首頁 >資料庫介紹
目錄

冊名 增廣英台新歌全本
編者 未知
出版社 廈門會文堂書局
出版年 1914
篇名 第四集
顯示 的款式:
Lô-má-jī 是
漢字是
三伯 相辭 返去
英台 近前
勞煩 梁兄 到此
做詩
Sam-phik sann-sî beh tńg-khì ,
Ing-tâi kūn-tsîng lâi lâu i ,
Lô-huân Niû-hiann lâi kàu-tshí ,
Gún beh kāng ko lín tsuè-si .
不覺 日落 黃昏
三伯 英台 房門
蚋燭 煇煌 兩邊
瑞香 放落 竹珠簾
Put-kak li̍t-lo̍h hông-hng ,
Sam-phik Ing-tâi li̍p pâng-mn̂g ,
La̍h-tsik hui-hông pâi nn̄g-pinn ,
Suī-hiunn pàng-lo̍h tik-tsu-nî .
門樓 一更
三伯 舉筆 題詩
今朝 望娘 親誼
冥日 費心機
Mn̂g-lâu kóo tánn tsi̍t-kinn ,
Sam-phik kia̍h-pit lâi tuê-si ,
Kim-tiau bāng-niû tsiông tshin-gî ,
Bián guá mî-li̍t huì-sim-ki .
英台 笑微微
有約 不來 日期
無藥 長恨冥
不知 奴身 獨自悲
Ing-tâi khuànn si tshiò-bi-bi ,
Ū-iok m̄-lâi gōo li̍t-kî ,
Bû-io̍h thang i tn̂g-hūn-mî ,
M̄-tsai nôo-sin to̍k-tsū-pi .
一更 過了 二更
三伯 做詩 賢妹
鳳凰 未來 牡丹
哭鸝 野鳥 花欉
Tsi̍t-kinn kè-liáu lī-kinn lâi ,
Sam-phik tsuè-si hiân-bē tsai ,
Hōng-hông bē-lâi bóo-tan ,
Khàu-lē iá-tsiáu sńg hue-tsâng .
英台 舉筆 來回
知書 不達知
古樹 根深 入石
大風 不着
Ing-tâi kia̍h-pit lâi-huê si ,
Niû ko ti-su put-tat-lí ,
Kóo-tshiū kun-tshim sinn li̍p-tsio̍h ,
Līm tuā-hong tshe put-tio̍h .
二更 過了 三更
三伯 做詩 淚紛紛
親成
孤單
Lī-kinn kè-liáu sann-kinn sûn ,
Sam-phik tsuè-si luī-hun-hun ,
tann tshin-tsiânn phuè Tsùn ,
Khui guá koo-tuann tshē kûn .
英台 看詩 慌忙
梁哥 做詩 真正通
鯉魚 淺水 食餌
釣竿 不起
Ing-tâi khuànn-si sim hong-bông ,
Niû-ko tsuè-si tsin-tsiànn-thong ,
Lí-hî tshián-tsuí tsia̍h-lī ,
ko tiò-kuann kia̍h m̄-khí .
三更 過了 四更
英台 舖蓋
梁哥 安宿
不可 損壞 自己
Sann-kinn kè-liáu sì-kinn lâi ,
Ing-tâi kāng ko khuán phoo-kài ,
Tshiánn beh Niû-ko khì an-hioh ,
M̄-thang sńg-hāi tsū-kí sin .
三伯 聽見 沖天
小妹 情意
杭州 仝床 三年
不肯 宿 五更
Sam-phik thiann--kìnn khuì tshiong-thinn ,
Tsiànn tsai sió-bē po̍k tsîng-ì ,
Hâng-tsiu kâng-tshn̂g khùn sann-nî ,
M̄-khíng phuānn guá hioh gōo-kinn .
英台 掠話 應伊
越州 不比 杭州
阮身
不是 小妹 情意
Ing-tâi lia̍h-uē tio̍h ìn-i ,
Ua̍t-tsiu put-pí Hâng-tsiu ,
Kin tuànn gún-sin phuè lâng liáu ,
M̄-sī sió-bē po̍k tsîng-ì .
五更 落擂
英台 早飯
三伯 思着 淚紛紛
山珍海味 不愛
Gōo-kinn lo̍h-luî thinn tsiām kng ,
Ing-tâi tshiánn tsia̍h tsá-tǹg ,
Sam-phik siūnn-tio̍h luī-hun-hun ,
San-tin-hái-bī m̄-ài thun .
士久 看見 沖天
官人 飢鬼 食卜死
既然 英台 情意
收拾 行李 返來去
Sū-kiú khuànn--kìnn khuì tshiong-thinn ,
Kuann-lâng iau-kuí tsia̍h-beh-sí ,
Kì-liân Ing-tâi po̍k tsîng-ì ,
Siu-si̍p hîng-lí tńg--lâi--khì .
三伯 相辭 起程
英台 送行
梁哥
千言萬語 不盡
Sam-phik sann-sî beh khí-thîng ,
Ing-tâi kāng ko lín sàng-hîng ,
Kin tuànn Niû-ko beh khì kín ,
Tshian-giân-bān-gú kóng put-tsīn .
第一 為着 三伯哥
今旦 分開 無奈何
離別 爹娘 無相干
分別 梁哥 艱難
Tuē-it uī-tio̍h Sam-phik-ko ,
Kin-tuànn pun-khui bô-nāi-hô ,
Lî-pia̍t tia-niû bô-siong-kan ,
Hun-pia̍t Niû-ko sim kan-lân .
三伯 開言
不記 杭州 賞花
親成
誰知 今旦 空行
Sam-phik khai-giân tio̍h ìn i ,
Put-kì Hâng-tsiu siúnn-hue ,
Sóo bāng kāng niû kiû tshin-tsiânn ,
Tsuí-tsai kin-tuànn lâi khang-kiânn .
三伯 相辭 起身
英台 後面
提起 羅帕 送君
深山 萬里雲
Sam-phik sann-sî beh khí-sin ,
Ing-tâi kāng ko suî āu-bīn ,
The̍h-khí lô-phè lâi sàng-kun ,
Tsit khì tshim-suann bān-lí-hûn .
薄情 娘子 無處
各人 伸手 心肝
着用 利刀 一下
不同 鈍刀 慢慢梨
Po̍k-tsîng niû-kiánn bô-tè khuànn ,
Kok-lâng tshun-tshiú bong sim-kuann ,
Tio̍h-īng lāi-to kuah tsi̍t-ē ,
Put-tông tūn-to bān-bān-lê .
南庭 台下 淚紛紛
英台 落轎 別君
情深 意切 割捨
雙人 怯命
Lâm-tîng tâi-hā luī-hun-hun ,
Ing-tâi lo̍h-kiō lâi pia̍t-kun ,
Tsîng-tshim ì-tshiat lân kuah-sià ,
Khui lán sang-lâng tsiùnn khiap-miā .
三伯 就叫 祝賢妹
當天 立誓
辜負 情義 天地
虧心 雷打 身屍
Sam-phik tio̍h-kiò Tsiok-hiân-bē ,
guá tng-thinn lâi li̍p-sè ,
Koo-hū tsîng-gī thinn-tuē kiàn ,
Khui-sim luî-tánn sin-si hiān .
英台 跪落 祝告天
日月 三光 証見
梁哥 虧心 路旁屍
小妹 僥心 落血池
Ing-tâi kuī-lo̍h tsiok-kò-thinn ,
Li̍t-gua̍t sam-kong tsuè tsìng-kìnn ,
Niû-ko khui-sim lōo-pông-si ,
Sió-bē hiau-sim lo̍h-hui̍h-tî .
英台 就叫 三伯兄
神魂 杳杳
梁哥 那叫
神魂 隨哥 會着
Ing-tâi tio̍h-kiò Sam-phik-hiann ,
Sîn-hûn biáu-biáu suî ko kiânn ,
Niû-ko beh kiânn tio̍h ná-kiò ,
Sîn-hûn suî-ko tsiah uē-tio̍h .
三伯 上馬 起行
士久 相隨 後程
主僕 行遠 不見
英台 磕頭 身死
Sam-phik tsiūnn-bé beh khí-kiânn ,
Sū-kiú sann-suî tsāi āu-thiânn ,
Tsú-po̍k kiânn-hn̄g khuànn m̄-kìnn ,
Ing-tâi kha̍p-thâu beh sin-sí .
瑞香 近前 小姐
三伯 返來去
英台 拖命 南庄
心肝 割腸
Suī-hiunn kūn-tsîng khǹg sió-tsiá ,
Sam-phik khì hn̄g tńg--lâi--khì .
Ing-tâi thua-miā kàu Lâm-tsng ,
Li̍t kuah sim-kuann kuah-tn̂g ,
行入 綉房 孤燈
神魂 杳杳
三伯 鳳凰山
親像 鈍刀 心肝
Kiânn-li̍p siù-pâng tuì koo-ting ,
Sîn-hûn biáu-biáu put tsāi king .
Sam-phik kiânn kàu Hōng-hông-suann ,
Tshin-tshiūnn tūn-to kuah sim-kuann .
官人 僥倖
士久 某命
三伯 聽見 沖天
就罵 士久 不是
Kuann-lâng bóo tsin hiau-hīng ,
Khui tit Sū-kiú bóo-bīng .
Sam-phik thiann--kìnn khuì tshiong-thinn ,
Tio̍h-mā Sū-kiú khah put-sī ,
家中 狼狽
奴才 戇話
三伯 武州庄
媽親 心頭
guá ka-tiong beh liông-puē ,
Tshut nôo-tsâi liān gōng-uē .
Sam-phik tńg lâi Bú-tsiu-tsng ,
Má-tshin khuànn kiánn sim-thâu sng
子去 面紅 桃花色
返來 面色 青黃
三伯 跪落 媽親
聽子 訴出 來因
Kiánn--khì bīn-âng thô-hue-sik ,
Tńg--lâi bīn-sik sán tshinn-n̂g .
Sam-phik kuī--lo̍h pài má-tshin ,
Thiann-kiánn sòo-tshut tsiah lâi-in :
越州 一位 英台
單身 娘子 秀才
同學 兄弟
仝食 仝困 三年
Ua̍t-tsiu tsi̍t-uī Tsiok Ing-tâi ,
Tan-sin niû-kiánn tsuè siù-tsâi ,
Kāng kiánn tông-o̍h kiat hiann-tī ,
Kâng-tsia̍h kâng-khùn ū sann-nî .
清明 賞花 景致
正知 英台 女娘
分開 相約 四六
甲子 越州 親成
Tshing-bîng siúnn-hue khuànn kíng-tì ,
Tsiah-tsai Ing-tâi lú-niû ,
Pun-khui sann-iok sù-lio̍k tiānn ,
Kah-tsí Ua̍t-tsiu kiû tshin-tsiânn .
英台 親事 配人
害子 越州 空行
媽親 癡呆
讀書 秀才
Ing-tâi tshin-sū phuè-lâng tsiânn ,
Hāi-kiánn Ua̍t-tsiu khì khang-kiânn .
Má-tshin kiánn tsin tshi-tai ,
Óng tha̍k-tsu tsuè siù-tsâi ,
仝床 三年
翻來 翻去 不知
媽親 訴起
英台 計智
Kāng kâng-tshn̂g ū sann-nî ,
Huan-lâi huan-khì m̄-tsai .
Má-tshin thiann kiánn lâi sòo-khí ,
Ing-tâi tsuè ū tsi̍t kè-tì ,
一條 汗巾 隔做界
翻過 罰紙 滿 學內
媽親 呆癡
淡泊 紙筆
Tsi̍t-tiâu kuānn-kun keh-tsuè-kài ,
Huan--kè hua̍t-tsuá buán o̍h-lāi .
Má-tshin kiánn tsin gâi-tshi ,
Tām-pō tsuá-pit mi̍h tsînn ,
男人 步粗 步細
不識 聲音 行路
士久 聽見 哈哈笑
不識 行步 放尿
Lâm-lîn pōo-tshoo suè-pōo ,
M̄-pat siann-im līn kiânn-lōo .
Sū-kiú thiann--kìnn ha-ha-tshiò ,
M̄-pat kiânn-pōo thiann pàng-liō ,
男人 放尿 叮噹響
女人 放尿 嗟嗟叫
三伯 聽見 鬱卒
賤奴 應話 格骨
Lâm-lîn pàng-liō tin-tang-hiúnn ,
Lú-lîn pàng-liō tsia-tsia-kiò .
Sam-phik thiann--kìnn tsin ut-tsut ,
Tsiān-lôo ìn-uē tsin kik-kut ,
家門 狼狽
好米 巧話
安人 勸子 心頭
花園 花欉
guá ka-mn̂g beh liông-puē ,
Hó-bí tshī seh khiáu-uē .
An-lîn khǹg-kiánn sim-thâu sang ,
Hue-hn̂g khí hue-tsâng ,
英台 雖然
別位 也有 親醒
三伯 掠話
別位 親成 稱意
Ing-tâi sui-liân sinn tit ,
Pa̍t-uī iā-ū tshin-tshínn lâng .
Sam-phik lia̍h-uē tio̍h ìn i ,
Pa̍t-uī tshin-tsiânn tshìng-ì ,
英台 小妹 乖巧
琴棋書畫 作詩
日落 西山 黃昏
三伯 點燈 房門
Ing-tâi sió-bē tsin kuai-khiáu ,
Khîm-kî-su-uē ē tsoh-si .
Li̍t-lo̍h se-san hông-hng ,
Sam-phik tiám-ting li̍p pâng-mn̂g ,
日來 煩惱
一冥 思想 未光
門樓 鼓打 一更
三伯 坐落 滴淚啼
Li̍t--lâi huân-ló put tik bîn ,
Tsi̍t-mî su-siúnn thinn bē-kng .
Mn̂g-lâu kóo-tánn tsi̍t-kinn ,
Sam-phik tsē--lo̍h ti̍h-luī-thî ,
成雙 成對
單身 恰是
一更 過了 二更
三伯 床上 淚滓
Lâng ū tsiânn-sang kāng tsiânn-tuì ,
Khui guá tan-sin khah-sī khui .
Tsi̍t-kinn kè-liáu lī-kinn lâi ,
Sam-phik tshn̂g-tsiūnn lâu uī-tsái ,
淚滓 流落 為着
為着 越州 英台
二更 過了 三更
舉起 拳頭 連胸
Luī-tsái lâu-loh uī-tio̍h tsuî ,
Uī-tio̍h ua̍t-tsiu Tsiok Ing-tâi .
Lī-kinn kè-liáu sann-kinn tshui ,
Kia̍h-khí kûn-thâu liân-hing tuî ,
當初 相約
害我
四更 醒來 不成眠
恨殺 英台 薄情娘
Tong-tshue kāng guá tsing sann-iok ,
Tann lâi hāi-guá sóo kui .
Sì-kinn tshínn--lâi put-sîng-bîn ,
Hūn-suah Ing-tâi po̍k-tsîng-niû ,
在通 無緣 辜負
前世 燒了 斷頭香
五更 落漏 漸光
三伯 沉重 起床
Tsāi-thang bô-iân koo-hū guá ,
Tsîng-sì sio-liáu tn̄g-thâu-hiunn .
Gōo-kinn lo̍h-lāu thinn tsiām-kng ,
Sam-phik tîm-tāng khí-tshn̂g ,
一命 即短
一冥 五更 久長
早間 起來khit2--lai5 天光時
母親 入房 子兒
Hūn guá tsi̍t-miā kah tsiah-té ,
Tsi̍t-mî gōo-kinn tsiah kú-tn̂g .
Tsá-kan khit2--lâi thinn-kng-sî ,
Bú-tshin li̍p-pâng thàm kiánn-lî ,
看見 我子
吩咐 士久 先生
三伯 醒來 一見
先生 無彩錢
Khuànn-kìnn guá-kiánn pīnn tsiùnn sinn ,
Huan-hù Sū-kiú tshiánn sian-sinn .
Sam-phik tshínn--lâi thiann tsi̍t-kìnn ,
Khì tshiánn sian-sinn bô-tshái-tsînn ,
扁鵲 華陀
難醫
安人 聽見 沖天
就罵 三伯 子兒
Līm Pián-tshiok kāng Huâ-tô ,
Tsóng lân-i kiánn pīnn .
An-lîn thiann--kìnn khuì tshiong-thinn ,
Tio̍h-mā Sam-phik tai kiánn-lî ,
可恨 英台 不是
一身 侢年
先生 請來 脈理
脈理 因何 怪異
khó-hūn Ing-tâi khah put-sī ,
Hāi kiánn tsi̍t-sin beh tsāi-nî ?
Sian-sinn tshiánn--lâi hāu me̍h-lí ,
Me̍h-lí in-hô sīm kuài-ī ?
左手 尺脈 熱哈哈
右手 中脈 全然無
先生 候脈 知机
安人 透枝
Tò-tshiú tshioh-me̍h lia̍t-hānn-hānn ,
Tsiànn-tshiú tiong-me̍h tsuân-liân-bô .
Sian-sinn hāu-me̍h tio̍h tsai-ki ,
Tio̍h kāng an-lîn seh thàu-ki :
令郎 只病
愛着 情人 相思
安人 聽見 傷悲
先生 藥詩
Līng-lông tsí-pīnn tsuè lân i ,
Ài-tio̍h tsiânn-lâng siunn-si .
An-lîn thiann--kìnn khóo siong-pi ,
Tshiánn beh sian-sinn phài io̍h-si ,
此病
白金 十兩 謝儀
先生 寫方 騰騰
派出 淮山 白茯苓
Guá tshú-pīnn tit ,
Pe̍h-kim tsa̍p-niú tsuè siā-gï .
Sian-sinn siá-hng pit thîng-thîng ,
Phài-tshut huâi-san pe̍h-ho̍k-lîng ,
烏沉 厭氣
珍珠 琥珀 五厘
白米 高麗
桔梗 熟地 炙芪
Tsài īng oo-tîm lâi teh-khì ,
Tsin-su hóo-phik lo̍h gōo-lî ,
Pe̍h-bí ko-lê lâi kòo ,
Kiat-kíng si̍k-tē bi̍t tsià-kî ,
薏仁 甘草 為君
藥水 碗半 八分
先生 相辭 返去
士久 提藥
Ì-lîn kam-tshó lâi uī-kun ,
Io̍h-tsuí uánn-puànn tsuann pueh-hun .
Sian-sinn sann-sî tio̍h tńg--khì ,
Sū-kiú the̍h-io̍h kip tsìnn .
第三集 第五集