首頁 >資料庫介紹
目錄

冊名 食新娘茶講四句歌
編者 林有來
出版社 新竹竹林書局
出版年 1989
篇名 食新娘茶講四句歌二集
顯示 的款式:
Lô-má-jī 是
漢字是
福員 食過 桔餅
恭喜 好話
夫妻 福氣 好命
添丁 進財 名聲
Hok-uân tsia̍h--kè thó kiat-piánn ,
Kiong-hí hó-uē seh lín thiann ;
Hu-tshe hok-khì tsin hó-miā ,
Thiam-ting tsìn-tsâi miâ-siann .
桔餅 食過 瓜子
新郎 新娘
夫妻 一定 福氣
生子 傳孫 墀池
Kiat-piánn tsia̍h--kè thó kue-tsí ,
Sin-lông sin-niû buē ko tînn ;
Hu-tshe it-tīng tuā hok-khì ,
Sinn-kiánn thuân-sun pài tî-tî .
瓜子 食過 生仁
嫁粧 物件 逐項
興旺 魁生
南山
Kue-tsí tsia̍h--kè thó Sing-lîn ,
Kè-tsng bn̍gh-kiānn ta̍k-hāng sin ;
Tsiok lín hing-ōng khue-sing tsìn ,
Siū lâm-san hok li̍t tsin .
生仁 香甜
瓜子糕
恭賀 年年
祿 家和
Sing-lîn phang-tinn tsin ,
Koh lín thó kue-tsí-ko ;
Phuè kiong-hō nî-nî ,
Hok lo̍k siū tsuân thuân ka-hô .
物件 食過 着閣
卜閣 葡蔔干
祝恁 一家 完滿
家伙 發達 金山
Bn̍gh-kiānn tsia̍h--kè tio̍h-koh uānn ,
Guá beh-koh thó phû-thô-kuann ;
Tsiok-lín tsi̍t-ke tsin uân-muá ,
Ke-hé huat-ta̍t kim-suann .
葡蔔干 意愛
順煞 山東梨
食茶 恭賀 古代
福祿 双全 丁財
Tsia̍h phû-thô-kuann tsin ì-ài ,
Sūn-suà lín thó suann-tang-lâi ;
Tsia̍h-tê kiong-hō tsiàu kóo-tāi ,
Hok-lo̍k sang-tsuân tsìn ting-tsâi .
山東 水梨
蜜柑糖
食茶 恭賀 打算
富貴 榮華 滿 廳堂
Suann-tang tsuí-lâi tsin gâu khǹg ,
beh thó tsia̍h bi̍t-kam-thn̂g ;
Tsia̍h-tê kiong-hō ū phah-sǹg ,
Hù-kuì îng-huâ muá thiann-tn̂g .
氷糖 蓮子
只味 甜湯 開脾
大家 恭喜
興家 發達 大錢
Beh thó ping-thn̂g kûn liân-tsí ,
Tsí-bī tinn-thng tsin khui-pî ;
Ta̍k-ke lín tuā kiong-hí ,
Hing-ke huat-ta̍k tshun tuā-tsînn .
点心 杜塩
氷糖
恭喜 好話
年年添
Tiám-sim beh thó kûn tōo-kiâm ,
Ping-thn̂g tsham tinn guá hiâm ;
Kiong-hí hó-uē guá kín liām ,
Ting tsâi hok siū nî-nî-thiam .
新娘 頭鬃 原子電
閣掛 手錶 拔鍊
莫怪 新郎
通人 姻緣
Sin-niû thâu-tsang guân-tsú-tiān ,
Koh-kuà tshiú-pió kah phua̍h-liān ;
Bo̍k-kuài sin-lông gún tián ,
Thong-lâng too kóng in-iân .
新娘 派頭
穿 洋裝 手錶

這款 人才
Sin-niû phài-thâu tsin gió ,
Tshīng iûnn-tsong kuà tshiú-pió ;
Sian nāu i too buē tshiò ,
Tsit-khuán lîn-tsâi tsin tsió .
流行 皮鞋 駱駝絨
腳步 不敢
計共
女德 三從
Liû-hîng phê-uê lo̍k-tô-liông ,
Kha-pōo m̄-kánn kiânn siunn hiông ;
Buē lâi i ū sing kè-kiōng ,
Tsin hiân lú-tik ē sam-tsiông .
新娘 清讚
入門 富貴 平安
這款 大辦
添丁 進財
Sin-niû sinn suí lâng tshing-tsàn ,
Li̍t-bn̂g hù-kuì pîng-an ;
Tsin tsió tsit-khuán tsiah tuā-pān ,
Thiam-ting tsìn-tsâi siū san .
新娘 骨格
好意 双手 甜茶
現在 新婚 古例
入門 好命 發家
Sin-niû sinn suí kut-keh ,
Hó-ì sang-tshiú tshiánn tinn-tê ;
Hiān-tsāi sin-hun tsiàu kóo-lē ,
Li̍p-bn̂g hó-miā tuā huat-ke .
新娘 實在
親身 甜茶 双手
好話
新婚 水某 水尫
Sin-niû ū suí tsi̍t-tsāi káng ,
Tshinn-sin tinn-tê sang-tshiú phâng ;
Kóng kuá hó-uē seh sann sàng ,
Sin-hun suí-bóo phuè suí-ang .
甜茶 打算
長壽煙
三日 做客 双人
祿 十全
Gún tsia̍h tinn-tê ū phah-sǹg ,
Beh lín thó tiông-siū-hun ;
Sann-li̍t tsuè-kheh sang-lâng tńg ,
Ting sâi hok lo̍k tsin tsa̍p-tsn̂g .
喜酒 朋友
嫁粧
窈窕 淑女 姻緣
君子 好求 自由
Lâi tsia̍h hí-tsiú tsio pîng-iú ,
Kè-tsng tsuan tuān kah tiû ;
Iáu-thiáu siok-lú in-iân tsiū ,
Kun-tsú hònn-kiû tsin tsū-iû .
人客
甌仔
新娘 準備

Lâng-kheh tsē kui thiann ,
Thiann tio̍h au-á siann ;
Sin-niû teh tsún-pī ,
Ū tsia̍h bián kiann .
珍動
新娘 出房
嚊隙
眾人
Tsē bián tín-tāng ,
Sin-niû beh tshut-pâng ;
Buē sing phīnn-phang ,
Beh tshiánn lán tsìng-lâng .
新娘 房宮


代先
Sin-niû tshut pâng-king ,
phâng kuí tsa̍p tsing ;
Buē tshiánn sing khiā tīng ,
Tuì siâng tshiánn tāi-sing ?
新娘 明白
簡那
新人 物色
恰早
Sin-niû tsin bîng-pi̍k ,
Bīn suí kán-ná gi̍k ;
Sin-lâng gâu bu̍t-sik ,
Khah-tsá kám ū si̍k ?
只平
野袂
新娘 好辨
果然 有影
Tsí-pîng it ti̍t tán ,
Iá-buē tio̍h kàu lán ;
Sin-niû tsin hó-pān ,
Kó-lian ū-iánn tsán .
小粒只
玻瑙襪 金薛薛
甜茶
大家 世字
Tsin pe̍h bah suè-lia̍p-tsí ,
Po-lê-be̍h kim-si̍h-si̍h ;
Tinn-tê tio̍h kín kai tsi̍h ,
Lán ta̍k-ke khah sè-lī .
新娘 派頭
又閣 針只
逐項
記池
Sin-niû tsin phái-thâu ,
Iú-koh tsiam-tsí gâu ;
Ta̍k-hāng tsuè ē kàu ,
Kì-tî bián pit tshau .

無路用


Lán lâi kheh bián siunn tshìng ,
Tsiú buē tsia̍h bô-lōo-īng ;
beh tsún tsiú lán kìng ,
Buē lim i kánn kah lán tsing ?
眾人
三八話 不通 湳滲
四句 袂凍
叫人 帮忙
Guá beh sing khǹg lán tsìng-lâng ,
Sam-pat-uē m̄-thang lām-sám ;
Sì-kù kóng buē-tàng ,
Tio̍h kín kiò-lâng tàu pang-bâng .
新娘 回答 朋友
燒酒
刺看覓
省人 技手
Sin-niû huê-tap tsìng pîng-iú ,
Guá īng tsún sio-tsiú ;
hìng tsiah lâi tshì-khuànn-bāi ,
Tsiah tsai siánn-lâng khah ki-tshiú .
四句 外多
今夜 機會
句豆 若是 欠契
講話
Khuànn sì-kù o̍h guā-tsuē ?
Tio̍h thàn kim-iā ê ki-huē ;
Kù-tāu nā-sī ū khiàm-khueh ,
Tsiàn kah hōo buē kóng-uē .
四句 若是
新娘 威風
省人 袂曉
甜茶 碗公
Sì-kù nā-sī kóng ū thong ,
Sin-niû beh tsōo lán ui-hong ;
Khuànn siánn-lâng buē-hiáu kóng ,
Tinn-tê tio̍h lim sann uánn-kong .
茶酒 面前
新娘 榮倖
省人 槍永
四句 恰程
Tê-tsiú phâng lâi kàu bīn-tsîng ,
Sin-niû bián teh siunn îng-hīng ;
Khuànn siánn-lâng kah tshìng-íng ,
Beh tián sì-kù tán khah-thîng .
新娘 父母
身邊
眾人 耳目 見見
溜愧 達錢
Sin-niû pē-bú tsin gâu sinn ,
Tshiánn lâi khiā gáu sin-pinn ;
Tsìng-lâng ní-bo̍k khuànn Kìnn-kìnn ,
hoo làu-khuì ta̍t-tsînn .
國家 好寶
今日 ;

不免 羅梭
Kok-ka tsînn hó-pó ,
Kin-li̍t thit-thô ;
Khah gún ,
M̄-bián gún lo-so .
新娘 新人

一甌 甜香

Sin-niû kah sin-lâng ,
Ê âng sann âng ;
tsi̍t-au tinn-phang ,
guá phâng .
新娘 手頭肴
厝邊兜
目啁
這甌
Sin-niû tshuí-thâu-gâu ,
Tuà gún tshù-pinn-tau ;
Ba̍k-tsiu guá lió ,
Kiò guá phâng tsit-au .
這甌
一嘴
兩人 訂婚 甲打
頭胎 玍泡
guá tsit-au tsing tsha ,
Guá tsuè tsi̍t-tshuì lim kah ta ;
Ln̄g-lâng tīng-hun ū kah-phah ,
Hōo thâu-the sinn lān-pha .
入門喜
家官 呵惱
三日 做客 返倒
第二胎
Li̍p-bn̂g-hí tsin tsiànn ,
Liân ke-kuann too o-ló ;
Sann-li̍t tsuè-kheh tńg-tò ,
Tē-lī-the thit-thô .
甜茶 人客
茶甌 伐落
一年 一个
逐個 讀冊
Tsia̍h tinn-tê ê lâng-kheh ,
Tê-au hua̍h--lo̍h ka teh ;
Hoo tsi̍t-nî sinn tsi̍t-ê ,
Ta̍k-ê koh gâu tha̍k-tsheh .
甜茶
銀票 做鳥
茶甌 報消
安年 有巧
Tinn-tê lâng tsia̍h liáu ,
Guá īng gûn-phiò lâi tsuè-tsiáu ;
tê-au buē pò-siau ,
An--nî lâi pìnn tsiah ū-khiau .
只款 好細
銀票 做田螺
卜閣 好話
囝仔 多个
Lín tsuè tsí-khuán hó-sè ,
Uānn guá gûn-phiò tsuè-tshân-lê ;
Beh-koh lín kóng hó-uē ,
Tsiok lín gín-á sinn tsuē-ê .
一包
茶甌
才情
大行郊
Guá tshuân tsi̍t-pau ,
Beh ka teh tê-au ;
Tsâi-tsîng tsuè ē kàu ,
Tioh khui tuā-hâng-kau .
茶錢
子女 程度權
課長
省議員
Tê-tsînn guá ū tshuân ,
Tsú-lú thîng-tōo-kuân ;
Ū ê tsuè khò-tiúnn ,
Ū ê síng-gī-guân .
這擺 真正
落雨 無錢
二个 龍仔銀
新娘 大漢
Tsit-pái guá tsin-tsiànn sàn ,
Lo̍h-hōo too bô-tsînn thàn ;
Tshun ln̄g-ê liông-á-gûn ,
Hōo sin-niû gâu tuà-hàn .
新娘
銀元 舖排
心肝內
金鍊 肚臍
Sin-niû i khuànn ē tsai ,
Gûn-guân i phoo-pâi ;
Bián khì sim-kuann-lāi ,
Kim-liān kuà kàu tōo-tsâi .
新郎 新娘 慢且
鹹公餅
夫妻 打拼
入門喜 知影
Sin-lông sin-niû bān-tshiánn ,
Guá ū tshuân kiâm-kong-piánn ;
Hu-tshe tio̍h khah phah-piànn ,
Li̍p-bn̂g-hí guá tsai-iánn .
新郎 兄弟
安年 娛樂 趣味
夫妻 和順 日子
家官 壽元 食百二
Sin-lông kah lán hiann-tī ,
An--nî gōo-lo̍k khah tshù-bī ;
Hu-tshe hô-sūn li̍t-tsí ,
Ke-kuann siū-guân tsia̍h-pah-lī .
新郎 才子
新娘 高女
乖巧 子兒
逐个 規矩
Sin-lông tsâi-tsú ,
Sin-niû ko-lú ;
Kuai-khá kiánn-lî ,
Ta̍k-ê kui-kú .
祝賀
詩詞 參考
物件

Tsuan lâi lín tsiok-hō ,
Si-sû tsuè tsham-khó ;
Bn̍gh-kiānn ū iah ,
Kám tio̍h hōo gún thó ?
手巾
照頭
算論
子孫
Tsai gún ài tshiú-kun ,
The̍h lâi tsiàu-thâu pun ;
Sàng gún bián sǹg-lūn ,
Ē tshut kiánn-sun .
手巾

家官
心婦 逐个 有孝
Tshiú-kun pun kah thong ū kàu ,
Lâng suí liân bn̍gh suah suí thàu ;
Hōo lín ke-kuann tsia̍h kah láu ,
Kiánn sin-pū ta̍k-ê iú-hàu .
自由 戀愛
媒人 紹介

幸福 這款 子婿
Lín tsù-iû luân-ài ,
hm̂-lâng siāu-kài ?
Kóng hōo gún thiann khuànn bāi ,
Hīng-hok tsit-khuán kiánn-sài .

榮華 富貴
今夜 日子
做瘦愧
Bn̂g tong koh hōo tuì ,
Îng-huâ kiam hù-kuì ;
Kim-iā li̍t-tsí suí ,
Kín khì tsuè-sán-khuì .
尫仔 展寶
笑神
有影
當面 參考
Lín ang-á gâu tián-pó ,
Kóng tshiò-sîn tsin ;
Ū-iánn kín gún ,
Tng-bīn kah tsham-khó .
若是 有影 這號代
看覓
輕快人 大概
一生 好歹
Nā-sī ū-iánn tsit-hō-tāi ,
kín tshiò hōo gún khuànn-bāi ;
Khin-khuài-lâng too khah tāi-khài ,
It-sing hó-phái tsiah ē tsai .
賞品
生子 程度 逐个
文章 就選
至小 縣議員
tshiò siúnn-phín gún ū tshuân ,
Sinn-kiánn thîng-tōo ta̍k-ê kuân ;
Gia̍h pit bûn-tsiunn ū tsiū-suán ,
Tsì-tsió ū kuān-gī-guân .
新娘 今日
紅亀
念麼 生子 肚節
新郎 老爸
Sin-niû kin-li̍t tshuā kàu ,
Âng-ku tio̍h tsuè khah tuā ê ;
Liām-mi sinn-kiánn tsuè tōo-tsè ,
Sin-lông ia̍h thang tsuè lāu-pē .
兩姓 合婚
日日
乾家官
双手 双孫
Lióng-sìng lâi ha̍p-hun ,
Li̍t-li̍t ū tsînn tshun ;
Hōo lín ta-ke-kuann ,
Sang-tshiú phō sang-sun .
新娘 腹內 能通
人才 相當
新郎 老爸
念麼 阿公
Sin-niû pak-lāi lîng-thong ,
Lîn-tsâi ū siong-tong ;
Sin-lông kuài tsuè lāu-pē ,
Liām-mi thang tsuè a-kong .
新娘 美雅
明年 有子
心肝 提胆
媽媽
Sin-niû tsin bí-ngá ,
Bîn-nî tio̍h ū-kiánn ;
Sim-kuann khah the̍h-tánn ,
Tsin kín tsuè ma-ma .
新娘 古意
受氣
大家
把戲
Sin-niiû tsin kóo-ì ,
Nāu ē siū-khì ;
Ta̍k-ke liong tsá tńg ,
Thang hoo pìnn pá-hì .
喜酒
今冥 鐵公鷄
趁早 好細
刀鎗 做狗把
Lán lâi hí-tsiú tsia̍h tsin tsē ,
Kim-mî beh puann thi̍h-kang-ke ;
Thàn-tsá lâi tńg khah hó-sè ,
Tiòng tio̍h to-tshìng tsuè-káu-pê .
喜酒
鬱卒
趁早
冥尾出
Hí-tsiú khàu tio̍h hut ,
Tsē ē ut-tsut ;
Beh tńg thàn-tsá tńg ,
Hoo puann mî-bé-tshut .
新娘 食神
大家 量早 籠隙
準備 允凍
兩人 變猿弄
Sin-niû tsia̍h-sîn tài tsin tāng ,
Ta̍k-ke liōng-tsá kín làng-phāng ;
Tsún-pī kín tńg khah ún-tàng ,
Thang hōo ln̄g-lâng pìnn-kâu-lāng .
大家
人因 輸營
打拼
念麼 阿娘
Ta̍k-ke kín khí kiânn ,
Hōo in khì su-iânn ;
Tio̍h khah gâu phah-piànn ,
Liām-mi tsuè a-niâ .
新娘 大斷 慷慨
新郎 斯文 大才
好話 歸船載
肚節
Sin-niû tāi-tuān kiam khóng-khài ,
Sin-lông su-bûn koh tāi-tsâi ;
Hó-uē gún kóng kui-tsûn-tsài ,
Tán thāi tōo-tsè tsiah koh lâi .
編歌 腹內炳
食茶 四句

歌仔 字句
Pian-kua tsāi lâng pak-lāi-píng ,
Tsia̍h-tê sì-kù kàu tsia thîng ;
Ài liām kua miâ lín kíng ,
Kua-á lī-kù ìn tsin bîng .
討冬瓜講四句 食新娘茶講四句歌三集