,
Sann-ê tsuân-sī Tshīng kiánn ,
Lô-tshia tuē-it ū miâ-siann .
哪吒 帶在 陳塘府
因為 大暑 身軀
東海 起事
玉帝 靈珠
Lô-tshia tuà-tī Tîn-tông-hú ,
In-uī tāi-sú sué sin-khu ,
Khì nāu Tang-hái tsiah khí-sū ,
Gio̍k-tè ê lîng-tsu .
哪吒 東海港
紅綾 落水
魚蝦 水卒 如滄滄
兵馬 數萬人
Lô-tshia khì kàu Tang-hái-káng ,
Âng-lîn lo̍h-tsuí tsuí tuân âng ,
Hî-hê tsuí-tsut lû-tsháng-tsháng ,
Píng-má hāi sòo-bān-lâng .
哪吒 東海面
東海 紅綾
魚蝦 水卒 歸陣
虛條 手巾
Lô-tshia khì kàu Tang-hái-bīn ,
Tsáu khì Tang-hái âng-lîn ,
Hî-hê tsuí-tsut kui-tīn ,
I iōng hit-tiâu tsuè tshiú-kin .
哪吒 寶綾 落海
水底 下面 滾起來
龍王 宮殿 強卜
親像 山頂 風颱
Lô-tshia pó-lîn hìnn lo̍h-hái ,
Tsuí-tué ē-bīn kún--khì--lâi ,
Lîng-ông kiong-tiān kiông-beh pāi ,
Tshin-tshiūnn suann-tíng tsuè hong-thai .
哪吒 水底 即下
魚蝦 親像 曹溫
算是 龍王 呆字運
隨時 點兵 出來
Lô-tshia tsuí-tué tsi̍t-ē kún ,
Hî-hê tshin-tshiūnn beh tso-un ,
Sǹg-sī Lîng-ông phiánn-lī-ūn ,
Suî-sî tiám-ping tshut-lâi sûn .
乎以 紅綾 一下
魚蝦 歸乾
眾人
龍王 出來
Hōo-i âng-lîn tsi̍t-ē pha ,
Hî-hê kah phû kui-ta ,
Tsìng-lâng khioh khì tsia̍h kah ,
Lîng-ông kiò ping tshut-lâi tshâ .
龍王 水夜叉
水面 甚麼貨
魚蝦 水卒 即多
逆畜 到一个
Lîng-ông to̍h kiò tsuí-iā-tshe ,
Khì khuànn tsuí-bīn siánn-mi̍h-hè ,
Hî-hê tsuí-tsut tsiah-tsē ,
Khì khuànn gi̍k-thiok tó-tsi̍t-ê ?
夜叉 犯趙 龍王令
隨時 起行 不敢
即時 水面頂
哪吒
Iā-tshe hōng-tio̍h lîng-ông-līng ,
Suî-sî khí-kiânn m̄-kánn thîng ,
Tsik-sî lâi kàu tsuí-bīn-tíng ,
Khì hōo Lô-tshia lia̍h ti̍h tsing .
哪吒 七歲 囝仔性
東海 水晶宮
實在 有影 本頂
夜叉 尿
Lô-tshia tshit-hè gín-á-sìng ,
Khì nāu Tang-hái Tsuí-tsinn-king ,
Si̍t-tsāi ū-iánn tsiànn pún-tíng ,
Phah kah iā-tshe liō thîn .
夜叉 一个
一个 消臂
龍宮 救命
虛久 龍王
Iā-tshe phah liáu tsi̍t-ē thiànn ,
Tsi̍t-ē siám tsáu suah siau-phiann ,
Tsáu li̍p lîng-kiong thó kiù-miā ,
Hí-kú Lîng-ông tsiah tsai kiann .
龍王 三太子
哪吒 迎灰
大膽 水府
赶緊 起兵
Lîng-ông kiò i Sam-thài-tsú ,
Khì lia̍h Lô-tshia lâi gíng-hu ,
Tuā-tánn lâi nāu lán tsuí-hú ,
Kuánn-kín khí-ping kah i tu .
太子 隨時 點兵
龜精 好膽 頭前
沙魚 相打
蛤仔 二平
Thài-tsú suî-sî khì tiám-ping ,
Ku-tsiann hó-tánn tsuè thâu-tsîng ,
Sua-hî sio-phah tián i bíng ,
Kap-á khò khak i nn̄g-pîng .
小卷 火狼
歸魚 吹風
蟶仔 一个 蟳廣
海翁 總兵王
Sió-kńg i ē pàng hé-lông ,
Kui-hî tián i gâu pûn-hong ,
Than-á tsi̍t-ê tsîm-kóng ,
Hái-ang ti̍h tsuè tsóng-ping-ông .
白魚 小刀 白雪雪
龍蝦 出戰 鐵叉
蟳仔 腳手
別人
Peh-hî sió-to pe̍h-seh-seh ,
Liông-hê tshut-tsiàn thi̍h-tshe ,
Tsîm-á khò i kha-tshiú tsē ,
Pa̍t-lâng iōng kiânn i iōng .
丁鮸 一枝
水鮎 金鎗 第一
飛鳥
海提 籠捐
Ting-bián tsi̍t-ki thàu kah tshǹg ,
Tsuí-tsam kim-tshiunn tē-it tn̂g ,
Pe-oo tián tio̍h gâu pe hn̄g ,
Hái-thē tsi̍t bôo lâng-sn̂g .
一陣 海加走
水底 斲猴
飛廉 走壁 隨時
拳頭
Iáu koh tsi̍t-tīn hái-ka-tsáu ,
Tsuí-tué i siōng tshi̍k-kâu ,
Pe-liâm tsáu-piah suî-sî kàu ,
Pín bûn pín tián kûn-thâu .
海校 第一 不正子
尫某 相娶 袂行
一个 双條
校靴
Hái-hāu tē-it m̄-tsiânn-kiánn ,
Ang-bóo sio-tshuā tsiah buē-kiânn ,
Tsi̍t-ê kiàn siang-tiâu miā ,
Hōo lâng lia̍h khì khui hāu-hia .
粗皮 厚殼 石降
二蕊 目睭 紅紅紅
鎮動
驚死 石頭空
Tshoo-phuê kāu-khah tsio̍h-kàng ,
Nn̄g-luí ba̍k-tsiu âng-âng-âng ,
Khuànn lâng kha tshiú tín-tāng ,
Kiann-sí tsǹg li̍p tsio̍h-thâu-khang .
鰹仔 第一 大圓代
生命
生成 大圓 鎮海
太子 無愛
Kian-á tē-it tuā-khoo-tai ,
sioh sìnn-miā kiann lâng thâi ,
Sinn-sîng tuā-khoo kah tìn-hái ,
Thài-tsú bô-ài kiò i lâi .
暗串 第一 大圓把
三班 皎家
一項 狗祭
朋友 半个
Àm-tshǹg tē-it tuā-khoo-pé ,
Tshut ū sann-pan siōng kiáu-ke ,
Thong hái tsit-hāng siōng káu-tsè ,
Pîng-iú kau kah puànn-ê .
海鵝 上界 大圓件
就是 爪仔 青驚
勿仔 暖且
曹溫 海平
Hái-gô siōng-kài tuā-khoo-kiānn ,
To̍h-sī tsiáu-á siōng tshenn-kiann ,
Thong hái but-á siōng nńg-tsiánn ,
Tso-un tio̍h kui hái-phiânn .
許蚵 第一 無路用
太子 半丁
歸海 聲應
那準 北國 吳羅兵
Khóo-ô tē-it bô-lōo-īng ,
Thài-tsú i sǹg puànn-ting ,
Hán tio̍h kui-hái thong siann-ìng ,
Nā-tsún Pak-kok gôo-lô-ping .
海鰻 第一 無變
一尾 不時 暖連連
拿着 滾堅
水卒 一个 假仙
Hái-muâ tē-it siōng bô-piàn ,
It-bé put-sî nńg-liân-liân ,
Hōo lâng lia̍h-tio̍h buē kún-kian ,
Tsuí-tsut tsi̍t-ê siōng ké-sian .
烏喉 報定 壁皷

烏煙 北腹
嘴內 嘴圓
Oo-āu pò-tiānn ū piah-kóo ,
Tsiah ē tsia̍h kah piàn sin oo ,
Oo-ian kánn tsia̍h kui pak-tóo ,
Tshuì-lāi oo lâi kah tshuì-khoo .
脫西 第一 無路用
出戰 不敢 頭前
呆運 犯着 國聖
一平
Thuah-se tē-it bô-lōo-īng ,
Tshut-tsiàn m̄-kánn kiânn thâu-tsîng ,
Pháinn-ūn huān-tio̍h Tēnn Kok-sìng ,
Bah khì hōo i tsia̍h tsi̍t-pîng .
芋仔
大沙 親像 犁頭縹
魴仔 一尾 內葉
海參 一條 芎蕉
Ōo-á gâu thiàu kah gâu tiô ,
Tuā-sua tshin-tshiūnn lê-thâu-pio ,
Hóng-á tsi̍t-bué lāi-hio̍h ,
Hái-sam tsi̍t-tiâu king-tsio .
赤宗 帶着
龍王 水晶宮
上書 命令
穿 紅襖 封亭
Tshiah-tsang tuà-tī siōng guā íng ,
Kūn Lîng-ông Tsuí-tsinn-king ,
Siū tio̍h siōng-si ê bīng-līng ,
Sin tshīng âng-ó tshut hong-tîng .
東鏡 著塊 巡掃
水卒 一个 第一
不知 呌是 區區掃
听真 號頭
Tang-kiánn tī-teh tsuè sûn-sàu ,
Tsuí-tsut tsi̍t-ê tē-it gâu ,
M̄-tsai kiò-sī khù-khù-sàu ,
Thiann-tsin ti̍h pûn hō-thâu .
第一 奸臣 大目廣
三分 大奏 龍王
無影無即
太子 先鋒
Tē-it kan-sîn tuā-ba̍k-kòng ,
Sann-hun tuā-tsàu tsi̍h Lîng-ông ,
Bô-iánn-bô-tsiah ia̍h kánn kóng ,
Thài-tsú kiò i niá sian-hong .
角仔 著塊 保長
下斗 二支
禿仔 著塊 剪柳
通海 一項 第一彪
Kak-á tī-teh tsuè pó-tiúnn ,
Ē-táu ū lâu nn̄g-ki tshiu ,
Thut-á tī-teh tsuè tsián-liú ,
Thong-hái tsit-hāng tē-it-piu .
龍王 三個 查某子
金色 鯉魚精
哪吒 壁命
不知
Lîng-ông sann-ê Tsa-bóo-kiánn ,
Tsiànn kim-sik lí-hî-tsiann ,
Beh kah Lô-tshia i piànn-miā ,
M̄-tsai ē su beh iânn .
大個 即有 二一二
西 双鬃 倒眉
穿 珠衣 白薜薜
日月双刀 二枝
Tuā--ê tsiah-ū lī-it-lī ,
Thâu se siang-tsang lua̍h tó-bî ,
Sin tshīng tsu-i pe̍h-si̍h-si̍h ,
Li̍t-gua̍t-siang-to nn̄g-ki .
第二 二十歲
西 屈菊 金花
二枝 騎鷄尾
穿 珠衣 晌皮
Tē-lī tsiah ū lī-tsa̍p-huè ,
Thâu se khut-kiok tshah kim-hue ,
tshah nn̄g-ki khiâ-kue-bué ,
Sin tshīng tsu-i kah hiáng-phuê .
第三 十七八
頭鬃
一部 頭鬃尾
三股 閁天叉
Tē-sann tsiah ū tsa̍p-tshit-peh ,
Thâu-tsang hiān ū ,
sok tsi̍t-phō thâu-tsang-bé ,
Tshiú sann-kóo tu̍h-thian-tshe .
太子 兵馬 原在
哪吒 相刣
二人 愛未 看覓

Thài-tsú ping-má tiám guân-tsāi ,
Beh kah Lô-tshia tuā sio-thâi ,
Nn̄g-lâng ài-beh tshì khuànn-māi ,
Sáng su sáng iânn tsai .
太子 兵馬 到位
魚蝦 水卒 兩面
哪吒 損水
無着 雄威
Thài-tsú ping-má tsiâu kàu-uī ,
Hî-hê tsuí-tsut lióng-bīn ,
Lô-tshia tsuè i ti̍h sńg-tsuí ,
Khuànn i bô-tio̍h tián hiông-ui .
哪吒 看着 三太子
二个 大展 工夫
囝仔 真正 不驚事
金箍
Lô-tshia khuànn-tio̍h Sam-thài-tsú ,
Nn̄g-ê tāi-tián i kang-hu ,
Gín-á tsin-tsiànn m̄-kiann-sū ,
Tshiú the̍h kim-khoo kah i tu .
哪吒 在在
金箍
太子 犯着 不知害
目前 不知
Lô-tshia tsuè i khiā tsāi-tsāi ,
Tshiú the̍h kim-khoo kah i thâi ,
Thài-tsú huān--tio̍h m̄-tsāi-hāi ,
bo̍k-tsîng tsuân m̄-tsai .
太子 海龍王
大刀 展威風
哪吒 看着 妥當
祭起 金科 耍弄
Thài-tsú ti̍t khò Hái-lîng-ông ,
Tshiú lāng tuā-to tián-ui-hong ,
Lô-tshia khuànn-tio̍h thò-tòng ,
Tsè-khí kim-khoo ka sńg-lōng .
金科 祭起 半空中
壓着
壓着 太子 行相
變出 原形 一尾
Kim-khoo tsè-khí puànn-khong-tiong ,
suann teh-tio̍h khah hiông ,
Teh-tio̍h thài-tsú ê hîng-siōng ,
Piàn-tshut guân-hîng tsi̍t-bé liông .
太子 大聲
魚蝦水卒 圍來
哪吒 一時
打死 一海 魚仔災
Thài-tsú tiòng tuā-siann ai ,
Hî-hê-tsuí-tsut kín uî--lâi ,
Lô-tshia tsi̍t-sî to̍h tshûn pháinn ,
Phah-sí tsi̍t-hái hî-á-tsai .
哪吒 打死 歸陣
太子 龍筋
身軀 三厘
虛久 甘願 起身
Lô-tshia phah-sí kui-tīn ,
Suà thài-tsú thiu liông-kin ,
Thiu lâi sin-khu sann-lìn ,
Hí-kú kam-guān tsiah khí-sin .
哪吒 七歲 東海
龍筋 返來
不知 此條代
水府 龍王 大先
Lô-tshia tshit-hè nāu Tang-hái ,
Liông-kin suà ka tuà tńg--lâi ,
Tsīng m̄-tsai tsit-tiâu-tāi ,
Tsuí-hú Lîng-ông tāi-sing tsai .
龍王 實在 正本等
變做 白面 書生
受氣 快來
水晶宮
Lîng-ông si̍t-tsāi tsiànn-pún-tíng ,
Piàn-tsuè pe̍h-bīn ê su-sing ,
Siū-khì kín-lâi tshuē Tsīng ,
Tuà kiàm kiânn tshut Tuí-tsinn-king .
哪吒 返來 不敢
龍王 遁來 一準
到今 戇戇
龍王 來到
Lô-tshia tńg--lâi m̄-kánn kóng ,
Lîng-ông tūn--lâi tsi̍t-tūn hong ,
Tsīng kàu-tann gōng-gōng ,
Lîng-ông lâi-kàu thiàu kah tsông .
龍王 大氣
無想 當初 朋友情
子兒 不教 放蕩
水晶宮
Lîng-ông tuā-khuì Tsīng ,
Bô-siūnn tong-tshoo pîng-iú-tsîng ,
Kiánn-lî m̄-kà lâi hòng-tōng ,
Tsáu khì nāu Tsuí-tsinn-king .
不信
不知 甚麼 原因
龍王 笑面
只事 探听
Tsīng siūnn m̄-sìn ,
M̄-tsai siánn-mi̍h khí guân-in ,
Kín Lîng-ông tshiò-bīn ,
Tsí-sū hōo guá thàm-thiann tsin .
不知影
龍王 受氣
玉帝 公平
頭一名
Tsīng ka kóng m̄-tsai-iánn ,
Lîng-ông siū-khì tsuè i kiânn ,
Beh kiò Gio̍k-tè tsuè kong-phiânn ,
Khò beh Tsīng thâu-tsi̍t-miâ .
起頭 即知
通知 因某
看見 哪吒 房內
寶劍
Tsīng khí-thâu tsiah-tsai hāi ,
Tsáu khì thong-ti in-bóo tsai ,
Khuànn-kìnn Lô-tshia pâng-lāi ,
Tshiú gia̍h pó-kiàm beh ka thâi .
因某 惜子 要緊
走來 公親
哪吒 前面
父母 安身
In-bóo sioh-kiánn tuā iàu-kín ,
Kín tsáu-lâi ka tsuè kong-tshin ,
Lô-tshia i kín kuī tsîng-bīn ,
Kiò in pē-bú tshiánn an-sin .
哪吒 隨時 土遁
乾元山頂 師尊
師父 命運
即免 父親
Lô-tshia suî-sî tsioh thôo-tūn ,
Khiân-guân-suann-tíng mn̄g su-tsun ,
Kiò in su-hū khuànn miā-ūn ,
Tio̍h tsiah-bián gi̍k hū-tshin .
太乙 不知影
哪吒 乎伊
打死 龍王 第三子
我父 頭名
Thài-it i m̄-tsai-iánn ,
Lô-tshia kóng khí hōo-i thiann ,
Phah-sí Lîng-ông tē-sann-kiánn ,
Beh guá-pē tsuè thâu-miâ .
太乙真人
上天 龍王
看着 加伊
大志 甲大 擔當
Thài-it-tsin-lîn tsiah ka kóng ,
khì siōng-thian thìng Lîng-ông ,
Khuànn--tio̍h tsiah kā-i kòng ,
Tsāi-tsì khah-tuā guá tam-tong .
听起 太乙 免驚
哪吒 一時 寡緊
龍王 坪命
南天門外 龍精
Thiann-khí Thài-it kóng bián-kiann ,
Lô-tshia tsi̍t-sî khuánn-kín kiânn ,
Beh kah Lîng-ông i piànn-miā ,
Lâm-thian-mn̂g-guā siu lîng-tsiann .
寶德門外 等候
哪吒 扒上 聚仙樓
遇着 龍王 尾後
金科 科頭
Pó-tik-mn̂g-guā teh tán-hāu ,
Lô-tshia peh-tsiūnn Tsū-sian-lâu ,
Gū-tio̍h Lîng-ông tsuè bé-āu ,
Tshiú the̍h kim-khoo ka khoo-thâu .
金科 實在 正好
龍王 原形
寶德門外 崑崙頂
哪吒
Kim-khoo si̍t-tsāi tsiànn-hó īng ,
Khoo tio̍h Lîng-ông piàn guân-hîng ,
Pó-tik-mn̂g-guā Khun-lûn-tíng ,
Khì hōo Lô-tshia lia̍h teh tsing .
哪吒 字眼
打倒 龍王 呌聲
隨在 打辦
救救 止春 尺二
Lô-tshia hōng su ê lī-gán ,
Phah-tó Lîng-ông kiò-siann ,
Kong suî-tsāi i tánn-pān ,
Kiù-kiù tsí-tshun tshioh-lī lān .
哪吒 本是 崑崙客
第一 手銃 一个
打倒 龍王 細細
置在 袋內 返回
Lô-tshia pún-sī Khun-lûn-kheh ,
Tē-it tshiú-tshìng i tsi̍t-ê ,
Phah-tó Lîng-ông pìnn suè-suè ,
Tì-tsāi tē-lāi tsiah tńg-huê .
哪吒 本等 仙界
回返來
返內 放在 廳內
走去 通知 因父
Lô-tshia pún-tíng tsiūnn sian-kài ,
Tshiú lia̍h Kong huê-tńg--lâi ,
Tńg-lāi pàng-tī i thiann-lāi ,
Tsáu-khì thong-ti in-pē tsai .
哪吒 廳頂
真久 原形
囝仔 無路用
看破 回家 水晶宮
Lô-tshia pàng Lîng thiann-tíng ,
Tsin-kú i tsiah piàn guân-hîng ,
Pîn gín-á bô-lōo-īng ,
Khuànn-phuà huê-ka Tsuí-tsinn-king .
一時 大受氣
假意 柴仔 一枝
那不 專心 寫字
打倒 腳魁 手折
Tsīng tsi̍t-sî tuā-siū-khì ,
Ké-ì tshâ-á gia̍h tsi̍t-ki ,
Nā-m̄ tsuan-sim o̍h siá-lī ,
Phah-tó kha-khuê kāng tshiú-tsi̍h .
哪吒 出門 搶事
乾元 太乙師
返來 總兵府
寫字 仁慈
Lô-tshia tshut-mn̂g ài tshiúnn-sū ,
Khiân-guân Thài-it-su ,
Tńg--lâi khùn tsóng-ping-hú ,
Kiò i siá-lī o̍h lîn-tsû .
哪吒
城樓 勅桃
看見 樓上 一件
賞賜 功勞
Lô-tshia khùn sin ,
Tsáu tsiūnn siânn-lâu khì thit-thô ,
Khuànn-kìnn lâu-tsiūnn tsi̍t-kiānn ,
Siúnn-sū Tsīng li̍p kong-lô .
樓頂 一枝 震天箭
天廷
千斤 本等
城內 才情
Lâu-tíng tsi̍t-ki tsín-thian-tsìnn ,
Hiòng siōng tsiā Tio̍h thàu thian-tîng ,
Beh khui tshian-kun ê pún-tíng ,
Siânn-lāi lâng hiah tsâi-tsîng .
下本