首頁 >資料庫介紹
目錄

冊名 經濟館開業歌
編者 未知
出版社 瑞成書局
出版年 1935
篇名 全本
顯示 的款式:
Lô-má-jī 是
漢字是
經濟舘歌 新編
經濟 有緣
經濟 一方面
勤趁 儉用 皆然
King-tsè-kuán-kau tsiah sin-pian ,
Lâi tuà king-tsè ū-iân ,
Khǹg lín king-tsè tsi̍t-hong-biān ,
Khûn-thàn khiām-iōng ha̍p kai-liân .
奉送 列位 兄弟群
經濟舘歌 清純
勤儉 根本
大家 有益 無損
Hōng-sàng lia̍t-uī hiann-tī-kûn ,
King-tsè-kuán-kua tsin tshing-sûn ,
Guá pian Khûn-khiām kūn-pún ,
Tāi-ke iú-ik bô-sún .
小弟 不是 此業
稅厝 接洽
官廳 告牒
公親 和解
Sió-tī m̄-sī tsuè tshú-gia̍p ,
Suè-tshù ê lâng tsiap-hia̍p ,
Gáu tsiūnn kuann-thiann khì kò-tia̍p ,
Kong-tshin hô-kái sîng tshú gia̍p .
今般 小弟 整理
內面 設備 四是
叮嚀 親切 主旨
那有 宿過 知機
Kim-puann sió-tī leh tsíng-lí ,
Lāi-bīn siat-pī tsin sù-sī ,
Ting-lîng tshin-tshiat tsú-tsí ,
Nā-ū hioh-kuè tio̍h tsai-ki .
早前 着是 順興館
內中 設備 無完全
小弟 重新 改辨
工事 數月間
Tsá-tsîng tio̍h-sī Sūn-hing-kuán ,
Lāi-tiong siat-pī bô-uân-tsuân ,
Sió-tī tiông-sin kai kái-pān ,
Kang-sū huì khì sòo-gue̍h-kan .
順興 經濟
客室 設備 好世
宿 料金 定價
每夜 三角 皿世
Tio̍h tsiong Sūn-hīng uānn King-tsè ,
Kheh-sik siat-pī tsin hó-sè ,
Hioh po̍h liāu-kim tsiàu tīng-kè ,
Muí-iā sann-kak tsin phiat-sè .
客室 小弟 專工
全部 文化式
經濟 个目___ ___bok8-tik
人客 心色
Kheh-sik sió-tī tsuan-kang kik ,
Tsuân-pōo īng bûn-huà-sik ,
Ē ha̍p king-tsè ê bo̍k-tik ,
Lâng-kheh lâi tuà ū sim-sik .
一款 不是 天天醉
外出 所費
恐驚 旅館 恰貴
宿 經濟 第一
Tsi̍t-khuán m̄-sī thian-thian-tsuì ,
Guā-tshut siūnn beh khiām sóo-suì ,
Kióng-kiann lú-kuán ū khah-kuì ,
Lâi hioh King-tsè tuē-it tuì .
小弟 不是 濫滲呼
旅館 空宿 一圓
每夜 三角 少數
七角 別途
Sió-tī m̄-sī lām-sám-hoo ,
Lú-kuán khang-hioh ài tsi̍t-khoo ,
Muí-iā sann-kak tsió-sòo ,
tshun tshit-kak khai pa̍t-tôo .
日食 費用 亦着
知影 不敢 沾沾
編出 這歌
不着
Li̍t-tsia̍h huì-iōng ia̍h-tio̍h khiām ,
Tsai-iánn m̄-kánn kik tiām-tiām ,
Pian-tshut tse-kua sàng lín liām ,
m̄-tio̍h lín tsài thiam .
能勤 能儉 租業
父母 某子 和協
此層 大大 交涉
大細 分担 職業
Ē-Khûn ē-khiām ū tsoo-gia̍p ,
Pē-bú bóo-kiánn ē hô-hia̍p ,
Tsit-tsân tuā-tuā tio̍h kau-sia̍p ,
Tuā-suè hun-tam ū tsit-gia̍p .
此款 亦是 經濟法
不是 小弟 亂亂說
做人 主決
研究 恰好 方法
Tsit-khuán ia̍h-sī king-tsè-huat ,
M̄-sī sió-tī luān-luān-suat ,
Tsuè-lâng tio̍h ài ū tsú-kuat ,
Gián-kiù khah-hó ê hong-huat .
端正 出人前
研究 方法 家庭
厝邊 隔壁 贊成
知影 歡迎
Lâng sim tuan-tsiànn tshut-lâng-tsîng ,
Gián-kiù hong-huat ka-tîng ,
Tshù-pinn keh-piah too tsàn-sîng ,
Tsai-iánn ê lâng too huann-gîng .
大家 參考 好路
勤趁 儉開 進步
此條 確實 相悞
歸百租
Tāi-ke tsham-khó kiânn hó-lōo ,
Khûn-thàn khiām-khai ē tsìn-pōo ,
Tsit-tiâu khah-si̍t siong-gōo ,
Kah iânn liáu beh kui-pah-tsoo .
富貴 貧賤
勤儉 放蕩 兩部分
業產 子孫
蕩拖 債務
Huì-kuì pîn-tsiān lâi kai lūn ,
Khûn-khiām hòng-tōng nn̄g-pōo-hūn ,
Khǹg tsik gia̍p-sán hōo kiánn-sun ,
Tōng-thua tsè-bū ū i hūn .
勤儉 事實 有補所
虛花 子孫 艱苦
父母 每日 氣魯
恐驚 子兒 娶無某
Khûn-khiām sū-si̍t ū-póo-sóo ,
Hi-hua kiánn-sun ē kan-khóo ,
Pē-bú muí-li̍t leh khì-lóo ,
Khióng-kiann kiánn-lî tshuā-bô-bóo .
正心 治家 家風
亦能 顯祖 榮宗
不通 邪念 康康
四繪 凸風
Tsìng-sim tī-ke ka-hong ,
Ia̍h-ē hián-tsóo kah îng-tsong ,
M̄-thang siâ-liām kik khong-khong ,
Sì-kuè kah lâng tián phòng-hong .
凸風 亦是 自格
起來 無利益
虛花 了錢 心色
社會 排斥
Phòng-hong ia̍h-sī lâng tsū-kik ,
Siūnn tsin khí--lâi bô-lī-ik ,
Hi-hua liáu-tsînn sim-sik ,
Siā-huē ê lâng too pâi-thik .
現時 經濟 時代
免廣 列位
元在
其他 蕩費 不通
Hiān-sî king-tsè ê sî-tāi ,
Bián-kóng lia̍t-uī lín tsai ,
I si̍t tuà iōng guân-tsāi ,
Kî-tha tōng-huì m̄-thang khai .
金錢 第一 寶惜
勤趁 儉用
欠用 共人
食穿 艱苦 賣着
Kim-tsînn tuē-it ài pó-sioh ,
Khûn-thàn khiām-īng ū khah tio̍h ,
Khiàm-īng bián khì kā-lâng tsioh ,
Tsia̍h-tshīng kan-khóo lán buē-tio̍h .
經濟 放蕩
確實 經濟 至尊
無準
能曉 識想
King-tsè hòng-tōng lâi kai lūn ,
Khak-si̍t king-tsè siōng tsì-tsun ,
Guá sueh ê tsún bô-tsún ,
Ē-haiú pat-siūnn tsînn tio̍h tshun ,
十一个 頭嘴
虛花 克虧
那無 反悔 漏氣
有應公廟 一堆
Lâng tsa̍p-it-ê thâu-tshuì ,
Khai tsia̍h hi-hua tsin khik-khui ,
Nā-bô huán-hué ē làu-khuì ,
Iú-ìng-kong-biō hūn tsi̍t-tui .
那做 羅漢 孤不終
建置 某子 致重
這層 第一 酌量
那有 某子 信用
Nā-tsuè lô-hàn koo-put-tsiong ,
Kiàn-tì bóo-kiánn tuā tì-tiōng ,
Tsit-tsân tuē-it ài tsiok-liōng ,
Nā-ū bóo-kiánn khah sìn-iōng .
列位 斟酌想
浪費 得確 不通
那有 外出 時代
宿 經濟 英該
Lia̍t-uī tsim-tsiok-siūnn tio̍h tsai ,
Lōng-huì tik-khak m̄-thang khai ,
Nā-ū guā-tshut ê sî-tāi ,
Lâi hioh King-tsè ing-kai .
經濟館號 新開
廣告
那有 外出 無所在
宿 看覔
King-tsè-kuán-hō tsiah sin-khai ,
Tsiah tio̍h kóng-kò hōo lín tsai ,
Nā-ū guā-tshut bô-sóo-tsāi ,
Tshiánn lín tsiah lâi hioh khuànn-bāi .
廣告 實在
宣傳 眾人
店稅 英該
其他 雜費 不免開
Tsiah tsai kóng-kò ū si̍t-tsāi ,
Bāng lín suan-thuân tsìng-lâng tsai ,
Thiap kuá tiàm-suè ing-kai ,
Kî-tha tsa̍p-huì m̄-bián-khai .
廣起 客店 經營
小弟 親切 叮嚀
對待 人客 歡迎
列位 贊成
Kóng-khí kheh-tiàm ê king-îng ,
Sió-tī tshin-tshiat ū ting-lîng ,
Tuì-thài lâng-kheh tio̍h huann-gîng ,
Bāng lín lia̍t-uī lâi tsàn-sîng .
四海為家 同宗
娶妻 異姓 成双
又閣 大小 健康
互相 援助 成功
Sù-hái-uī-ka tông-tsong ,
Tshuā-tshe ī-sìng lâi sîng-song ,
Iū-koh tuā-suè ē kiān-khong ,
Hōo-siong uān-tsōo ún sîng-kong .
能曉 識想 有望

一年 三百 六十工
錢銀 脚銅
Ē-hiáu bat-siūnn tsiah ū-bāng ,
lâng khǹg guá guá khǹg lâng ,
Tsi̍t-nî sann-pah la̍k-tsa̍p-kang ,
Tsînn-gûn beh thàn im kha-tâng .

萬項 一步
能曉 改悔 無要緊
歸尾 得確 出身
Lâng teh khǹg guá guá khǹg lín ,
Bān-hāng tio̍h līn tsi̍t-pōo tsin ,
Ē-hiáu kái-hué bô-iàu-kín ,
Kui-bé tik-khak ē tshut-sin .
兄弟 朋友
有趁 加減
粒積 通好 牽手
後日 即有 尾鰍
Khǹg lín hiann-tī tsìng pîng-iú ,
Ū-thàn ke-kiám lán tio̍h khiû ,
Lia̍p-tsik thang-hó tshuā khan-tshiú ,
Āu-li̍t tsiah-ū bé-liu .
經濟 頭一項
二字 先不通
建置 家後 有望
勸苦 幾冬
Kóng kah king-tsè thâu-tsi̍t-hāng ,
Khai pua̍h nn̄g-lī sian-m̄-thang ,
Kiàn-tì ke-āu tsiah ū-bāng ,
Khùn-khóo lâi thàn kuí-tang .
兄弟
這存 呆時機
有趁 業產 建置
即賣 反悔
Thiann guá lâi khǹg tsìng hiann-tī ,
Tio̍h siūnn tsit-tsūn pháinn-sî-ki ,
Ū-thàn gia̍p-sán ū kiàn-tì ,
Tsia̍h lāu tsiah-buē huán-hué .
雖然 時機 真正呆
骨力
認真 家內
不通 袂趁 想卜
Sui-liân sî-ki tsin-tsiànn-bái ,
Kut-la̍t beh thàn ē tit lâi ,
Tio̍h kah līn-tsin kòo ka-lāi ,
M̄-thang buē-thàn siūnn-beh khai .
一款 出去
家內 放下 無火食
憑憚 作失
某子 過日
Tsi̍t-khuán tshut--khì tsia̍h pua̍h thit ,
Ka-lāi hòng-hā bô-hé-si̍t ,
Pîn-tuānn ài khì tsoh-sit ,
Bóo-kiánn i pháinn kuè-li̍t .
家內 某子 不飼
呆子 手骨 大枝
開錢 手內裡
一存 呆時機
Ka-lāi bóo-kiánn kik m̄-tshī ,
Pháinn-kiánn tshiú-kut tuā-ki ,
Khai-tsînn tio̍h tsat tshiú-lāi-lí ,
siūnn tsit-tsūn pháinn-sî-ki .
亦着 骨力趁
那卜 春錢 無為難
做人 血漢
不時 斷錢山
Khak kóng ia̍h-tio̍h kut-la̍t-thàn ,
Nā-beh tshun-tsînn bô-uī-lân ,
Tsuè-lâng kah hiat-hàn ,
Put-sî tio̍h tn̄g-tsînn-san .
查某 亦着
做人 不通 孤酸
好呆 罩打算
姉妹 姑嫂 久長
Tsa-bóo ia̍h-tio̍h thiann guá khǹg ,
Tsuè-lâng m̄-thang siūnn koo-sng ,
Hó-bái lán tio̍h tàu-phah-sǹg ,
Tsí-bē koo-só siūnn kú-tn̂g .
無錯
千萬 家內 合和
姑嫂 姉妹 和好
這世 做堆 後世
Guá seh ê bô-tshò ,
Tshian-bān ka-lāi tio̍h ha̍p-hô ,
Koo-só tsí-bē tio̍h hô-hó ,
Tsit-sì tsuè-tui āu-sì .
有人 一家 多妯娌
尊敬 是大 應該
那有 賢會 嫁尪婿
願願 入來
Ū-lâng tsi̍t-ke tsuē-tâng-sāi ,
Tsun-kìng sī-tuā tsiah ing-kai ,
Nā-ū hiân-huē kè-ang-sài ,
Lâng i guān-ì thàn li̍p-lâi .
姉妹 賢會
妯娌 不通 相挨胎
三替
一家人 無問題
Khǹg lín tsì-bē tio̍h hiân-huē ,
Tâng-sāi m̄-thang sann-ue-thue ,
Tsoh buē khì tio̍h sann-thuè ,
Kâng tsi̍t-ke-lâng bô-būn-tuê .
查某 也着 明籠
妯娌 姉妹 別人
不管 輕損 粗重
亦是
Tsa-bóo iā-tio̍h khah bîng-láng ,
Tâng-sāi tsí-bē pa̍t-lâng ,
M̄-kuán khin-sún ia̍h tshoo-tāng ,
Thuè lâi thuè khì ia̍h-sī thang .
小姑 好壁性
兄嫂 相願情
是大 四正
是細 正經
Tsuè lâng sió-koo hó-phiah-sìng ,
Tsuè lâng hiann-só sann-guān-tsîng ,
Tsuè lâng sī-tuā tio̍h sì-tsìng ,
Tsuè lâng sī-suè tio̍h kìng-king .
開化
不通 做呆 箱過頭
是細 有孝
好子 二字 無力包
Lâng tio̍h khai-huà siūnn khah thàu ,
M̄-thang tsuè-pháinn siunn-kuè-tahû ,
Tsuè lâng sī-suè tio̍h iú-hàu ,
Hó-kiánn nn̄g-lī bô-lia̍h-pau .
第一 有孝 父母
細漢 父母 干苦腰
六屎 六尿
袂曉 有孝 不着
Tuē-it iú-hàu lán pē-bú ,
Suè-hàn pē-bú kan-khóo-io ,
lán la̍k-sái kah la̍k-liō ,
Buē-hiáu iú-hàu tuā m̄-tio̍h .
不孝
早噹時
紅紅幼幼 養飼
日止 久長 晟池
Put-hàu ê lâng lín khì ,
Tio̍h siūnn sinn lán tsá-tng-sî ,
Âng-âng-iù-iù tio̍h iúnn-tshī ,
Li̍t-tsí kú-tn̂g pháinn tshiânn-tî .
一來 父母 孝順
二來 兄弟 卿分
事事 無論
後來 好子孫
It--lâi pē-bú tio̍h hàu-sūn ,
Lī--lâi hiann-tī mài khîng-hun ,
Sū-sū kah lâng bô-lūn ,
Āu--lâi tshut ū hó-kiánn-sun .
咱人 出世 世界
那無 骨力 袂來
父母 一人 一擺
子兒 出世
Lán-lâng tshut-sì tsāi sè-kài ,
Nā-bô kut-la̍t tsînn buē-lâi ,
Pē-bú tsi̍t-lâng tsuè tsi̍t-pái ,
Kiánn-lî tshut-sì tio̍h tsai .
獨句 有影
生產
過手 有命
看見 不知
Guá kóng ta̍k-kù ū-iánn ,
Kóng khí sing-sán hōo lín thiann ,
Sinn kuè-tshiú tsiah ū-miā ,
Lín khuànn--kìnn m̄-tsai kiann .
做人 父母嘴
十月 懷胎 干苦
千萬 不通 匪類
後日 公婆 有所歸
Tsuè-lâng tio̍h thiann pē-bú-tshuì ,
Tsa̍p-ge̍h huâi-thai kan-kóo ,
Tshian-bān m̄-thang tsuè huí-luī ,
Āu-li̍t kong-pô ū-sóo-kui .
作人 骨力
家內 春安
父母
含燒 含冷 真干難
Tsuè-lâng tio̍h khah kut-la̍t thàn ,
Kiû beh ka-lāi ē tshun-an ,
Tio̍h siūnn pē-bú sinn kah lán ,
Kâm-sio kâm-líng tsin-kan-lân .
當初 父母
大漢 看活
得卜

Tong-tshoo pē-bú sinn kah guá ,
Ǹg kiánn tuā-hàn ē khuànn-ua̍h ,
I io lán tit-beh tuā ,
Kiann lán thâu sio kah hīnn lua̍h .
有孝 是大人
先不通
老母 功勞 野恰
帶孝 四十工
Tio̍h khah iú-hàu sī-tuā-lâng ,
Sūn gi̍k sian-m̄-thang ,
Lāu-bú kong-lô iá-khah tāng ,
Tuà-hà tio̍h ke sì-tsa̍p-kang .
老母 老父
老母 恩情
業債
湯茶
Lūn khí lāu-bú kah lāu-pē ,
Lāu-bú un-tsîng khah ke ,
Sinn lán lán teh gia̍p-tsè ,
Thâu sio hīnn lua̍h tshī thng-tê .
兄弟 姉妹 稱呼
大姉 第一 有功勞
細漢 照顧
巴隻 歸埔
Hiann-tī tsí-bē teh tshing-hoo ,
Tuā-tsí tuē-it ū-kong-lôo ,
Suè-hàn tsuan i tsiàu-kòo ,
Phāinn pa-tsiah khùn kui-poo ,
大姉 洗斷
巴隻 尿矼
長成 能趁 打算
恩情
Tsuan tuā-tsí leh sué-tn̄g ,
Pa-tsiah hōo lán tsuè liō-kng ,
Tióng-sîng ē-thàn tio̍h phah-sǹg ,
I ê un-tsîng khah tn̂g .
長成 小漢
大兄 不抱 則是
亦着 拖磨 討趁
這點 功勞 一層
Lán tióng-sîng suè-hàn ,
Tuā-hiann m̄-phō tsiah-sī khan ,
Ia̍h-tio̍h thua-muâ tàu thó-thàn ,
Tsit-tiám kong-lô ū tsi̍t-tsân .
少年 打算
致蔭 大姉 大兄
有影
大家
Siàu-liân ē thàn tio̍h phah-sǹg ,
Tì-ìm tuā-tsí kah tuā-hiann ,
Guá kóng ê ū-iánn ,
Khǹg lín tāi-ke tsóng tio̍h thiann .
那是 是大
無想 飼子 拖磨
小漢 未得
子兒 大漢 看活
Nā-sī tsuè lâng ê sī-tuā ,
Bō-siūnn tshī-kiánn tsin thua-buâ ,
Suè-hàn ǹg kiánn buē-tit tuā ,
Kiánn-lî tuā-hàn tio̍h khuìnn-ua̍h .
應該 安哖
同胞 大家
莫非 亦是 相欠債
好子 規矩 多个
Ìng-kai an--nî thuân ,
Khǹg lán tông-pau tsìng tāi-ke ,
Bo̍k-hui ia̍h-sī sann-khiàm-tsè ,
Hó-kiánn kui-kú bián tsuē-ê .
日出 即卜
第一 着愛 能曉
確實 好模樣
家庭 大細 相量
Lâng li̍t-tshut tsiah-beh tsiūnn ,
Tuē-it tio̍h-ài ē-hiáu siūnn ,
Khak-si̍t tio̍h o̍h hó-môo-iūnn ,
Ka-tîng tuā-suè tio̍h sio-niū .
虛花 聽着 受氣
大家 注意
我个 大志
老來 費器
Hi-hua thiann--tio̍h mài siū-khì ,
Tshiánn lín tāi-ke tio̍h tsù-ì ,
Beh khai guá-ê tāi-tsì ,
Lāu--lâi lín ē huì-khì .
大家 那卜 三聽嘴
不通 每日 天天醉
經濟 第一對
貧賤 變成 大富貴
Tāi-ke nā-beh sann-thiann-tshuì ,
M̄-thang muí-li̍t thian-thian-tsuì ,
Lâi tsiú king-tsè tuē-it-tuì ,
Pîn-tsiān piàn-sîng tuā-huì-kuì .
只句 上尾後
不管 青年
着愛 建置 家後
老來 尾稍
Tsit-kù tsuè siōng-bé-āu ,
M̄-kuán tshing-liân tsínn kāng lāu ,
Tio̍h-ài kiàn-tì tshuā ke-āu ,
Lāu--lâi tsiah ū bé-sau .
只句 門| 叉擺
查埔 聽歌 大發財
姿娘 好尪婿
無論 嫁出 招入來
Liām kah tsit-kù tshé-pái ,
Tsa-poo thiann-kua tuā-haut4-tsâi ,
Tsu-niû tio̍h hó-ang-sài ,
Bô-lūn kè-tshut tsio-li̍p-lâi .
經濟 勤儉 有準
一人 來宿 一本
參考 有益 無損
修身 治家 教本
King-tsè Khûn-khiām ū-tsún ,
Tsi̍t-lâng lâi-hioh sàng tsi̍t-pún ,
Tsham-khó iú-ik bô-sún ,
Siu-sin tī-ka tio̍h kàu-pún .