首頁 >資料庫介紹
目錄

冊名 僥倖錢開食了歌
編者 林大有
出版社 竹林書局
出版年 1985
篇名 第三集
顯示 的款式:
Lô-má-jī 是
漢字是
銀票 靴多
敢着 提去 金山
皮包
提去 車單
Gûn-phiò hiah-tsuē īng tshiú kuānn ,
Kám-tio̍h lóng the̍h-khì kim-suann ?
Phê-pau khui tsioh guá kuànn ,
Thang suà the̍h-khì thiah tshia-tuann .
結拜 親人
無相干
內面 門|好 二萬
工錢 門|牽牽
guá kiat-pài tshin-lâng ,
Khui hōo khuànn bô-siong-kan .
Lāi-bīn tú-hó tué ln̄g-bān ,
Kang-tsînn beh huat tú-tshian-tshian .
銀票 皮包
逐張 新新 歸兮
呂宋 那有 者多
實在 倒位
Gûn-phiò tio̍h tshòng phê-pau tué ,
Ta̍k-tiunn sin-sin pa̍k kui-ê .
Lū-sòng nà-ū thàn tsiah-tsuē ,
Si̍t-tsāi tó-uī the̍h ?
詳細
實在 本錢 別人
不是 王爺馬
金空 公家
Khui hōo khuànn khah siông-sè ,
Si̍t-tsāi pún-tsînn pa̍t-lâng ê .
M̄-sī pháu lâng ông-iâ-bé ,
Kim-khang guá kah lâng kong-ke .
真肴 海口
嘴開 看着 那喉
實在 銀票 倒位
簡通 皮包
tsin-gâu tsàn hái-kháu ,
Tshuì-khui khuànn-tio̍h nâ-âu .
Si̍t-tsāi gûn-phiò tó-uī pháu ,
Kán-thang kuānn kah kui phê-pau !

無塊
出門 港萬百
這擺 交着 大水柴
Thiann ê tsuì kah ,
Guá kám bô-tè sing kāng sa ?
Tshut-mn̂g tio̍h káng-bān-pah ,
Tsit-pái kau-tio̍h tuā-suí-tshâ .
無彩 結拜
騙東 騙西
福氣 登帶
倒位 得着 橫財
Bô-tshái guá tâng kiat-pài ,
guá phiàn-tang kah phiàn-sai .
Hok-khì miā ting-tài ,
Tó-uī tit-tio̍h lâng huînn-tsâi ?
一个 死尫
寄留 因兜
一擺 福氣
設我 緣投
Tsi̍t-ê sí-ang kah guá tàu ,
Guá too kià-lâu in-tau .
guá tsit-pái hok-khì kàu ,
I teh siat-guá tsuè iân-tâu .
查某 不識
門|着 白賊
着乎 歡喜 計達
那無 目虱
kóng tsa-bóo gún m̄-pat ,
Tú-tio̍h gâu kóng pe̍h-tsha̍t .
Tio̍h-hoo huan-hí ū kè-ta̍t ,
Nā-bô tsînn ē pìnn ba̍k-sat .
無人 親像
查某 不時 盤拔
一个 死尫
用錢 看活
Thit-thô bô-lâng tshin-tshiūnn guá ,
Tsa-bóo put-sî thang puânn-pua̍h .
Tsi̍t-ê sí-ang kah guá tuà ,
Īng-tsînn tio̍h guá siōng khuànn-ua̍h .
金空 開墾
贏繳 幾萬銀
實在 整本
鷄歸 肴噴
Tián tio̍h kim-khang khai-khún ,
Phiàn guá iânn-kiáu kuí-bān-gûn .
Si̍t-tsāi lâng tsíng-pún ,
Thiann kue-kui tsin gâu-pûn .
敢廣 着無 見少
听着 棟未條
換準 無才調
也敢 校梢
Kánn-kóng tio̍h-bô kiann kiàn-siàu ,
thiann-tio̍h tòng-bē-tiâu .
Uānn-tsún bô-tsâi-tiāu ,
Iā-kánn tshiò guá kóng hau-siâu .
廣話 無彩
校梢 歸大堆
敢廣 不驚 溜愧
株破 鷄歸
Kah kóng-uē bô-tshái tshuì ,
Hau-siâu kóng kah kui-tuā-tui .
Kám-kóng m̄-kiann làu-khuì ,
Guá ài tu̍h-phuà kue-kui .
花債 相欠
頭殼 箱占
另人 不敢 無點
乎汝 一直
Gún hue-tsè ū sann-khiàm ,
Guá thâu-khak buē siunn-tiam .
Pa̍t-lâng m̄-kánn khuànn bô-tiám ,
Guá koo hōo-lí it-ti̍t hiâm .
查某 提錢
恁厝 公婆 無靈
緣投 捨四正
塊想 才情
Tsa-bóo the̍h-tsînn hōo īng ,
Lín-tshù kong-má teh bô-lîng .
Hōng siat iân-tâu sià-sì-tsìng ,
Tsāi teh-siūnn tsin tsâi-tsîng .
注得
不時 錢銀
老屎馬
省人 一个
Tsù-tit i khiàm guá ê tsè ,
Put-sî tsînn-gûn suî guá .
Koo tshiò guá làu-sái-bé ,
Siánn-lâng ē iânn guá tsi̍t-ê ?
風水 塊卜
只辨 奴才
提錢 倒屎
存卜 乎人 扣錢
Lín tshù hong-suí teh-beh pāi ,
Tshut tsí-pān tsînn lôo-tsâi .
The̍h-tsînn tshiànn khì tò-sái ,
Tsûn-beh hōo-lâng khioh-tsînn tâi .
有通
干乾 拋沙
身軀 銀票 粗紙
食飽 閑閑 拖磨
kám ū-thang ta̍t tio̍h guá ,
Kan-ta gún teh pha-sua .
Sin-khu gûn-phiò tshoo-tsuá ,
Tsia̍h-pá îng-îng bián thua-muâ .
有影
存卜 乎人 廢人
加治 下趁 要緊
緣投 風神
Ū-iánn guá ta̍t tio̍h lín ,
Tsûn-beh hōo-lâng tsuè huì-lîn .
Ka-tī ē-thàn khah iàu-kín ,
Hōng siat iân-tâu bián hong-sîn .
希罕
緣投 重難
不是 不免
身軀 錢山
Tsāi teh siūnn hi-hán ,
Hōng siat iân-tâu tsin tîng-lân .
Guá tsiah m̄-sī m̄-bián thàn ,
Iânn sin-khu tn̄g tsînn-san .
專想 死尫
緣投 臭人
風神 開講
毛廣 出汗 恰香
teh tsuan-siūnn lâng sí-ang ,
Hōng siat iân-tâu tsuè tshàu-lâng .
kám hong-sîn teh khai-káng ,
Bn̂g-kńg tshut-kuānn tsînn khah-phang .
有錢 通用 第一
別人
煩惱
恰營
Ū-tsînn thang-īng tuē-it ,
Pa̍t-lâng tshiò kah i ?
tuè guá teh huân-ló ,
Guá ū khah-iânn teh .
戇話
喜號 僥倖錢
後日 減彩 破病
竹腳邊
Gōng-uē bián kah guá tìnn ,
Tsia̍h lâng hí-hō hiau-hīng-tsînn .
Āu-li̍t kiám-tshái phuà-pīnn ,
Ē hōng kng khì tik-kha-pinn .
牽手
著時 留鬚
帶念 朋友
也無 目啁
I beh hōo guá tsuè khan-tshiú ,
Kuán guá tī-sî beh lâu-tshiu .
Guá tuà-liām pîng-iú ,
Iah-bô tio̍h phah ba̍k-tsiu .
廣話 硬角
目啁 一目
卜來
一下 監獄
teh kóng-uē tsiah ngī-kak ,
Ba̍k-tsiu beh phah tsi̍t-ba̍k ?
kánn beh-lâi kāng guá tak ,
Tsi̍t-ē tio̍h khì kann-ga̍k .
監獄
那甲 刑事
真實 靴年
用銀粉
Guá tsiah bián khì kann-ga̍k lāi ,
Nā-kah hîng-sū tsuè lâi .
kám tsin-si̍t hiah--nî phái ,
Guá īnggûn-hún tâi .
好額
教水 十二分
不愿 却恨
得確 後腳根
Khò hó-gia̍h tsînn kánn thun ,
Tsia̍h guá kàu-tsuí tsa̍p-lī-hun .
Hōo guá m̄-guān khioh-hūn ,
Tik-khak pàng āu-kha-kun .
勢頭 會重
不驚 鱸鰻人
腳根 那敢
喜拵 走無空
Tsînn ū sè-thâu īng ē-tāng ,
M̄-kiann lôo-muâ-lâng .
Kha-kun nā-kánn guá pàng ,
Hí-tsūn tio̍h tsáu-bô-khang .
有錢
敢卜 對頭
那敢 不免
官廳 先去
Khuànn ū-tsînn tsia̍h lâng kàu ,
Kánn-beh kāng guá tsuè tuì-thâu .
Nā-kánn thâi m̄-bián tsáu ,
Kuann-thiann niū sing-khì tâu .
那愛 即來 看覓
不敢
也無 明仔再
技手 無展 不知
Nā-ài tsiah-lâi tshì khuànn-bāi ,
Khò guá m̄-kánn thâi ?
Iah-bô lâi tīng mî-á-tsài ,
Ki-tshiú bô-tián m̄-tsai .
不驚
大堆
看卜 定約 倒一位
腳根 不識 乎人
M̄-kiann teh pàng káu phuì ,
khò lín lâng tuā-tui .
Khuànn-beh tīng-iok tó-tsi̍t-uī ,
Kha-kun m̄-pat hōo-lâng tsuî .
二人 相打
朋友 知影 勸和
冤家 不好
喜久 性弟 放落
Ln̄g-lâng sann-phah beh tshut to ,
Pîng-iú tsai-iánn lâi khǹg-hô .
Khǹg lán uan-ke tsin m̄-hó ,
Hí-kú sìng-tē tsiah pàng-lo̍h .
听見 朋友 來塊
也無 因為
實在 不是
論真 相打 好物
Thiann-kìnn pîng-iú lâi-teh khǹg ,
Iā-bô īn-uī tshân kah hn̂g .
Si̍t-tsāi m̄-sī guá khah lńg ,
Lūn-tsin sann-phah hó-bn̍gh .
大家 也有
人色
着作 孔交 呵咾
出門 即下 人和
Ta̍k-ke beh uan iā-ū ,
ū lâng-sik guá kám ?
Tio̍h-tsoh khóng-kau lâng o-ló ,
Tshut-bn̂g tsiah-ē tit lîn-hô .
人色
正實 勢頭
不時 冤家
朋友 奧交
lâng-sik īng ē kàu ,
Guá kám tsiann-si̍t sè-thâu ?
Put-sî uan-ke miâ khah tshàu ,
Siūnn khí pîng-iú tsin oh-kau .
性弟
無愛 冤家
相打 起來 呆勢
也無 謂着 省麼个
beh kāng guá khí sìng-tē ,
Lâng guá tsin bô-ài uan-ke .
Sann-phah khí--lâi tio̍h phái-sè ,
Iā-bô uī-tio̍h siánn-mi̍h-ê .
格氣
省人 體面 無愛
論真 情理
掃皮
beh kāng guá kik-khì ,
Siánn-lâng thé-bīn bô-ài ti̍h !
Lūn-tsin khah tsîng-lí ,
Tuà tsia hōo tsiânn sau-phî .
廣笑 變面
第一 小人
不敢
目地 看輕
Kah kóng-tshiò suah pìnn-bīn ,
Khuànn tuē-it siáu-lîn .
Guá m̄-kánn kah thit ,
Ba̍k-tē kánn suah lâng khuànn-khin !
根底
第一 刺頭鏢
論真 冤家
省事 事省 恰着
guá kun-tué hōo lâng tshiò ,
Khuànn tuē-it tshì-thâu-pio .
Lūn-tsin uan-ke uan tsió ,
Síng-sū sū-síng tsóng khah-tio̍h .
倒想 省事 事省
所致 冤家 未成
論真 相打 無路用
免閣
Tò-siūnn síng-sū khah sū-síng ,
Sóo-tì uan-ke tsiah buē-sîng .
Lūn-tsin sann-phah bô-lōo-īng ,
Tann lán ê bián-koh khîng .
冤家 無成 巢散
無愛 車盤
時間 即年
趕緊 來去 車單
Uan-ke bô-sîng lâng tsâu-suànn ,
Bô-ài kāng koh tshia-puânn .
Tshiân kah sî-kan tsiah--nî uànn ,
Kuánn-kín lâi-khì thiah tshia-tuann .
趕緊 車單 來去
改札 好世 火車
到位 批信
不即 知影 治者
Kuánn-kín tshia-tuann lâi-khì thiah ,
Kai-tsat hó-sè tsiūnn hé-tshia .
Kàu-uī phue-sìn guá tsiah kià ,
M̄-tsiah tsai-iánn guá tī-tsia .
車內 一醒
精神 直到 牡丹坑
金空
下方 旅社 宿冥
tshia-lāi khùn tsi̍t-tshínn ,
Tsing-sîn ti̍t-kàu Bóo-tan-khinn .
Li̍t àm kim-khang khuànn kìnn ,
Ē-hng lú-siā lâi hioh-mî .
旅社 門腳口
只宮 真爽 搭樓
歸陣 下女 相爭
瓦來 皮包
Kiânn kàu lú-siā bn̂g-kha-kháu ,
Tsí-king tsin-sóng koh tah-lâu .
Kui-tīn hā-lú sann-tsinn tsáu ,
Uá-lâi guá tsiap phê-pau .
人客 樓頂
起來 竪著 樓梯前
也有 一二三等
宿 倒一宮
Guá tshuā lâng-kheh tsiūnn lâu-tíng ,
Khí-lâi khiā-tī lâu-thui-tsîng .
Iā-ū hun it-lī-sann-tíng ,
Khuànn ài hioh tó-tsi̍t-king ?
一等 房間
人客 嗎是
作頭 房內
下女 隨時 捧茶
It-tíng pâng-king guá tsiah ài ,
khuànn lâng-kheh mā-sī tsai .
Tsoh-thâu tshuā guá li̍p pâng-lāi ,
Hā-lú suî-sî phâng-tê lâi .
開嘴 人客
也著罷 下方
那是 款飯
隨時 行出 房宮門
Khui-tshuì kín lâng-kheh bn̄g ,
kánn iá-bē tsia̍h ē-hng ?
Nā-sī tsia̍h guá khuán-pn̄g ,
Suî-sî kiânn-tshut pâng-king-bn̂g .
坐著 眠床內
看見 下女 捧飯
看着 真正
未須 藝旦 人才
Guá tann tsē-tī bîn-tshn̂g-lāi ,
Khuànn-kìnn hā-lú phâng-pn̄g lâi .
Hōo guá khuànn-tio̍h tsin-tsiànn ài ,
Buē-su gē-tuànn ê lâng-tsâi .
四盤 一桶
人客 双手
一个 丿送
借問 倒位
Tshài khuán sì-puânn pn̄g tsi̍t-tháng ,
Beh tshiánn lâng-kheh sang-tshiú phâng .
Khuànn tsi̍t-ê tsiah phiat-sàng ,
Tsioh-bn̄g lín tó-uī lâng ?
海口 即年
這款 重難
只辦
實在 山間
Thiann hái-kháu tsiah--nî tsán ,
Tshē tsit-khuán tsin tîng-lân .
khuànn guá kik tsí-pān ,
Si̍t-tsāi gún tshù tuà suann-kan .
海口 一半
廣話 相瞞
目啁 兮曉
不是 內山
Hái-kháu guá tsi̍t-puànn ,
Thiann kóng-uē gâu sann-muâ .
Lâng gún ba̍k-tsiu ē-hiáu kuànn ,
Lín tshù m̄-sī tuà lāi-suann .
下方 宿 一間房
底飯 不通
生水 活動
勞力 双手
Ē-hng hioh lín tsi̍t-king-pâng ,
Hōo tué-pn̄g kánn m̄-thang ,
Khuànn sinn-suí tsiah ua̍h-tāng ,
Lóo-la̍t hōo sang-tshiú phâng .
禮數
未記 明呼
旅社 查某

hiâm gún lé-sòo ,
Bē-kì lín sing bîng-hoo .
Gún lú-siā ê tsa-bóo ,
Kám hiâm gún tshiú khah tshoo ?
不是 假意 呵咾
一款 禮數
一碗 食了 門|好
未落
M̄-sī ké-ì teh o-ló ,
Tsit-khuán lé-sòo buē siunn .
Tsi̍t-uánn tsia̍h-liáu tsún tú-hó ,
Koh tué guá tsia̍h buē-lo̍h .
停手
食飽 飯盤 煞來
面巾 拭手
嘴角 泪油
koh tué guá tîng-tshiú ,
Tsia̍h-pá pn̄g-puânn suà-lâi siu .
Bīn-kun the̍h hōo tshit-tshiú ,
Tshuì-kak tsiah khah buē bak-iû .
伸手 面巾
嘴唇
不笑 肉吝
割斷 後腳根
Tshun-tshiú tsiap bīn-kun ,
The̍h lâi hōo guá tshit tshuì-tûn .
Khuànn m̄-tshiò kik bah-bûn ,
Kuah-tn̄g guá ê āu-kha-kun .
人客 不通
斯文
眠床
房宮 蚊煙
Lâng-kheh m̄-thang beh tshiò gún ,
Khuànn ê lâng tsin su-bûn .
Kín tshuân bîn-tshn̂g hōo khùn ,
Pâng-king liam báng-hun .
下方 看着
生成 巧神
做陣
害阮 落眠
Ē-hng khuànn-tio̍h ê bīn ,
Khuànn sinn-tsiânn tsiah khá-sîn .
lâi kah guá tsuè-tīn ,
Hāigún sian khùn buē lo̍h-bîn .
人客 睏袂去
心肝
好生份
袂曉 廣話 難神
Lâng-kheh kóng kùn-buē-khì ,
Hāi gún siūnn kah sim-kuann ,
hó-iân-hūn thang phuè lín ,
Buē-hiáu kóng-uē kah lān-sîn .
第二集 第四集