首頁 >資料庫介紹
目錄

冊名 尤清博士選縣長歌
編者 林錦賢改編
出版社 尤清通訊
出版年 1989
篇名 全本
顯示 的款式:
Lô-má-jī 是
漢字是
博士 出身
一片 奉獻 精神
社會 人士 公認
縣長 適當 候選人
Tshing phok-sū lâi tshut-sin ,
Tsi̍t-phiàn hōng-hiàn ê tsing-sîn ;
Siā-huē jîn-sū ū kong-jīn ,
Kuān-tiúnn sik-tòng hāu-suán-jîn .
留學 博士
比評 別儂
當選 好處
四年 了後 工夫
Thing liû-ha̍k ê phok-sū ,
Pí-phīng pa̍t-lâng khah su ,
Tòng-suán tuì lán ū hó-tshù ,
Sì-nî liáu-āu tsai kang-hu .
現在 縣長 豐正
這回 應該
比評
全然 競爭
Hiān-tsāi kuān-tiúnn Lîm Hong-tsìng ,
Tsit-huê ìng-kai uānn Tshing ,
pháinn ū pí-phīng ,
uānn tsuân-jiân kīng-tsing .
自然 交賬
仝黨 報銷
免講 分曉
所以
Ū uānn tsū-jiân ài kau-siàu ,
uānn kâng-tóng pò-siau ,
Bián-kóng lín ia̍h ē hun-hiáu ,
Sóo-í ài uānn Tshing tiâu .
以前 國民黨
人因
逐家 運動
政府 作風
Í-tsîng tsuân Kok-bîn-tóng ,
Hōo in koh tsuè siánn thong ,
Tshiánn lín ta̍k-ke tàu ūn-tōng ,
Tsìng-hú tsiah ū sin tsok-hong .
過去 一黨 專制
食虧 逐家
會曉
愛勿 玲瓏旋
Kuè-khì tsi̍t-tóng teh tsuan-tsè ,
Tsia̍h-khui tio̍h lán ta̍k-ke ,
mi̍h ē-hiáu huè huè ,
Mài koh hōng phiàn ling-long-se̍h .
這回 應該 黨派
黨外 人才
看覓
下任
Tsit-huê ìng-kai uānn tóng-phài ,
Bián tshiò tóng-guā jîn-tsâi ,
Uānn hōo Tshing tsuè khuànn-māi ,
Ū ē-jīm tsiah koh lâi .
縣長
會勿 假痟
政見 逐項 對賬
國民黨 顧朝朝
Tshing kuān-tiúnn suán tiâu ,
Lán hōo Tshing ké-siáu ,
Tsìng-kiàn ta̍k-hāng tsiàu tuì-siàu ,
Kok-bîn-tóng ē kòo-tiâu-tiâu .
歪哥 著吊
無仝 黨派 催撨
無影 幹撟
肚臍 明瞭
Siūnn beh uai-ko ún tio̍h-tiàu ,
Bô-kâng tóng-phài pháinn tshui-tshiâu ,
Bô-iánn lín tsiah lâi kàn-kiāu ,
Tōo-tsâi lâi siūnn bîng-liâu .
當選 大家樂
保證 毋敢 歪哥
可靠
了工 不如
Tshing tòng-suán tài-tsia-lò ,
Pó-tsìng m̄-kánn lâi uai-ko ,
Beh suán hit tòng khó-khò ,
Liáu-kang put-jû lâi tshit-thô .
三峽 樹林 泰山
板橋 土城 媽祖
真儕 彼日
不安
Sam-kiap Tshiū-nâ thàu Thài-san ,
Pán-kiô Thóo-siânn Má-tsóo tshân ,
Tsin-tsē hit-ji̍t tsînn thàn ,
suán Tshing sim put-an .
新莊 林口 五股
八里 蘆洲 三重埔
艱苦
別儂 前途
Sin-tsng Nâ-kháu thàu Gōo-kóo ,
Pa̍t-lí Lôo-tsiu Sann-tîng-poo ,
suán Tshing tsin kan-khóo ,
Suán hōo pa̍t-lâng tsiân-tôo .
中和 新店 烏來
知影 人才
過去 縣政 失敗

Tiong-hô Sin-tiàm thàu oo-lai ,
Tsai-iánn tshing jîn-tsâi ,
Kuè-khì kuān-tsìng tsin sit-pāi ,
Beh suán Tshing thong lâng tsai .
龜山 坪林
水庫
一概 水源地
會當 粗茶
Ku-suann koh khì Phênn-nâ bué ,
Ū tsuè tsuí-khòo tsînn puê ,
It-khài pian ji̍p tsuí-guân-tē ,
Tsí ū ē-tàng tsìng tshoo-tê .
震動 限制
別儂 食飯 食糜
彼黨 死儂債
票聲
Siūnn beh tín-tāng siū hān-tsè ,
Pa̍t-lâng tsia̍h-puīnn lán tsia̍h-bê ,
khiàm hit-tóng sí-lâng-tsè ,
Sóo ū phiò-siann Tshing ê .
平溪 石碇
大大 細細
別儂 無路用
改進 無可能
Pênn-khe Tshim khenn thàu Tsio̍h-tīng ,
Tuā-tuā sè-sè suán Tshing ,
Suán hōo pa̍t-lâng bô-lōo-īng ,
Siūnn beh kái-tsìn bô-khó-lîng .
澳底 貢寮 雙溪
和齊
過去 後悔
彼黨
Ò-té Kòng-liâu thàu Siang-khe ,
Beh suán Tshing khioh hô-tsê ,
Siūnn tio̍h kuè-khì tsin hōo-hué ,
Koh suán hit-tóng lâng ē sue .
雙溪 牡丹 瑞芳
人民 強強 夯狂
建設 失望
希望 成功
Siang-khe Bóo-tan thàu Suī-hong ,
Jîn-bîn kiông-kiông beh giâ-kông ,
huinn kiàn-siat tsin sit-bōng ,
Hi-bāng Tshing ē sîng-kong .
八里 竹圍 淡水
政府 白賊
現現 好勢 別位
大堆
Pat-lí Tik-uî thàu Tām-suí ,
Tsìng-hú pe̍h-tsha̍t káng khui ,
Hiān-hiān hó-sè uānn pa̍t-uī ,
Beh suán Tshing kui tuā-tui .
愛勿 彼黨 鑽石
頭路 噴雞歸
愛勿閣 人因
勿會 克虧
Mài sìn hit-tóng suān-tsio̍h tshuì ,
Thâu-lōo tsuè pûn-ke-kui ,
Mài-koh thiann in oo pe̍h phuì ,
Suán hōo Tshing khik-khui .
金山 石門 三芝
支持
以往 受氣
建設 半絲
Kim-san Tsio̍h-muînn thàu Sam-tsi ,
Tuì lán Tshing tuā tsi-tshî ,
Kóng tio̍h í-óng tsin siū-khì ,
huinn kiàn-siat puànn-si .
迴龍 樹林 鶯歌
勿會和
人因 彼黨 清楚
辦事 親像
Huê-liông Tshiū-nâ thàu Ing-ko ,
suán Tshing suìnn bē-hô ,
Tuì in hit-tóng tsin tshing-tshó ,
Pān-sū tshin-tshiūnn ku teh .
萬里 野柳 門洞
金山 老梅 阿里
運動
當選 豬公
Bān-lí Iá-liú Tsio̍h muînn-tōng ,
Kim-san Láu-muî A-lí pông ,
Ū lia̍h tàu ūn-tōng ,
Tshing tòng-suán thâi ti-kong .
福隆 澳底 貢仔寮
核四 勿會
人民 性命 重要
趁錢 目標
Hok-liông Ò-té Kòng-á-liâu ,
Beh siat hi̍k-sù tsia̍h siau ,
Jîn-bîn sènn-miā tiōng-iàu ,
Kòo siūnn thàn-tsînn bo̍k-piau .
可惡 大官 若像
莫怪 百姓 暴暴跳
映望 核四 吊消
最大 希望
Khó-ònn tuā-kuann ná-tshiūnn iau ,
Bo̍k-kuài peh-sènn pho̍k-pho̍k-thiàu ,
Uìnn-bāng hi̍k-sù lâi tiàu-siau ,
Tsuè-tuā hi-bāng Tshing tiâu .
永和 埔墘 港仔喙
真儕 暗中 鼓吹
漏氣
放尿 抄沙 勿會 做堆
Íng-hô Poo-kînn Káng-á-tshuì ,
Tsin-tsē àm-tiong teh kóo-tshui ,
Tshing tiâu tuā làu-khuì ,
Pàng-jiō tsiau-sua tsò-tui .
中和 板橋 土城
以前 風聲
知影 這回 捙拼

Tiong-hô Pán-kiô thàu Thôo-siânn ,
Tsin tsá í-tsîng ū hong-siann ,
Tsai-iánn tsit-huê tuā tshia-piànn ,
Ē ài hōo tshing iânn .
逐家 覺醒
惡霸 四十
第一 食虧 百姓
勿會 出頭天
Tann ta̍k-ke lóng kak-tshínn ,
Lán hōng ok-pà sì-tsa̍p ,
Tē-it tsia̍h-khui lán peh-sìnn ,
uānn lán tshut-thâu-thinn .
北縣 進步
北縣 前途
剝脫 過去 痛苦
唯一 擁護
lán Pak-kuān ē tsìn-pōo ,
lán Pak-kuān ê tsiân-tôo ,
Pak-thuat kuè-khì ê thòng-khóo ,
Uî-it Tshing ài ióng-hōo .
這回 生死戰
北縣 範圍 炮煙
當選 體面
別儂 假仙
Tsit-huê sǹg senn-sí-tsiàn ,
Pak-kuān huān-uî tsuân phàu-ian ,
Tshing tòng-suán ū thé-biān ,
Bián hōo pa̍t-lâng lâi ké-sian .
無采
別儂 繼續 嫐俳
所以
拼輸 大箍呆
Tshing tiâu tsin bô-tshái ,
Pa̍t-lâng kè-sio̍k koh hiau-pai ,
Sóo-í tsún sìng put tsún pāi ,
Piànn-su tshiò lán tuā-khoo-tai .
縣長 第二
台北縣下
這回 若是 失敗
下回 無儂 出來
Tshing kuān-tiúnn tē-jī pái ,
Tâi-pak-Kuān-ē thong lâng tsai ,
Tsit-huê nā-sī koh sit-pāi ,
Ē-huê bô-lâng kánn tshut--lâi .
縣長 歸氣 官派
毋免 勞民 傷財
認真 看覓
縣長 摧排
Kuān-tiúnn kui-khì īng kuann-phài ,
M̄-bián lô-bîn kiam siong-tsâi ,
Lán tio̍h jīn-tsin siūnn khuànn-māi ,
Kuān-tiúnn tio̍h lán lâi tshui-pâi .
黨內 縣長 傀儡
另外 後面 頭家
有事 轉去 老父
家自 毋敢 烏白批
Tóng-lāi kuān-tiúnn ka-lé ,
Liān-guā āu-bīn ū thâu-ke ,
Ū-sū tńg-khì muīnn lāu-pē ,
Ka-kī m̄-kánn oo-pe̍h-phue .
黨外 縣長 負責
頂面 壓力
人民 利益
目的
Tóng-guā kuān-tiúnn hū-tsik ,
siū tíng-bīn ê ap-li̍k ,
Tsí kòo jîn-bîn ê lī-ik ,
i tsuè tuā ê bo̍k-tik .
毋捌 嚴重性
主張 繳宮
彼款 縣長 通用
人民 大先
Ū lâng m̄-bat giâm-tiōng-sìng ,
Tsú-tiunn lán tsia khui kiáu-king ,
Hit-khuán kuān-tiúnn kám thang-īng ,
Lán tsuè jîn-bîn tāi-sing .
勿會曉 見笑 口灶
大官 細官 總包
人選 阿斗
青瞑
Bē-hiáu kiàn-siàu hit kháu-tsàu ,
Tuā-kuann sè-kuann beh tsóng-pau ,
Pài tshut jîn-suán tsuân a-táu ,
Tsún tsuè tshenn-mê phiò tâu .
辦事 勿會曉 重點
請請 裁裁 方針
彼班 跤數 缺欠
死豬 鎮砧
Pān-sū bē-hiáu tsai tiōng-tiám ,
Tshìn-tshìn tshái-tshái hong-tsiam ,
Hit-pan kha-saiù khuat-khiàm ,
Bián koh sí-ti lâi tìn-tiam .
登記 第六號
逐家 協和
親晟 朋友
當選 功勞
Tshing ting-kì tē-la̍k-hō ,
lán ta̍k-ke ài hia̍p-hô ,
Tshin-tsiânn pîng-iú kín sio ,
Tòng-suán lín ê kong-lô .
對手 確實 厲害
經過 設計 安排
光復 彳各 毋捌
準備 毋敢
Tuì-tshiú khak-si̍t tsin lī-hāi ,
King-kuè siat-kè koh an-pâi ,
Kong-ho̍k kàu tann m̄-ba̍t pāi ,
I tsún-pī m̄-kánn lâi .
所以 苦戰
邊緣
會得 奇蹟 出現
貴人 神仙
Sóo-í Tshing tsin khóo-tsiàn ,
Tsāi senn ê pian-iân ,
Ē-tit kî-tsik lâi tshut-hiān ,
kuì-jîn tuā sîn-sian .
票聲 雙倍
懇求 逐家
這項 關係
拜託 毋通
Phiò-siann lán ài tshuân siang-puē ,
Tsài sann khún-kiû lán ta̍k-ke ,
Tsit-hāng kah lán tuā kuan-hē ,
Hōo i pài-thok m̄-thang the .
一票 勿會
支持 落第
絕對 毋通 靠勢
縣長 別儂
Khiàm tsi̍t-phiò tit ,
tsi-tshî ún lo̍k-tē ,
Tsua̍t-tuì m̄-thang siunn khò-sè ,
Kuān-tiúnn ē koh pa̍t-lâng ê .
票數 七十
亦閣 困難
團結
毋驚 大炮 勿會
Phiò-sòo ài tio̍h tshit-tsa̍p bān ,
Tshing ia̍h-koh ū khùn-lân ,
Lán kín thuân-kiat la̍t kín tsàn ,
M̄-kiann tuā-phàu phah tân .
對方 選舉 部隊
這點 食虧
三軍 人馬 彳各位
團結 解圍
Tuì-hong suán-kí phài pōo-tuī ,
Tsit-tiám Tshing siōng tsia̍h-khui ,
Sam-kun jîn-má tsâu kàu-uī ,
Lán thuân-kiat lân kái-uî .
對方 真敖力
票聲
手法
注意
Tuì-hong tsin-gâu tsuè kha tshiú ,
Phiò-siann ē tshun ia̍h ē kiu ,
Tshiú-huat ē tshoo ia̍h ē ,
Lán tsú-ì miā ē hiu .
當選
支持 勿會
可惜
厝邊 隔壁 相招
Koh tòng-suán ē hōng tshiò ,
tsi-tshî ún tio̍h ,
Tshing taiû tsin khó-sioh ,
Tshù-pinn keh-piah kín sio-tsio .
朋友 電話
吹撨 選票
愛勿 小小 一票
當選 特效藥
Pîn-iú tiān-uē tio̍h kín kiò ,
Tshui-tshiâu suán-phiò ah hoo tio̍h ,
Mài kóng sió-sió ê tsi̍t-phiò ,
beh tòng-suán ti̍k-hāu-io̍h .
一票 寶貴
權利 發揮
免閣 臭屁
開開
ê tsi̍t-phiò tsin pó-kuì ,
Lán ū kuân-lī kín huat-hui ,
Bián-koh hōo jîn tāunn tshàu-phuì ,
Suán iânn tshiò kah tshuì khui-khui .
一場 決鬥
北縣 地區 亂抄抄
火力 予彳各
功勞 勿會
Tse tsi̍t-tiûnn tuā kuat-tàu ,
Pak-kuān tē-khu luān-tshau-tshau ,
Lán ê hué-la̍t tshuân hoo-kàu ,
Kong-lô tsiah pàng tsuí lâu .
開票 滾輪拵
票聲 愛着
縣長
票桶 認真
Lán tsai khui-phiò khún-lûn-tsūn ,
Phiò-siann ài-tio̍h liōng ū tshun ,
kuān-tiúnn lán hūn ,
Ài kín phiò-tháng jīn-tsin sûn .
毋管 好天 落雨
早起 下晡
一定 投票所
無去 土土土
M̄-kuán hó-thinn iah lo̍h-hōo ,
Tsá-khí khì uānn ē-poo ,
It-tīng sio-tshuā tâu-phiò-sóo ,
Bô-khì Tshing thôo-thôo-thôo .
無影 社會 公正
西瓜 大爿
錦上添花 無路用
清楚
Bô-iánn siā-huē kong-tsìng ,
Lóng si-kue tuā-pîng ,
Gím-siōng-thiam-hua bô-lōo-īng ,
Siūnn hoo tshing-tshó suán Tshing .
縣政
逐家 犧牲
期待 美麗 遠景
當選 光榮
I lán tsuè kuān-tsìng ,
Khíng ta̍k-ke lâi hi-sing ,
Kî-thāi bí-lē ê uán-kíng ,
Tshing tòng-suán lán kong-îng .