首頁 >資料庫介紹
目錄

冊名 最新運河奇案
編者 張新興
出版社 台中文林書局
出版年 1957
篇名 中集
顯示 的款式:
Lô-má-jī 是
漢字是
省麼
相當
事情 冤枉
報仇 無皇
Ū siánn-mi̍h tāi tio̍h kín kóng ,
Tuì guá lâi kóng ū siong-tong ,
Ū siánn sū-tsîng seh uan-óng ,
Thuè pò-siû bû-hông .
金環
不是 省麼
不愿
想着 心肝 歸丸
Guá sìnn Tân miâ Kim-khuân ,
M̄-sī kah lâng siánn-mi̍h uan ,
Gún niâ to̍k tánn tsin m̄-guān ,
Siūnn-tio̍h sim-kuann kiat kui-uân .
而且 爹親 過世
做着 陳家 女兒
年前 煞死
墜落 這款 時機
Lî-tshiánn tia-tshin tsá kè-sì ,
Tsuè-tio̍h Tân--ka ê lú-lî ,
Nn̄g sann nî-tsîng suà-sí ,
Tuī-lo̍h tsit-khuán phái sî-ki .
因為 賣身 母親
受人 可憐
餅店 女間 要緊
每每 逆待 原因
In-uī buē-sin tsòng bú-tshin ,
Tsiū-lâng to̍k tánn tsin khónn-lîn ,
Piánn-tiàm tsuè kán buē iàu-kín ,
Muí-muí gi̍k-thāi khí guân-in .
女間 萬泰
講起 不知
桂英 利害
三番 五處
Buē i tsuè kán tsāi Bān-thài ,
kóng-khí m̄-tsai ,
Gún niâ Kuì-ing tsin lī-hāi ,
Sam-huan ngóo-tshù kòng kah sai .
螺肉
對面 停仔腳
五元 失落
行來 行去
Gún niâ kiò guá bué lê-bah ,
Kiânn kàu tuì-bīn tîng-á-kha ,
Gōo-khoo sit-lo̍h tsi̍t tah ?
Kiânn-lâi kiânn-khì tshâ .
打無 不敢
開利 想着 心頭
林起 五元 皆勸
螺肉 入門
Tsînn lâi phah-bô m̄-kánn tńg ,
Khai-lī siūnn-tio̍h sim-thâu sng ,
Lîm-khí gōo-khoo tsiah kai-khǹg ,
Khì bué lê-bah thang li̍p-mn̂g .
金快 接錢 金金
世上 都有 好心肝
接錢 按盞
目屍 流出 水泉
Kim-khuài tsi̍h-tsînn kim-kim khuànn ,
Sè-siōng too-ū hó-sim-kuann ,
i tsi̍h-tsînn beh àn-tsuánn ,
Ba̍k-sái lâu-tshut tsuí-tsuânn .
答謝
目眶 紅枝枝
先生 貴姓 名字
多謝 多錢
Āu li̍t siūnn beh tap-siā i ,
Háu kah ba̍k-khoo âng-kì-kì ,
Sian-sinn kuì-sìnn siánn miâ-lī ,
Too-siā tsōo guá tsiah tsuē-tsînn .
名姓 不免
平平 台南 地方
有時 相斷
螺肉 入門
Guá ê miâ-sìnn m̄-bián mn̄g ,
Pînn-pînn Tâi-lâm ê tuē-hng ,
Āu li̍t ū-sî kiânn sann-tn̄g ,
Kín bué lê-bah thang li̍p-mn̂g .
螺肉 併返
双腳 中央
桂英 野猫
靴久hiah1-ku2 入門
Lê-bah bué kín piànn-tńg ,
Sang-kha kiânn kàu thiann tiong-ng ,
Kuì-ing iá-bâ tsáu lâi mn̄g ,
Bué kah hiah1-kú tsiah li̍p-mn̂g .
桂英 笑面虎
一个 大嵙
萬泰 餅店 頭家某
女間 使
Kuì-ing tio̍h tshiò-bīn-hóo ,
Tsi̍t-ê sinn tsuè tsin tuā-khoo ,
Bān-thài piánn-tiàm thâu-ke-bóo ,
Tshe kán sái siunn soo .
金快 罐頭
野猫 拳頭
爭着 金快 加隻
倒落 土腳兜
Kim-khuài kuàn-thâu bué lâi kàu ,
Iá-bâ kha tsinn kah kûn-thâu ,
Tsinn-tio̍h Kim-khuài ka-tsiah āu ,
Phah kah tó-lo̍h thôo-kha-tau .
土腳 扒起
青京
金快 腦海 人影
彼个 恩人 省麼
Thôo-kha peh-khí khàu kiânn ,
Hōo i phah kah tsin tshinn-kiann ,
Kim-khuài náu-hái phû lâng-iánn ,
Hit-ê un-lîn siánn-mi̍h miâ .
餅店 經過 三年
肥白 美貌 大嵙
變成 一个 查某
店內 紳爐
Piánn-tiàm king-kè sann-nî khóo ,
Puî-pe̍h bí-bāu tsin tuā-khoo ,
Pìnn-sîng tsi̍t-ê suí tsa-bóo ,
Tiàm-lāi tshut ū gōng sin-lôo .
紳爐 阿榮
忠厚 正經
一个 手銃
看着 金快 活能能
Sin-lôo kiò tsuè Lîm A-îng ,
Tiong-hōo pìnn tsuè tsìng-king ,
Suah pìnn tsi̍t-ê tsin tshiú-tshìng ,
Khuànn-tio̍h Kim-khuài ua̍h-lîng-lîng .
每回 喜弄
金快 不通
知影 穩凍
打人 親像 跳銅
Muí-huê too beh kai hí-lāng ,
Kim-khuài kiò i sian m̄-thang ,
Gún niâ tsai-iánn ún-tàng ,
Phah--lâng tshin-tshiūnn teh thiàu-tâng .
金快 五點 起床
彼拵 着是
洗米 早飯
阿榮 準備 店門
Kim-khuài gōo-tiám tio̍h khí-tshn̂g ,
Hit-tsūn tio̍h-sī thinn beh kng ,
Tio̍h kín sué-bí tsú tsá-pn̄g ,
A-îng tsún-pī khui tiàm-mn̂g .
阿榮 看着 金快
生成 凸皮
可惜 一人 一位
怎樣 用圍
A-îng khuànn-tio̍h Kim-khuài suí ,
Sinn-sîng phòng-phê tsin kóo tsui ,
Khónn-sioh tsi̍t-lâng khùn tsi̍t-uī ,
Tio̍h īng tsuánn-iūnn lâi îng-uî ?
空顛 紳炉 十九
精神 乱抄抄
金快 家後
每擺 都卜 對頭
Khong-tian sin-lôo tsa̍p-káu ,
Tsing-sîn put luān-tshau-tshau ,
Ài beh Kim-khuài tsuè ke-āu ,
Muí-pái too-beh tsuè tuì-thâu .
透早 起來 別代
身邊 湳滲
阿榮 不通 相害
不通 乱講 東西
Thàu-tsá khí--âi pa̍t-tāi ,
Kiânn sin-pinn lām-sám lâi ,
A-îng m̄-thang lâi siong-hāi ,
M̄-thang luān-kóng seh tang-sai .
無尫 無某
女間婢 紳爐
不免 箸塊 步數
双人 做陣 對都
bô-ang guá bô-bóo ,
kán-pī guá sin-lôo ,
M̄-bián tī-teh hun pōo-sòo ,
Sang-lâng tsuè-tīn siōng tuì-too .
阿榮 同情
呆命 生活
代志 不通 靴大
怣話 勿說 大拖
A-îng tio̍h tông-tsîng guá ,
Gún phái-miā tōo sing-ua̍h ,
Tāi-tsì m̄-thang tsuè hiah-tuā ,
Gōng-uē mài-seh kui tuā-thua .
高高纏
狂狗 哮口英
金快 面變變
三八 半頭
Buē kiàn buē siàu kô-kô-tînn ,
Buē su kông-káu teh háu-inn .
Kim-khuài khì kah bīn-pìnn-pìnn ,
sam-pat puànn-thâu tshin .
金快 不通
今年 春頭
不肯
受氣 貢破硿
Kim-khuài m̄-thang gún ,
Kin-nî tshun-thâu siūnn kàu tann ,
m̄-khíng guá kánn ,
Guá siū-khì kòng-phuà-khann .
看着 阿榮 忠厚
萬泰 餅店 紳爐
十九 也是 娶某

Khuànn-tio̍h A-îng ū tiong-hōo ,
Bān-thài piánn-tiàm tsuè sin-lôo ,
Tsa̍p-káu iah-sī tshuā-bóo ,
Tsuè buē hôo tôo .
金快 恩人
頭尾 三冬
這款 親像 眠夢
阿榮 相同
Kiù guá Kim-khuài ê un-lâng ,
Thâu-bé lâi sǹg sann-tang ,
Tsit-kuánn tshin-tshiūnn bîn-bāng ,
Kah i a-îng tsiânn sann-kâng .
打併 三噹
煮熟 衫褲 出門
無榮 嬰嬰返
脚手 骨頭 真正
Muí li̍t phah-phiànn tsú sann-tǹg ,
Tsú-si̍k sann-khòo phâng tshut-mn̂g ,
Tsuè kah bô-îng inn-inn-tńg ,
Kha-tshiú kut-thâu tsin-tsiànn sng .
這項 做煞 別欵
桂英 野猫 多端
阿榮 看着 不愿
萬泰 頭家 限宣
Tsit-hāng tsuè-suah tsuè pa̍t-khuán ,
Kuì-ing iá-bâ ki̍k too-tuan ,
A-îng khuànn-tio̍h tuā m̄-gaūn ,
Bān-thài thâu-ke tsin hân-suan .
限宣 痛某
吪聲 歸埔
京某 頭路
通街 某奴
Hân-suann ê lâng tsiok thiànn-bóo ,
In bóo huah-siann kiann kui-poo ,
Kiann-bóo beh tsuè thâu-lōo ,
Thong-kue i bóo-lôo .
阿榮 金快 甲意
有時 相看 笑微微
少年人 細利
桂英 野猫 嫌疑
A-îng Kim-khuài suah kah-ì ,
Ū-sî sann-khuànn tshiò-bi-bi ,
Siàu-liân-lâng suè-lī ,
Kuì-ing iá-bâ suah hiâm-gî .
看着 野猫
阿榮 不知
假意 便所 消改
看見 野猫 塊皆
Khuànn-tio̍h iá-bâ teh lâi ,
A-îng i m̄-tsai ,
Ké-ì piān-sóo khì siau-kái ,
Khuànn-kìnn iá-bâ teh-kai sai .
出手 獅了
阿榮 瞑方
什麼 時拵
甜粿 發粿 幾竹成
Tshut-tshiú sai-liáu tsiah ka mn̄g ,
A-îng kah kui mî-hng ,
Siánn-mi̍h sî-tsūn kah sńg ,
Tinn-kué huat-kué tshe kuí-sn̂g .
金快 真正 大膽
十六
阿娘 無愛
偷食 閣再
Kim-khuài tsin-tsiànn tuā-tánn ,
Tsa̍p-la̍k tshun thâu niau kah tann ,
Lín a-niâ bô-ài ,
Thau-tsia̍h koh-tsài siūnn beh kiam .
阿娘 做呆
若有 甘愿
不信 阿榮 看覓
不敢 湳滲
A-niâ guá tsuè-phái ,
Nā-ū kam-gaūn hōo thâi ,
M̄-sìn A-îng mn̄g khuànn-bāi ,
Lâng i m̄-kánn lām-sám lâi .
頭家娘 阿榮
少年 做事 正經
近來 手銃
二个 情話
Thâu-ke-niû teh kiò A-îng ,
Siàu-liân tsuè-sū tsìng-king ,
Kūn-lâi o̍h liáu tsin tshiú-tshìng ,
Nn̄g-ê tsîng-uē kóng thîng .
頭家娘 怣話
替人 做事 問題
見面 乱乱蕊
無諒 着病 真袞
Thâu-ke-niû teh kóng gōng-uē ,
Thuè-lâng tsuè-sū siánn būn-tuê ,
Kìnn-bīn tio̍h luān-luān-lué ,
Bô-liōng tio̍h-pīnn tsin-sue .
有時 擔水
不是 二个 做堆
瘦口氣
看着 目吐蕾
Ū-sî thuè i khì tann-tsuí ,
M̄-sī nn̄g-ê teh tsuè-tui ,
Tòng tsuè lâi tsuè sán-khuì ,
Khuànn-tio̍h ē ba̍k-thóo-luî .
做事 怎樣
帶念 頭家娘
若無 汝着 看相
不京 天公 姓張
Thuè i tsuè-sū tsuánn-iūnn ?
Tài-liām thâu-ke-niû ,
Nā-bô lí-tio̍h phái khuànn-siùnn ,
M̄-kiann thinn-kong lín sìnn-tiunn .
這款 無量 野猫
有錢 汝着 靴年蚋
別塔
卜看 棺柴
Tsit-khuán bô-liōng ê iá-bâ ,
Ū-tsînn lí-tio̍h hiah-ní-la ,
kah lín tuà uānn pa̍t-tah ,
Beh-khuànn lín kuann-tshâ .
阿榮 無愛 店這
死無人哭 鵠形
野猫 無塊 比評
頭路 辭了 起程
A-îng bô-ài tiàm-tsit king ,
Sí-bô-lâng-khàu tsin khok-hîng ,
Iá-bâ bô-tè thang pí-phīng ,
Thâu-lōo sî-liáu tio̍h khí-thîng .
阿榮 了後
一去 回頭
金快 暗中
悲哀 目屎 津津流
A-îng tuà khì liáu-āu ,
Tsi̍t-khì tsuân liân huê-thâu ,
Kim-khuài àm-tiong siūnn tio̍h khàu ,
Pi-ai ba̍k-sái tin-tin-lâu .
桂英 受氣 閣再
頭粽 來土腳踏
呆命
這款 惡毒
Kuì-ing tsiū-khì koh-tsài phah ,
Thâu-tsang giú lâi--thôo-khata̍h ,
Siūnn khí phái-miā tsuì kah ,
Tsit-khuán ok-to̍k tsia̍h buē ta .
金快 土腳兜
目屎 双港流
成家 頭家 行來到
哀救 乙直 朕頭
Kim-khuài kuī tsāi thôo-kha-tau ,
Háu kah ba̍k-sái sang-káng-lâu ,
Sîng-ka thâu-ke kiânn-lâi-kàu ,
Ai-kiû it-ti̍t kai tìm-thâu .
成家 扒起來
不免 跪塊 悲哀
起來 目屎
怨嘆 運命 催排
Sîng-ka kiò i peh--khí-lâi ,
M̄-bián kuī-teh khàu pi-ai ,
Kim khuài khí-lâi tshit ba̍k-sái ,
Uàn-thàn ūn-miā tshòo tshui-pâi .
阿榮 辭職 了後
桂英 計測 心頭
看着 喜官 媒人
緊請 媒人 因兜
A-îng sî-tsit khì liáu-āu ,
Kuì-ing kè-tshik tsāi sim-thâu ,
Khuànn-tio̍h Hí-kuann hm̂-lâng kàu ,
Kín-tshiánn hm̂-lâng li̍p in-tau .
喜官 下項
勞動
金快 大漢 丿送
拜託 媒人
Tio̍h Hí-kuann seh ē-hāng ,
Beh lâi lôo-tōng ê kang ,
Kim-khuài tuā-hàn tsin phiat-sàng ,
Pài-thok gún tsuè hm̂-lâng .
金快 歌仔調
體格 生成 妖嬌
無論 什麼 調
實在 校邵
Kim-khuài gâu tshiùnn kua-á-tiāu ,
Thé-keh sinn-tsiânn tsin iau-kiau ,
Bô-lūn beh tshiùnn siánn-mi̍h tiāu ,
Si̍t-tsāi ē tshiùnn hau-siâu .
媒人 相辭 起程
行到 新町 查某間
喜官 心內 認定
南花 穩凍
Hm̂-lâng sann-sî tio̍h khí-thîng ,
Kiânn-kàu Sin-ting tsa-bóo-king ,
Hí-kuann sim-lāi ū līn-tīng ,
Lâm-hua lâu ún-tàng sîng .
南花樓 老頭家
喜官 一个
媒人 有禮
內面 請烟 請茶
Lâm-hua-lâu ê lāu-thâu-ke ,
Teh kiò Hí-kuann i tsi̍t-ê ,
Tuì i hm̂-lâng tsin ū-lé ,
Lāi-bīn tshiánn-hun kah tshiánn-tê .
喜官 頭家
媒人 無皇
餅店 一个 套棟
肉菜 肥白 相當
Hí-kuann tsiah tuì thâu-ke kóng ,
Hm̂-lâng guá tshuè bû-hông ,
Piánn-tiàm tsi̍t-ê tsin thò-tòng ,
Bah-tsâi puî-pe̍h ū siong-tong .
今年 十六
體格 妖嬌 面肉
而且
歲頭 門|好 恰加
Kin-nî tio̍h tsa̍p-la̍k ,
Thé-keh iau-kiau bīn-bah pe̍h ,
Lî-tshiánn kuân kah ,
Hè-thâu tú-hó khah-ke .
紅綢 老葱 去看
阿菊官
三个 做伴
到位 落讕。loh8-nua5
Âng-tiû lāu-tshnag1 beh khì-khuànn ,
Tán guá tsio gún A-kiok-kuann .
Sann-ê kiânn tsuè-phuānn ,
Kiânn lâi kàu-uī tsiah lo̍h-nuâ
媒人 相娶 店口
餅店 頭家 朕頭
桂英 退 櫃後
金快 出來
Hm̂-lâng sann-tshuā kàu tiàm-kháu ,
Piánn-tiàm thâu-ke kai tìm-thâu ,
Kuì-ing thè lâi khiā kuī-āu ,
Tio̍h kiò Kim-khuài tshut-lâi pau .
三位 人客 買餅
出來 緊行
出來 店口 知影
心內 疑問 着京
Sann-uī lâng-kheh beh bué-piánn ,
Kiò tshut--lâi tio̍h kín-kiânn ,
Tshut-lâi tiàm-kháu suî tsai-iánn .
Sim-lāi gî-būn suah tio̍h-kiann .
紅綢 金金看
看煞 即塊 落爛
查某囝仔 按盞
親像 那塊 慰寒
Âng-tiû tuì i kim-kim-khuànn ,
Khuànn-suah tsiah-teh lâi lo̍h-nuā ,
Tsa-bóo-gín-á kiann àn-tsuánn ?
Tshin-tshiūnn ná-teh khí uì-kuânn .
三个 店口
笑微微
若是 這个 甲意
卜碟 外多
Sann-ê tshuā tshut tiàm-kháu khì ,
kóng kiânn tshiò-bi-bi ,
Nā-sī tsit-ê ū kah-ì ,
Khuànn i beh-ti̍h guā-tsuē tsînn .
喜官 即來 桂英
兩方 參詳
外多 即肯
七佰 一千
Hí-kuann tsiah-lâi mn̄g Kuì-ing ,
Lióng-hong tsham-siông tsin tsuē thîng ,
Ài beh guā-tsuē tsiah-khíng ?
Beh ti̍h tshit-pah iah tsi̍t-tshing ?
一千 全對 不免
七佰 身價 有相當
兩方 引準 套棟
好勢 媒人
Tsi̍t-tshing tsua̍t-tuì m̄-bián kóng ,
Tshit-pah sin-kè ūsiong-tong ,
Lióng-hong ín-tsún tann thò-tòng ,
Hó-sè hm̂-lâng bián koh tsông .
兩方 大家 好細
七佰 馬上 現提
五十 媒人
問題
Lióng-hong ta̍k-ke kóng hó-sè ,
Tshit-pah má-siōng tio̍h hiān-the̍h ,
Gōo-tsa̍p sàng hm̂-lâng ,
Bîn li̍t lâi tshuā būn-tê .
桂英 金快
紅綢 乾家
三層 大樓 好勢
煮飯 煎茶
Kuì-ing tuì i Kim-khuài sueh ,
Âng-tiû hōo tsuè ta-ke ,
Sann-tsàn tuā-lâu tsin hó-sè ,
bián tsú-pn̄g kah tsuann-tê .
金快 心內 知影
爹娘 不知
墜落 黑暗 烟花界
外久 喜官
Kim-khuài sim-lāi tsai-iánn hāi ,
Khàu tia-niâ m̄-tsai ,
Tuī-lo̍h oo-àm ian-hua-kài .
guā-kú Hí-kuann lâi .
喜官 上車
桃花 真正
甲人 坐倚
穿 歸身 夯夯夯
Hí-kuann tshuā i tsē tsiūnn-tshia ,
Ū tài thô-hue tsin-tsiànn siâ ,
Hōo i kah-lâng ū tsē-khiā ,
Tshīng kah kui-sin giâ-giâ-giâ .
到位 紅綢 欣喜
點心 止飢
起來 細俐
媒人 相辭
Kàu-uī Âng-tiû tsin huann-hí ,
Tio̍h kiò tiám-sim lâi tsí-ki ,
Phâng khí--lâi tsia̍h bián suè-lī ,
Hm̂-lâng beh tńg tsiah sann-sî .
金快 客氣
事情 阿姨
阿梅 阿姊
和好 不通 相欺
Kim-khuài bián kheh-khì ,
Ū siánn sū-tsîng kiò a-î ,
A-muî tio̍h kiò a-tsí ,
Hô-hó m̄-thang lâi sann-khi .
梅姐 外久
這間 怎樣 工夫
查某 居住
庄中 福德祠
Mn̄g Muî-tsé tuà guā-kú ,
Tsit-king tsuánn-iūnn tsiah kang-hu ?
Tsa-bóo tsiah tsuē teh ki-tsū ,
Buē su tsng-tiong Hok-tik-sû .
這間 不是 福德祠
南北樓 貸座敷
店這 不比 咱厝
不是 自由 身軀
Tsit-king m̄-sī Hok-tik-sû ,
Lâm-pak-lâu ê tāi-tsē-hu ,
Tiàm-tsia put-pí tsāi lán-tshù ,
M̄-sī tsū-iû ê sin-khu .
貸座敷 萬花樓
人客 嗎着
無論 少年 也是
有錢 同頭
Tāi-tsē-hu miâ Bān-hua-lâu ,
phái lâng-kheh mā-tio̍h kau ,
Bô-lūn siàu-liân iah-sī lāu ,
Ū-tsînn lâi khai khùn kâng-thâu .
金快 想着 有口氣
運命 支配 克開
怎樣 着愛 美美
想着 心肝 歸雷
Kim-khuài siūnn-tio̍h tsin ū-khuì ,
Ūn-miā tsi-phuè tsin khik-khui ,
Tsuánn-iūnn tio̍h-ài tsng suí-suí ,
Siūnn-tio̍h sim-kuann kiat kui-luî .
阿梅 憂容
不終
烟花 樂暢
有錢 好長
A-muî kiò i bián iu-iông ,
Hūn lán ê miā koo put-tsiong .
Ian-hua thit-thô kài lo̍k-thiòng ,
koh hū-tsînn thang hó-tiōng .
金快 想着 就鄭
呆命 經過 多年
為着 黃金 重病
世間 萬惡 金錢
Kim-khuài siūnn-tio̍h âu tio̍h-tīnn ,
Phái-miā king-kè hiah tsuē-nî ,
Uī-tio̍h n̂g-kim tāng-pīnn ,
Sè-kan bān-ok kim-tsînn .
不免 出力
恰嬴 農夫 做田
趁食 一款 增產
又閣 樂暢 清榮
M̄-bián tshut-la̍t ū tsînn thàn ,
Khah-iânn lông-hu teh tsuè-tshân ,
Thàn-tsia̍h kāng-khuán ē tsing-sán ,
Iū-koh lo̍k-thiòng kah tshing-hân .
紅綢 藝旦
樂器
學曲 真巧 貪彈
關公 土山
Âng-tiû kiò i o̍h gē-tuànn ,
Ga̍k-khì gâu ue kah ē tuânn ,
O̍h-khik tsin-khiáu buē pîn-tuānn ,
Ū o̍h Kuan-kong khùn thôo-suann .
四郎 探母 外江
一抱 金亀
雪梅 思君 恰久
孔明 秩序
Sù-lông thàm-bú guā-kang ū ,
o̍h tsi̍t-phō tiàu kim-ku ,
Suat-muî su-kun o̍h khah-kú ,
Kóng-bîng tsioh tsìnn tsuè tia̍t-sū .
一塊 紹蟬
鳳鶴樓
店內 正人 呵咾
聰明 玲利
Tsi̍t-tè Tiau-siâm lāng Táng Toh ,
Hông-ho̍h-lâu tsiok phái o̍h ,
Tiàm-lāi tsìng-lâng too o-ló ,
Tshong-bîng líng-lī tshē too .
人客 折曲 銃永
銃殺 瑞生
家伙
謀殺 藝旦 戀英
Lâng-kheh tiah-khik tsin tshìng-íng ,
Ū tiah tshìng-sat Giâm Suī-sing ,
Ke-hé khai liáu thang īng ,
Bôo-sat gē-tuànn miâ Luân-ing .
謀財 害命 奇巧
唱了 聲音 明寮
也着 南管調
人客 即未 衰邵
Bôo-tsâi hāi-miā ū khi-khiau ,
Tshiùnn-liáu siann-im tsin bîng-liâu ,
Iá-tio̍h koh o̍h lâm-kuán-tiāu ,
Lâng-kheh tsiah-buē khuànn sue-siâu .
南管 多欵
絃仔 恰權
頭塊
二塊 杏元 和蕃
Lâm-kuán beh o̍h tsin tsuē-khuán ,
Hiân-á ê suànn tiàu khah-kuân ,
Thâu-tè tio̍h o̍h kāng kun tuān ,
Lī-tè Hīng-guân khì hô-huan .
一塊 孔明 七星
板寮 念了 高高
來換 活捉 黑龍
這塊 半年
Tsi̍t-tè Khóng-bîng tsè tshit-tshinn ,
Pán-liâu liām-liáu ko-ko tînn ,
Lâi-uānn ua̍h-lia̍h oo-liông īnn ,
Tsit-tè beh o̍h tio̍h puànn-nî .
南曲 北曲 多欵
關公 五關
一抱 漢文 白蛇傳
許仙 迷戀
Lâm-khik pak-khik tsin tsuē-khuán ,
ū Kuan-kong ngóo-kuan ,
Tsi̍t-phō Hàn-bûn Pi̍k-siâ-tuān ,
Khóo-sian iau lâi bê-luân .
南北 翹脚 真久
金快 聰明 工夫
這斬 續落 跳舞
未曉 脚瘡 乙直
Lâm-pak khiàu-kha o̍h tsin-kú ,
Kimkhuài tshong-bîng kang-hu ,
Tsit-tsām suà-lo̍h o̍h thiàu-bú ,
Buē-hiáu kha-tshng it-ti̍t tu .
初回 秤彩
跳舞
金快 實在 利害
無論 省款
Tshoo-huê beh o̍h khah tshìn-tshái ,
Sann tshuā lâi kàu thiàu-bú tâi ,
Kim-khuài si̍t-tsāi ū lī-hāi ,
Bô-lūn siánn-kuánn thiàu ē lâi .
西洋 若塊 人客
不是 煙茶
跳舞 交際
無論 紳士 文學家
Se-iûnn nā-teh tshiánn lâng-kheh ,
M̄-sī tuì lán tshiánn hun-tê ,
Tsuân īng thiàu-bú lâi kau-tsè ,
Bô-lūn sin-sū bûn-ha̍k-ke .
跳舞 脫衣體
二个 隣浪廻
也有 正行 倒退
單身
Thiàu-bú ū thuat-i-thé ,
Nn̄g-ê phō teh lîn-lōng-se̍h ,
Iā-ū tsiànn-kiânn kah tò-thè ,
Ū ê teh thiàu tuann-sin ê .
下腰
腳步 也着
親像 車鼓 無錯
脚瘡 隣浪鵞
Tshiú tuì ē-io teh ka phō ,
Kha-pōo iā-tio̍h ta̍h kah ,
Tshin-tshiūnn tshia-kóo bô-tshò ,
Kha-tshng gia̍h teh lîn-lōng-gô .
二个 相隨
人客 不甘 放開
嘴門|嘴
精神 爽快 眛眛
Thiàu kah nn̄g-ê lám sann-suî ,
Lâng-kheh m̄-kam lâi pàng-khui ,
Ū ê thiàu kah tshuì-tú-tshuì ,
Tsing-sîn sóng-khuài ba̍k bui-bui .
光陰 如箭 一年
夜夜 伴君 五更
想着
夜夜 新郎 身邊
Kong-im lû-tsìnn tsi̍t-nî ,
Iā-iā phuānn-kun gōo-kinn ,
Kim khuài siūnn--tio̍h âu tio̍h tīnn ,
Iā-iā sin-lông tsāi sin-pinn .
自恨 運命 這層
樓脚 人客
探頭 著塊 看覓
這位 人客 倒位
Tsū-hūn ūn-miā tsit-tsân tāi .
Lâu-kha lâng-kheh beh lâi khai ,
Thàm-thâu tī-teh kai khuànn-bāi ,
Tsit-uī lâng-kheh tó-uī lâi ?
金快 請煙
目周 輪返
明明 熟晒 青份
記得 郎君
Kim-khuài tsáu lâi beh tshiánn-hun ,
Ba̍k-tsiu khuànn kah tńg-lûn ,
Bîng-bîng si̍k-sāi tshinn-hūn ,
Kì-tit tsōo gún lông-kun .
走水 返來 開利
看着 金快 笑微微
心內 甲意
酒菜 注文
Tsáu-tsuí tńg--lâi Ngôo Khai-lī ,
Khuànn-tio̍h Kim-khuài tshiò-bi-bi ,
Sim-lāi siūnn kah-ì ,
Tsiú-tshài tsù-bûn thîng .
酒菜 備辨
烟盤 藕刀
貂蟬
精神 爽快
Tsiú-tshài pī-pān ,
Sing tiám hun-puânn khah gió-toh ,
Tio̍h tshiùnn Tiau-siâm lāng Táng Toh ,
Tsing-sîn sóng-khuài tio̍h buē .
酒菜 餐廳
二个 講話 同陣
金快 心內 岸定
吳先生 什麼
Tsiú-tshài pān tsiūnn tshan-thiann ,
Nn̄g-ê kóng-uē kāng-tīn kiânn .
Kim-khuài sim-lāi ū huānn-tiānn ,
Góo--sian--sinn siánn-mi̍h miâ ?
省代

今日 廈門 返來
開利
Mn̄g guá ê miâ beh siánn-tāi ,
miâ sìnn hōo tsai ,
Kin-li̍t Ē-mn̂g tsiah tńg--lâi ,
Ngôo Khai-lī beh khai .
金快 女士
兩方 相逢 真正
四年 代志
試宜
Kim-khuài lú-sū tio̍h ,
Lióng-hong siong-hông tsin-tsiànn ,
Sì-nî tsîng ū siánn tāi-tsì ,
Mn̄g guá ê tsing tshi-gî .
四年 十三
賣身 葬母 餅店
彼拵
五元 一个
Sì-nî tsîng tsa̍p-sann ,
Buē-sin tsòng-bú piánn-tiàm tshe ,
Hit-tsūn kah ,
Tsōo gún gōo-khoo tsi̍t-ê .
金快 有情
以後 定着 這間
為着 環境
菜店 無榮
Kim-khuài tsin ū-tsîng ,
Í-āu tiānn-tio̍h lâi tsit-king ,
uī-tio̍h siánn khuân-kíng ,
Lâi tiàm tshài-tiàm teh bô-îng .
上集 下集