首頁 >文學作品
文學作品
回上一頁
本篇文章總共有65個段落,154個語句,2494個語詞,3289個音節
Tek-io̍k ê kò͘-sū_03 德育ê故事_03
Bô chù-bêng 無注明
Lāu-pē hō͘ Kiáⁿ Mn̄g-tó. 老父 hō͘ 子問倒
Ū chi̍t ê sìⁿ Siā ê kàu-iú, gōa lâng hō i Lāu-hó͘. Kàu-hōe ê kui-kú chiū chun-siú, nā-sī ka-kī ê pháiⁿ sèng-tē lóng iok-sok bōe tiâu. Ū sî tī cha̍p hun kú, ōe tùi hó sèng-tē pìⁿ chòe ke̍k pháiⁿ sèng- tē. Nā ū tú-tio̍h chi̍t hāng bô chiàu sim só͘ ài, chiū liâm-piⁿ hoat siū-khì. Bó͘, kiáⁿ, cha-bó͘-kiáⁿ, chhin-chhek, pêng-iú, chhù-piⁿ bô chi̍t ê m̄-chai i ê khoán. 有一個姓謝 ê 教友,外人號伊老虎。教會 ê 規矩就遵守,若是家己 ê 歹性地攏約束bōe tiâu。有時 tī 10分久,會tùi好性地變做極歹性地。若有抵著一項無照心所愛,就 liâm-piⁿ 發受氣。 某、子、查某子、親戚、朋友、厝邊無一個m̄知伊 ê 款。
Ū chi̍t ji̍t chá-khí, tú-á beh chia̍h bê, chhōa tāi- ke kî-tó. Ba̍k-chiu koh khui tú-á beh kia̍h tī, khòaⁿ-kìⁿ toh-téng ê mi̍h, cha̍p-hun pêng-siông, chú iā bô ha̍p-ì, chiū chiong í siak --lo̍h--khì, tǹg toh- téng tōa siaⁿ kóng, "Thong-ji̍t ke-lāi bô ū pa̍t-hāng, chí-ū tiāⁿ-tiāⁿ chhut chit hō, góa bōe ōe chia̍h-tit." Kóng liáu peh khí-lâi beh khì. 有一日早起,抵仔 beh 食糜,chhōa 大家祈禱。 目珠 koh 開抵仔 beh 舉箸,看見桌頂 ê 物,十分平常,煮也無合意,就將椅siak--落--去,tǹg 桌頂大聲講:「thang日家內無有別項,只有定定出這號,我 bōe會食--得。」 講了 peh 起來beh 去。
I la̍k-hè ê cha-bó͘-kiáⁿ hut-jiân mn̄g i kóng, "A- tia tú-chiah chia̍h bê kî-tó ê ōe, lí siūⁿ Thiⁿ Pē thiaⁿ-kìⁿ á bô?" Siā kàu-iú kóng, "Chū-jiân ū thiaⁿ- kìⁿ." Koh mn̄g, "Tú-chiah A-tia lí hiâm bê ê ōe, lí siūⁿ Thiⁿ Pē ū thiaⁿ-kìⁿ bô?" Siā kàu-iú àⁿ-thâu kóng, "Ún-tàng iā ū thiaⁿ-kìⁿ." Cha-bó͘-kiáⁿ bô koh mn̄g. 伊6歲ê 查某子忽然問伊講:「阿爹抵才食糜祈禱 ê話,你想天父聽見仔無?」 謝教友講:「自然有聽--見。」 Koh 問:「抵才阿爹你嫌糜 ê話,你想天父有聽--見--無?」 謝教友 àⁿ 頭講:「穩當也有聽--見。」 查某子無koh問。
Siā kàu-iú tī toh-piⁿ khiā tia̍p-á-kú, chiū koh chē teh tōa chhùi chia̍h. Chia̍h kàu chi̍t-tǹg-á-pá, iā bô kóng ōe, chia̍h soah, chiū khì pān tāi-chì. Siā kàu-iú thang kóng hō͘ i ê cha-bó͘-kiáⁿ mn̄g tó. Hāi ah! Jōa-chōe lâng kî-tó ê sî, kám-sia Thiⁿ Pē, put-koán cháiⁿ-iūⁿ an-pâi lóng hó. Chi̍t-ē kî-tó bêng-pe̍k, liâm-piⁿ chiū ai-oàn, siū-khì put-koán tú-tio̍h sím-mi̍h hāng bô chiàu ka-kī ê ì-sù. Chit téng-hō ê lâng tio̍h ka-kī siūⁿ. 謝教友 tī 桌邊 企tia̍p仔久,就 koh 坐 teh 大嘴食。食到一頓仔飽,也無講話,食煞,就去辦事誌。謝教友thang講 hō͘伊ê 查某子問倒。 Hāi--ah!偌濟人祈禱 ê 時,感謝天父,不管怎樣安排攏好。 一下祈禱 明白,liâm-piⁿ 就哀怨,受氣不管抵著甚物項無照家己 ê意思。這頂號 ê人著家己想。
Phòa-pīⁿ ê Gín-ná Chek-pī Pē-bú 破病ê 囡仔責備父母
Ū chi̍t ke ê châi-chú siông-siông thiaⁿ tō-lí, khó- sioh lóng m̄ khéng sìn, iā m̄ hō͘ i ê kiáⁿ chhin-kūn sìn-tô͘. I ū chi̍t ê gín-ná hì-lô chin kú, chha-put-to beh sí lah. Choân ke in-ūi chit ê tāi-chì chin kiaⁿ, khiok lóng bô hō͘ gín-ná pún-sin chai, iā m̄ chún lâng tī i ê bīn-chêng kóng ōe sí. Pē-bú chng chòe chin hoaⁿ-hí, ēng ta̍k-iūⁿ ê hoat-tō͘ lâi ke-thiⁿ gín- ná ê cheng-sîn. 有一家 ê 財主常常聽道理,可惜攏 m̄ 肯信,也m̄ hō͘伊ê 子親近信徒。伊有一個囡仔肺癆真久,差不多 beh死-- lah。全家因為這個事誌真驚,卻攏無hō͘ 囡仔本身知,也 m̄ 准 人 tī伊ê 面前講會死。父母裝做真歡喜,用逐樣 ê 法度來加添囡仔 ê 精神。
Sí kî í-keng kàu, bōe koh-chài sûi-piān phiàn. Phòa-pīⁿ ê gín-ná khòaⁿ-kìⁿ lâng ûi tī bîn-chhn̂g piⁿ, lâu ba̍k-sái --ê lâu ba̍k-sái, chhit ba̍k-sái --ê chhit ba̍k-sái, bōe hiáu-tit sī sím-mi̍h ì-sù, chiū tōa siaⁿ mn̄g kóng, "Lín khàu siáⁿ-sū?" In chēng-chēng bô chhut-siaⁿ, iā bô kóng chi̍t kù ōe. I khòaⁿ chit ê khoán-sit chiū chai ka-kī ê pīⁿ gûi-hiám, chai sí í- keng lâi lah, liâm-piⁿ háu kóng. "Góa ōe sí mah?" In koh bô chòe siaⁿ, chí-ū tōa siaⁿ khàu. Gín-ná koh khàu kóng, "Góa bia̍t-bô lah, Góa bia̍t- bô lah! M̄ chai tit kiù ê lō͘, góa chin kiaⁿ ah! Góa chhám ah! Chhám ah!" Chiū oat-thâu tùi i ê pē-bú kí kóng, "Pē ah, Bú ah, góa bōe tit-tio̍h kiù, chiū- sī lín nn̄g lâng ê tōa chōe, góa ta̍k pái tú-tú beh khì lé-pài, lín chiū phah góa, góa in-ūi kiaⁿ phah tòng bōe tiâu, só͘-í m̄ káⁿ khì." Kóng soah, chiū liâm-piⁿ kui im-kan. 死期已經到,bōe koh再隨便騙。破病 ê 囡仔看見人圍 tī 眠床邊,流目屎--ê 流目屎、拭目屎--ê 拭目屎,bōe曉得是甚物意思,就大聲問講:「Lín 哭啥事?」 In 靜靜無出聲,也無講一句話。伊看這個款式就知家己 ê病危險,知死已經來--lah,liâm-piⁿ 哮講:「 我會死 --mah?」 In koh 無做聲,只有大聲哭。囡仔 koh 哭講:「我滅無--lah、我滅無--lah! M̄ 知得救 ê 路,我真驚-- ah!我慘--ah!慘-- ah!」 就越頭對伊ê 父母 kí 講:「父--ah、母--ah,我 bōe 得到救,就是lín 2人 ê 大罪,我逐擺抵抵 beh 去禮拜,lín 就扑--我,我因為驚扑擋bōe tiâu,所以 m̄ 敢去。」 講煞,就 liâm-piⁿ 歸陰間。
Chòe pē-bú ê, í-keng thiàⁿ kiáⁿ cha-bó͘-kiáⁿ, chiū chó͘-tòng in chai oa̍h-miā ê lō͘, si̍t-chāi chin hô͘-tô͘. Ka-kī m̄ sìn Chú, koh chó͘-tòng pa̍t lâng tit-tio̍h kiù. Hiaⁿ-tī ah! Tio̍h sió-sim, m̄-thang chòe tîⁿ-pòaⁿ ê soh, that-kha ê chio̍h. 做父母--ê,已經疼子查某子,就阻擋 in 知活命 ê 路,實在真糊塗。家己 m̄ 信 主,koh 阻擋 別人得到救。兄弟-- ah!著小心,m̄-thang做纏絆 ê 索、窒腳 ê 石。
Gín-ná Tit-tio̍h Kiù 囡仔得到救
Nî --Sian-siⁿ chi̍t ji̍t kóng kàu lâng ê sí-bô, si̍t-chāi oh tiāⁿ-tio̍h, chiū kóng i sòe-hàn ê sî ê chi̍t hāng tāi-chì, kóng, "Góa cha̍p-gōa hè ê sî bat chhōa góa ê piáu sió-tī khì khòaⁿ hái-éng. Pê kàu chio̍h-pôaⁿ ê téng-bīn, chi̍t bīn khòaⁿ kong-kéng, chi̍t bīn teh tâm-lūn. Nî--先--生一日講到人 ê死無,實在難 tMāⁿ著,就講伊細漢 ê 時 ê 一項 事誌,講:「我10外歲 ê 時 bat chhōa 我 ê 表小弟去看海湧。 爬到石盤ê 頂面,一面看光景、一面 teh 談論。
Bô jōa-kú hái-éng chin tōa, ná tn̂g ná koâiⁿ, ná chhin-chhiūⁿ beh lâi im goán. Lán bô hoat-tō͘, chí-ū tio̍h koh pê khah khí khì, Āu-lâi hái-éng koh-chài chhèng chiūⁿ koâiⁿ, pek put-chí óa. 無偌久海湧真大,那長那懸,那親像 beh 來淹--阮。 咱無法度,只有著 koh 爬較起去, 後來海湧 koh再 chhèng 上懸,逼不只倚。
Tng hit sî, téng-bīn ū kiā chio̍h, ē-bīn ū tōa-éng, chó-iū lióng-lân, sīⁿ-miā oh-tit pó. Góa pí piáu sió- tī khah tōa-hàn, góa chai sè-bīn ke̍k-kî gûi-hiám, nā-sī m̄ káⁿ bêng-bêng kā piáu sió-tī kóng, kiaⁿ- liáu hō͘ i kiaⁿ, só͘-í chiū ēng chhiú jia góa ê ba̍k- chiu bián-tit hō͘ i khòaⁿ-kìⁿ góa lâu ba̍k-sái. Hit sî kî-tó Siōng-tè kóng, 'Kiû Chú kiù goán chí nn̄g ê gín-ná, chhe lâng lâi pang-chān goán thoat-lī chit ê choa̍t-tōe.' 當hit時,頂面有崎石,下面有大湧,左右兩難,生命難得保。 我比表小弟較大漢,我知世面極其危險,若是m̄ 敢明明 kā 表小弟講,驚了 hō͘伊驚,所以就用手遮我 ê 目珠免得 hō͘伊看見我流目屎。Hit時祈禱上帝講:「求主救阮這2個囡仔,差人來幫贊阮脫離這個絕地。」
Kî-tó soah, hut-jiân thiaⁿ-kìⁿ góa ê peh kiò góa ê miâ. Goán liâm-piⁿ tit-tio̍h an-ùi, bô tia̍p-á-kú, soh-á pàng--lo̍h--lâi, goán chiū pêng-an tit-tio̍h kiù. 祈禱煞,忽然聽見我 ê 伯叫我 ê 名。阮 liâm-piⁿ 得到安慰,無tia̍p仔久,索仔放--落--來,阮就平安得到救。
Kàu chit-tia̍p, goán chhim sìn sī Siōng-tè chhe góa ê peh khì, iā chai bô lūn chī-chūi tī kín-kip hoān-lān ê tiong-kan, thî-khàu kiû Chú, I tek- khak àⁿ-lo̍h lâi thiaⁿ." 到這tia̍p,阮深信是上帝差我 ê 伯去,也知無論是誰tī 緊急患難 ê 中間,啼哭求主,伊的確 àⁿ 落來聽。」
Khùn-khó͘ ê lâng kiû-kiò; Siōng-tè ōe chiū-kūn thiaⁿ i, kiù i thoat lī it-chhè ê hoān-lān. Si-phian 34:6. 困苦 ê人求叫﹔上帝會就近聽--伊,救伊脫離一切ê 患難。 詩篇 34:6。
Gín-ná sìn Lāu-pē ê Sêng-si̍t 囡仔信老父 ê 誠實
So͘-kek-lân bó͘ ê si̍t-bu̍t-ka, chi̍t ji̍t chiūⁿ soaⁿ bán hoe, chòe káng-kiù bu̍t-lí ê chhâi-liāu. Hn̄g- hn̄g khòaⁿ-kìⁿ tī chhim khiⁿ-kau pòaⁿ-phiâⁿ ê só͘- chāi, ū kî-koài ê hoe bô chió, chí-ū bô hoat-tō͘ thang tit-tio̍h. 蘇格蘭某個植物家,一日上 山挽花,做講究物理ê材料。 遠遠看見 tī 深坑溝半phiâⁿ ê所在,有奇怪 ê花無少,只有無法度thang得到。
Lī hia bô hn̄g, ū chi̍t ê gín-ná teh khioh chhâ. I kiò i lâi, tùi i kóng, "Góa ēng soh pa̍k lí ê io, tùi khiⁿ-kau pàng lí lo̍h-khì, the̍h hit ê pòaⁿ-phiâⁿ ê hoe, bán móa chit nâ hó mah? Góa tek-khak hō͘ lí jōa-chōe gûn." 離hia 無遠,有一個囡仔 teh拾柴。伊叫伊來,對伊講:「我用索縛你ê 腰,對坑溝放你落--去,提hit個半phiâⁿ ê 花,挽滿這籃好-- mah?我的確 hō͘ 你偌濟銀。」
Gín-ná chi̍t ê thiaⁿ-kìⁿ, lún i ê kiaⁿ, in-ūi ke- lāi sòng-hiong, koh siūⁿ ōe tit-tio̍h hit ê kang- chîⁿ, chiū ìn kóng, "Nā góa ê pē khiú soh góa káⁿ lo̍h-khì, nā pa̍t lâng góa m̄ káⁿ." 囡仔一下聽見,忍伊ê 驚,因為家內散hiong,koh 想會得到hit個工錢,就應講:「若我 ê父khiú索我敢落--去,若別人我 m̄ 敢。」
Si̍t-bu̍t-ka liâm-piⁿ kiò i ê lāu-pē lâi, ēng lóng- chóng kā i kóng. I sûi-sî ēng soh, chiong gín-ná ê io pa̍k kàu chin ân, chin kian-kò͘, ûn-ûn-á chiū kā i tūi-lo̍h-khì, kó-jiân ū bán kàu chi̍t nâ soaⁿ- hoe, chōe-chōe khoán. Tùi án-ni gín-ná tit-tio̍h ke̍k tōa ê pò-siúⁿ. 植物家 liâm-piⁿ 叫伊ê 老父來,用攏總 kā 伊講。伊隨時用索,將囡仔ê 腰縛到真 ân,真堅固,勻勻仔就 kā伊墜--落--去,果然有挽到一藍山花,濟濟款。Tùi án-ni 囡仔得到極大 ê 報賞。
Gín-ná sìn lāu-pē ê le̍k-liōng, thiàⁿ sim, chiong kiaⁿ-hiâⁿ lóng-chóng pàng khui, hoaⁿ-hí lâi ta̍t i ê bo̍k-tek. Siōng-tè ài I ê kiáⁿ cha-bó͘-kiáⁿ sî-sî sìn I ,khò I. I ê lêng-le̍k chû-ài, bû liōng bû-sò͘. Khó- sioh lâng chêng-goān sí-bô, kéng-jiân m̄ khéng sìn- gióng I ê un-tián, thiàⁿ-thàng. 囡仔信老父 ê 力量、疼 心,將 驚惶攏總放開,歡喜來達伊ê 目的。 上帝 ài伊ê 子查某子時時信-- 伊,靠--伊。伊ê 能力慈愛,無量無數。可惜人情願死無,竟然 m̄ 肯信仰伊ê 恩典、疼痛。
Gī-ióng ê Siàu-liân 義勇 ê 少年
Iok-sek hō͘ Siōng-tè ê Sìn kám-tōng, chiū kiù Ai-ki̍p choân kok ê lâng. (Chhòng-sè-kì 41:38) 約瑟hō͘ 上帝 ê 信感動,就救埃及全國 ê人。 (創世記41:38)
Tī kūn tāi sú-kì tiong, iā ōe chhē chhut chi̍t ê gín-ná, kiù Hô-lân kok ê chi̍t séng. Tī 近代史記中,也會chhē 出一個囡仔,救荷蘭國 ê 一省。
Hô-lân kok tī Au-chiu tōe-sè nah kē. Iân-hái óa-khò ū jia-cha̍h ê chúi hōaⁿ, lâi bián-tit hái-chúi chhim-ji̍p. 荷蘭國 tī 歐洲地細nah低。沿海倚靠有遮cha̍h ê 水岸,來免得海水深入。
Ū chi̍t ê gín-ná siông-siông thiaⁿ-kìⁿ i ê lāu-pē kóng hái-hōaⁿ ê iàu-kín, chiū kóng,"Nā hō͘ chi̍t ê sòe-sòe khang tùi gōa-bīn lâu chúi ji̍p, chiū khang tek-khak ná lâu ná tōa; lō͘-bé chiâⁿ chòe tōa khang kiám-chhái sòa chhiong-tó hái-hōaⁿ, im-ba̍t thó͘-tōe." Chiah ê ōe gín-ná kì tiâu tī sim-lāi. 有一個囡仔常常聽見伊 ê 老父 講海岸 ê要緊,就講:「 若 hō͘ 一個細細孔tùi外面流水入,就孔的確那流那大﹔ 路尾成做大孔kiám-chhái續沖倒海岸,淹ba̍t土地。」 Chiah ê 話囡仔記tiâu tī 心內。
Chi̍t ji̍t, ji̍t beh àm, gín-ná tùi o̍h-tn̂g tò-lâi ke- ni̍h, hut-jiân khòaⁿ-kìⁿ ū chúi tī sòe ê khang lâu chhut, chiū put-chí kiaⁿ-hiâⁿ. Ài thèng-hāu tò-lâi ke ni̍h kā lāu-pē kóng, nā-sī kiaⁿ-liáu lāu-pē bē kàu, hit ê hōaⁿ ōe tó. Só͘-í chiū ēng chńg-thâu-á that sòe khang khû tī hōaⁿ-ē, thèng-hāu kiâⁿ lō͘ ê lâng thang tàu pang-chān, tí-tng chúi chai. Thèng-hāu chi̍t mî iā bô lâng lâi. 一日,日beh暗,囡仔tùi學堂 倒來家--ni̍h,忽然看見有水tī細 ê 孔流--出,就不只驚惶。Ài 聽候倒來家--ni̍h kā 老父講,若是驚了老父bē到,hit個岸會倒。 所以就用指頭仔窒細孔 khû tī 岸下,聽候行路ê人thang tàu 幫贊,tí-tng 水災。聽候一暝也無人來。
Tē-jī chá-khí, ū chi̍t ê kà o̍h sian-siⁿ lâi, khòaⁿ-kìⁿ sòe-hàn gín-ná tī hia khû teh, chiah chai i ê kong- lô, i ê tek-hēng cháiⁿ-iūⁿ tōa, chiū thòe i that khang, hō͘ i tò-lâi ke-ni̍h kiò lâng kín lâi siu pó͘. 第二早起,有一個教學先生來,看見細漢囡仔 tī hia khû-- teh,才知伊 ê 功勞,伊 ê 德行怎樣大,就替伊塞 孔,hō͘伊倒來家--ni̍h 叫人緊來收補。
Hit séng bô tú-tio̍h chúi-chai ê goân-in, si̍t-chāi sī chit ê siàu-liân ê lâng thong mî ê lô-khó͘. Chit hō lâng si̍t-chāi hán-tit khòaⁿ-kìⁿ. Hit省無抵著水災ê 原因,實在是這個少年 ê人通暝 ê 勞苦。 這號人實在罕得看--見。
Chōe-ok ê bô tit-ti̍t lâu, chin-lí chòe hōaⁿ, nā sī chin-lí bô sòe-jī kò͘ hō͘ i sún-hoāi, chòe hām-hāi koh-khah tōa. Chin-chiàⁿ ūi-tio̍h chit hō sū liû sim ê lâng, kiám khoài-khoài tú-tio̍h mah? 罪惡-- ê 無直直流,真理做岸,若是真理無細膩顧 hō͘伊損壞,做陷害 koh較 大。 真正為著這號事留心ê人,敢快快抵著-- mah?
Pōe-ge̍k ê Kiáⁿ Thau Lāu-pē 背逆ê 子偷老父
Ū chi̍t ê siàu-liân lâng, sī chi̍t ê châi-chú ê kiáⁿ. Khó-sioh i kiat-kau pháiⁿ-lâng, i ê sèng-chêng piàn ōaⁿ, chiah hn̄g-hn̄g lī-khui pún ke, kap chòe chha̍t ê lâng kiat chiâⁿ tóng-lūi. 有一個少年人,是一個財主 ê 子。可惜伊結交歹人,伊 ê 性情變換,才遠遠離開本家,佮做賊 ê人結成黨類。
Saⁿ nî āu, hut-jiân siūⁿ tio̍h lāu-pē ê ke, ū chōe- chōe pó-mi̍h, chiū phah-sǹg beh tò-lâi ke-lāi thau chiah ê pó mi̍h. 三年後,忽然想著老父 ê 家,有濟濟寶物,就扑算beh 倒來家內偷chiah ê 寶物。
Ū chi̍t ê-hng siàu-liân lâng sô ji̍p hn̂g-lāi, khîⁿ pàng ê chúi-kńg, pê ji̍p khùn-pâng, bi̍h tī ka-kī ê bîn-chhn̂g kha. bô jōa-kú thiaⁿ-kìⁿ kiâⁿ lō͘ ê siaⁿ chiām-chiām kūn-óa tī mn̂g-kháu. Tia̍p-á kú mn̂g khui, khòaⁿ-kìⁿ lāu-pē kia̍h teng ji̍p lāi-bīn, hē teng tī soe-thâu toh téng; nn̄g ki chhiú chhah tī tē-á, kiâⁿ lâi kiâⁿ khì, hoat-chhut thó͘-khùi ê siaⁿ, chhin-chhiūⁿ ū só͘ iu-būn. Āu-lâi khòaⁿ-kìⁿ lāu-pē chiū-kūn bîn-chhn̂g kîⁿ, kūi teh kî-tó kóng, "Pē- ah! Khó-lín góa ê kiáⁿ. Lí chai góa cháiⁿ-iūⁿ thiàⁿ i, chí saⁿ nî ê tiong-kan, góa bô chi̍t mî bô lâi chia ūi i kî-tó. Kiû Lí koh-chài lîn-bín i, chhōa i tò-lâi ke-ni̍h. Só͘ kiû in-ūi Chú Iâ-so͘ ê kong-lô." 有一ê-hng 少年人 sô 入園內,khîⁿ 房 ê 水管,爬入睏房,bi̍h tī 家己 ê 眠床腳。 無偌久聽見行路ê 聲漸漸 近倚tī 門口。 Tia̍p仔 久門 開,看見老父舉燈入 內面,hē 燈tī soe頭 桌頂﹔ 2支手插tī 袋仔,行來行去,發出吐氣 ê 聲,親像有所憂悶。後--來看見老父就近眠床 kîⁿ,跪 teh 祈禱講:「父ah!可憐我 ê 子。你知我怎樣疼--伊,這三年 ê 中間,我無一 暝無來chia 為伊祈禱。 求你koh再憐憫--伊,chhōa伊倒來家--ni̍h。 所求因為主耶穌 ê 功勞。」
Kî-tó soah, khí-lâi koh kia̍h teng, chiū tōa thó͘- khùi chi̍t siaⁿ, koaiⁿ pâng ê mn̂g lo̍h lâu-kha. 祈禱煞,起來koh舉燈,就大吐氣一 聲,關房 ê 門落樓腳。
Chit ê siàu-liân lâng sim put-chí siū kám-kek, put-chí kî-koài kóng, "Lāu-pē kàu taⁿ iáu koh thiàⁿ góa, i koh siông-siông thòe góa kî-tó, ài góa tò-lâi ke lāi. Taⁿ m̄-thang thau i, tio̍h kín chhut lâi khì." Chiū tùi goân lō͘ oa̍t tò-tńg khì chha̍t-siū. Nā-sī bô bōe kì-tit lāu-pē ê thiàⁿ kap i kî-tó ê ōe. I chiū lim chiú, kiû khoài-lo̍k, khòaⁿ hì thit-thô, to̍k-to̍k bô lūn chái-iūⁿ chòe, lóng bōe pêng-an sim, hoán-tńg hui-siông ê khùn-khó͘. Tùi án-ni chiū li̍p-chì tò-lâi ke-ni̍h kóng, "Góa beh tò-tńg kàu ke-lāi kìⁿ lāu-pē, kiû i khoan-sù bōe kì-tit góa chêng ê chōe." 這個少年人心不只受感激,不只奇怪講:「老父到今iáu koh 疼--我,伊koh 常常替我祈禱,ài 我倒來家內。今m̄-thang偷--伊,著緊出--來--去。」 就tùi原路越倒轉去賊siū。若是無bōe記得老父 ê 疼佮伊祈禱 ê話。伊就 lim酒、求快樂、看戲thit-thô,獨獨無論怎樣做,攏 bōe 平安 心,反轉非常 ê 困苦。Tùi án-ni 就立志倒來家--ni̍h講:「我 beh倒轉 到家內見老父,求伊寬恕 bōe記tit 我前 ê 罪。」
Lâi kàu mn̂g-kháu, mn̄g kò͘-mn̂g --ê kóng, "Góa ê pē tī ke-lāi bô?" Lāu-pē thiaⁿ-kìⁿ kiáⁿ ê siaⁿ, kín- kín cháu --chhut--lâi, phō i ê ām-kún, jím bōe tit kè thiàⁿ-sioh pi-siong. 來到門口,問顧門--ê 講:「我 ê父 tī 家內--無?」 老父聽見子 ê 聲,緊緊走--出--來,抱伊ê ām-kún ,忍bōe 得過疼惜悲傷。
Tùi hit sî í-āu pē lóng chiâu-chn̂g sià-bián kiáⁿ ê chōe, kiáⁿ iā hián-chhut i si̍t-chāi ê hoán-hóe, chit- sì-lâng tiàm tī pē ê ke, chòe put-chí ū lō͘-ēng ê lâng. 對hit時以後父攏齊全赦免子 ê 罪,子也顯出伊實在 ê 反悔,這世人 tiàm tī父 ê 家,做不只有路用 ê 人。
Sè-kan hán-tit bô chû-ài ê lāu-pē, nā-sī ū chōe- chōe pōe-ge̍k ê kiáⁿ. Kiáⁿ sui-jiân chin pháiⁿ, lāu- pē iû-goân ǹg-bāng i hôe-thâu. Goān bê-lō͘ phah m̄-kìⁿ ê iûⁿ, á-sī lī-khui hn̄g-hn̄g ê hòng-tōng ê kiáⁿ, nā khòaⁿ-kìⁿ chit ê kò͘-sū tio̍h kín-kín tò-tńg lâi ke-lāi. 世間罕得無慈愛 ê 老父,若是有濟濟背逆 ê 子。子雖然真歹,老父猶原向望伊回頭。願迷路扑 m̄見 ê 羊,抑是離開遠遠 ê 放蕩 ê 子,若看見這個故事著緊緊倒轉來家內。
Tit-tio̍h Chú thiàⁿ ê sìn-tô͘, siū kéng-soán ê peh- sìⁿ, iā thang chioh chit ê lâi ka-kī séng-chhat. 得到主疼 ê 信徒,受揀選 ê 百姓,也 thang借這個來家己醒察。
Se-bûn Chhōa Hiaⁿ Kui Chú Se-bûn Chhōa 兄歸主
Se-bûn tú-tú chhit hè. Chi̍t-ji̍t tùi i ê lāu-bú kóng, "Góa beh pang-chān hiaⁿ Cha-khek, chhin- chhiūⁿ An-tek-lia̍t ín-chhōa Pí-tek. Lûi --Sian-siⁿ téng lé-pài tī o̍h-lāi kóng, An-tek-lia̍t tī i ê hiaⁿ ê bīn-chêng, chòe chin hó ê kan-chèng. I tāi-seng tú- tio̍h Iâ-so͘, liâm-piⁿ khì chhōa i ê hiaⁿ, saⁿ-kap lâi kìⁿ Iâ-so͘. Góa iā beh chhin-chhiūⁿ án-ni ê só͘ chòe." Se-bûn 抵抵7歲。一日對伊ê 老母 講:「我 beh 幫贊兄 Cha-khek,親像安德烈引chhōa 彼得。Lûi--先--生頂禮拜 tī 學內講,安德烈 tī伊ê兄 ê 面前,做真好 ê 干證。伊第先抵著耶穌,liâm-piⁿ 去 chhōa伊ê兄,相佮來見耶穌。我 也 beh 親像 án-ni ê 所做。」
I ê lāu-bú kóng, "Chin hó, goān Siōng-tè pang- chān lí." Kàu jī-káu ê-hng, Se-bûn kap Cha-khek tī chia̍h-pn̄g-thiaⁿ teh thit-thô, Se-bûn kóng, "Cha- khek lán lâi khì chòe ê-hng sî ê lé-pài." Cha-khek kóng, "Hit ê m̄-sī góa só͘ ài chòe ê tāi-chì." 伊 ê 老母講:「真好,願上帝幫贊你。」 到二九 ê-hng,Se-bûn佮Cha-khek tī 食飯聽 teh thit-thô,Se-bûn講:「Cha-khek 咱來去做ê-hng 時 ê 禮拜。」 Cha-khek講:「hit個m̄是我所ài 做ê 事誌。」
Se-bûn liâm-piⁿ bīn âng, lâu ba̍k-sái put-chí kan- khó͘, in-ūi i chhiat-si̍t beh chhōa hiaⁿ ho̍k-sāi Chú. Hiaⁿ khòaⁿ-kìⁿ sió-tī chiah kan-khó͘ sim, jím bōe tiâu chiū lâu ba̍k-sái, liâm-piⁿ bêng i ê ì-sù, kóng, "Se-bûn ah, góa chí-ū beh kap lí khì chit-pái, chóng m̄-thang koh kiò góa tē-jī-pái." Se-bûn liâm-piⁿ 面紅,流目屎不只艱苦,因為伊切實beh chhōa兄服事 主。兄看見小弟chiah艱苦心,忍bōe tiâu 就流目屎,liâm-piⁿ 明伊ê意思,講:「 Se-bûn --ah,我只有 beh 佮你去這擺,總 m̄-thang koh 叫我第2擺。」
Hiaⁿ-tī nn̄g lâng kàu lé-pài-tn̂g, lóng an-chēng liû sim teh thiaⁿ Lûi --Sian-siⁿ ián-káng, khó͘-khǹg lâng tio̍h chiap-siū Iâ-so͘ chòe lâng ê Kiù-chú. Ta̍k-kù chin khún-chhiat, chhin-chhiūⁿ chiam teh chha̍k kut. 兄弟2人到禮拜堂,攏安靜留心 teh 聽 Lûi--先--生演講,苦勸人著接受耶穌做人 ê 救主。逐句真懇切,親像針teh chha̍k骨。
Cha-khek ná thiaⁿ ná chhì-chha̍k i ê sim. Kàu tâng-cheng chi̍t ê háu pò-kò sin-nî, Cha-khek ê lêng-hûn tī tē thâu pái ê cheng siaⁿ bē soah ê sî, chiū tit-tio̍h têng-thâu-siⁿ. Cha-khek 那聽那刺chha̍k伊ê 心。到銅鐘一下哮報告新年,Cha-khek ê 靈魂 tī 第頭擺 ê 鐘聲 beh煞 ê 時,就得到重頭生。
Se-bûn chit hō ê khoán chin-chiàⁿ thang kóng, sī chi̍t ê sòe An-tek-lia̍t. M̄ chai khòaⁿ chit phiⁿ ê lâng ê a-hiaⁿ í-keng sìn Chú á bē? Se-bûn 這號 ê 款真正thang講,是一個細安德烈。 M̄ 知看這篇 ê人 ê 阿兄已經信主抑bē?
Gín-ná Siū Kám-tōng 囡仔受感動
Chōe-chōe nî chêng ū chi̍t ê sìn Chú ê gín-ná miâ Bêng-ka, kàu iûⁿ-hâng chòe sai-á. Tī ke-lāi sui- jiân ōe kèng-ùi Siōng-chú lī-khui pháiⁿ-sū, nā-sī sim-chì nńg chiáⁿ, sèng-chêng loán-jio̍k, chi̍t ē kàu hâng lāi, in-ūi tâng-phōaⁿ ê ki-chhì, tī-tng bōe tiâu. 濟濟年前有一個信主 ê 囡仔名明佳,到洋行做師仔。 Tī 家內雖然會敬畏上主離開歹事,若是心志軟chiáⁿ,性情軟弱,一下到行內,因為同伴 ê 譏刺,tī-tng bōe tiâu。
Thâu ê-hng kàu beh khùn ê sî, chiū àm-chīⁿ chē tī bîn-chhn̂g téng, bīn ǹg tùi chhiûⁿ ê só͘-chāi sòe siaⁿ kî-tó kúi kù, chiū khì khùn. 頭 ê-hng到 beh 睏 ê 時,就暗靜坐 tī 眠床頂,面向tùi牆 ê 所在細聲祈禱幾句,就去睏。
Tùi chit-tia̍p liáu-āu siūⁿ-tio̍h chiah ū kî-tó, bô siūⁿ-tio̍h chiū bô. Bô jōa-kú kap kàu-hōe gōa ê gín-ná bô koh-iūⁿ. Tùi這tia̍p了後想著才有祈禱,無想著就無。無偌久佮教會外 ê 囡仔無各樣。
Āu-lâi koh ū chi̍t ê sìn Chú ê gín-ná, iā kàu tī hit keng hâng. Tē-it ê-hng, chiū kūi tī chèng-lâng ê bīn-chêng kî-tó kàu put-chí tōa siaⁿ. 後--來 koh有一個信主 ê 囡仔,也到 tī hit間行。 第一ê-hng,就跪tī 眾人 ê 面前祈禱到不只大聲。
Chèng-lâng chhiò i, hiâm i, i lóng bô iàu-kín. Tùi án-ni Bêng-ka siū kám-tōng, lóng hoán-hóe chêng ê m̄-tio̍h, kian-kò͘ óa-khò Chú. Āu--lâi thiaⁿ-kìⁿ Chú teh tiàu i, chiū choân sim hiàn hō͘ I. Tī Eng- kok Pe̍k Bêng-ka chòe chi̍t-ê chhut-miâ ê káng-tō- ka. 眾人笑--伊、嫌--伊,伊攏無要緊。Tùi án-ni 明佳受感動,攏反悔前 ê m̄著,堅固倚靠主。後--來聽見主 teh 召--伊,就全心獻 hō͘ 伊。Tī 英國白明佳做一個出名ê 講道家。
Góa ū Lāu-pē Bōe Jīn-tit I 我有老父 Bōe 認得伊
Hoat-kok ū chi̍t ê chhut-miâ ê ūi-tô͘ sian-siⁿ, siⁿ chi̍t ê cha-bó͘-kiáⁿ. Tùi sòe-hàn chiū chhiⁿ-mî. Āu-lâi keng-kè gâu ê I-seng i-tī, chiū tit-tio̍h chiàu-goân. 法國有一個出名ê ūi-tô͘ 先生,生一個查某子。Tùi細漢就青瞑。後--來經過 gâu ê 醫生醫治,就得到照原。
Hit sî cha-bó͘-gín-ná chhit-hè. Lāu-bú chá sí. Chá àm ōe an-ùi i ê sim-- ê, chí-ū pē chi̍t lâng, só͘-í I-seng tháu i ê pau-siong pò͘, gín-ná liâm-piⁿ kiò kóng, "A-pâ tī tah-lo̍h?" I ê lāu-pē cháu kàu i ê bīn-chêng. Sòe cha-bó͘-kiáⁿ khòaⁿ-kìⁿ i ê pē ê bīn, m̄-chai sī á m̄ sī, chiū koh khoeh ba̍k-chiu, ēng chhiú bong i, sòe-jī chhì kap chêng ji̍t só͘ bong ê lāu-pē sī tâng chi̍t lâng á m̄-sī? Í-keng chai sī pē, koh khui ba̍k khòaⁿ pē ê bīn háu kóng, "Góa chêng tit-tio̍h pē ê thiàⁿ-thàng, khiok bōe jīn-tit i, taⁿ kin-á-ji̍t thang jīn thang bat i lah." Hit時查某囡仔7歲。 老母早死。早暗會安慰伊ê 心--ê,只有父 一人,所以 醫生tháu伊ê 包傷布,囡仔 liâm-piⁿ 叫 講:「阿爸tī 佗落?」 伊ê 老父走到伊ê 面前。細查某子看見伊ê父 ê 面,m̄知是抑 m̄ 是,就 koh khoeh 目珠,用手摸--伊,細膩試佮前日所摸 ê 老父是同 一人抑 m̄是?已經知是父,koh 開目看父 ê 面哮講:「我前得到父 ê 疼痛,卻 bōe 認得伊,今今仔日thang認、thang bat伊--lah。」
Hoān-nā thiaⁿ chit ê kò͘-sū --ê, bô m̄ ūi-tio̍h chit ê sòe-hàn cha-bó͘ gín-ná hoaⁿ-hí. 凡若聽這個故事--ê,無m̄ 為著這個細漢查某囡仔歡喜。
Taⁿ chōe-jîn ê lêng-gán tit-tio̍h kng- bêng liáu-āu ōe jīn bat Thiⁿ Pē hit ê hoaⁿ-hí sī koh khah tōa bān pē. 今罪人 ê 靈眼得到光明了後會認 bat 天父hit個歡喜是koh 較大萬父。
Ko-lê ê Siàu-liân Lâng 高麗 ê 少年人
Ko-lê ê lu̍t-hoat, hoān-nā bē chiâⁿ lâng ê siàu- liân, ûi-ke̍h kok hoat, tio̍h lī-khui ke khì pa̍t kok, i tio̍h siū ê hêng-hoa̍t, lóng kui i ê pē thòe siū. 高麗 ê 律法,凡若 bē 成人 ê 少年,違逆國法,著離開家去別國,伊著受ê 刑罰,攏歸伊ê父替受。
Ū chi̍t ê siàu-liân lâng, hoān-tio̍h sí chōe, tô-cháu khì Tiong-kok ê Ò-mn̂g. 有一個少年人,犯著死罪,逃走去中國 ê 澳門。
I ê lāu-pē sui-jiân nî lāu, iû-goân hō͘ chhe-ia̍h lia̍h-khì, tī sím-phòaⁿ ê tâi-chêng, tam-tng kiáⁿ ê chōe. Sím-phòaⁿ koaⁿ sui-jiân khó-lîn i sī bô chē- kòa ê lāu-lâng, m̄ kú i ê kiáⁿ ê chōe chin tāng, kok-hoat bōe tô-tit, ko͘-put-chiong tio̍h tēng i siū sí ê chōe, ǹg-bāng tùi án-ni thang kéng-kài pa̍t lâng m̄ thang chhut-chāi kiáⁿ-jî hòng-tōng, tì- kàu hām-lo̍h kok-hoat. 伊 ê 老父雖然年老,猶原 hō͘ 差役掠--去,tī審判 ê 台前,擔當子 ê 罪。審判官雖然可憐伊是無罪過 ê 老人,m̄ kú伊ê 子 ê 罪真重,國法 bōe 逃--得,姑不chiong著定伊受死 ê 罪,向望tùi án-ni thang 烔戒伊別人 m̄ thang出在子兒放蕩,致到陷落國法。
Chit ê tāi-chì sì-kòe soan-thoân kàu hō͘ hit ê siàu-liân lâng thiaⁿ-kìⁿ. Thiaⁿ liáu chiū liông-sim hoat-hiān, siū tōa kám-kek, thòng-hūn ka-kī ê chōe, tah chûn tò-khì. 這個事誌四界宣傳到 hō͘ hit個少年人 聽--見。 聽了就良心發現,受大感激,痛恨家己 ê 罪,tah 船倒--去。
I sui-jiân chai hêng-hoa̍t tī ba̍k-chiu chêng, m̄- kú thiàⁿ pē ê sim chin chhiat, sīm-chì tiāⁿ-tio̍h choân bô iô-tāng, ti̍t-ti̍t lâi siū chōe. Kai-chài sím- phòaⁿ koaⁿ ài piáu-bêng chit ê gī-ióng ê siàu-liân ê gī, chiū sûi-sî sià-bián i, ho̍k-tò i ê chū-iû. 伊雖然知刑法tī 目珠前,m̄-kú 疼父 ê 心真切,甚至定著全無搖動,直直來受罪。佳哉審判官 ài 表明這個義勇 ê 少年 ê 義,就隨時赦免--伊,復到伊ê 自由。
回上一頁    日治時期,   1932年,   小說