首頁 >資料庫介紹
目錄

冊名 昭和敗戰新歌
編者 林秋男
出版社 竹林書局
出版年 1959
篇名 全本
顯示 的款式:
Lô-má-jī 是
漢字是
此本 敗戰 歌詩
日本 喜當時
束縛 台灣 足無理
愛錢
Tsit-pún pāi-tsiān Li̍t kua-si ,
Li̍t-pún phik lán hit-tong-sî ,
Sok-pa̍k Tâi-uân tsiok-bô-lí ,
Ài lán ê lâng kah ài-tsînn .
青年 被迫 戰地
一月 真多回
天地 不從 乱做
加再 祖國 討回
Tshing-liân pī-pik khì tsiàn-tuē ,
Tsi̍t-gue̍h liân thui tsin-tsuē-huê ,
Thinn-tuē m̄-tsiông hoo luān-tsuè ,
Ka-tsài tsóo-kok kín thó-huê .
朋友 大家 定定
中日戰
實在 有影 呆命
呆天 落雨 也着
Pîng-iú tāi-ke tsē tiānn-tiānn ,
Beh liām Tiong-Li̍t-tsiàn lín thiann ,
Si̍t-tsāi ū-iánn tsiok pháinn-miā ,
Phiánn-thinn lo̍h-hōo iā-tio̍h kiânn .
日本 勞務
棟做 親像
一去 着愛 三年
目屎 雨珠
Li̍t-pún pik lán tsuè lô-bū ,
lán tòng-tsuè tshin-tshiūnn ,
Tsi̍t-khì tio̍h-ài sann-nî ,
Ba̍k-sái lâu lo̍h hōo-tsu .
喜久 台灣人
火車 歸邦
高雄港
港邊 等候 數多工
Hit-kú tsuan hāi Tâi-uân-lâng ,
He-tshia lán tsài kui-pang ,
Tsài lâi tuà Ko-hiông-káng ,
Káng-pinn tán-hāu sòo-tsuē-kang .
初一 高雄 出帆
勤勞 落船 分班
不知 半項
強度 台灣人
Tshe-it Ko-hiông lâi tshut-phâng ,
Khûn-lô lo̍h-tsûn tsiah hun-pang ,
Lán m̄-tsai kah puànn-hāng ,
Kiông-tōo beh thui Tâi-uân-lâng .
南海 拋錠
即時 命令
不是 恁爸 親生子
去死
Tsài kàu Lâm-hái tsiah pha-tiānn ,
Tsik-sî bīng-līng hōo lán thiann ,
M̄-sī lín-pē tshin-sinn-kiánn ,
Kiò khì-sí ū tio̍h kiânn .
南海 打算
路頭 野巧
故鄉 脚手
天光 出門
Lâi kàu Lâm-hái tio̍h phah-sǹg ,
Lōo-thâu thinn iá-khah tn̂g ,
Siūnn tio̍h kòo-hiong kha-tshiú nńg ,
Thinn-kng tio̍h kiò kín tshut-mn̂g .
上陸 外國
心肝
出世 環境
日本兵
Tsiūnn-lio̍k ta̍h tio̍h guā-kok líng ,
Sim-kuann siūnn teh gîng ,
guá tshut-sì pháinn huân-kíng ,
Tsiah tio̍h lâi tsuè Li̍t-pún-ping .
每日 烏陰 落雨
行軍 着愛 歸埔
穿 淡衫 淡褲
即爾 艱苦 如何
Muí-li̍t oo-hûn kah lo̍h-hōo ,
Hîng-kun tio̍h-ài kiânn kui-poo ,
Sin tshīng tâm-sann kah tâm-khòo ,
Tsiah--ní kan-khóo beh lû-hôo .
無油 菜湯
無脚 眠床
只去 日子
双親 家堂
Tsuan tsia̍h bô-iû ê tshài-thng ,
Khùn bô-kha ê bîn-tshn̂g ,
Tsit-khì li̍t-tsí tsiah hn̄g ,
Pàng liáu sang-tshin ka-tn̂g .
日月 摧迫
艱苦 經過 一年
好意
空襲 下暗時
Li̍t-gua̍t tshui-pik kín tsìnn ,
Kan-khóo king-kuè beh tsi̍t-nî ,
Siū tio̍h Ing ê hó-ì ,
Khong-si̍p tsuan iōng ē-àm-sî .
水土 不合 發生
診斷 軍醫
症頭 沈重 个死
心內 驚疑
Tsuí-thóo buē-ha̍h huat-sing pīnn ,
Tsín-tuānn tsáu khì mn̄g kun-i ,
Tsìng-thâu tîm-tāng kiann ē-sí ,
Kuà sim-lāi teh kiann-gî .
台灣 同胞 真多
一月 數多回
大家 反悔
全望 祖國 收回
Tâi-uân tông-pau tshut tsin-tsuē ,
Tsi̍t-ge̍h tiàu tio̍h sòo-tsuē-huê ,
Tāi-ke tio̍h kín siūnn huán-hué ,
Tsn̂g-bāng tsóo-kok lâi siu-huê .
最大 空襲 十二
歸天 飛行機
空中 槍煙 滿滿是
朗總 知機
Tsuè-tuā khong-si̍p tsa̍p-lī ,
Kui-thinn tsuan pe-lîng-ki ,
Khong-tiong tshìng-ian muá-muá-sī ,
Ū khàunn lóng-tsóng tio̍h tsai-ki .
听着 掃射 治塊
赶緊 媽祖婆
作業 停止
暫時 宿 防空壕
Thiann-tio̍h sàu-siā tī-teh ,
Kuánn-kín kiū kiû Má-tsóo-pô ,
Tsok-gia̍p thîng-tsí kòo tsò ,
Tsiām-sî lâi hioh hông-khong-hô .
帶在 南海 一年 滿
何時 台灣
台灣 同胞 哀怨
每日 真多番
Tuà-tī Lâm-hái tsi̍t-nî buán ,
Hô-sî tsiah ē huê Tâi-uân ,
Tâi-uân tông-pau teh ai-uàn ,
Muí-li̍t ài tsáu tsin-tsuē-huan .
日本 戰果 袂進
元帥 視察 本人
南海 方面
空中 戰死
Li̍t-pún tsiàn-kó phah buē-tsìn ,
Guân-suè sī-tshat iōng pún-lîn ,
Lâi kàu Lâm-hái ê hong-bīn ,
Khong-tiong tsiàn-sí tsin .
山本 戰死 苦憐代

上官 加己 實擺
乎伊 應該
San-pún tsiàn-sí khóo-liân-tāi ,
kuè bián kóng lín tsai ,
Siōng-kuann ka-kī tsuè sit-pāi ,
Hōo-i thâi su tsiah ing-kai .
空襲 一日 一日
第一 日本兵
呆兵 兵器省
非非 乱做
Khong-si̍p tsi̍t-li̍t tsi̍t-li̍t sīng ,
Tē-it pháinn Li̍t-pún-ping ,
Pháinn-ping tsuan tuà ping-khì-síng ,
Hui-hui luān-tsuè lâng tsing .
滿鄉 恰定
大家 姓名
昭和 赤子
嘴水 足好
Uānn lâi Buán-hiong ū khah-tiānn ,
Kiò lán tāi-ke kái sìnn-miâ ,
Kóng Tsiau-hô ê tshiah-kiánn ,
Tshuì-suí kóng khì tsiok-hó thiann .
空襲 一天 一天
每日 空中戰
日本 絕對 變無輛
台灣 青年
Khong-si̍p it-thian it-thian ,
Muí-li̍t too ū khong-tiong-tsiàn ,
Li̍t-pún tsua̍t-tuì pìnn-bô-lián ,
Pik Tâi-uân ê tshing-liân .
飛機 清楚
命令 防空壕
傳達 台灣
後日 功勞
Hui-ki phah kah beh tshing-tshó ,
Bīng-līng kín khui hông-khong-hô ,
Tshuân-ta̍t Tâi-uân tio̍h kín tsò ,
Phiànn lán āu-li̍t ū kong-lô .
捕魚 山頂
洞堀 無營
一日 五米 公定
無做
Lia̍h-hî pik kah tsiūnn suann-tíng ,
Teh khui tōng-khut tsin bô-îng ,
Tsi̍t-li̍t gōo-bí ū kong-tīng ,
Bô-tsuè beh phah kah beh tsing .
空襲 一日 一日
營房
吉着 糧草
日本 軍令
Khong-sio̍p tsi̍t-li̍t tsi̍t-li̍t hiám ,
Iânn-pâng tsuân lâng kánn tiàm ,
Kiat-tio̍h niû-tsháu sió khuài iām ,
Li̍t-pún kun-līng tsiah giâm !
空襲 了後 打火
飛機 野塊
上司 命令 強度
軍令 嚴守 不敢
Khong-si̍p liáu-āu tio̍h phah-hé ,
Hui-ki khong iá-teh pe ,
Siōng-si bīng-līng kiông-tōo beh ,
Kun-līng giâm-siú m̄-kánn the .
改名 義勇隊
這站 陣地 大小
陣地 多位
海底 野有 地雷
Hōng kong kái-miâ gī-ióng-tuī ,
Tsit-tsām tīn-tē tuā-sió khui ,
Tīn-tē khui tsuē-uī ,
Hái-tué iá-ū tâi tē-luî .
南海 所在
乎伊 兵仔 欺負
諫喬 日本
第一 呆命 台灣牛
Lâm-hái sóo-tsāi tuà tsiah ,
Hōo-i ping-á lâi khi-hū ,
Kàn-kiāu Li̍t-pún tio̍h hoo su ,
Tē-it pháinn-miā Tâi-uân-gû .
陣地 彈爆 袂破
日本 歸大拖
現地 生活
開墾 農園 真正
Tīn-tē po̍k-tân tsà buē-phuà ,
Li̍t-pún hāi lâng kui-tuā-thua ,
Piàn kah hiān-tē teh sing-ua̍h ,
Khai-khún lông-hn̂g tsin-tsiànn tuā .
屎紡 玉碎 可憐
害死 人馬 歸萬千
恰早 刣營 真顯
乎伊 刣輸 皆然
Sái-phan gio̍k-tshuì siōng khónn-liân ,
Hāi-sí lâng-bé kui-bān-tshian ,
Khah-tsá thâi-iânn i tsin-hián ,
Hōo-i thâi-su ha̍p kai-laîn .
作戰 打算
上陸 比島 中央
比島 一塊
第三 玉碎 硫黃
Ing tsok-tsiàn gâu phah-sǹg ,
Tsiūnn-lio̍k Pí-tó puànn tiong-ng ,
Pí-tó tsi̍t-tè khah sńg ,
Tē-sann gio̍k-tshuì Liû-hông .
硫黃 九州
上陸 琉球
日本 絕對 死無救
每日 煩惱 憂愁
Liû-hông koh khí Kiú-tsiu ,
Ing tsiūnn-lio̍k tuì Liû-kiû ,
Li̍t-pún tsua̍t-tuì sí-bô-kiù ,
Muí-li̍t huân-ló tài iu-tshiû .
這鏨 日本 戰果
不是 禮听 內閣
昭和 大概 煩惱
日本 到者
Tsi̍t-tsām Li̍t-pún pháinn tsiàn-kó ,
Put-sî lé-thiann uānn luē-koh ,
Tsiau-hô tāi-khài tsin huân-ló ,
Li̍t-pún kàu-tsia kok ē .
連續 玉碎 二三位
人馬 歸大堆
國內 特攻隊
無閣 回歸
Liân-sio̍k gio̍k-tshuì nn̄g-sann-uī ,
Hāi lâng-bé kui-tuā-tui ,
Kok-lāi kín suán ti̍k-kóng-tuī ,
Ū tshut bô-koh tsài huê-kui .
琉球
特攻 出來 真多番
台灣 同胞 哀怨
何時 台灣
Liû-kiû thâi khuán ,
Ti̍k-kong tshut-lâi tsin-tsuē-huan ,
Tâi-uân tông-pau teh ai-uàn ,
Hô-sî ē tńg lán Tâi-uân ?
台灣 空襲
故鄉 乱抄抄
同胞 兄弟 治塊
琉球 無棟頭
Thiann tio̍h Tâi-uân khong-si̍p kāu ,
Siūnn tio̍h kòo-hiong luān-tshau-tshau ,
Tông-pau hiann-tī tī-teh khàu ,
Khuànn i Liû-kiû bô-tòng-thâu .
琉球 方面 情勢
新聞
科學 發達 利害
原子爆彈 旦落來
Liû-kiû hong-bīn tsîng-sè bái ,
Ū khuànn sin-bûn tsiah ē tsai ,
Kho-ha̍k huat-ta̍t tsin lī-hāi ,
Guân-tsú-po̍k-tân tàn--lo̍h--lâi .
琉球 無人種
原子 爆彈 當用
第一 利害 這景
七十五年 超生
Liû-kiû thâi kah bô-lâng-tsíng ,
Guân-tsú po̍k-tān tsin tiòng-īng ,
Tē-it lī-hāi tsit-kíng ,
Tshit-tsa̍p-gōo-nî tshiau-sing .
日本 逐國 怨恨
第一 湳滲 日本軍
南海 現在 圍困
退 難得
Li̍t-pún ta̍k-kok too uàn-hūn ,
Tē-it lām-sám Li̍t-pún-kun ,
Lâm-hái hiān-tsāi hoo uî-khùn ,
Siūnn kah tsìn thuè lân-tit hun .
日本 刣輸 僥倖
琉球 歸萬千
作戰 本等
東亞 戰爭
Li̍t-pún thâi-su tsin hiau-hīng ,
Hāi Liû-kiû kui-bān-tshing ,
Ing tsok-tsiàn tsin pún-tíng ,
Tang-a tsiàn-tsing tio̍h kín thîng .
日本 註皆
朝內 官員
新聞 足大字
將兵 知機
Li̍t-pún kàu tsia tsù-kai ,
Taiû-lāi kuann-guân tsóng teh ,
Sin-bûn ìn kah tsiok-tuā-lī ,
hōo tsiòng-ping tit tsai-ki .
將官 煩惱
條件 不知 如何
現地 生活 無故
東亞 戰爭
Tsiòng-kuann thiann tio̍h tsin huân-ló ,
Tiâu-kiānn m̄-tsai kóng lû-hô ,
Hiān-tē sing-ua̍h bô-kòo tsò ,
Tang-a tsiàn-tsing kàu tsia .
日本 刣輸 只个
契約 條件 半項
台灣 祖國
日本 害人 夯刀
Li̍t-pún thâi-su tsi̍t-ê ,
Kheh-iok tiâu-kiānn puànn-hāng ,
Tâi-uân tsóo-kok tio̍h beh thó ,
Li̍t-pún hāi-lâng bián gia̍h-to .
南海 和軍 接收
台灣 琉球
海外 日本 成受
四方 漂流
Lâm-hái hô-kun beh tsiap-siu ,
ū Tâi-uân kah Liû-kiû ,
Hái-guā Li̍t-pún sîng-siū ,
Pàng lán sù-hong khì phiau-liû .
恰早 輕泊 台灣
隊兵 逐个 不願
光復 以後 同欵
昇任 戰鬪員
Khah-tsá khin-po̍h lán Tâi-uân ,
Tuī-pin ta̍k-ê tsin m̄-guān ,
Kong-ho̍k í-āu lóng kâng-khuán ,
Kóng làn sing-līm tsiàn-tàu-guân .
貨物 倉庫
自動 貨車 無停
金川 命令
部隊 份貨 無營
Tuà hè-bu̍t tshng-khòo síng ,
Tsū-tōng hè-tshia kiânn bô-thîng ,
Tio̍h Kim-tshuan ê bīng-līng ,
Pōo-tuī pun-hè tsiok bô-îng .
和軍 視察 真多擺
貨車 真多
打算 情勢 真呆
接受 延期 不敢來
Hô-kun sī-tshat tsin-tsuē-pái ,
Khuànn tio̍h hè-tshia tsin-tsuē tâi ,
Phah-sǹg tsîng-sè kánn tsin-bái ,
Tsia̍p-siū iân-kî m̄-kánn-lâi .
束縛 台灣 無欵
命令 移動 田川
恰早
印度 不滿 報冤
Sok-pa̍k Tâi-uân tsiok bô-khuán ,
Bīng-līng î-tiōng khì Tiân-tshuan ,
Khah-tsá ū lâng khì kai kuán ,
Ìn-tōo put-buán lâi pò-uan .
一時 情勢 變遷
台灣 集合 可憐
集合 排列 乎伊
印度人 出頭天
Tsi̍t-sî tsîng-sè tuā piàn-tshian ,
Tâi-uân tsi̍p-ha̍p tsiok khóo-liân ,
Tsi̍p-ha̍p pâi-lia̍t hōo-i siàn ,
Ìn-tōo-lâng kiông tshut-thâu-thian .
印度 集合 有地位
想着 台灣 克虧
印度兵仔 土匪

Ìn-tōo tsi̍p-ha̍p ū-tē-uī ,
Siūnn-tio̍h Tâi-uân tsiok khik-khui ,
Ìn-tōo-ping-á thóo-huí ,
Khuànn lán kue tsiáu tio̍h beh .
祖國 總統 遂時
解為 印度
台灣 仝族內
設救 應該
Tsóo-kok tsóng-thóng suî-sî tsai ,
Kín lâi kái-uî Ìn-tōo lâi ,
Tâi-uân kah lán kâng-tso̍k-lāi ,
Tio̍h kín siat-kiù tsiah ing-kai .
印度兵仔 田川
集合 勤勞團
早前
現在 有權
Ìn-tōo-ping-á Tiân-tshuan ,
Tsiah lâi tsi̍p-ha̍p Khûn-lô-thuân ,
Tsá-tsîng ū lâng khì kai kuán ,
Hiān-tsāi in khah ū-kuân .
台灣 同胞
討回 台灣 祖國
日本 無效
傭工 袂出頭
Tsiah khǹg Tâi-uân lán tông-pau ,
Thó-huê Tâi-uân tsóo-kok gâu ,
in Li̍t-pún bô-hāu ,
Tsuè lâng iông-kang buē-tshut-thâu .
在帶 南海 三年 滿
不知 家中 一般
野無 新聞 通好
不知 爸母 某子
Tuà-tī Lâm-hái sann-nî muá ,
M̄-tsai ka-tiong it-puann ,
Iá-bô sin-bûn thang-hó khuànn ,
M̄-tsai pē-bú bóo-kiánn kuânn .
日本 無船
台灣 為難
故鄉 怨嘆
淒慘 一時間
Li̍t-pún bô-tsûn thang tsài lán ,
Siūnn tńg Tâi-uân tsin uî-lân ,
siūnn kòo-hiong tsiok uàn-thàn ,
Lán lâi tshinn-tshám tsi̍t-sî-kan .
光復 無米 通好
三餐 不時 番薯
無船 返去
某子
Kong-ho̍k bô-bí thang-hó tsí ,
Sann-tǹg put-sî tsia̍h han-tsî ,
Bô-tsûn thang tsài lán tńg--khì ,
Siūnn tio̍h bóo-kiánn sim tsin .
同庄 朋友
冤仇
日本 夭壽
四方 漂流
Kâng-tsng lâi teh thàm pîng-iú ,
Ū lâng tsáu khì uan-siû ,
Li̍t-pún phah kah beh iáu-siū ,
Pàng lán sù-hong khì phiau-liû .
糧草 偷牽車
軍馬 來禮
今日 這跡
歸陣 吪聲 搶食
Tshiúnn lâng niû-tsháu thau-khan-tshia ,
Kun-bé suà khan lâi-leh khiâ ,
Kin-li̍t hāi guán lâi tsit-liah ,
Kui-tīn huah-siann lâi tshiúnn-tsia̍h .
台灣 百姓 好管
日本 台灣
全島 百姓 不愿
一番 一番
Tâi-uân peh-sìnn tsin hó-kuán ,
Li̍t-pún tsuan hāi lán Tâi-uân ,
Tsuân-tó peh-sìnn tsiok m̄-guān ,
Hái lán tsi̍t-huan tsi̍t-huan .
日本 今日 失敗
恰早 亂來
以前 真正
戰敗 正人 應該
Li̍t-pún kin-li̍t lâi sit-pāi ,
Khah-tsá tuì lán tsin luān-lâi ,
Í-tsîng tuì lán tsin-tsiànn bái ,
Tsiàn-pāi tsìng-lâng kiò ing-kai .
無船
歸冥
諒早 打算
伐落 倒一方
Bô-tsûn thang lâi tsài lán tńg ,
Kui-mî kah i tsiâu kah kng ,
Tann tio̍h liōng-tsá kín phah-sǹg ,
Hua̍t-lo̍h beh kiânn tó-tsi̍t-hng .
日本 無路用
害咱 台灣
野有 本等
祖國 才情
Li̍t-pún kàu tsia bô-lōo-īng ,
Hāi-lán Tâi-uân lâng tsin gîng ,
Khuànn lín iá-ū guā pún-tíng ,
guán tsóo-kok khah tsâi-tsîng .
死兮 朋友
大家 着愛 理由
好得 祖國
同胞
Lán tann sí-ê pîng-iú ,
Tāi-ke tio̍h-ài tsai lí-iû ,
Hó-tit tsóo-kok kín lâi kiù ,
tông-pau bīng tio̍h hiu .
着愛 原諒
故鄉
有船 大家
莫怪 祖國 尊重
Tshiánn lín tio̍h-ài khah guân-liōng ,
Ū beh tsài lín huê kòo-hiong ,
Kóng ū-tsûn tsài tāi-ke thiòng ,
Bo̍k-kuài tsóo-kok lâng tsun-tiōng .
絕對 回鄉
放帶 南洋
着愛
公文 真多張
Tsua̍t-tuì beh tsài lín huê-hiunn ,
lín pàng-tuà Lâm-iûnn ,
Tshiánn lín tio̍h-ài thuè guán siūnn ,
Kong-bûn phah huê tsin-tshuē-tiunn .
外久 就兮
定着
愛着 斟酌 看覓
等待 公文
Bián koh guā-kú tio̍h-ē tsai ,
Tiānn-tio̍h beh tsài lín huê Tâi ,
Ài-tio̍h tsim-tsiok siūnn khuànn-bāi ,
tio̍h tán-thāi kong-bûn lâi .
十四 早起
看着 大船 笑微微
大家 行李
來去 船期
Tann tsa̍p-sì ê tsá-khí ,
Khuànn-tio̍h tuā-tsûn tshiò-bi-bi ,
Tāi-ke kín lâi khuán hîng-lí ,
Thong beh lâi-khì tsûn-kî .
同胞 座治 船內
台灣 一直來
海外歌 叉擺
大家 添丁 大發財
Tông-pau lâi tē-tī tsûn-lāi ,
Sái tuì Tâi-uân it-ti̍t-lâi ,
Hái-guā-kua liām tsia tshé-pái ,
Tāi-ke thiam-ting tuā-huat-tsâi .
編歌 不才 海邊
無奈 西海 為作
日本 敗戰
只本 歌仔 無虛言
Pian-kua put-tsâi tuà hái-pian ,
Bû-nāi se-hái tsok-uî tiân ,
Kàu tsia Li̍t-pún i pāi-tsiàn ,
Tsí-pún kua-á bô-hi-giân .
歌仔 專是 竹林
合共 朗總 數千欵
昭和敗戰 希罕
朋友 無為難
Kua-á tsuan-sī Tik-nâ pán ,
Ha̍p-kiōng lóng-tsóng sóo-tshing-khuán ,
Tsiau-hô-pāi-tsiàn kua hi-hán ,
Pîng-iú beh khuànn bô-uî-lân .