首頁 >資料庫介紹
目錄

冊名 食新娘茶講四句歌
編者 林有來
出版社 新竹竹林書局
出版年 1989
篇名 討冬瓜講四句
顯示 的款式:
Lô-má-jī 是
漢字是
新娘 行踏 好派
一對 夫妻 相排
食茶 恭賀 至再
祿 一齊
Sin-niû kiânn-ta̍h tsin hó-phài ,
Tsi̍t-tuì hu-tshe kiânn sann-pâi ;
Tsia̍h-tê kiong-hō ū tsi̍h-tsài ,
Hok lo̍k siū tsuân tsi̍t-tsuê lâi .
新娘 請茶 清甜
高中 女先生
匹配 好尫 看見見
入門 發家 團團圓
Sin-niû tshiánn-tê tsin tshing-tinn ,
Tsuè ko-tiong lú-sian-sinn ;
Phit-phuè hó-ang khuànn-kìnn-kìnn ,
Li̍p-bn̂g hua̍t-ke thuân-thuân-înn .
維新 剪髮 電頭鬃
穿插 歸身 清香
新娘 型体 活動
子婿 大學 讀書
Uî-sin tsián-huat tiān-thâu-tsang ,
Tshīng-tshah kui-sin koh tshing-phang ;
Sin-niû hîng-thé tsin ua̍h-tāng ,
Kiánn-sài tāi-ha̍k tha̍k-tsu lâng .
新娘 女德 品幸
同事 學生
甜茶 相請 欽敬
發達 萬年
Sin-niû lú-tik phín-hīng ,
Tik tông-sū kah ha̍k-sing ;
Tinn-tê sann-tshiánn tsin khim-kìng ,
Phuè hu hua̍t-ta̍t bān-nî hing .
新娘 穿插 齊整
師範 畢業 學生
請茶 好禮 尊敬
恭賀 富貴 添丁
Sin-niû tshīng-tshah tsin tsuê-tsíng ,
Su-huān pit-gia̍p ha̍k-sing ;
Tshiánn-tê hó-lé gâu tsun-kìng ,
Kiong-hō hù-kuì thaim-ting .
新娘 伶俐 文理
無人 作詩
請茶 恭賀 歡喜
祿 就是
Sin-niû líng-lī tsin bûn-lí ,
Bô-lâng sìng i gâu tsoh-si ;
Tshiánn-tê kiong-hō tsin huann-hí ,
Hok lo̍k siū tsuân tio̍h-sī i .
新娘
甜茶 食過 冬瓜
獨个 好話
子婿 福氣 頭科
Lâi khuànn sin-niû lâng tsin tsuē ,
Tinn-tê tsia̍h--kè thó tang-kue ;
Ta̍k-ê lóng ū seh hó-uē ,
Kiánn-sài hok-khì tiòng thâu-khue .
新娘 紅花
穿 紅皮鞋

閣再 冬瓜
Sin-niû tshah âng-hue ,
Kha tshīng âng-phê-uê ;
Gún lâi pa̍t tsuè ,
Koh-tsài thó tang-kue .
紅桃
穿 紅襖
夫妻 保老
百年 和好
Thâu tshah âng-thô ,
Sin tshīng âng-ó ;
Hu-tshe pó-ló ,
Pah-nî hô-hó .
冬瓜
夫妻 恩愛
有事 公開
婿
Tang-kue tshài ,
Hu-tshe un-ài ;
Iú-sū kong-khai ,
Tshit tsú pueh sài .
不黨
四句 袂曉
新娘 無煌
永有 一句
Lâng guá siōng put-tóng ,
Sì-kù buē-hiáu kóng ;
Sin-niû kóng bû-hông ,
Íng-ū tsi̍t-kù thong .
冬瓜 着閣
同窓
含慢 又閣
不敢 凸風
Tang-kue tio̍h-koh phóng ,
Koh tshiánn tsiòng tông-tshong ;
Hâm-bān iū-koh sông ,
M̄-kánn kóng phòng-hong .
新娘 食茶
一對 美貌 夫妻
新娘
可比 一蕊 牡丹花
Lâi hōo sin-niû tshiánn tsia̍h-tê ,
Tsi̍t-tuì bí-bāu hu-tshe ;
Sin-niû gâu kóng koh gâu tsuè ,
Khó-pí tsi̍t-luí bóo-tan-hue .
冬瓜 白糖
每塊 寸外
做酸
一醒 天光
Tang-kue bi̍t pe̍h-thn̂g ,
Muí-tè tshùn-guā tn̂g ;
Kín beh khì tsuè-sńg ,
Tsi̍t-tshínn káu thinn-kng .
新娘 冬瓜 權權
夫妻 恩愛
二姓 婚姻 甘願
子孫 代代 狀元
Sin-niû tang-kue phóng kuân-kuân ,
Hu-tshe un-ài lióng siong tsuân ;
Ln̄g-sìnn hun-in sann kam-guān ,
Kiánn-sun tāi-tāi tshut tsiōng-guân .
今夜 洞房
可比 相逢
冬尾 天上 貴子
富貴 長壽 滿堂
Hōo lín kim-iā tōng-pông ,
Khó-pí tsuí tit siong-hông ;
Tang-bé thian-siōng sàng kuì-tsú ,
Hù-kuì tn̂g-siū hok buán-tông .
新娘
家財 年年
今年 心婦
明年 大厝
Sin-niû tshuā li̍p lâi ,
Ka-tsâi nî-nî ;
Kin-nî tshuā sin-pū ,
Bîn-nî khí tuā-tshù .
冬瓜
四句
財庫 富貴
收刈
Tang-kue the̍h kàu tshuì ,
Sì-kù kóng ē tuì ;
Tsâi-khòo kiam hù-kuì ,
Siu-kuah suann kui .
新娘 冬瓜 捧出來
看着 一表 人才
致蔭 夫家 至在
年尾 双胎
Sin-niû tang-kue phóng-tshut--lâi ,
Khuànn-tio̍h it-piáu lîn-tsâi ;
Tì-ìm hu-ke ū tsi̍h-tsài ,
Tsiok lín nî-bé sinn sang-thai .
朋友 兄弟
冬瓜 好味
客氣
不通 細字
Pîng-iú hiann-tī ,
Tang-kue hó-bī ;
Bián kai kheh-khì ,
M̄-thang sè-lī .
今日 日子
兩姓 連理
冬尾 得恰
恭喜
Kin-li̍t li̍t-tsí ,
Lióng-sìng kiat liân-lí ;
Tang-bé tik-khah sinn ,
Koh lâi lín kiong-hí .
新娘 正粧
學問 相當
英語
腹內 能通
Sin-niû tsiànn-tsong ,
Ha̍k-būn siong-tong ;
Ing-gú gâu kóng ,
Pak-lāi lîng-thong .
新娘 順從
夫妻 久長
女胎 變相
麟趾 呈祥
Sin-niû sūn-tsiông ,
Hu-tshe kiú-tiông ;
Lú-thai piàn-siòng ,
Lîn-tsí thîng-siông .
冬瓜 一凸
詩句
能通

Tang-kue phâng tsi̍t-phóng ,
Si-kù tio̍h kín kóng ;
Khuànn siánn khah lîng-thong ,
kóng lâng tshiò sông .
新娘 賢會
女德
冬瓜茶
實在
Sin-niû tsin hiân-huē ,
Lú-tik koh gâu tsuè ;
Lín tshiánn tang-kue-tê ,
Si̍t-tsāi tsia̍h tsin tsuē .
冬瓜 食過 檳榔
檳榔
新娘 理家 打算
三多 九如 十全
Tang-kue tsia̍h--kè thó pin-nn̂g ,
Uānn tsia̍h pin-nn̂g khah tinn thn̂g ;
Sin-niû lí-ke gâu phah-sǹg ,
Sam-too kiú-lû khìng tsa̍p-tsn̂g .
檳榔 食過
新娘 今日
嫁妝 又閣
出丁 發財 福壽
Pin-nn̂g tsia̍h--kè phâng khì khǹg ,
Sin-niû kin-li̍t tshuā li̍t bn̂g ;
Kè-tsng iū-koh tsiok tsuē bn̍gh ,
Tshut-ting hua̍t-tsâi hok-siū tn̂g .
氷糖 食過 紅棗
全家 合和
夫妻 百年 和好
宜室 宜家 公婆
Ping-thn̂g tsia̍h--kè thó âng-tsó ,
Tsiok lín tsuân-ke ē ha̍p-hô ;
Hu-tshe pah-nî tsin hô-hó ,
Gî-sik gî-ka kìng kong-pô .
紅棗 食過 福員
俗名 龍眼
夫妻 配合 水款
生子 生孫 金鑾
Âng-tsó tsia̍h--kè thó hok-uân ,
Sio̍k-miâ lîng-gíng ia̍h ū tshuân ;
Hu-tshe phuè-ha̍p tsin suí-khuán ,
Sinn-kiánn sinn-sun tsiūnn kim-luân .
社會 這款 看覓
一對 新婚 相排
後代
麒麟 降生
Siā-huē tsit-khuán lín khuànn-bāi ,
Tsi̍t-tuì sin-hun kiânn sann-pâi .
Lâng kóng beh thuân āu-tāi ,
Thian kî-lîn kàng-sing lâi .
新娘 反變
爸母
一對 鳳凰鳥
致蔭 尫家 趁錢
Sin-niû suí koh gâu píng-pìnn ,
In ê pē-bú gâu kai sinn .
Tsi̍t-tuì khó hōng-hông-tsiáu ,
Tì-ìm ang-ke tāu thàn-tsînn .
新娘 維新 頭鬃
子婿 讀書人
新娘 體格 活動
穿 紅襖
Sin-niû uî-sin tiàn thâu-tsang ,
Kiánn-sài pún tha̍k-tsu-lâng .
Sin-niû thé-keh tsin ua̍h-tāng ,
Sin tshīng âng-ó thàu sin phang .
新娘
目尾 拖刀

美觀 世間
Sin-niû sinn tsuè ,
Ba̍k-bé gâu thua-to .
Guá kín lín ,
Bí-kuan sè-kan .
新娘 品倖 相信
大臣
順孝 女德 一方面
入門 加倍
Sin-niû phín-hīng guá siong-sìn ,
Sinn kiánn lóng ē tsuè tāi-sîn .
Sūn-hàu lú-tik tsi̍t-hong-bīn ,
Lip-bn̂g tuì lâng kā-pē tshin .
新郎 福氣
富家人 女兒
請茶 恭賀 歡喜
今日 入門 年尾
Sin-lông i ū tuā hok-khì ,
Tit tio̍h hù-ka-lâng lú-lî .
Tshiánn-tê kiong-hō tsin huann-hí ,
Kin-li̍t li̍p-bn̂g nî-bé sinn .
兩姓 合婚 日子
新娘 生子 新年
一家 造化是
全家 幸福 團團圓
Lióng-sìng ha̍p-hun li̍t-tsí ,
Sin-niû sinn-kiánn tio̍h sin-nî .
Tsiok lín tsi̍t-ke tsō-huà-sī ,
Tshuân-ke hīng-hok thuân-thuân-înn .
新娘 紅花
高崎 皮鞋
子弟
有福 雙科
Sin-niû tshah âng-hue ,
Kuân-kia̍h pe̍h phê-uê .
tio̍h tsú-tē ,
Ū-hok tiòng sang-khue .
四句 腹內

子孫 歸船載
尫婿
Sì-kù pat-lāi ,
Guán tsiah kánn tshuā--lâi .
Kiánn-sun kuī-tsûn-tsài ,
Phuè tio̍h ang-sài .
好話 袂講
罔黨
新娘 活動
___phin2- ___
Hó-uē bē-kóng ,
Lâng ē tshiò bóng-tóng .
Sin-niû tsiok ua̍t-tōng ,
Tán beh phah phín- phóng .
新娘 色當
歡迎 同窗
盡量
凸風
Sin-niû tsin sik-tòng ,
Huan-gîng lán tông-tshong .
Tsīn-liōng koh kóng ,
Bian hōng tshiò phòng-hong .
甜茶 冬瓜
新郎 新娘 美麗
媒人 做好細
亦是 戀愛 寫批
Tinn-tê tang-kue tsia̍h tsin tsē ,
Sin-lông sin-niû suí bí-lē .
Lín hm̂-lâng tsuè-hó-sè ,
Iah-sī luān-ài īng siá-phe ?
盡量 好話
若無 洞房
正式 夫妻 煽動
相逢
Tsìn-liōng hó-uē tann tio̍h kóng ,
Nā-bô lâng beh khì tōng-pông .
Tsìng-sik hu-tshe siàn-tōng ,
Tsiah ē tsuí tit siong-hông .
冬瓜 白糖
新房 眠床
新娘 伶俐
今日 過門
Tang-kue bi̍t pe̍h-thn̂g ,
Sin-pâng sin bîn-tshn̂g .
Sin-niû tsin líng-lī ,
Kin-li̍t tshuā kè-bn̂g .
大炮 一直
歸宮 專是
門|

Tuā-phàu it-ti̍t pàng ,
Kui-king tsuan-sī lâng .
Ū lâng tsiah lâi ,
Ia̍h ū teh ka sàng .
人客 歸大廳
北京城
遠人 知影
即有 出名
Lâng-kheh kui-tuā-thiann ,
su pak-kiann-siânn .
Hn̄g-lâng too tsai-iánn ,
Tsiah-ū tsiah tshut-miâ .
今日 心婦
入門 丈夫
新年 大厝
珠寶 歸身軀
Kin-li̍t tshuā sin-pū ,
Li̍p-bn̂g ìm tiōng-hu .
Sin-nî khí tuā-tshù ,
Tsu-pó kui-sin-khu .
新娘
鳳肉 到位
今夜
無者 解為
Tshuā tio̍h sin-niû suí ,
Hōng-bah sáng kàu-uī ,
Kim-iā kánn tio̍h kuì ?
Bô-tsia lân kái-uî .
大家 世字
物件 齊備
提提 起來
氣味
Ta̍k-ke bián sè-lī ,
Bn̍gh-kiānn pâi tsuê-pī .
The̍h-the̍h khí-lâi tsia̍h ,
Tsiah tsai khì-bī .
新娘 針只
新郎 讀書
新年 赴試
後年 墀池
Sin-niû tsiam-tsí ,
Sin-lông gâu tha̍k-tsi .
Sin-nî beh hù-tshì ,
Āu-nî tsàn tî-tî .
新娘 化妝
學問 相當
國語
英語 能通
Sin-niû gâu huà-tsong ,
Ha̍k-būn tsin siong-tong .
Kok-gú koh gâu kóng ,
Ing-gú ia̍h lîng-thong .
夫妻 肚量
永久 保長
新郎 福相
麒麟 呈祥
Hu-tshe tōo-liōng ,
Ing-kiú pó-tiông .
Sin-lông hok-siōng ,
Kî-lîn thîng-siông .
尫某 大風
二人 能通
色當
念乜
Ang-bóo tsin tāi-hong ,
Ln̄g-lâng pînn lîng-thong .
Siānn hoo khah sik-tòng ,
Liām-mi tsâi ting ōng .
好意 人客
物件

不通 講話
Hó-ì tshiánn lâng-kheh ,
Bn̍gh-kiān phâng tsin tsē .
Ài tsia̍h koh tsài thue̍h ,
M̄-thang ke kóng-uē .
新娘 和平
年尾 雙生
一个 國政
一个 朝庭
Sin-niû tsin hô-pînn ,
Nî-bé sinn sang-sinn .
Tsi̍t-ê kok-tsìng ,
Tsi̍t-ê tsìn tiâu-tîng .
物件
雙生 玍泡
一个 聖駕
一个 國家
Bn̍gh-kiān tsia̍h hoo ta ,
Sang-sinn ū lānn-pha .
Tsi̍t-ê puānn sìng-kà ,
Tsi̍t-ê pān kok-ka .
歸棹 菜色 看現現
不通
只款 筵席 罕見
富貴 萬萬年
Kui-toh tshài-sik khuànn-hiān-hiān ,
ài tsia̍h m̄-thang tshiân .
Tsí-khuán iân-si̍k tsin hán-kiàn ,
Hōo lín hú-kuì bān-bān-liân .
實在 有影 打算
歸棹 全是 好物
順孝 家官 什問
壽元 甲長
Si̍t-tsāi ū-iánn gâu phah-sǹg ,
Kui-toh tsuân-sī pān hó-bn̍gh .
Sūn-hàu ke-kuann khah tsia̍p-bn̄g ,
Tsiok thinn siū-guân tsia̍h khah-tn̂g .
新郎 得着 牽手
今日 幸福 自由
大家 福壽
家官 千秋
Sin-lông tit-tio̍h khan-tshiú ,
Kin-li̍t hīng-hok tsin tsū-iû .
Ta̍k-ke lín thiam hok-siū ,
Ke-kuann ia̍h tio̍h phuè tshan-tshiu .
家官 老運 好命
情成
有錢人 查某子
人因 嫁妝 大家
Ke-kuann lāu-ūn tsin hó-miā ,
Tsiah ē tshuā tio̍h tshin-tsiânn .
Ū-tsînn-lâng ê tsa-bóo-kiánn ,
Khuànn in kè-tsng ta̍k-ke kiann .
清讚
女德 一層
不是 大辨
平安
Sinn suí lâng tshing-tsàn ,
Lú-tik thâu tsi̍t-tsân .
M̄-sī suí tuā-pān ,
Tsuè ka pîng-an .
收茶甌講四句 食新娘茶講四句歌二集