首頁 >資料庫介紹
目錄

冊名 八七水災歌
編者 林有來
出版社 新竹竹林書局
出版年 1987
篇名 下本
顯示 的款式:
Lô-má-jī 是
漢字是
鄉鎮
現場 看着 頭殼暈
發動 救濟 要緊
煩惱 精神
Huānn pāng tsuí li̍p tshuan hiong-tìn ,
Hiān-tiûnn khuànn-tio̍h thâu-khak-hîn ,
Huat-tōng kiù-tsè khah iàu-kín ,
Bián hōng huân-ló sún tsing-sîn .
災區 苗栗縣
南北 獻物 出錢
新竹 台北 福氣
財物 依持
Tsai-khu Biâu-li̍k-kuān tsí ,
Lâm-pak hiàn-bu̍t kah tshut-tsînn ,
Sin-tik Tâi-pak tsiok hok-khì ,
Kín sàng tsâi-bu̍t hoo î-tshî .
最大 損害 大肚溪
交通 斷絕
鐵橋 沖斷
難得
Tsuè-tuā sún-hāi Tuā-tōo-khue ,
Kau-thong tn̄g-tsua̍t tsiânn hue ,
Ti̍h-kiô tshiong-tn̄g thâu kah bué ,
Beh kuè tsuè tshiáu lân-tit pue .
上司 听着 即哖
赶緊 請示 總統
蔣公 百姓
國軍 安排
Siōng-si thiann-tio̍h tsiah--nî hāi ,
Kuánn-kín tshíng-sī tsóng-thóng tsai ,
Tsiúnn-kong peh-sìnn i siōng ài ,
Kín līng kok-kun tàu an-pâi .
麵包 飯員 災民
政府 下令 認真
長官 現場 監陣
直昇飛機 降臨
Mī-pau pn̄g-uân phuè tsai-bîn ,
Tsìng-hú hā-līng tsin līn-tsin ,
Tiúnn-kuann hiān-tiûnn lâi kàm-tīn ,
Ti̍t-sing-hui-ki kín kàng-lîm .
大肚 陸橋 袂得
來往 中斷 真正
臨時 動議 好細
飛機 起飛
Tuā-tōo lio̍k-kiô buē-tit kuè ,
Lâi-óng tiong-tn̄g tsin-tsiànn hue ,
Lîm-sî tōng-gī kah hó-sè ,
Tsiah siat hui-ki kín khí-pue .
客機 每日 數次
上午 下午 運輸
台中 嘉義 台南
機票 黃牛
Kheh-ki muí-li̍t pue sòo-tshù ,
Siōng-ngóo hā-ngóo tsiap ūn-su ,
Tâi-tiong Ka-gī Tâi-lâm ū ,
Lâng tsuē ki-phiò pìnn n̂g-gû .
票房 內外 夏夏哮
男女 老幼 目屎
三日 袂得
門| 票錢 飯包
Phiò-pâng lāi-guā hē-hē-háu ,
Lâm-lú ló-iù ba̍k-sái lâu ,
Tán bué sann-li̍t buē-tit kàu ,
tshun phiò-tsînn khiàm pn̄g-pau .
黃牛 不着
等久 掛心 博博趙
急難 黃牛票
警憲 出動 計謀
Tsóng kóng n̂g-gû tuā m̄-tio̍h ,
Tán-kú khuà-sim pho̍k-pho̍k-tiô ,
Kánn thàn kip-lān n̂g-gû-phiò ,
Kìng-hiàn tshut-tōng īng kè-biô .
黃牛 變動
機票 真多
歸落
幫忙
Tsit tshù n̂g-gû guâ pìnn-tāng ,
Bué ki-phiò tsin-tsuē lâng ,
Ū lâng tsia̍h kuí-lo̍h àm ,
tit kìng hiàn tàu pang-bâng .
機票 不利
愛趁 時期
水災
互相 幫忙
Siūnn thàn ki-phiò tsin put-lī ,
Ài-thàn tio̍h ài khuànn sî-kî ,
sueh tsuí-tsai lâng koh ,
Hōo-siong tio̍h ài pang-bâng i .
機票 了後
氣死 斷喉
歸路 看着
亂抄抄
Ki-phiò tann ū bué liáu-āu ,
khì--sí suà tn̄g-âu ,
Kui-lōo khuànn-tio̍h kiông beh khàu ,
Buē kín kàu tshù luān-tshau-tshau .
大家 合作 好代
政府 安排
互相 救災 大概
人名 報紙 刊出來
Ta̍k-ke ha̍p-tsok tsuè hó-tāi ,
Tsìng-hú thuè lán tàu an-pâi ,
Hōo-siong kiù-tsai tio̍h tāi-kài ,
Lâng-miâ pò-tsuá khan--tshut--lâi .
大批 衫褲 物件
臨時 救濟營
救濟 大家 打拼
子孫 頭名
Tuā-pue sann-khòo kah mi̍h-kiānn ,
Ū siat lîm-sî kiù-tsè-iânn ,
Kiù-tsè ta̍k-ke tsin phah-piànn ,
Tsiok lín kiánn-sun tiòng thâu-miâ .
陸軍 鐵甲車
大山
官兵 出動 暝日
飯員 自動車
Lio̍k-kun tsiah tshut thi̍h-kah-tshia ,
Tuā-suann hoo too ē giâ ,
Kuann-ping tshut-tōng mî-li̍t piànn ,
Pn̄g-uân tàn kui tsū-tōng-tshia .
陸海空軍 勇敢
透雨
不管
歸身湳 正淡
Lio̍k-hái-khong-kun tsin ióng-kám ,
Thàu-hōo i i lâm ,
M̄-kuán li̍t iah àm ,
Kui-sinlâm kah tsiok tsiânn-tâm .
總長 下令 出動
實在 三軍
溪水 波浪
退 捲螺風
Tsóng-tiúnn hā-līng lóng tshut-tōng ,
Tsit tshù si̍t-tsāi sam-kun kong ,
Khue-tsuí hái khah pho-lōng ,
Tsuí thuè suah khí kńg-lê-hong .
感謝 陸海空 三軍
透暗 顧路
救人 一困 一困
無論 日時 黃昏
Kám-siā lio̍k-hái-khong sam-kun ,
Thàu-àm kòo-lōo suà kiam sûn ,
Kiù-lâng tsi̍t-khùn kuè tsi̍t-khùn ,
Bô-lūn li̍t--sî iah hông-hun .
感謝 呈嘴
交通 實在 臨危
田細
農民 無力 克虧
Kàu tsia kám-siā tshiánn tîng-tshuì ,
Kau-thong si̍t-tsāi tsin lîm-guî ,
Tshân-hn̂g khàm sua tsia̍h tsuí ,
Lông-bîn bô-la̍t tsin khik-khui .
好歹 咱人 命運
格心 目屎
無錢 無力 開墾
長官 亂紛紛
Hó-phái lán-lâng ê miā-ūn ,
Kik-sim ba̍k-sái tsún pn̄g thun ,
Bô-tsînn bô-la̍t thang khai-khún ,
Tiúnn-kuann thuè lán luān-hun-hun .
臨時 動議 總統
進行 百萬
用錢 珍動
發動 犯人
Lîm-sî tōng-gī pín tsóng-thóng ,
Tsìn-hîng tio̍h ài pah-bān kang ,
Īng-tsînn tshiànn tsuè ò tín-tāng ,
Kánn tio̍h huat-tōng īng huān-lâng ?
省府 議定 發言
工程 代先
專錢 發典
犯人 省錢
Síng-hú gī-tīng suà huat-giân ,
Kang-thîng tio̍h kín kiàn tāi-sing ,
Tsuan-tsînn īng tshiànn ò huat-tián ,
Tio̍h īng huān-lâng koh síng-tsînn .
監犯 二千 二百
十一月 初一 開工
成績 希望
即時 為難
Kann-huān ln̄g-tshing ln̄g-pah lâng ,
Tsa̍p-it-gue̍h tshue-it kuánn khai-kang ,
Sîng-tsik tsuè ū hi-bāng ,
Tsik-sî lán tńg bián uî-lân .
陸軍 總部 好細
力行 總隊
軍犯 千二 編制
災區 提夏
Lio̍k-kun tsóng-pōo pian hó-sè ,
Li̍k-hîng tsóng-tuī ū hān ê ,
Kun-huān tshing-lī suà pian-tsè ,
Lóng khì tsai-khu tàu thê-hê .
警備 總部 發動
職訓 大隊 四百
眾犯 听着 希望
此款 出力 應當
Kìng-pī tsóng-pōo huat-tāng ,
Tsit-hùn tuā-tuī sì-pah lâng ,
Tsiòng-huān thiann--tio̍h tuā hi-bāng ,
Tsit-khuán tshut-la̍t ing-tang .
政府 辦事 分明
現場 工契 正經
犯人 四千 三百
工作 五萬 二千
Tsìng-hú pān-sū tsin hun-bîng ,
Hiān-tiûnn khang-khuè tio̍h tsìng-king ,
Huān-lâng sì-tshing sann-pah khòng ,
Kang-tsok gōo-bān kuè ln̄g-tshing .
警務 處長 發揮
命令 自強
司法 五百 听嘴
明日 出發 結做堆
Kìng-bū tshù-tiúnn koh huat-hui ,
Bīng-līng tsū-kiông tsóng tuā tuī ,
Su-huat gōo-pah tio̍h thiann-tshuì ,
Bîng-li̍t tshut-huat kat-tsuè-tui .
罪犯 年限 統計
一年 以上 十年
限制 二十五
四十五 超加
Tsuē-huān nî-hān ū thóng-kè ,
Tsi̍t-nî í-siōng tsa̍p-nî ē ,
Hān-tsè lī-tsa̍p-gōo huè ,
Sì-tsa̍p-gōo tsí buē tshiau-kè .
十年 以下 在內
以上 無期
為着 水災 大害
犯人 安排
Tsa̍p-lînn í-hā ū tsāi-lāi ,
Í-siōng bô-kî bián lâi ,
Uî-tio̍h tsuí-tsai tsiah tuā-hāi ,
Tsiah īng huān-lâng tàu an-pâi .
行政院令 指示
行工 十一月
五個月 日子
每日 工錢
Hîng-tsìng-īnn-līng ū tsí-sī ,
Hîng-kang tsa̍p-it-gue̍h tshue thâu ,
Hān tsuè gōo-kòo-gue̍h li̍t-tsí ,
Muí-li̍t huat lín kang-tsînn .
政府 工金 一邊
救災 委會 發錢
犯人 听着 歡喜
水災 時期
Tsìng-hú kang-kim àn tsi̍t-pinn ,
Kiù-tsai uí-huē koh huat-tsînn ,
Huān-lâng thiann--tioh tsiok huann-hí ,
tsuí-tsai sî-ki .
災區 工契
醫生 巡迥
每日 二過
病中 工資
Tsai-khu lín khì tsuè khang-khuè ,
I-sing tsū tsāi teh sûn-huê ,
Muí-li̍t lín sûn nn̄g-kuè ,
Pīnn-tiong kang-tsu ū thang thue̍h .
講着 勞動 人人
不閣 身體 過裁
限年 限罪 至載
自由 隨便
Kóng-tio̍h lô-tōng lâng-lâng ài ,
M̄-koh sin-thé too kuè-tshâi ,
Hān-nî hān-tsuē ū tsi̍h-tsài ,
īng tsū-iû suî-piān lâi .
現場 認真
希望 赦罪
記功 勤忍
屏段 扣錢 減輕
Hiān-tiûnn khì tsuè tio̍h līn-tsin ,
Hi-bāng sià-tsuē tio̍h khah khîn ,
ài kì-kong tio̍h khûn-lím ,
Pîn-tuānn khàu-tsînn kiám-khin .
因為 水災 大害
政府 安排
健身 優良
指定 年歲
In-uī tsuí-tsai tsiah tuā-hāi ,
tit tsìng-hú gâu an-pâi ,
Kiān-sin iu-liông tsiah ū tshái ,
Tsí-tīng nî-huè tsiàu thâu lâi .
台北 監獄 上多
其他
司法 決定 好細
指定 工作 大肚溪
Tâi-pak kann-ga̍k tshut siōng-tsuē ,
Kî-tha kok kann ū hān ê ,
Su-huat kuat-tīng pian hó-sè ,
Tsí-tīng kang-tsok Tuā-tōo-khue .
下令 大隊 保警
四組 中隊 集成
每隊 百外 集用
等待 通知 起程
Hā-līng tuā-tuī in pó-kìng ,
Sì-tsoo tiong-tuī khì tsi̍p-sîng ,
Muí-tuī pah-guā beh tsi̍p-īng ,
Tán-thāi thong-ti tsiah khí-thîng .
政府 預算
編隊 田畑
農民 歡喜 有秧
不知 日子
Tsìng-hú thuè bîn teh ū-sǹg ,
Pian-tuī beh khì khui tshân-hn̂g .
Lông-bîn huann-hí tann ū-ǹg ,
M̄-tsai li̍t-tsí tsuè luā tn̂g .
決定 台中 彰化縣
各區 分配
大肚 橋樑 雙平
安全
Kuat-tīng Tâi-tiong Tsiong-huà-kuān ,
Kok-khu hun-phuè tsiàu lūn huan ,
Tuā-tōo kiô-niû sang-pîng tn̄g ,
Phài lín khì tsuè tsiok an-tsuân .
台中 監犯 八百二
指定 七年 刑期
一百 五十
身體 健壯 正當時
Tâi-tiong kann-huān pueh-pah-lī ,
Tsí-tīng tshit-nî lāi hîng-kî ,
Tsi̍t-pah gōo-tsa̍p sing hoo khì ,
Sin-thé kiān-tsòng tsiànn-tong-sî .
那是 希望 減輕
工作 期間 認真
現場 作業
工契 大家 精神
Nā-sī hi-bāng tsuē kiám-khin ,
Kang-tsok kî-kan tio̍h līn-tsin ,
Hiān-tiûnn tsok-gia̍p tsāi lín ,
Khang-khuè ta̍k-ke the̍h tsing-sîn .
官長 訓示 好細
勞動 精神 提加
編隊 集合 十月
上車
Kuann-tiúnn hùn-sī kóng hó-sè ,
Lô-tōng tsing-sîn tio̍h the̍h-ke ,
Pian-tuī tsi̍p-ha̍p tsa̍p-gue̍h ,
sing tsiūnn-tshia sing tiám ê .
以上 交代 清楚
二隊 員林 部落
福鹿 堤防 建造
盧厝 工程 伐落
Í-siōng kau-tāi kok tshing-tshó ,
Nn̄g-tuī Uân-lîm ê pōo-lo̍h ,
Hok-lo̍k thê-hông tiông kiàn-tsō ,
Lôo-tshù khang-thîng suà hua̍t-lo̍h .
五萬
汝們 自信
月底 報到
全部 出動 數千
Tsóng tann gōo-bān î li̍t kang ,
Ní-bûn tsū-sìn tànn thâu tāng ,
Gue̍h-tué pò-tò khì hia tán ,
Tsuân-pōo tshut-tōng sòo-tshing lâng .
遂時 進行 工事
政府 仁慈
重建 賴久
日政 換株
Suî-sî tsìn-hîng kuánn kang-sū ,
tit tsìng-hú tuā lîn-tsû .
Guá khuànn tîng-kiàn bián luā-kú ,
beh li̍t-tsìng tsin uānn-tu .
政府 設備 好細
精神 合作 提夏
救濟 錢物
災胞 兄弟 大家
Tsìng-hú siat-pī tsiah hó-sè ,
Tsing-sîn ha̍p-tsok tàu tê-hê ,
Kiù-tsè tsînn-bu̍t the̍h khah tsē ,
Tsai-pau hiann-tī ta̍k-ke ê .
交通 設備 交代
出社會 大家
政府 袂醜
救濟 應該
Kau-thong siat-pī bián kau-tāi ,
Ū tshut-siā-huē ta̍k-ke tsai ,
Tsìng-hú tuì lán too buē-bái ,
Kiò lán kiù-tsè ha̍p ing-kai .
受災 眾人 呵惱
日本 絕對
總統 長官 伐落
派隊 提高
Siū-tsai tsìng-lâng too o-ló ,
beh li̍t-pún tsua̍t-tuì .
Tsóng-thóng tiúnn-kuann gâu hua̍t-lo̍h ,
Phài-tuī lâi teh tàu tê-ko .
十月 十二 一擺
鶯瑪 颱風
日本 貨輪
琉球 船隻 受災
Tsa̍p-gue̍h tsa̍p-lī koh tsi̍t-pái ,
Ing-má hong-thai koh lâi ,
Li̍t-pún huè-lûn tîm lo̍h hái ,
Liû-kiû tsûn-tsiah siū-tsai .
十二 那霸
鶯瑪 颱風 琉球
死傷 搶救
交通 斷絕 吪休
Tsa̍p-lī Ná-pà tiān lâi siu ,
Ing-má hong-thai si̍p Liû-kiû ,
Sí-siong huat thang tshiúnn-kiù ,
Kau-thong tn̄g-tsua̍t lâng huah-hiu .
四十七
飛機
千外 民房
死傷 數字 不知
Sì-tsa̍p-tshit tsûn tîm lo̍h hái ,
Hui-ki hoo sún sòo tâi ,
Tshing-guā bîn-pâng kah hāi ,
Sí-siong sòo-lī tsuân m̄-tsai .
只回 無要緊
海外 狂風 降臨
風速 巨石陣
延遲 滅人
Tsí-huê lán Tâi bô-iàu-kín ,
Hái-guā kông-hong tuā kàng-lîm ,
Hong-sok kńg khí kī-tsio̍h-tīn ,
koh iân-tî suà bia̍t-lîn .
十一月 十九 一起
芙瑞達 一時

大家 留心 張池
Tsa̍p-it-gue̍h tsa̍p-káu koh tsi̍t-khí ,
Hû-suī-ta̍t hong tsuè tsi̍t-sî ,
Tsin tsuē tshù lâng koh ,
Ta̍k-ke liû-sim teh tiunn-tî .
初回 無賴多
損失 倚家
每本 一律價
一人 一部
Tshoo-huê sing ìn bô-luā-tsē ,
Tsuân kóng sún-sit lâng khiā-ke ,
Kok kua muí-pún it-lu̍t-kè ,
Tsi̍t-lâng tsi̍t-phō bián bué ke .
是少 尊重
事事 參詳
家庭 組織 理想
相親 相愛 其中
Uānn kóng sī-sè ài tsun-tiōng ,
Tuì tuā sū-sū īng tsham-siông ,
Ka-tîng tsoo-tsit lí-sióng ,
Siong-tshin siong-ài tsāi kî-tiong .
警告 主婦 查某人
煮食 小心 灶空
第一 關心
需要 注意 烟筒
Kìng-kò tsú-hū tsa-bóo-lâng ,
Tsú-tsia̍h sió-sim kòo tsàu-khang ,
Tuē-it kuan-sim tsí hāng ,
Su-iàu tsù-ì tsàu ian-tâng .
烟筒 需要
小心 水火 予防
各人 知影 不免
灶空 烟筒
Ian-tâng su-iàu khah tsia̍p lōng ,
Sió-sim tsuí-hué ài ū-hông ,
Kok-lâng tsai-iánn m̄-bián kóng ,
Tsàu-khang ian-tâng khah tsia̍p thong .
災害 損失 真人
家家 戶戶 火災
皆再
得確 不通
Tsai-hāi sún-sit tsin-tāi ,
Ke-ke hōo-hōo hông hué-tsai ,
kóng beh tsai kah kai-tsài ,
Tik-khok m̄-thang kóng buē lâi .
灶前 時時
防止 火屎 加漏
火災 起火 柴草
災後 賊偷
Tsàu-tsîng sî-sî tio̍h ài sàu ,
Hông-tsí hué-sái ē ka-la̍uh ,
Hué-tsai khí-hué tshâ-tsháu ,
Tsai-āu koh suah tio̍h tsha̍t-thau .
三擋 煮熟
斟酌 千金
煮食 責任
時時 刻刻 小心
Sann-tǹg tsú-si̍k hué tioh ìm ,
Tsim-tsiok sìng kuè tit tshian-kim ,
Hué tsú-tsia̍h ê tsik-līm ,
Sî-sî khik-khik ài sió-sim .
蔭火 予防 火事
斟酌 有贏 無輸
斟酌 火燒厝
一切 物件 灰伕
Ìm-hué ū-hông hué-sū ,
Tsim-tsiok ū-iânn bô-su ,
tsim-tsiok hué-sio-tshù ,
Tsi̍t-tshè mi̍h-kiānn pìnn hué-hu .
灶前 時時 清氣
火星 張池
斟酌 主意
乞食 當時
Tsàu-tsîng sî-sî sàu tshing-khì ,
Hué-tshinn tsiah tio̍h ài tiunn-tî ,
tsim-tsiok sit tsú-ì ,
Beh tsoh khit-tsia̍h tsài tong-sî .
暗時
灶空 門戶
斟酌 有益 無損
掛心 十二分
Khǹg lín àm-sî tit beh khùn ,
Tsàu-khang mn̂g-hōo tio̍h kuè sûn ,
Tsim-tsiok ū-ik bô-sún ,
Tio̍h ài khuà-sim tsa̍p-lī-hun .
門戶
小心 防止 竊盜
斟酌
紛失 賴多 如何
Beh khùn tio̍h sing sûn mn̂g-hōo ,
Sió-sim hông-tsí tio̍h tshiap-tōo .
sit tsim-tsiok tio̍h tsai khóo ,
Sún-sit luā-tsuē beh lû-hôo ?
小心 主意 第一
事實
無注無意 損失
門| 一擺 袂直
Sió-sim tsú-ì tuē-it ,
Guá kóng ê sū-si̍t ,
Bô-tsù-bô-ì tuā sún-sit ,
tio̍h it-pái tio̍h buē-ti̍t .
歌詞 頂下韻
單純

嬸姆 婦女群
Kua-sû tio̍h ū tíng-ē-ūn ,
Hōo lâng liām tio̍h tsiah tan-sûn ,
Khǹg lín sún ,
Tsuân khǹg tsím-ḿ hū-lú-kûn .
編歌 腹內

無鬥無句 無路用
竹林 書局
Pian-kua pak-lāi tsāi lâng píng ,
Tioh hōo lâng bué liām ē tshing ,
Bô-tāu-bô-kù bô-lōo-īng ,
Tik-nâ su-kio̍k ìn bîng .
這鏨 門| 收煞
話屎
不信 現場 問看
八七 事實歌
Pian kàu tsit-tsām siu-suah ,
uē-sái siunn kuè thua ,
M̄-sìn hiān-tiûnn khì mn̄g-khuànn ,
Tsiah kóng pat-tshit sū-si̍t-kua .
竹林 新歌 數百

舊歌 賣完 新傳
不是 話屎 定定翻
Tik-nâ sin-kua sòo-pah khuán ,
Līn lín sian khuànn tio̍h buē uân ,
Kū-kua buē-uân uānn sin-thuân ,
M̄-sī uē-sái tiānn-tiānn-huan .
中本