首頁 >資料庫介紹
目錄

冊名 八八水災歌
編者 藍淑貞
出版社
出版年 2010年
篇名 全本
顯示 的款式:
Lô-má-jī 是
漢字是
各位 朋友
咱的 地球 一个
本來 美麗
彩色 烏白
Kok-uī pîng-iú thiann guá sueh ,
Lán-ê tē-kiû tsí tsi̍t-ê ,
Pún-lâi senn tsò tsin bí-lē ,
siùnn tshái-sik pìnn oo-pe̍h .
少年 懵懂
好食 好睏 惜福
現時 狀況
天地 反撲
Lín tsin siàu-liân iáu bóng-tóng ,
Hó-tsia̍h hó-khùn sioh-hok ,
siū hiān-sî ê tsōng-hóng ,
Thinn-tē í king leh huán-phok .
過度 開發 污染
地球 暖化 危險
人類 面對 災劫
物種 滅亡 物資
Kuè-tōo khai-huat kah u-liám ,
Tē-kiû luán-huà tsin huî-hiám ,
Jîn-luī bīn-tuì tuā tsai-kiap ,
Bu̍t-tsíng bia̍t-bông bu̍t-tsu khiàm .
二氧化碳 排放
大雨 大風
對抗
只有 家己 死亡
Jī-iông-huà-thàn tuā pâi-hông ,
Tsō sîng tuā-hōo kah tuā-hong ,
beh kah thinn sio tuì-khòng ,
Tsí-ū ka-tī tshuē sí-bông .
有的 所在 做大水
有的 大雪 四邊
有的 雨水 半滴
土地 焦燥
Ū-ê sóo-tsāi tsò-tuā-tsuí ,
Ū-ê tuā-seh sì-pinn ,
Ū-ê hōo-tsuí puànn-ti̍h ,
Thóo-tē ta-sò suann sio khì .
天頂 破空 遮閘
生態 破壞 氣象
若欲 補救 趁早
珍惜 資源 樹林
Thinn-tíng phà-khang jia-tsa̍h ,
Sing-thài phò-huāi khì-siōng tsha ,
Nā-beh póo-kiù ài thàn-tsá ,
Tin-sioh tsu-guân tsìng tshiū-nâ .
極地 冰層 大氣
一半 根基
冰山 漂流 四界
海面 天氣
Ki̍k-tē ping-tsàn thóo tuā-khuì ,
khì tsi̍t-puànn kin-ki ,
Ping-suann phiau-liû sì-kè khì ,
Hái-bīn sing kuân pháinn thinn-khì .
北極 冰山 冷冰冰
養飼 白熊
因為 溫室 效應
短期 斷種
Pak-ki̍k ping-suann líng-ping-ping ,
Iúnn-tshī pe̍h-hîm kui bān tshing ,
In-uī un-sik ê hāu-ìng ,
Khióng kiann té-kî ē tǹg-tsíng .
南極 冰層
可憐 徛鵝
茫茫 未來
佗位 後代
Lâm-ki̍k ping-tsàn lâu lo̍h hái ,
Khó-liân khiā-gô pâi kui pâi ,
Siūnn tio̍h bâng-bâng ê bī-lâi ,
Beh khì tò-uī thuân āu-tāi ?
一半 島嶼 土地
攏總 海底
高山 崩裂 平地
農地 流失
Tsi̍t-puànn tó-sū ê thóo-tē ,
Lóng-tsóng im khì kàu hái-té ,
Ko-suann pang-li̍h8 pìnn pênn-tē ,
Lông-tē liû-sit tshuē .
二0 0九
八月 初八 一暝
北部 風颱 代誌
南部 山崩 做大水
Tshin tshiūnn jī-khòng-khòng-kiú ,
Peh-gue̍h tshe-peh hit tsi̍t-mî ,
Pa̍k-pōo hong-thai tāi-tsì ,
Lâm-pōo suann-pang tsò-tuā-tsuí .
莫拉克 怪奇
花蓮 登陸 桃園
中南部 蹺攲
一暝 煞落 一年
Mo-ra1-kot1 tsin kuài-kî ,
Hua-lian ting-lio̍k thô-hn̂g khì ,
Tiong-lâm-pōo tsin khiau-khi ,
Tsi̍t-bênn suah-lo̍h tsi̍t-nî tsuí .
林邊 抽水 魚蝦
地層 下陷
排水 困難 問題
造成 這擺 災厄
Nâ-pinn thiu-tsuí tshī hî-hê ,
Tē-tsân hā-hām hái ,
Pâi-tsuí khùn-lân tuā būn-tê ,
Tsō-sîng tsit-pái tuā tsai-eh .
兩暝 兩日 大雨
林邊 代先 災害
海水 倒灌 厝內
街路 漉糊糜
Nn̄g-bênn nn̄g-ji̍t tuā-hōo lâi ,
Nâ-pinn tāi-sing thuân tsai-hāi ,
Hái-tsuí tò-kuàn kàu tshù-lāi ,
Ke-lōo lóng lo̍k-kôo-muâi .
國軍 行路 鬥相共
塗泥 振動
阿婆 雙手
可憐 枵餓 目箍
Kok-kun kiânn-lōo tàu-sann-kāng ,
Kha hām thôo-nî tín-tāng ,
A-pôo siang-tshiú tshun tshut thang ,
Khó-liân iau-gō ba̍k-khoo âng .
有的 駛船 救人
物資 二樓
水桶 縛索
厝內 空空 半項
Ū-ê sái-tsûn lâi kiú-lâng ,
Bu̍t-tsu tiàu khì jī-lâu kuân ,
Tsuí-tháng pa̍k-soh tán lâng sàng ,
Tshù-lāi khang-khang puànn-hāng .
救人 輕鬆
汗水 遍身
水裡 沉重
家己 腹肚
Kiù-lâng si̍t tsāi khin-sang ,
Kuānn-tsuí lâu kah piàn-sin tâm ,
Ti̍h lo̍h tsuí--lín sim tîm-tāng ,
ka-tī pak-tóo khang .
佳冬 塭區 相仝
大街 小巷
汪洋 一片 水影
災民 心肝 挐氅氅
Ka-tang ùn-khu sio-kâng ,
Khuànn tuā-ke ia̍h sió-hāng ,
Ong-iûnn tsi̍t-phiàn tsuí-iánn tāng ,
Tsai-bîn sim-kuann jû-tsháng-tsháng .
沿海 地區 漁塭
全部 大水
魚仔 蝦仔 四界
奔流 囝孫
Iân-hái tē-khu ê hî-ùn ,
Tsuân-pōo lóng hōo tuā-tsuí thun ,
Hî-á hê-á sì-kè bùn ,
Phun-liû hái thuân kiánn-sun .
劉閣 坐船 巡視
大水 簾簷
大隻 魚仔 樹枝
災民 無語 蒼天
Lâu-koh tsē-tsûn khì sûn-sī ,
Tuā-tsuí im khì kàu nî-tsînn ,
Tuā-tsiah hî-á kuà tshiū-ki ,
Tsai-bîn bû-gí būn tshong-thinn .
財產 損失
人命 死傷 心腸
若是 性命
錢銀
Tsâi-sán sún-sit sǹg ,
Lâng-miā sí-siong kuah sim-tn̂g ,
Nā-si ū lâu sènn-miā pún ,
Beh thân tsînn-gîn iáu tsin tn̂g .
高雄 山區 災情
雨水 水桶
山崩 塗石 四界
連外 道路
Ko-hiông suann-khu tsai-tsîng tshám ,
Hōo-tsuí iōng tsuí-tháng lâm ,
Suann-pang thôo-tsio̍h sì-kè hám ,
Liân-guā tō-lōo siūnn to tsām .
村民 家門
大水 滾絞 橋面
有人 失蹤
有人
Tshun-bîn kuánn beh huê ka-mn̂g ,
Tuā-tsuí kún-ká kiô-bīn tn̄g ,
Ū-lâng sit-tsong mn̄g ,
Ū-lâng liân tshia tsuí kńg .
那瑪夏鄉 原民語
世外桃源 徛起
溪裡 天星
苦花魚 名字
Na-ma-sia-hiong guân-bîn-gí ,
Sè-guā-thô-guân khia-khí ,
Khe--lín ū thinn-tshinn ,
Khóo-hue-hî i miâ-jī .
改名 三民鄉 時代
賀伯Herb 風颱 受災
這擺 風颱 入來
災情 hin2 厲害
Kái-miâ sam-bîn-hiong sî-tāi ,
Herb hong-thai pat siū-tsai ,
Tsi̍t-pái hong-thai ji̍p-lâi ,
Tsai-taîng hín khah lī-hāi .
災情 陸續 傳出來
那瑪夏鄉 大聲
哭聲 雲內
出外 子弟 救災
Tsai-taîng lio̍k-sio̍k thuân--tshut-lâi ,
Na-ma-sia-hiong tuā-siann ai ,
Khàu-siann tshiong khì kàu hûn-lāi ,
Tshut-guā tsú-tē lâi kiù-sai .
災情 慘重 跤手
家己 鄉親 家己
三人 做伴 手牽手
鄉親 保佑
Tsai-taîng tshám-tāng kha-tshiú ,
Ka-tī hiong-tshin ka-tī kiù ,
Sann-lâng tsò-phuānn tshiú-khan-tshiú ,
Kiù tshut hiong-tshin thinn pó-iū .
風景 山區 破壞
無論 茂林 寶來
田園 變色 苦哀哀
村民 目屎
Hong-kíng suann-khu tsiâu phó-huāi ,
Bô-lūn bōo-lîm ia̍h bó-lâi ,
Tshân-hn̂g piàn-sik khóo-ai-ai ,
Tshuan-bîn beh khàu ba̍k-sái .
六龜 鄉村 消息
孤島
手機 電話
電視 新聞 線索
La̍k-ku hiong-tshuan siau-sit ,
Lōo tn̄g kiô sún pìnn koo-tó ,
Tshiú-ki tiān-uē lóng thiann ,
Tiān-sī sin-bûn suànn-soh .
災情 消息 明朗
記者 認真 採訪
漉糊糜路
雙跤 走傱
Tsai-taîng siau-sit bîng-lóng ,
Kì-tsiá jīn-tsin khì tshái-hóng ,
Lo̍k-kôo-muâi-lōo tshia thong ,
Tsí khò siang-kha leh tsáu-tsông .
災區 路頭
軁過 磅空 山莊
那像 行過 地獄門
人死 路斷
Kiânn ji̍p tsai-khu lōo-thâu tn̂g ,
Nǹg-kuè pōng-khang kuè suann-tsng ,
Ná-tshiūnn kiânn-kuè tē-ga̍k-mn̂g ,
Lâng-sí lōo-tn̄g niû ā tn̄g .
記者 跋涉 荒村
半人 相借問
狗吠 黃昏
數念 主人 牽長
Kì-tsiá pua̍t-sia̍p kuè hong-tshun ,
khuàinn puânn-lâng sio-tsioh-mn̄g ,
Tsí thiann káu-puī tuí hông-hun ,
Siàu-liām tsú-lâng siann khan-tn̂g .
惡水 滾滾 天上
新開橋 天涯
牽索 過溪
流籠 載物
Ok-tsuí kún-khún thian-siōng lâi ,
Sin-khai-kiô tn̄g pìnn thian-gâi ,
Khan-soh kuè-khe tsuí lōo pháinn ,
Kuà tit liû-lông tsài-mi̍h lâi .
九死一生 手牽手
救難人員 退勼
菩薩 心腸
眾生 所求
Kiú-sú-it-sing tshiú-khan-tshiú ,
Kiù-lān-jîn-guân thè-kiu ,
Phōo-sat sim-tn̂g î lâi siu ,
Kiú thut tsiòng-sing sóo-kiû .
聽著 飛機
少年 阿媽
坐上 機頂 心扞
目屎 含咧 多謝
Thiann-tio̍h hong long hui-ki siann ,
Siàu-liàn sing niū a-má kiânn ,
Tsē-tsiūnn ki-tíng sim-huānn tiānn ,
Ba̍k-sái kâm--leh sueh to-sià .
一个 一个 天頂
飛機 出入 無停
看著 親人 頭前
相攬 哭啼 真情
Tsi̍t-ê tsi̍t-ê khuànn thinn-tíng ,
Hui-ki tshut-ji̍p pue bô-thîng ,
Khuànn-tio̍h tshin-lâng tshiong thâu-tsîng ,
sio-lám khàu-thî hiàn tsin-tsing .
不老 溫泉 悽慘
三十二 活活坮
干焦 一人 挖出來
世間 上慘 毋知
Put-ló un-tsuânn tshi-tshám tāi ,
Sann-tsa̍p-jī lâng ua̍h-ua̍h-tâi ,
Kan-ta tsi̍t-lâng óo--tshut-lâi ,
Sè-kan siōng-sám m̄-tsái .
塗石 門楣
山壁 厝宅 崩落來
滾滾 溪水 厝內
地基 挖空 徛袂在
Thôo-tsio̍h tshiong lâi kàu mn̂g-bâi ,
Suann-piah tshù-the̍h pang--lo̍h-lâi ,
Kún-kún khe-tsuí ji̍p tshù-lāi ,
Tē-ki óo-khang khiā-bē-tsāi .
深山 林內
喝救 叫聲 無人
政府 救災 慢慢仔來
子弟 關懷
Khiā sim-suann ê nâ-lāi ,
Huah-kiù kiò-siann bô-lâng tsai ,
Tsìng-hú kiù-tsai bān-bān-á-lâi ,
Tsuan khò tsú-tē lâi kuan-huâi .
小林 環境 風景線
徛佇 旗山溪 東岸
溪流 懸山
佇遮 徛起 百年
Sió-lîm khuân-kíng hong-kíng-suànn ,
Khiā-tī kî-san-khe tang-huānn ,
Tsîng ū khe-lâu āu kuân-suann ,
Tī-tsia khiā-khí pah-nî guā .
村民 一千 六百
平埔 文化 保持
太祖夜祭 定時
西拉雅 名字
Tshuan-bîn tsi̍t-tshing la̍k-pah ,
Pênn-poo bûn-huà i póo-tshî ,
Thài-tsóo-iā-tsè ū tīng-sî ,
Si-la-ia i miâ-jī .
八月 初九 早起時
獻肚山 溪水
無人 探看 先機
堰塞湖 鄉里
Peh-gue̍h tshe-káu tsái-khí-sî ,
Hián-tōo-suann pang tòng khe-tsuí ,
Bô-lâng thàm-khuànn sit sian-ki ,
Iàn-sik-ôo pang bia̍t hiunn-lí .
山壁 塗石 溪水
沖來 霆雷
規村 厝宅 崁離離
鬧熱 街路 塗堆
Suann-piah thôo-tsio̍h kah khe-tsuí ,
Ti̍t ti̍t tshiong--lâi tshiūnn tân-luî ,
Kui-tshun tshù-te̍h khàm-lī-lī ,
Nāu-jia̍t ke-lōo pìnn thôo-tui .
一百外戶 人家
大水 無塊揣
無哭 無啼 講話
只有 天地 失禮
Tsi̍t-pah-guā-hōo ê jîn-ke ,
Tuā-tsuí tshiong kah bô-tè-tshuē ,
Bô-khàu bô-thî kóng-uē ,
Tsí-ū thinn-tē huē sit-lé .
無情 風雨 規暝
災民 百外个
忍受 枵寒
哭聲 直傳 媒體
Bô-tsîng hong-hōo lo̍h kui-mê ,
Tsai-bîn tsí tshun pah-guā-ê ,
Jím-siū iau-kuânn kah thinn tsenn ,
Khàu-siann ti̍t-thuân kàu muî-thé .
媒體 規日 救人
官員 毋知 災情
食桌 剃頭 輕鬆
救災 親像 拖枋
Muî-thé kui-ji̍t huah kiù-lâng ,
Kuann-guân m̄-tsai tsai-tsîng tāng ,
Tsia̍h-toh thì-thâu tsin khin-sang ,
Kiú-tsai tshin-tshiūnn thua-pang .
經過 三日 救援
特戰部隊
直升機 有效
災民 回首 目屎
King-kuè sann-ji̍t kiú-uān kàu ,
Ti̍k-tsiàn-pōo-tuī lâi tshuā-thâu ,
Ti̍t-sing-ki pue tsiah ū-hāu ,
Tsai-bîn huê-siú ba̍k-sái lâu .
出外 子弟 用手
親人 屍體
層樓 塗糜
親人 佗位
Tshut-guā tsú-tē iōng-tshiú ,
Beh tshuē tshin-lâng ê sí-thé ,
Gōo tsàn-lâu kuân ê thôo-muê ,
Tshin-lâng beh khì tò-uī tshuē ?
親人 屍體 無塊揣
塗跤 天地
完整 屍體
怪手 千萬 毋通
Tshin-lâng sí-thé bô-tè-tshuē ,
Kuī lo̍h thôo-kha pài thinn-tē ,
tio̍h uân-tsíng ê sí-thé ,
Kuài-tshiú tshian-bān m̄-thang .
三百 無塊揣
大聲 天佮地
天地 無情 講話
滾滾 溪水 向西
Sann-pah guā lâng bô-tè-tshuē ,
Tuā-siann khàu mn̄g thinn-kah-tē ,
Thinn-tē bô-tsîng kóng-uē ,
Kún-kún khe-tsuí lâu hiòng-se .
親人 做古
安息
遷村 五里埔
紀念公園
Tshin-lâng jiân í tsò-kóo ,
Tsiū an-sik mài koh óo ,
Tshian-tshun suá khì gōo-lí-poo ,
Kì-liām-kong-hn̂g tìng lo̍h thôo .
八月初七 一工
台東 平靜 無動
隔日 心肝 結規丸
災情 慘重
Lâi kóng Peh-gue̍h-tshe-tshit hi̍t tsi̍t-kang ,
Tâi-tang pîng-tsīng hong bô-tāng ,
Keh-ji̍t sim-kuann kiat-kui-uân ,
siūnn tsai-tsîng tsiah sám-tāng .
南迴 沿路 災情
災民 四界 救兵
路基 流失 規百程
天公 目屎
Lâm-huê iân-lōo thuân tsai-tsîng ,
Tsai-bîn sì-kè thó kiù-ping ,
Lōo-ki liû-sit kui-pah-tîng ,
Thinn-kong ba̍k-sái lâu thîng .
平洋 田園 河床
柴箍 廳堂
災民 苦楚 肝腸
悲情
Pênn-iûnn tshân-hn̂g pìnn hô-tshn̂g ,
Tshâ-khoo tshiong lâi kàu thiann-tn̂g ,
Tsai-bîn khóo-tshóo kan-tiông tn̄g ,
Pi-tsîng beh khì siáng bn̄g .
兩个 警察 通知
村民 離開
一去 無回 太麻里
某囝 規日
Nn̄g-ê kìng-tshat khì thong-ti ,
Beh kiò tshuan-bîn lâi lî-khui ,
Tsi̍t-khì bô-huê Tai-ma-li ,
Bóo-kiánn kui-ji̍t khàu kah thî .
大武 山水 雄介介
嘉蘭 村民 災害
二十 厝宅
性命 上佳哉
Tuā-bú suann-tsuí hiông-kài-kài ,
Ka-lân tshun-bîn siū tsai-hāi ,
Lī-tsa̍p tshù-the̍h lâu lo̍h hái ,
Lâu tit sènn-miā siōng-ka-tsài .
知本 溪水
一路 沖洗 地基
沿岸 商店
水頂 浮沉 看板
Ti-pún khe-tsuí kiann lâng ,
Tsi̍t-lōo tsiong-sé tē-ki khang ,
Iân-huānn siong-tiàm tsá tio̍h pang ,
Suí-tíng phû-tîm kháng-páng .
金帥 飯店 岸邊
親目 看伊 坦攲
漸漸
三層 樓仔
Kim-suè pn̄g-tiām huānn-pinn ,
Tshin-ba̍k khuànn-i khiā thán-khi ,
Tsiām-tsiām hōo tsuí tshiong lâu khì ,
Sann-tsàn lâu-á phiann lo̍h tsuí .
畫面 出現 電視
水花 一時
全台 哀聲 天邊
世界 媒體 轉播伊
Uē-bīn tshut-hiān tiān-sī ,
Phùn tsuí-hue hit tsi̍t-sî ,
Tsuân-tâi ai-siann thàng thinn-pinn ,
Sè-kài muî-thé tsuán-pò--i .
閣再 台南
曾文水庫 豐沛
洩洪 下游 水災
七十 厲害
Koh-tsài kóng kàu tâi-lâm lâi ,
tsan-bûn-tsuí-khòo tsuí phông-phài ,
Sià-hông hā-iû tsò tsuí-tsai ,
Tshit-tsa̍p lâi siōng lī-hāi .
麻豆 淹水 厝頂
文旦 泡水 收成
農民 心內 哀曲
目屎 心肝
Muâ-tāu im-tsuí kàu tsù-tíng ,
Bûn-tàn phàu-tsuí siu-sîng ,
Lông-bîn sim-lāi tuânn ai-khik ,
Ba̍k-sái lâu lo̍h sim-kuann líng .
嘉義 沿海 積水
山區 崩石 有人
連外 道路 斷去
六百 枵饑
Ka-gī iân-hái lóng tsik-tsuí ,
Suann-khu pang-tsio̍h ū-lâng ,
Liân-guā tō-lōo lóng tn̄g-khì ,
La̍k-pah guā lâng siū iau-ki .
阿里山 斷離離
觀光 跤步 停止
雲海 美景 獨自
神木 舉頭 問天
A-lí-san lōo tn̄g-lī-lī ,
Kuan-kong kha-pōo lóng thîng-tsí ,
Hûn-hái bí-kíng to̍k-tsū pi ,
Sîn-bo̍k gia̍h-thâu leh bn̄g-thinn .
南投 山區 雨量
全部 信義鄉
溪水 湍流 沿岸
地基 流失 受傷
Lâm-tâu suann-khu ê hōo-liōng ,
Tsuân-pōo lo̍h sìn-gī-hiong ,
Khe-tsuí tshuah-lâu iân-huānn tshiong ,
Tē-ki liû-sit lōo siū-siong .
塗石 崩落 四界
有人 跋落 濁水溪
有人 失蹤 無塊揣
人命 死傷 十外个
Thôo-tsio̍h pang-lo̍h tsi̍t sì-kè ,
Ū-lâng pua̍h-luè lô-tsuí-khe ,
Ū-lâng sit-tsong bô-tè-tshuē ,
Lâng-miā sí-siong tsa̍p-guā-ê .
雲林 彰化 好佳哉
農業 損失 災害
搶救 災情 擴大
留得 性命 再來
Hûn-lîm tsiong-huà hó-ka-tsài ,
Lông-gia̍p sún-sit sió tsai-hāi ,
Tshiúnn-kiù tsai-tsîng kok-tāi ,
Lâu-tit sènn-miā koh tsài-lâi .
八八水災 損害
中南部 悽慘代
山頭 崩裂 大水
田園 失落 活坮
Pat-pat-tsuí-tsai ê sún-hāi ,
Tiong-lâm-pōo tshi-tshám-tāi ,
Suann-thâu pang-li̍h8 tuā-tsuí lâi ,
Tshân-hn̂g sit-lo̍h lâng hua̍h-tâi .
救難人員 代先
空勤 三人 無停
疲勞 山頂
寶貴 性命 犧牲
Kiù-lān-jîn-guân piànn tāi-sing ,
Khong-khîn sann-lâng pue bô-thîng ,
Siunn kuè phî-lô siak suann-tíng ,
Pó-kuì sènn-miā lâi hi-sing .
義消 張瑞賢
熱心 救人 無變
跋落 湍流 可憐
佛祖 做仙
Koh ū gī-siau tiunn-suī-hiân ,
Jiat-sim kiù-lâng sim bô-piàn ,
Pu̍h-lo̍h suah-lâu tsin khó-liân ,
Hu̍t-tsóo tshuā i khì tsò-sian .
八八 救災 手牽手
全國 軍民 鬥陣
藍綠 兩黨 愛想
台灣 加油
Pa̍t-pa̍t kiù-tsai tshiú-khan-tshiú ,
Tsuân-kok kun-bîn tàu-tīn kiù ,
Lânn-li̍k nn̄g-tóng tio̍h lâi-siūnn ,
lán tâi-uân lâi ka-iû .
台灣 處處 溫暖
各界 自動 救援
有人 出力 捐款
幫助 災民 難關
Tâi-uân tshù-tshù ū un-nuán ,
Kok-kài tsū-tōng lâi kiù-uān ,
Ū-lâng tshut-la̍t ū kuan-khuán ,
Pang-tsōo tsai-bîn tōo lân-kuan .
政府 救災 慢吞吞
民眾 絞絞滾
政治 責任 劉閣
九月 總辭 怨恨
Tsìng-hú kiù-tsai bān-thun-thun ,
Bîn-tsiòng siānn kà-kà-kún ,
Tsíng-tī tsik-jīm lâu-koh thun ,
Káu--gue̍h tsóng-sî siau uàn-hūn .
官員 救災 心態
百姓 心內
救命 照步來
斟酌 輕重 應該
Kuann-guân kiù-tsai ê sim-thài ,
tsiong peh-sènn khǹg sim-lāi ,
Kiú-miā thang tsiàu-pōo-lâi ,
Tsim-tsiok khin-tāng siah ing-kai .
拒絕 外援 結果
總統 聲望 直直落
六百外 冤魂
啥人 公道
Kū-tsua̍t guā-uān ê kiat-kó ,
Tsóng-thóng siann-bōng ti̍t-ti̍t-lo̍h ,
La̍k-pah-guā ê uan-hûn ,
Beh siánn-lâng thó kong-tō .
氣象報告 僥倖
雨量 隨時 調整
一日 七變 安靜
天公 面色 一爿
Khì-siōng-pò-kò tsin hiâu-hīng ,
Hōo-liōng suî-sî leh tiâu-tsíng ,
Tsi̍t-ji̍t tshit-piàn an-tsīng ,
Thinn-kong bīn-sik oo tsi̍t-pîng .
氣象 預報 改進
老舊 器材
解讀 風向 謹慎
掌握 先機 要緊
Khì-siōng ū-pò ài kái-tsìn ,
Lāu-kū khì-tsâi ài uānn sin ,
Kái-tho̍k hong-hiòng tio̍h kín-sīn ,
Tsiáng-ak sian-ki siōng iàu-kín .
這本 新歌 意義
逐家 一定 會記
若欲 台灣 徛起
水土 保持 注意
Tsi̍t-pún sin-kua ū ì-gī ,
Ta̍k-ke it-tīng ài ē-kì ,
Nā-beh tâi-uân khiā-khí ,
Suí-thóo póo-tshî ài tsù-ì .
老身 苦勸
重建 家園
土地 久長
違背 自然 生路
Thiann guá lāu-sin lâi khóo-khǹg ,
Tiōng-kiàn ka-hn̂g lōo tsin hn̄g ,
Thóo-tē hiu ióng ài kú-tn̂g ,
Uī-puē tsū-jiân senn-lōo tn̄g .
逐家 互相 提醒
對待 土地 慈悲
山地 毋通 閣再
霸佔 水路 清除
Ta̍k-ke hōo-siōng lâi the̍h-tshínn ,
Tuì-thāi thóo-tē ài tsû-pi ,
Suann-tē m̄-thang koh-tsài khui ,
Pà-tsiàm tsuí-lōo ài tshing-tî .
台灣 好山 好水
世界 各國 無塊比
珍惜 保持
囝孫 萬萬年
Tâi-uân hó-suann koh hó-tsuí ,
Sè-kài koh-kok bô-tè-pí ,
Lán ài tin-sioh lâi pó-tshî ,
Thuân hōo kiánn-sun bān-bān-nî .