首頁 >資料庫介紹
目錄

冊名 台灣義賊 新歌廖添丁
編者 梁松林
出版社 新竹興新書局
出版年 1955
篇名 二集
顯示 的款式:
Lô-má-jī 是
漢字是
頂集 到鏨 即停
塊招 添丁
心肝 堅碇
合夥 經營
Tíng-tsi̍p kàu-tsām kua tsiah-thîng ,
Tiunn terh-tsio Liāu Thiam-ting ,
Khuànn lír sim-kuann tsiah kan-tīng ,
Tsio lír ha̍p-hér lâi king-îng .
這層 無法度
即來 青蘇
那有 頭路
身軀 總瓊 三元
Tsit-tsân guá bô-huat-tōo ,
Tsiah-lâi lâng tuē tshinn-soo ,
tsînn tsuè nà-ū thâu-lōo ?
Sin-khu tsóng-khîng sann-khoo .
秘密 商議
不覺 不知
免本 生理
歲頭 合時
Kah lír pì-bi̍t terh siong-gī ,
Sîn put-kak kuí put-ti ,
Lâi tsuè bián-pún ê sing-lí ,
Lír ê hèr-thâu tng ha̍h-sî .
逐項 生理 着本
這層 袂春
不是 根倫
身軀 不上 三元
Ta̍k-hāng sing-lí tio̍h-pún ,
Tsit-tsân guá tio̍h kik buē-tshun ,
M̄-sī guá ū terh kun-lūn ,
Sin-khu m̄-tsiūnn sann-khoo gûn .
添丁 腹內
講甲 不知
允好
免本 來去 鳳梨
Thiam-ting lír tsiah pak-lāi ,
Kóng-kah hiah bîng m̄-tsai ,
Tsio lír ún-hó kám ū phái ?
Bián-pún lâi-khìr at Ông-lâi .
鳳梨 免本 好揭
這款 算是 闊賊
卜做 恰殺
大開用 不達
Ông-lâi bián-pún thìng hó-at ,
Tsit-khuán sǹg-sī sió khuá-tsha̍t ,
Ū siūnn berh-tsuè tio̍h khah-sat ,
tuā-khai-īng tsin m̄-ta̍t .
吹線 竹廣
線頭 草爾公
戇戇戇
束着 袂吼 也袂
Īng hong tsher-suànn tshng tik-kóng ,
Suànn-thâu kai pa̍k tsháu-ni̍h-kong ,
Kue thun kèr âu gōng-gōng-gōng ,
Sok--tio̍h buē-háu iā-buē tsông .
這款 專拿 掩雞古
一隻 賣着 幾落元
半暝 偷收 衫仔褲
專門 這徒
Tsit-khuán tsuan-lia̍h iam-kue-kóo ,
Tsi̍t-tsiah buē-tio̍h kuí-lo̍h-khoo ,
Puànn-mî thau-siu sann-á-khòo ,
Guá tsuan-bûn tsuán tsit-tôo .
賊仔 路用
這款 讚成
卜着 本領
俠富 助貧 犧牲
Tsuè tshír tsha̍t-á siánn lōo-īng ,
Tsit-khuán guá tsin tsàn-sîng ,
Berh-tio̍h tián lán ê pún-líng ,
Kiap-hù tsōo-pîn tsuè hi-sing .
通人 仔富
即來 台北 三市區
轉食 真正
差無 縱跳 工夫
Thong-lâng pat guá Tiunn Á-hù ,
Tsiah-lâi Tâi-pak Sann-tshī-khu ,
Guá tsuán-tsia̍h tsin-tsiànn ,
Tsha-bô liòng-thiàu ê kang-hu .
弁墻 厝頂
逐个 添丁
三塊 野另另
全島 聞明
Guá ē puânn-tshiûnn tsiūnn tsù-tíng ,
Ta̍k-ê pat guá Liāu Thiam-ting ,
Thiàu sann-tèr toh iá-līng-līng ,
Tsuè hōo tsuân-tóo khìr bûn-bîng .
安年 着來
人報 便便 空頭
表下 我到
明仔 下昏 去偷
An-ni tio̍h-lâi kah guá tàu ,
Lâng-pò piān-piān ū khang-thâu ,
gún piáu--ê phah guá-kàu ,
Bîn-á ē-hng lâi khìr-thau .
這空 咱着 去轉
板橋 一宮 協源
名聲 茶館
明天 來去 安全
Tsit-khang lán-tio̍h lâi khìr-tsuán ,
Pang-kiô tsi̍t-king Kang Hia̍p-guân ,
Tsin ū miâ-siann ê tê-kuán ,
Bîn-thian lâi-khìr siōng an-tsuân .
茶行 頭家
門| 丈人公
明仔 下罩 安葬
尫某 相娶 瑞芳
Tê-hâng thâu-ke miâ Kang Gōng ,
tshian in tiūnn-lâng-kong ,
Bîn-á ē-tàu berh an-tsòng ,
Ang-bóo sann-tshuā khìr Suī-hong
不是 賢段
卜去 轉頭攤
展祭 腳手
即的 知我 心肝
M̄-sī guá terh gâu-tuānn ,
Lán tsiah berh-khìr tsuán-thâu-thuann ,
Tián-tsè kha-tshiú hōo lír khuànn ,
Tsiah-ē tsaiguá siánn sim-kuann .
即年 小粒只
腳手 化好 真奇
無塊 看起
小試 看覓 便知
Khuànn tsiah--ni suè-lia̍p-tsí ,
Kha-tshiú huah-hó tio̍h tsin-kî ,
Lâng tsiah bô-tèr thang khuànn-khí ,
Sió-tshì khuànn-bāi tio̍h piān-tsai .
奉笑
看覓 不着
初回 不管
天光 則時 板橋
Ū kóng tsuè hōng-tshiò ,
Tsuè lír khuànn-bāi m̄-tio̍h ,
Tshoo-huê m̄-kuán tsuē kāng tsió ,
Thinn-kng tsik-sî kàu Pang-kiô .
來到 板橋 時拵
門|好 八點 十五
先食 點心 宿困
酒菜 門|食 半銀
Lâi-kàu Pang-kiô ê sî-tsūn ,
Tú-hó pueh-tiám tsa̍p-gōo hun ,
Sing-tsia̍h tiám-sim sió hioh-khùn ,
Tsiú-tshài tú-tsia̍h khoo puànn-gûn .
食煞 門|陳 點鐘
二人 相招 程騰
動靜
即講 協源 這宮
Tsia̍h-suah tú-tân káu tiám-tsing ,
Ln̄g-lâng sann-tsio tio̍h khí-thîng ,
Tiunn khuànn siánn tōng-tsīng ,
Tsiah-kóng hia̍p-guân tīr tsit-king .
帶在 門腳
添丁 加忌 入去
不管 那有 省人
不免 出號
Tiunn tuà-tsāi bn̂g-kha kháu ,
Thiam-ting ka-kī li̍p-khìr thau ,
M̄-kuán nā-ū siánn-lâng kàu ,
M̄-bián guá tshut-hōo thâu .
即年
十分鐘
雙腳 一縱 厝頂
則時 看無 添丁
lán kah tsiah--ni bîng ,
Bián hōo lír tán tsa̍p-hun-tsing .
Sang-kha tsi̍t-liòng tsiūnn tsù-tíng ,
Tsik-sî khuànn-bô Liāu Thiam-ting .
這號 工夫 使 煩惱
跳上 厝頂 看無
路頭 咱着
行來 行去
Tsit-hōo kang-hu sái huân-ló ,
Thiàu-tsiūnn tsù-tíng tio̍h khuànn-bô ;
Lōo-thâu lán-tio̍h kòo i ,
Kiânn-lâi kiânn-khìr thit-thô .
確實 腳手 箱呆
閣是 普通 人才
胆量 果然 有影
那無 做堆 的知
Khak-si̍t kha-tshiú buē siunn-bái ,
Koh-sī phóo-thong ê lîn-tsâi ,
Tám-liōng kóo-liân ū-iánn tsāi ,
Nā-bô tsuè-tui kán ē-tsai !
起初 塊講 不信
力準 是塊 風神
這款 勢面
腳手 粒謵 身軀
Khí-tshoo terh-kóng guá m̄-sìn ,
Lia̍h-tsún sī-terh kóng hong-sîn ,
Khuànn i tsit-khuán ê sè-bīn ,
Kha-tshiú lia̍p-tsia̍p sin-khu khin .
假意 食烟 塊行
雄雄 恍惚 一惊
看見 一條 烏影
跳落 塗腳 無聲
Ké-ì tsia̍h-hun terh-kiânn ,
Hiông-hiông hóng-hut tio̍h tsi̍t-kiann ,
Khuànn-kìnn tsi̍t-tiâu ê oo-iánn ,
Thiàu-lo̍h thôo-kha bô-siann .
添丁 雄雄 瓦來
手骨 一包
帶者 絕對 不通
來去 蕃社 鐵橋頭
Thiam-ting hiông-hiông uá-lâi kàu ,
Khuànn i tshiú-kut kńg tsi̍t-pau ,
Tuà-tsia tsua̍t-tuì m̄-thang tāu ,
Lâi-khìr huan-siā thi̍h-kiô-thâu .
嘮梭
這款 腳手 實在
胆頭 古然 有影
添丁 汝近 省人 ?
Tiunn i po lo-so ,
Tsit-khuán kha-tshiú si̍t-tsāi ,
Tánn-thâu kóo-liân ū-iánn ,
Thiam-ting lír-kūn siánn-lâng o̍h ?
小漢 着有
出名 拳頭先
看就 知影 免展
手箭 恰遷
Guá suè-hàn tio̍h-ū liān ,
Gún kong tshut-miâ kûn-thâu-sian ,
Khuànn-tio̍h tsai-iánn lóng bián-tián ,
Guá ê tshiú-tsìnn khah-tshian .
逐項 有着
下打 手箭 金錢鏢
即敢 入去 銀票
今來 鐵橋
Ta̍k-hāng guá too liān ū-tio̍h ,
Ē-phah tshiú-tsìnn kim-tsînn-pio ,
Tsiah-kánn li̍p-khìr thau gûn-phiò .
Tsin kín tann-lâi kàu thi̍h-kiô ,
到位 銀票 想卜
者有 一宮 花寮
野閣 眼鳥
身軀 蠟灼 一條
Kàu-uī gûn-phiò siūnn-berh siàu ,
Tsia-ū tsi̍t-king ê hue-liâu ,
Tiunn iá-koh khah gán-tsiáu ,
Sin-khu la̍h-tsik lîm tsi̍t-tiâu ,
者有 花寮 門|好
趕緊 蠟灼 點灱
一綑 一千 做號
門|好 平多 額無
Tsia-ū hue-liâu tsiànn tú-hó ,
Kuánn-kín la̍h-tsik sing tiám-to̍h .
Tsi̍t-khún tsi̍t-tshing ū tsuè-hō ,
Tú-hó pînn-tsuē ke gia̍h-bô .
拾元 大票 四綑
二只 小票 二百
恰加 二份
四千 二元 門|好
Tsa̍p-khoo tuā-phiò ū sì-khún ,
Ln̄g-tsí sió-phiò ln̄g-pah gûn ,
Guá bián khah-ke tsuè ln̄g-hūn ,
Sì-tshing lī-khoo tú-hó pun .
四千 二百 三份
一份 門|好 千四
我着 英皆 双份
報的 愛着 買烟
Sì-tshing ln̄g-pah sann-hūn pun ,
Tsi̍t-hūn tú-hó tshing-sì gûn ,
Guá-tio̍h ing-kai pun sang-hūn ,
Pò--ê ài-tio̍h hōng bué-hun .
是卜 加分 省麼
本事 入去
卜踏 手禮
榮人 不免
Sī-berh ke-pun siánn-mi̍h ê ?
Pún-sīr lír li̍p-khìr the̍h ,
Guá berh-ta̍h khui tshiú-lé ,
Lír tsuè îng-lâng m̄-bián ke .
添丁 枷枷叫
就塊 計謀
講笑
加分 不着
Thiam-ting lióng kah ke̍h-ke̍h-kiò ,
Tiunn tio̍h-terh siūnn kè-biô ,
Guá kah lír terh kóng-tshiò ,
Lír berh ke-pun m̄-tio̍h .
半項 二份
不識 見着
今着 一困
來去 客館 即來
Lír bián puànn-hāng berh ln̄g-hūn ,
Kah m̄-pat kìnn-tio̍h gûn ,
Tann-tio̍h uānn lír kńg tsi̍t-khún ,
Lâi-khìr kheh-kuán tsiah-lâi pun .
不敢 想卜 恰加
講笑 安年
一困 關係
即晏 渡船
M̄-kánn siūnn-berh pun khah-ke ,
Kóng-tshiò ū an--ni ê !
Guá kńg tsi̍t-khún kuan-hē ,
Tsiah-uànn tōo-tsûn kánn the .
即晏 渡船 懊叫
做頭 鐵橋
後面 銀票
詐心 計謀
Tsiah-uànn tōo-tsûn oh-kiò ,
Guá kiânn tsuè-thâu kèr thi̍h-kiô .
Tiunn āu-bīn kńg gûn-phiò ,
Ū siūnn tsà-sim ê kè-biô .
鐵橋 一斬
早早
不管 落去 青慘
衫褲 現淡
Thi̍h-kiô kiânn bēr tsi̍t-tsām ,
Tiunn tsá-tsá tio̍h siūnn tham ,
M̄-kuán lo̍h--khì hiān tsinn-tshám ,
sann-khòo hiān-tâm .
添丁 肩甲
落去 鐵橋腳
獨得 四千 二百
銀票 一疊 大舞疊
Tshiú tuì Thiam-ting ê king-kah ,
Kai tshia lo̍h-khìr thi̍h-kiô-kha ,
To̍k-tit sì-tshing kèr ln̄g-pah ,
Gûn-phiò tsi̍t-tha̍h tuā-bú-tha̍h .
添丁 看着 烏影
胆頭 全無
卜是 別人 生命
落水 倚泅
Thiam-ting khuànn-tio̍h ū oo-iánn ,
Tánn-thâu tsin tsāi tsuân-bô kiann ,
Berh-sī pa̍t-lâng sìnn-miā ,
Lo̍h-tsuí khiā-siû tsuè i kiânn .
添丁 真正 腳手
溪流 恰大 的泅
後日 即甲 瓊救
絕對 干休
Thiam-ting tsin-tsiànn kha-tshiú ,
Khue-lâu khah-tuā ē-siû ,
Āu-li̍t tsiah-kah i khîng-kiù ,
Tsua̍t-tuì pàng i kan-hiu .
好意 趁錢
加忌 愛卜 安年生
那有 明理 覺醒
陰魂 不通
Hó-ì lír lâi thàn-tsînn ,
Ka-kī ài-berh an--ni-sinn ,
Nā-ū bîng-lí tio̍h kak-tshínn ,
Im-hûn m̄-thang guá tînn .
做人 性第 押霸
即的 鐵橋腳
偷拿 三年
銀票 也無 大疊
Tsuè-lâng sìng-tē siunn à-pà ,
Tsiah-ē tsāi thi̍h-kiô-kha .
Thau-lia̍h sann-nî ê kue ah ,
Gûn-phiò iā-bô tsiah tuā-tha̍h ,
錢捲
專講 添丁
水性 真好 失事
看見 有人 拋魚
Tiunn tsînn-kńg tsuè i khìr ,
Tsuan-kóng Thiam-ting tsiah buē lîr .
Tsuí-sìng tsin-hó buē sit-sīr ,
Khuànn-kìnn ū-lâng terh pha-hîr .
魚船 划瓦 來救
有人 順水 漂流
就問 朋友
流水 即透 不通
Hîr-tsûn kò-uá berh lâi-kiù ,
Ū-lâng sūn-tsuí terh phiau-liû ,
Tio̍h-bn̄g lír tsit siánn pîng-iú ,
Lâu-tsuí tsiah-thàu m̄-thang siû .
添丁 忽然 聽見
赶緊 泅瓦 船邊
溪流 即透
宰樣 簡的 安年生
Thiam-ting hut-liân ū thiann-kìnn ,
Kuánn-kín siû-uá kàu tsûn-pinn ,
Khue-lâu tsiah-thàu tsuí tng tīnn ,
Tsái-iūnn kán-ē an--ni-sinn !
朋友 正賢 做人
無着 火車邦
來過 鐵橋 跋落
勞煩 朋友
Pîng-iú lín tsiànn-gâu tsuè-lâng ,
Guá bô-tio̍h hér-tshia-pang ,
Lâi-kèr thi̍h-kiô pua̍h-lo̍h káng ,
Lôo-huân pîng-iú lín ê kang .
汝敢 無看 時間表
不即 的去 袂着
烏天暗地 滾笑
後擺 不通 鐵橋
Lír-kám bô-khuànn sî-kan-pió ?
M̄-tsiah ē-khìr buē-tio̍h .
Oo-thinn-àm-tuē kún-tshiò ,
Āu-pái m̄-thang kiânn thi̍h-kiô .
我嗎 卜去 宿 旅館
逐宮 人客 滿圓
不敢 講起 省款
用話 蔴騙 轉彎
Guá-mā berh-khìr hioh lír-kuán ,
Ta̍k-king lâng-kheh too buán-uân ,
M̄-kánn kóng-khí siánn-khuán ,
Īng-uē muâ-phiàn kai tńg-uan .
下昏 著塊 鱸鰻
歸路 專是 警察官
衫褲
身軀 即淡
Ē-hng tīr-terh lia̍h lôo-muâ ,
Kui-lōo tsuan-sī kíng-tshat-kuann ,
Guá tshuân sann-khòo hōo lír uānn ,
Sin-khu tsiah-tâm tsin kuânn .
感謝 朋友 好意
淡衫 緊換 起來
無講 為着 代志
那奉 知影 顛倒
Kám-siā pîng-iú tsiànn hó-ì ,
Tâm-sann kín-uānn khí-lâi phi ,
Bô-kóng uī-tio̍h siánn tāi-tsì ,
Nā-hōng tsai-iánn tian-tò li̍h8 .
非常 召集 真硬
板橋 茶行 搶錢
恰苦 船內 一醒
遇着 觸纏
Hui-siông tiàu-tsi̍p lia̍h tsin-ngī ,
Pang-kiô tê-hâng hōng tshiúnn-tsînn ,
Khah-khóo tsûn-lāi khùn tsi̍t-tshínn ,
Hōo i gū--tio̍h ke tak-tînn .
添丁 假意 皆問
搶人 恰早 下昏
那是 安年 不通
拈麼 得卜
Thiam-ting ké-ì tio̍h kai-bn̄g ,
Tshiúnn--lâng khah-tsá ē-hng ?
Nā-sī an--ni m̄-thang tńg ,
Thinn liam-mī tit-bueh kng .
板橋 奉搶 暗頭仔
土匪 入門 攻家
警察 刑事 艋舺
不管 省人 調查
Pang-kiô hōng-tshiúnn àm-thâu-á ,
Thóo-huí li̍p-bn̂g khìr kong-ka ,
Kìng-tshat hîng-sīr kui Báng-kah ,
M̄-kuán siánn-lâng too tiāu-tsa .
暗頭 暗夜 格空
入門 攻搶 茶行
這款 拿着 真重
做事 來塊 眾人
Àm-thâu àm-iā tsin kik-khang ,
Li̍p-bn̂g kong-tshiúnn ka tê-hâng ,
Tsit-khuán lia̍h--tio̍h tsuē tsin-tāng ,
Tsuè-sīr lâi-terh luī tsìng-lâng .
無咱 不免
朋友 號做 省麼
對頭 舉烟 相請
着等 天光 即通
Bô-lán ê tāi m̄-bián kiann ,
Pîng-iú hōo-tsuè siánn-mi̍h miâ ?
Tuì-thâu gia̍h-hun berh sann-tshiánn ,
Tio̍h-tán thinn-kng tsiah-thang kiânn .
對頭 舉烟 相敬
小弟 添丁
塊配 芭蕉 龍眼
來著 台北 經營
Tuì-thâu gia̍h-hun berh siong-kìng ,
Sió-tī miâ kiò Liāu Thiam-ting ,
Terh-phuè pa-tsio tsham gîng-gíng ,
Lâi-tīr Tâi-pak terh king-îng .
愛困 船內 逞困
話那 開講 食烟
小人 阿本
暝日 全部 魚船
Ài-khùn tsûn-lāi thìng-khùn ,
Uē-ná khai-káng tsia̍h-hun ,
Sió--lâng sìnn Iûnn miâ A-pún ,
Mî-li̍t tsuân-pōo tsāi hîr-tsûn .
倚家 帶著 蕃社
專是 水面 討拿
有拴 米菜 這跡
伐落 早起食
Khiā-ke guá tuà-tīr huan-siā ,
Tsuan-sī tsuí-bīn terh thó-lia̍h ,
Ū-tshuân bí-tshài tīr tsit-liah ,
Hua̍t-lo̍h lâi tsír tsá-khí-tsia̍h .
腹堵 真飽
衫褲 半燥 得卜
繳炒
越頭 看着 天折
Lâng guá pak-tóo tsin-pá ,
Sann-khòo puànn-sò tit-berh ta ,
Guá lâi lír tsin kiáu-tshá ,
Ua̍t-thâu khuànn-tio̍h thinn-thiah ha̍h .
汝着 恰晏 通返
折霞 野未
箱早 路中 的問
不是 本庄
Lír-tio̍h khah-uànn tsiah thang-tńg ,
Thinn tsiah thiah-ha̍h iá-bēr kng ,
Siunn-tsá lōo-tiong lâng ē-bn̄g ,
Lír koh m̄-sī tsāi pún-tsng .
受着 本兄 痛疼
愛顧 出外人
泰山 恰重
免塊 拴食 勞動
Siū-tio̍h pún-hing gâu thiànn-thàng ,
Tsin ū ài-kòo tshut-guā-lâng ,
Un thài-san khah-tāng ,
Bián-terh tshuân-tsia̍h lôo-tōng kang .
情投 意合 話頭
現在 這久 大光
準備 換衫 得卜
無困 下昏
Tsîng-tâu ì-ha̍p uē-thâu tn̂g ,
Hiān-tsāi tsit-kú thinn tuā-kng ,
Tsún-pī uānn-sann tit-berh tńg ,
Tshá lír bô-khùn kui ē-hng .
初即 一个tsit8-
交倍 十年 即親
汝着 小心 謹慎
免講 確實 原因
Tshoo-tsiah kìnn lír tsi̍t- ê bīn ,
Kau-puê tsa̍p-nî tsiah-tshin .
Lír-tio̍h sió-sim khah kín-sīn ,
Bián-kóng khak-si̍t ê guân-in .
受着 本兄 顧愛
二三 就來
做堆 不是 這擺
省款 後日 就的
Siū-tio̍h pún-hiann tsin kòo-ài ,
Koh ln̄g-sann kang guá tio̍h-lâi ,
Tsuè-tui m̄-sī tsit-pái ,
Siánn-khuán āu-li̍t tio̍h-ē tsai .
小弟 性質
野未 照實
帶者 諓久 不是
秘密
Sió-tī ū khah phái sìng-tsit ,
Iá-bēr tuì lír serh tsiàu-si̍t ,
Tuà-tsia tshiân-kú m̄-sī sit ,
Bāng lír guá siú pì-bi̍t .
免講 知影
日頭 即晏 緊行
加忌 愛恰 心定
袂去 謠動 風聲
Bián-kóng guá ē tsai-iánn ,
Li̍t-thâu tsiah-uànn tann kín-kiânn ,
Ka-kī ài-khah tsú sim-tiānn ,
Buē-khìr iô-tāng lír hong-siann .
做堆 一暗 兄弟
即晏 不通 延遲
緊急 代志
就者 卜甲 相辭
Tsuè-tui tsi̍t-àm hiann-tī ,
Tsiah-uànn m̄-thang koh iân-tî ,
Guá ū kín-kip ê tāi-tsì ,
Tio̍h-tsia berh-kah lír sann-sî .
添丁 離開 別跡
腳手 柳拿
那無 船內
免錢 飯菜 着去
Thiam-ting lî-khui kèr pa̍t-liah ,
Khuànn i kha-tshiú tsiànn liú-lia̍h ,
nā-bô tsûn-lāi hōo i phiah ,
Bián-tsînn pn̄g-tshài tio̍h-khìr tsia̍h .
秘密 閣講
一鏨 一鏨 恰通
後集 卜偷 大龍峒
去買 衫褲 變裝
I ê pì-bi̍t bián koh-kóng ,
Tsi̍t-tsām tsi̍t-tsām ē khah-thong .
Āu-tsi̍p berh-thau Tuā-lông-tōng ,
Khìr-bué sann-khòo lâi piàn-tsong .
三集 好聽
監獄 出來 出名
敢參 日本 呆人
全島 風聲
Sann-tsi̍p ê kua tsiok hó-thiann ,
Kann-ga̍k tshut--lâi sîng tshut-miâ ,
Kánn-tsham Li̍t-pún phái-lâng piànn ,
Tsuân-tóo tsuan i ê hong-siann .
一集 《台灣義賊 新歌廖添丁》共六集,本網站只錄前面二集。