首頁 >資料庫介紹
目錄

冊名 青冥擺脚對答歌
編者 邱清壽
出版社 嘉義玉珍書局
出版年 1937
篇名 上本
顯示 的款式:
Lô-má-jī 是
漢字是
烈位 因油
好呆賣 目周
邊歌 着是 清壽
這本 歌仔 好尾鰍
Tshiánn lín lia̍t-uī khuànn in-iû ,
Hó-pháinn-bē muâ lâng ba̍k-tsiu ,
Pian-kua tio̍h-sī Khu Tshing-siū ,
Tsit-pún kua-á hó-bué-liu .
這本 歌仔 好尾吉
真好 笑科 箱孽
烈位 相設
乎人 那看 那能熱
Tsit-pún kua-á hó-bué-kiat ,
Tsin-hó tshiò-khue siunn-gia̍t ,
Kah lín lia̍t-uī sann-siat ,
Hōo-lâng ná-khuànn ná-ē-lia̍t .
乎人 看着 奇巧
全廣 青冥 擺脚
邊歌 句豆 在人
諸位 檢查
Hōo-lâng khuànn-tio̍h tsin kî-khá ,
Tsuân-kóng tshinn-mî kah pái-kha ,
Pian-kua kù-tāu tsāi-lâng tshah ,
Beh hōo tsu-uī kiám-tsa .
烈位 有路用
注文 嘉義 西門町
玉珍 新歌 真多種
計數 公平
Lia̍t-uī khuànn ū-lōo-īng ,
Tsù-bûn Ka-gī Se-mn̂g-ting ,
Gio̍k-tin sin-kua tsin-tsē-tsíng ,
Kai kuah kè-siàu ū kong-pîng .
諸位 交關
玉珍 塊做 賣元
新歌 多欵
免京 計數 箱權
lín tsu-uī khì kau-kuan ,
Gio̍k-tin teh-tsuè huàn bē-guân ,
I ê sin-kua tsiânn tsē-khuán ,
Bián-kiann kè-siàu sǹg siunn-kuân .
烈位 讚成
新歌 歸厝宮
那去
擺脚 失明
lín lia̍t-uī khì tsàn-sîng ,
Sin-kua i ìn kui-tshù-king ,
Nā-khì kai kuah lán kíng ,
Uānn kóng pái-kha kah sit-bîng .
青盲 訛出 門脚口
對千 擺脚 行落
一能 踏次 車本斗
青冥 蓋頭
Tshinn-mî hua̍h-tshut mn̂g-kha-kháu ,
Tuì-tshian pái-kha kiânn-lo̍h lâu ,
Tsi̍t-ē ta̍h-tshuh tshia-pùn-táu ,
Khì kah tshinn-mî sann kha̍p-thâu .
青盲 乎伊 精倒
坐痛 双手 直直搜
大步 奉槽
卜刀 付死 青造
Tshinn-mî suah hōo-i tsing-tó ,
Tsē-thiànn siang-tshiú ti̍t-ti̍t-so ,
Kiânn hua̍h tuā-pōo beh hông-tshoh ,
Beh-tó hù-sí huah tshinn-tso̍h .
今日 失禮
擺脚 精着 目灰
化哖 呆性地
拔倒 流皮
Kin-li̍t guá khah sit-lé ,
Pái-kha tsing-tio̍h ba̍k-he ,
bián huah--nî phàinn-sìng-tē ,
Pua̍h-tó kah tsiâu liù-phê .

乎恁 精着
想卜 開聲 呌救
目金 目周
Kóng lín kah phuê tsiâu liù ,
Hōo-lín tsing--tio̍h kin tsiâu kiù ,
Siūnn-beh khui-siann kai kiò-kiù ,
Ba̍k-kim phinn guá ba̍k-tsiu .
青盲 不免 受氣
脚骨 一枝
目灰 舍四
爭着 不是 挑遲
Tshinn-mî m̄-bián huah siū-khì ,
Guá kha-kut tsi̍t-ki ,
Ba̍k-he to tsin siá-sì ,
Tsing--tio̍h m̄-sī guá thiau-tî .
免箭 不是 挑遲
脚腿 一平
一下 種種種
目金 卜篇 失明
Bián-tsìnn m̄-sī thiau-tî tsing ,
Hāi guá kha-thuí thiànn tsi̍t-pîng ,
Tsi̍t-ē bong khuànn tsíng-tsíng-tsíng ,
Ba̍k-kim beh-phinn guá sit-bîng .
篇恁
拔倒 簡那 大柴
3-tioh8 成空 赤肉
樓頂 拔落 樓梯脚
Kóng guá phinn--lín giân tio̍h tsha ,
Pua̍h-tó kán-ná tuā-tshâ ,
Lu 3-tio̍h tsiânn-khang kìnn tshiah-bah ,
Lâu-tíng pua̍h-lo̍h lâu-thui-kha .
目金 卜篇 青冥
脚腿 烏青
來去 古井
不免 治塊 乎人
Ba̍k-kim beh-phinn guá tshinn-mî ,
Tsing kah kha-thuí lóng oo-tshinn ,
Guá beh lâi-khì thiàu kóo-tsínn ,
M̄-bián tī-teh hōo-lâng phinn .
青冥 古井 不通
樓梯 無朝
貢脚撓
不示 故昭
Tshinn-mî kóo-tsínn m̄-thang thiàu ,
Guá lo̍h lâu-thui huānn bô-tiâu ,
Ta̍h tshuh lâng suà khōng-kha-khiàu ,
M̄-sī beh phinn kòo-tshiâu .
挑意故
出門
又卜 青冥 干苦
卜食 白米組
Guá hīn thiau-ì-kòo ,
Siūnn guá tshut-mn̂g tio̍h īng moo ,
Iū-beh tshinn-mî kah kan-khóo ,
Beh--tsia̍h tio̍h siu pe̍h-bí-tsoo .
青冥 苦恨
目灰 真多 出身
現時 干苦 無要緊
呆命 加治
Tshinn-mî bián khóo-hīn ,
Ba̍k-he tsin-tsē lâng tshut-sin ,
Hiān-sî kan-khóo bô-iàu-kín ,
Guá pháinn-miā ka-tī lin .
擺脚 真富戶
打算 敢有 收粗
青冥 無半步
即有 孝菰
Pái-kha lín kánn tsin-hù-hōo ,
Phah-sǹg kánn-ū thang siu-tsoo ,
Guá koh tshinn-mî bô-puànn-pōo ,
Tio̍h pun tsiah-ū thang hàu-koo .
擺脚
相干
又閣 擺脚 討趁
甲人 過日 為難
Pái-kha kah pînn sàn ,
hōo lín thiann siong-kan ,
Iū-koh pái-kha thó-thàn ,
Kah-lâng kè-li̍t tsin uî-lân .
擺脚 親象
坪坪 干苦 看活
大海 崁卦
來死 不免 放塊
Pái-kha lín tshin-tsiūnn guá ,
Pînn-pînn kán-khóo khuànn-ua̍h ,
Guá siūnn tuā-hái khàm-kuà ,
Lâi-sí m̄-bián pàng-teh thua .
一隻 狗蠟
青盲
囝仔 呈倩
四計
Tsi̍t-tsiah káu-hiā beh miā ,
Guá khǹg tshinn-mî tio̍h thiann ,
khuànn gín-á lín thìng-tshiànn ,
I ē khan sì-kè kiânn .
又卜 青冥 散坂
無凍 提錢 倩人
也無 親戚 助層
另苦 趁早 陰間
Iū-beh tshinn-mî kah sàn-pán ,
Bô-tàng the̍h-tsînn tshiànn-lâng khan ,
Iā-bô tshin-tsiânn thang tsōo-tsān ,
Līng-khóo thàn-tsá kui im-kan .
青冥 無伊瓦
坪坪 干苦 無而誓
着去 卜卦
工夫 那能 看活
Tshînn-mî bián hīn bô-jî-tsua̍h ,
Pînn-pînn kan-khóo bô-jî-tsua̍h ,
Lín tann tio̍h-khì o̍h pok-kuà ,
Kang-hu nā-ē tio̍h khuànn-ua̍h .
卜卦 先生
恰須 也無 半个
想着 喉廣鄭
恰快 出頭天
Beh o̍h pok-kuà pài sian-sinn ,
Khah-su iā-bô puànn-ê tsînn ,
Hōo guá siūnn-tio̍h âu-kńg-tīnn ,
Lâi khah-khuài tshut-thâu-thinn .
現部 散赤
先生謝禮
那卜 共汝
轉食
Hiān-pōo lín khiok khah sàn-tshiah ,
Sian-sinn-siā-lé tshiánn kai sia ,
Bā-beh thiap guá kā-lí siá ,
Kiò i sing tsuán-tsia̍h .
那示 却然
熟洒 野示
那有 共我
堅心
Nā-sī sia guá khiok-liân ,
ū si̍k-sāi iá-sī ,
Nā-ū lín tsiah kā-guá ,
Guá tsiah kian-sim kīn i o̍h .
一个 老先生
做人 才情
那不 答應
看卜 卜卦 力龍
Guán hia tsi̍t-ê lāu-sian-sing ,
Tsuè-lâng i to tsin tsâi-tsîng ,
Ka sia nā-bô guá tah-ìng ,
Khuànn-beh pok-kuà lia̍h-lîng .
有影
塊想 無絕
看卜 力龍 卜卦
望汝 共我 煞訛
I ū-iánn beh guá ,
Tsāi guá teh-siunn thong bô-tsua̍h ,
Khuànn-beh lia̍h-lîng pok-kuà ,
Bāng-lí kā-guá tàu suah-hua̍h .
廣起 知影
二个 相娶 起行
娶恁 來去 看命
先生 大廳
Tann ū kóng-khí tio̍h tsai-iánn ,
Nn̄g-ê sann-tshuā tio̍h khí-kiânn ,
Tshuā-lín lâi-khì o̍h khuànn-miā ,
Tann kàu sian-sinn ê tuā-thiann .
先生 食飽 食飽
榮嘴
一个 學生
紅包 無情差
Sian-sinn tsia̍h-pá tsia̍h-pá ,
Guá khah îng-tshuì lín tshá ,
Tsi̍t-ê ha̍k-sing beh ,
Âng-pau tshiánn sia bô-tsing-tsha .
紅包 無棄 道理
諒早 共恁 通知
帝帖 上少 十二
無錢 共恁 且甲辭
Âng-pau bô-khì ê tō-lí ,
Liōng-tsá sing kā-lín thong-ti ,
Teh-thiap siōng-tsió tio̍h tsa̍p-lī ,
Bô-tsînn kā-lín tshiánn-kah-sî .
青冥 听着 出門
脚蒼
是恁 戇心 來問
這个 先生 菰酸
Tshinn-mî thiann--tio̍h ua̍t tshut-mn̂g ,
Lâi tsia beh hông kàn kha-tshng ,
Sī-lín gōng-sim beh lâi-mn̄g ,
Tsit-ê sian-sinn tsiânn koo-sng .
帝帖 廣卜 拾二千
這个 先生 無情
恰萬
失明 朗無 失明
Teh-thiap kóng-beh tsa̍p-jī-tshing ,
Tsit-ê sian-sinn tsiânn bô-tsîng ,
Bān the̍h i khah-bān īng ,
Sit-bîng lóng-bô thiànn sit-bîng .
青冥
根俗 工夫 無塊
無親 無戚 所課
卜來去 烏煙羔
Hīn guá tshinn-mî tsînn ,
Kin-sio̍k kang-hu bô-tè o̍h ,
Bô-tshin bô-tshik thang sóo-khò ,
Beh-lâi-khì tsia̍h oo-Hun-ko .
煙膏 腸肚
腸肚 刈着 糊糊
不通 死路
工夫 閣來
Hun-ko ē kuah lâng tn̂g-tōo ,
Tn̂g-tōo kuah-tio̍h tshuì kôo-kôo ,
Khǹg lín m̄-thang kiânn sí-lōo ,
Kang-hu lán tsiah koh-lâi bôo .
擺脚 感情 真有
双人 旁壁龜
來去 跳水 實事
無錢 無塊 工夫
Pái-kha kám-tsîng tsin-ū ,
Hin lán siang-lâng pōng-piah-ku ,
Lâi-khì thiàu-tsuí khah si̍t-sū ,
Bô-tsînn bô-tè o̍h kang-hu .
煙膏 不食 跳水
來去 做追
青盲 半瑞
根俗 無所歸
Hun-ko m̄-tsia̍h beh thiàu-tsuí ,
Lâi-khì kah thiàu tsuè-tui ,
Lín tshinn-mî guá puàn-suī ,
Lâu guá kun-sio̍k bô-sóo-kui .
擺脚 看路
新勞
引坐 店口 共人
趁人 蘇蘇蘇
Pái-kha ū ba̍k thang khuànn-lōo ,
Tio̍h khì ín khuànn ū sin-lôo ,
Ín-tsē tiàm-kháu kā-lâng kòo ,
Thàn-lâng tsia̍h kah soo-soo-soo .
青冥
喊萬 死酸
干己 頭路 澳映
恨我 脚骨 平長
Tshinn-mî lín teh guá khǹg ,
Hūn guá han-bān kah sí-sng ,
Kan-kí thâu-lōo tsin oh-ǹg ,
Hūn-guá kha-kut pînn-tn̂g .
擺脚 罔請
青盲 實情
頭路 引坐
賣比 失明
Pái-kha gia̍h kuáinn tio̍h bóng-tshíng ,
Tshinn-mî lín si̍t-tsîng ,
Thâu-lōo ín-tsò bóng khì píng ,
Lín to bē-pí guá sit-bîng .
賣比
青盲 知枝
擺脚
新勞 無人
Kóng guá kah lín tsuân bē-pí ,
Tshinn-mî lóng tsai-ki ,
Guán pái-kha kiânn khì ,
Beh tsia̍h sin-lôo bô-lâng ti̍h .
夯拐 頭路 罔去
有人 苦鄰
無嫌
卜死 大玍神
Gia̍h-kuáinn thâu-lōo bóng-khì ín ,
Ū-lâng ē thè khóo-lîn ,
Bô-hiâm ê lâng tio̍h tshiànn lín ,
Lín siūnn beh-sí tuā-lān-sîn .
行路 聞答
新勞 擺脚
卜死 趁早
不免 餓甲 產巴巴
Guá to kiânn-lōo lâi mn̄g-tah ,
Sin-lôo siánn beh tshiànn pái-kha ,
Guán siūnn beh-sí tio̍h thàn-tsá ,
M̄-bián gō-kah sán-pa-pa .
擺脚 夯拐 罔忌
甲人 暫日 過時
青盲 愿死
卜來 嘴舌
Pái-kha gia̍h-kuái tio̍h bóng-ki ,
Kah-lâng tsiām-li̍t bóng kè-sî ,
Guá tshinn-mî tsiah guān-sí ,
Tann guá beh-lâi tshuì-tsi̍h .
咬舌 汁汁劉
相娶 來去 河溝
青盲 未到
做頭
Kā-tsi̍h hui̍h ē tsia̍p-tsia̍p-lâu ,
Sann-tshuā lâi-khì thiàu hô-kau ,
Tshinn-mî kiânn bē-kàu ,
Guá tsiah khan kiânn tsuè-thâu .
擺脚 盡中
這欵 心肝 未雄
双人 不仲用
卜行 死路 菰不終
Pái-kha ū tsīn-tiong ,
Tsit-khuán sim-kuann khiok bē-hiông ,
Hīn lán siang-lâng put-tiòng-iōng ,
Beh-kâinn sí-lōo koo-put-tsiong .
青冥 心肝 未呆
言語 即知
當天 結拜
做陣 來死 英皆
Tshinn-mî sim-kuann bē-bái ,
Thiann lín giân-gí guá tsiah-tsai ,
lán tng-thinn sing kiat-pài ,
Tsuè-tīn lâi-sí tsiah ing-kai .
結拜 兄弟
多歲 不知枝
門| 二十 年己
擺脚 通知
Tsio guá kiat-pài tsuè hiann-tī ,
Siáng khah tsē-huè m̄-tsai-ki ,
Guá lī-tsa̍p ê nî-kí ,
Kín pái-kha lín thong-ti .
青盲 廣起
二歲 無差宜
大兄 小弟
跪落 天地 生辞
Guá tshinn-mî kóng-khí ,
Ke lín nn̄g-huè bô-tsha-gî ,
Guá tuā-hiann sió-tī ,
Kuī-lo̍h thinn-tē tuā sinn-sî .
跪落 辞天 辞地
卜死 做陣 二个
青冥 無母 無父
也無 兄弟 賢妻
Kuī-lo̍h sî-thinn kah sî-tē ,
Beh-sí tsuè-tīn lán nn̄g-ê ,
Tshinn-mî bô-bú kah bô-pē ,
Iā-bô hiann-tī kah hiân-tshe .
擺脚 無母 無子
下來 無弟 無兄
二个 呆命
無人 半聲
Pái-kha bô-bú kah bô-kiánn ,
Ē-lâi bô-tē tíng bô-hiann ,
Siūnn lán nn̄g-ê tsiah pháinn-miā ,
ē bô-lâng háu puànn-siann .
能死 無人哭
自想 目屎 汁汁流
海墘 外遠 即能
老大 起頭
Siūnn lán ē-sí bô-lâng-khàu ,
Tsū-siūnn ba̍k-sái tsia̍p-tsia̍p-lâu ,
Hái-kînn guā-hn̄g tsiah-ē kàu ,
Guá lāu-tuā mn̄g khí-thâu .
不知 外遠
乎汝 問着
恰去 一个 通好
豎治 路中央
Tsia khù m̄-tsai guā-hn̄g ,
Hōo-lí mn̄g-tio̍h sim tsâu sng ,
Khah-khù tsi̍t-ê thang-hó mn̄g ,
Khuànn i khiā-tī lōo-tiong-ng .
擺脚 老大 問覓
外遠 能知
做陣 卜去 大海
擺脚 阿兄
Pái-kha lāu-tuā kai mn̄g-bāi ,
Khuànn guā-hn̄g tsiah ē-tsai ,
Tsuè-tīn beh-khì thiàu tuā-hái ,
Pái-kha a-hiann khan guá lâi .
朋友 借問
這位 號做 省乜
海墘 外遠
拜託 盡門
Pîng-iú lín hōo guá tsioh-mn̄g ,
Tsi̍t-uī hō-tsuè siánn-mi̍h tsng ,
Tsia khù hái-kînn guā-hn̄g ,
Pài-thok guá tsīn-mn̂g .
野着 成普
照實 共恁 對都
卜蒼 省延故
安盞 目科
Tsia khì iá-tio̍h tsiânn-phòo lōo ,
Tsiàu-si̍t kā-lín tuì-too ,
Khù hia bueh-tshòng siánn-iân-kòo ,
Lín àn-tsuánn âng ba̍k-khoo .
照實 無麻 朋友
大海 打日亅仇
我來 擺脚 擺子
青冥 目周
Tsioàu-si̍t bô-muâ pîng-iú ,
Guán bueh tuā-hái phah-phông-siû ,
Guá--lâi pái-kha kah pái-tshiú ,
I tshinn-mî ba̍k-tsiu .
這欵 卜去
目科 即能 紅枝枝
不通
度苦 過時
Thiann lín tsit-khuán beh-khì ,
Ba̍k-khoo tsiah-ē âng-ki-ki ,
Lín thiann guá khǹg m̄-thang khì ,
Kah lín tōo-khóo bóng kè-sî .
擺脚 家內
青盲 散赤 菰單身
卜死 甘愿 做陣
時枝 即呆 干苦
Guá lâi pái-kha ke-lāi pîn ,
Tshinn-mî sàn-tshiah koo-tuann-sin ,
Beh-sí kam-guān kiânn tsuè-tīn ,
Sî-ki tsiah-bái kan-khóo lin .
罔暫
擺脚 皮鞋 學枮
無崙 趁加 趁減
青冥 着去 抽籤
Lín thiann guá khǹg tio̍h bóng-tsiām ,
Pái-kha phê-uê khì o̍h-tiam ,
Bô-lūn thàn-ke thàn-kiám ,
Tshinn-mî tio̍h-khì o̍h thiu-tshiam .
卜學 抽籤 飽道
斗塊 江夫 無凍
不時 無食 店塊
双人
Beh-o̍h thiu-tshiam khiàm pá-tō ,
Tàu-té kang-hu bô-tàng o̍h ,
Put-sî bô-tsia̍h tiàm-teh ,
Hīn guán siang-lâng tsînn lâi .
無錢 通學 坐卦
只欵 拾分 無乾話
來去 阮厝

Bô-tsînn thang-o̍h tsin tsē-kuà ,
Tsit-khuán tsa̍p-hun bô-ta-uâ ,
Lâi-khì guán-tshù tsioh lín tuà ,
Guá tsiah lâi lín ê kua .
來去 嘻塊
有歌 卜教 二个
二个 那是
紅包 恰加
Tsio guán lâi-khì lín hit-tè ,
Ū-kua beh-kà guán nn̄g-ê ,
guán nn̄g-ê nā-sī ē ,
Âng-pau tsiah sàng khah-ke .
錢項 計教
娶恁 阮兜
有趁 春后
謝禮 出在
Tsînn-hāng kah lín kè-kàu ,
Tann guá tshuā-lín kàu guán-tau ,
Ū-thàn ài tio̍h khah tshun-āu ,
Siā-lé tshut-tsāi lín khì pau .
先生
擺脚 青冥
全望 先生 点醒
那能 趁錢
Tann beh pái tsuè sian-sinn ,
Guá lâi pái-kha i tshinn-mî ,
Tsn̂g-bāng sian-sinn sann tiám-tshínn ,
guán nā-ē thang thàn-tsînn .
內中 且借 安住
為師
在人 本事
卜教 工夫
Lāi-tiong tshiánn-tsioh lín an-tsū ,
Lín beh pài guá tsuè uî-su ,
O̍h tsāi-lâng pún-sū ,
Tann guá beh-kà lín kang-hu .
先生 肚內 開闊
獅仔 共汝 着磨
也卜
今卜 省乜
Sian-sinn tōo-lāi tsin khui-khuah ,
Sai-á kā-lí khah tio̍h-buâ ,
Iā-beh i kah guá ,
Tann-beh sing siánn-mi̍h kua ?
看示 卜學 蒙正
也示 卜學 秀英
學能 月琴
二欵 流行
Khuànn-sī beh-o̍h Bông-tsìng ,
Iā-sī beh-o̍h Tiunn Siù-ing ,
O̍h-ē gue̍h-khîm lín tsiah tsíng ,
Tsit nn̄g-khuán kua tsin liû-hîng .
先生 主盤
歡喜 心肝
這二項 學看
那能 琴仔 買來
Sian-sinn teh guán tsú-puânn ,
Hōo guá huann-hí tsāi sim-kuann ,
Tuì tsit-nn̄g-hāng sing o̍h-khuànn ,
Nā-ē khîm-á bé-lâi tuânn .
這二項 學埋
三伯 英台
共恁 昭界
那能 日日 見才
Tuì tsi̍t-nn̄g-hāng sing o̍h-bāi ,
Tsiah o̍h Sam-phik kah Ing-tâi ,
Guá sing kā-lín siāu-kài ,
Nā-ē li̍t-li̍t thang kìnn-tsâi .
先生 昭界
也有 塊教
阮示 散赤 依瓦
那能 看活
Sian-sinn tsin ū siāu-kài guá ,
Iā-ū teh-kà guá ê kua ,
Guán-sī sàn-tshiah i-uá ,
guán nā-ē thang khuànn-ua̍h .
三伯 英台 學透
秀英 着學 透流
即學 烏貓 烏狗
朗能 出頭
Sam-phik Ing-tâi o̍h-thàu ,
Siù-ing tio̍h-o̍h hōo thàu-lâu ,
Tsiah-o̍h oo-niau kah oo-káu ,
Lóng-ē lín tio̍h ū tshut-thâu .
望卜 出頭 日止
即有 歌書
多項 能記
先生 透枝
Bāng-beh tshut-thâu ê li̍t-tsí ,
Tsiah-ū kah lín o̍h kua-si ,
Tann tsiah tsē-hāng lóng ē-kì ,
Kín sian-sinn thàu-ki .
即哖 多項 朗能
琴仔 二个
伐落 來去
擺脚 目灰
Tsiah--nî tsē-hāng lín lóng-ē ,
Khîm-á hōo lín nn̄g-ê ,
Tann tio̍h hua̍t-lo̍h lâi-khì ,
Pái-kha tio̍h khan ba̍k-he .
二个 相娶 來去
不免 身軀 錢山
一脚 行路 公喬坂
青冥 少弟 乎我
Nn̄g-ê sann-tshuā lâi-khì thàn ,
M̄-bián sin-khu tn̄g tsînn-san ,
Tsi̍t-kha kiânn-lōo khong-khiàu-pán ,
Tshinn-mî sió-tī hōo-guá khan .
二个 相牽 好行踏
坪大步 無精差
乎人 看着 其巧
完然 青冥 擺脚
Nn̄g-ê sann-khan hó-kiânn-ta̍h ,
Kiânn pînn-tuā-pōo bô-tsing-tsha ,
Hōo-lâng khuànn-tio̍h tsin kî-khá ,
Uán-liân tshinn-mî khan pái-kha .
擺脚 青冥 瓦瓦
二个 行甲 坪大訛

做陣 卜來去 唱歌
Pái-kha tshinn-mî khan uá-uá ,
Nn̄g-ê kiânn-kah pînn-tuā-hua̍h ,
Guá lâi khan khan guá ,
Tsuè-tīn beh-lâi-khì tshiùnn-kua .
擺脚 相細
先生 交帶 二个
一塊
不論 多少 共提
Pái-kha tio̍h thiann siông-sè ,
Sian-sinn kau-tài lán nn̄g-ê ,
Khik kiò lán tshiùnn tsi̍t-tè ,
Bô-lūn tsē-tsió tio̍h kāng-the̍h .
擺脚 青冥
永着 終令 先生
呌咱 一片
不通 甲人 計教
Guá lâi pái-kha lín tshinn-mî ,
Íng-tio̍h tsiông-līng lán sian-sinn ,
Khik kiò-lán tshiùnn tsi̍t-phìnn ,
M̄-thang kah-lâng kè-kàu tsînn .
青冥 先生
擺脚 終呈
到者 呌唱 蒙正
長斬 有出 二千
Tshinn-mî ū tsiông sian-sinn līng ,
Pái-kha thàn lín ê tsiong-thîng ,
Kàu-tsia kiò-tshiùnn Bông-tsìng ,
Tn̂g-tsām ū-tshut lán nn̄g-tshing .
共伊 秤彩
永無 甲伊 錢才
念歌 唱曲 吾樂
蒙正 唱出來
Lán tio̍h kā-i kóng tshìn-tshái ,
Íng-bô kah-i lūn tsînn-tsâi ,
Liām-kua tshiùnn-khik ngôo-lo̍k tāi ,
Tann tuì Bông-tsìng tshiùnn-tshut-lâi .
听歌 二票
計錢 也有 定着
永無 甲因 多少
蒙正 瓦磘
Thiann-kua ū tshut lán nn̄g-phiò ,
Kè-tsînn iā-ū kóng tiānn-tio̍h ,
Íng-bô kah-in lūn tsē-tsió ,
Kai tshiùnn Bông-tsìng ku hiā-iô .
也有 二圓
紙票 加賞 几那
听歌 大家
陳三 五娘
Iā-ū nn̄g-khoo tshiànn lán tshiùnn ,
Tsuá-phiò ke-siúnn kuí-nā tiunn ,
Thiann-kua ê lâng tāi-ke siúnn ,
Kiò tshiùnn Tân-Sann kah Gōo-niû .
陳三 五娘 野未
失倍 朋友哥
三伯 英臺 那是
共伊 談泊
Tân-Sann Gōo-niû iá-bē o̍h ,
Ū khah sit-puê pîng-iú-ko ,
Sam-phik1 Ing-tâi nā-sī ,
Guán tsiah kā-i tshiùnn tām-po̍h .
三伯 英臺 賣呆
三伯 英臺
四圓 乎恁 米菜
愛着 照頭排
Sam-phik1 Ing-tâi khiok bē-bái ,
Uānn tshiùnn Sam-phik kah Ing-tâi ,
Sì-khoo hōo-lín bí-tshài ,
Beh tshiùnn ài-tio̍h tsiàu-thâu-pâi .
皆唱 三伯 出世
帶在 武洲 安居
四圓 乎咱 柴米
英臺 無差宜
Kai-tshiùnn Sam-phik lâi tshut-sì ,
Tàu-tsāi Bú-tsiu teh an-ki ,
Sì-khoo hōo-lán tshâ-bí ,
Suà tshiùnn Ing-tâi bô-tsha-gî .
英臺 帶治 越洲
一漸 思想 三伯兄
也有 四圓 共咱
唱好 起行
Ing-tâi tuà-tī Ua̍t-tsiu siânn ,
Tsi̍t-tām su-sióng Sam-phik-hiann ,
Iā-ū sì-khoo kā-lán tshiànn ,
Tann lán tshiùnn-hó koh khí-kiânn .
今日 行着 運途
兼賞 七八圓
下方 帶倒 暫度
皆看 日頭 影烏
Kin-li̍t kiânn-tio̍h ūn-tôo ,
Kiam-siúnn thàn beh tshit-peh-khoo ,
Ē-hng beh tuà-tó tsiām-tōo ,
Kai-khuànn li̍t-thâu teh iánn-oo .
行着 好運 有轉
兼賞 七八員
來去 宿 旅館
身隔 不即 恰權
Kiânn-tio̍h hó-ūn tsin ū-tsuán ,
Kiam-siúnn thàn beh tshit-peh-uân ,
Guá siūnn lâi-khì hioh lí-kuán ,
Sin-keh m̄-tsiah ē khah-kuân .
不通 旅館 走去
二个 一暗 几落千
看是 卜困 豬枮頂
也是 卜困 媽祖宮
M̄-thang lí-kuán tsáu-khì tshíng ,
Nn̄g-ê tsi̍t-àm kuí-lo̍h-tshing ,
Khuànn-sī beh-khùn tu-tiam-tíng ,
Iā-sī beh-khùn Má-tsóo-king .
想卜 來去 豬枮
卜困 豬枯 真簾
來去 廟角 小洞暫
卜去 旅館 京人
Siūnn-beh lâi-khì khùn tu-tiam ,
Beh-khùn tu-tiam tsin-liâm ,
Lâi-khì biō-kak sió-tōng-tsiām ,
Beh-khì lí-kuán kiann-lâng hiâm .
相娶 來去 廟角
琴仔
孽哨 血朿
飽道 看卜 倒位
Sann-tshuā lâi-khì khùn biō-kak ,
Khîm-á the̍h lâi pau kah pa̍k ,
Kiann hōng gia̍t-siâu the̍h hiat-sak ,
Pá-tō khuànn-beh tó-uī la̍k .
相娶 帶塊 廟邊
因位 卜省 旅館
歸暗 半醒
帶塊 歸冥
Sann-tshuā tuà-teh khùn biō-pinn ,
In-uī beh-síng lí-kuán tsînn ,
Kui-àm khùn kah puànn-tshínn ,
Tuà-teh hōo báng tshá kui-mî .
全然 都無 來炒
着吵
諒必 錢虱
賣情 趁錢 爽脚
Tsuân-liân to-bô báng lâi-tshá ,
kóng ū báng giân tio̍h-tsha ,
Liōng-pit tsînn-sat ,
Bē-tsîng thàn-tsînn beh sóng-kha .
在通 化哖
也敢 格蘇
做陣 澳度
一人 几圓
Tsāi-thang kóng kah huah--nî thóo ,
Iā-kánn guá beh kik-soo ,
Kah tsuè-tīn ò-tōo ,
Pun khuànn tsi̍t-lâng thàn kuí-khoo .
下集 半路 扣着
入門 双生
通知 烈位
合瓦 一家 團團員
Ē-tsi̍p puànn-lōo khioh-tio̍h tsînn ,
Bóo tshuā li̍p-mn̂g suah siang-sinn ,
Thong-ti lia̍t-uī lāu kāng tsínn ,
Kap-uá tsi̍t-ke thuân-thuân-înn .
下本