首頁 >書目總表
書目總表
回上一頁
書名
Sam-lú ài Bú (Iâm) Ke̍k-pún    三女愛母(塩)劇本
作者是
Tō-ián Ông   導演王
出版社
put-siông   不詳
出版年
不詳
篇名
TĒ SAⁿ BŌ͘    第三幕
顯示的樣式
 右邊漢譯  
30Sam-lú: (chhutlâithesàu) chhiùⁿ-koa(208siúchikhek-tiāu)
30三女teh唱歌208曲調
Kim-ji̍tgóaē-titoa̍h,lóngtùióa-khòChú, sui-jiânsiū, iáu-kúchoa̍hlóng-sīlī-ekê.
今日我會lóngtùi倚靠雖然iáu-kúchoa̍h lóng是利益
31A-pô: Chu-hoa, tehháusiáⁿtāi-chì?
31阿婆珠花tehtāi-chì
32Sam-lú: Ah! góasiūoan-óng, góana-búkiògóansaⁿêchí-moāi-ákhìmn̄g-khòaⁿgóantāi-kethiàⁿikàusím-mi̍h? Góantōa-chíkóngthiàⁿikàukimgîm. Jī-chékóngthiàⁿikàuchin-chu, ge̍k, mn̄ggóa, góakóngthiàⁿikàuiâm, ichiūchinsiū-khì, putchím̄-gōangóa, kek-tio̍kgóa, khó͘-to̍kgóa, kónggóathiàⁿikàuiâmbeh. Kóngiâmchho͘-sio̍kêmi̍h, kiâmtok-tok. Kóngithiàⁿgóalō͘-ēng.
32三女Ah冤枉阿母姐妹仔問看大家甚物大姊二姊真珠受氣m̄願革逐苦毒beh粗俗tok-tok路用
Nā-sīgóakhìS.Sê, S.Sêsian-seⁿkóng, iâmtē-itpó-pòe. iâmtehlī-eksiā-hōeêchèng-lâng. Nā-sīikónggóakhòa-khini, bô-iáⁿthiàⁿi. Taⁿbehlia̍hgóachòcha-bó͘-kán
但是S.SS.S先生第一寶貝teh利益社會眾人但是看輕無影taⁿ beh
33A-pô: Án-nia-pôkóngm̄-biánháu, m̄-biánhôan-ló, a-pôbehthèsiat-kè, hō͘êlāu-búēlí-kái, sòaōehóan-tńgthiàⁿ, khahiâⁿ-kòethiàⁿlín2êtōa-chí. Taⁿji̍plâi-khì.
33阿婆按呢阿婆m̄免m̄免煩惱阿婆beh設計hō͘老母理解sòa反轉khah贏過lín大姐Taⁿ來去
34Saⁿ: ......, , to-siā.
34......多謝
35: A-pôah!
35阿婆ah
36: Ôe! Behchhòngsím-mi̍h?
36ÔeBeh甚物
37: kim-ji̍ttio̍hkhìgóathâi1chiahhóe-ke, chi̍tchiahhoan-ah, 2bóeka-la̍h, behchúâng-sio-hî, ti-bahāu-chēkhahchiaⁿ--ê, ichi̍tthiú, hî-chhì, iàn-o, ki-chiam, bo̍k-jíⁿ, hún-chiáu-nn̄g, ian-thiú, âng-hê, âng-chîm, lê-bah, pau-hî, téng-téngchi̍t-kóakhahiù-lō͘êchhài, behlâipānchi̍ttǹgêhí-iân, behlâikahgóa2êcha-bó͘kiáⁿsaⁿ-kapchia̍hsaⁿ-kaphoaⁿ-hí.
37今日1火雞番鴨2ka-la̍hbeh紅燒魚豬肉後坐khah精ê魚翅燕窩金針木耳粉鳥蛋烟腿紅蝦紅蟳螺肉鮑魚等等一寡khah幼路behê喜筵behkah查某saⁿ-kapsaⁿ-kap歡喜
38: , góalâi-khìsiat-hoat(pān-toh).
38來去設法(辦桌)
39: Lāu-thài-thài, chhàilóngpānlah. Chhiáⁿlínchhutlâi-khìchiah.
39老太太lónglahlín來去
40: Kim-ki, Ge̍k-hio̍hah, lâichiaho͘h!
40金枝玉葉aho͘h
41Tióng-lú: , góalâi. (góanme-mehneh? )
41長女(妹妹)
42Chhù-lú: A-búkin-á-ji̍tsím-mi̍hji̍t, pānkahchia̍hchheⁿ-chhau.
42次女阿母今仔日甚物kah chiah生臊
43: che, a-búhoaⁿ-hílín2êchí-moāi-áêhí-iân. Taⁿlâichiah.
43阿母歡喜lín姐妹仔ê喜筵Taⁿ
44Tióng-lú: góansió-moāineh?
44長女小妹
45: Iiàu-kínchòlánchia̍h. (chia̍hkiâm, 3êlóngtehhiâm)
45要緊(lóng teh)
46: A-pôah! lâileh.
46阿婆leh
47: , góalâi, thài-thàiūsím-mi̍htāi-chì?
47太太甚物tāi-chì
48: pêng-siôngtochingâuchú-chhàipān-toh, kin-á-ji̍tthàichùkahchelóngbô-bībô-sò͘, chinpháiⁿ-chia̍h.
48平常togâu煮菜辦桌今仔日thàikahlóng無味無素歹食
49: Ah! káⁿ-sīgóak- tit chhamiâm. Góakohphânglâi-khìtêngchú(têngtiâu-hô).
49Ah敢是koh來去(調和)
50Tióng: A-bú, lánkhìchù-bûnêi-ho̍ktī-sîbehlâi-khìhiaⁿ̍h?
50阿母注文衣服tī時beh來去hiaⁿ̍h
51: Lánēhngchiahlâi-khìkhòaⁿ-māi.
51來去看māi
52Chhù-lú: A-búlánbehlâi-khìsè-kàiitchiuêlú-hêng, tang-sîbehchhut-hoat?
52次女阿母beh來去世界旅行當時beh出發
53: goe̍hchhechiahlâi-khì, in-ūihiteng-hoetngtehkhui, siōngkéng-tìkhahsim-sek.
53來去因為hit櫻花tehsiōng景緻khah心適
kehlú-tiong(phângchhàilâi) .
keh女中()
54: Kim-ki, Ge̍k-hio̍htaⁿkohlâichia̍h. Tio̍hlah! m̄-tōchúán-nichiahchu-bī. , bô-chháichi̍t-kóa, bah, ke, ah, chúkahbô-bībô-sò͘.
54金枝玉葉taⁿ kohlahm̄-tō按呢chiah滋味無彩一寡kah無味無素
55Tióng, Chhù(lóngkóng): Tio̍hlah, chit-máán-nichinhó-chia̍h.
55lóng)lahchit-má按呢好食
56Tióng: A-pôtogâuliāuêlâng, tú-áthàiēchúán-nichinkî-koài.
56阿婆togâutú仔thài按呢奇怪
57: thài-thàiah, sió-chiáah, che, bah, ke, ahēhó-chia̍hcháiⁿ-iūⁿneh? línkámchai?
57太太ah小姐ah好食怎樣lín
Góakóng! Chehó-chia̍htùiiâmlâi, chhamiâm, sui-jiânlōa-chēke-ah, kahbah, hó-chia̍h. Chesím-mi̍hì-sùneh?
好食tùi雖然偌濟雞鴨kah好食甚物意思
kóngtióng-lúKim-ki, chhù-lúGe̍k-hio̍hchaiêt-saⁿ cha-bó͘-kiáⁿChu-hoathiàⁿêì-gīêpó-pòe. êtē-saⁿlú-jîêthiàⁿsi̍t-chāibô-hêngêthiàⁿ, cheng-sîn-chiūⁿêthiàⁿ, koh-khahūì-gīūkè-ta̍têthiàⁿ. Chesè-kài-chiūⁿ, chôanjîn-lūisái-titêthiàⁿ.
長女金枝次女玉葉第三查某囝珠花ê意義寶貝第三女兒實在無形精神上koh-khah意義價值世界上人類使得
In-ūiêtē-saⁿcha-bó͘-kiáⁿChu-hoaūkhìkàu-hōeS.s, ūthiaⁿ-kìⁿsian-seⁿkóngIâ-so͘êkà-sī, kiòiêha̍k-sengtio̍hchòtē-siōngêiâmlâitiâu-hôsiā-hōe, hō͘siā-hōechiâⁿ-chòsúi-súiūì-gī, ūkè-ta̍tko-sióngêsiā-hōe.
因為第三查某囝珠花教會S.S聽見先生耶穌教示學生地上調和社會hō͘社會成做súi-súi意義價值高尚社會
án-ni, iâmsui-jiânsiā-hōe-chiūⁿhō͘lângkhòaⁿchòchho͘-sio̍ktē-ūi, lânghim-siān. Iau-kúiâmsiā-hōe-chiūⁿchòetē-ittōalō͘-ēng, chôansè-kàichijîn-lūiiâmēng-tit. Án-niiâmhō͘mi̍hhó-chia̍h, hō͘mi̍h-kiāⁿpháiⁿ--khì, hō͘siā-hōe-chiūⁿchilângūêseng-oa̍hì-gī. Án-niêpún-chitchiū-sīài.
按呢雖然社會siōng hō͘粗俗地位欣羨Iau-kú社會上第一路用世界人類用得按呢hō͘好食hō͘物件歹去hō͘社會上生活意義按呢本質就是
58: Ah, góaí-chêngbatiâmêpó-pòe, chiū-sīchaigóachitêtē-saⁿcha-bó͘-kiáⁿêthiàⁿgóaêchinì-gī. Taⁿkóaⁿ-kíngóakiògóaêtē-saⁿcha-bó͘-kiáⁿChu-hoalâi.
58Ah以前bat寶貝就是chit-ê第三查某囝ê意義Taⁿ趕緊第三查某囝珠花
59: Chu-hoaah! Kín-kínlâi! Lína-bútehkiòloh.
59珠花ah緊緊Lín阿母tehloh
60Sam-lú: ! góalâi. A-búbehchhòngsím-mi̍htāi-chì?
60三女阿母beh甚物tāi-chì
61: Ah! góasó͘thiàⁿêtē-saⁿlú-jî, góachêngchinoan-óng, góachêngchaithiàⁿgóaiâmêì-gīhiah! Tì-kàugō͘-kái, m̄-ti̍h, khó͘-to̍k.
61Ah第三女兒冤枉意義hiah致到誤解m̄-ti̍h苦毒
khìpái-tn̂gthiaⁿtō-lí, thiaⁿkahhiahūtì-sek, góalóngchai. Án-nitio̍hthègóakî-tó, kiûISsià-biángóa, góabehchhōalín2êché-chékahlâi-khìthiaⁿtō-lí. Lâi-khìsiūIâ-so͘êkám-hòa.
拜堂道理kah hiah智識lóng 按呢祈禱IS赦免beh chhōa lín姊姐kah來去道理來去耶穌感化
62Sam-lú: A-bú, án-nichin, góachêngmā-sībat, S.sêsian-siⁿgóa--ê, góachiahchai.
62三女阿母按呢mā是batS.S先生我ê
Taⁿlántio̍hchôan-kelâi-khìsìnIâ-so͘chòISêha̍k-seng, chòsè-kanêiâm, hō͘chitêsiā-hōekín-kínpiànchòêsiā-hōe, ūì-gīêsiā-hōe, ūhēng-hokêsiā-hōe.
Taⁿ全家來去耶穌IS ê學生世間hō͘ chit-ê社會緊緊社會意義社會幸福社會
63: Án-nilántio̍htâng-simlâigîm-sichàn-bíChú! (317siú4chiat)
63按呢同心吟詩讚美3174
Chù: , chhin-chhiūⁿêkán-siá.
親像ê簡寫
Jîn-bu̍t: Siok-hûnTō-iánÔng
人物淑魂導演
Tióng-lúSò͘-hiong
長女素香
Chhù-lúSò͘-chin
次女素真
Sam-lúSò͘-lí
參女素理
A-pôKhó͘Siám
阿婆
Sió-kiIú-chì-chiá
小伎有志者
回上一頁