首頁 >書目總表
書目總表
回上一頁
書名
Sèng-keng soán-lio̍k Tē gō͘ pún   聖經選略第五本
作者是
Ko Kim-seng   高金聲
出版社
Tâi-oân Kàu-hōe Kong-pò-siā ìn   台灣教會公報社印
出版年
1951
篇名
Pó-lô khì Lô-má. (Hēng-toān 27: 28: ).   保羅去羅馬(行傳27:28:)
顯示的樣式
 右邊漢譯  
kúi-nāji̍tHui-sū-to͘chiūchhechi̍têpé-chóngahPó-lôkapkúi-nāêsiû-hōantùichûnbehchiūⁿLô-mákiaⁿ-siâⁿ. ChûnkàuKek-lí-tíêhái-sūêHó-chûn-ù, Pó-lôtùipé-chóngkóng, Góa-khòaⁿchûnkiâⁿ, tek-khakūtōaêgûi-hiám, m̄-nāhāi-tio̍hchûnkap, liânlánêsìⁿ-miāia̍hlân-pó. ChiàuIû-thàilângpêng-siôngkiâⁿ-chûnêhoat-tō͘tùiinêchhitge̍hkàukáu-ge̍hbōekiâⁿ-chûn--tit, in-ūichitsiông-siôngūtōa-hong. Pé-chóngsìntāi-kongkapchûn-chúêōe, thiaⁿPó-lôsó͘kóng. Inphah-sǹgHui-nî-kiHó-chûn-ùput-kòkhahbiánchi̍tji̍têchúi-lō͘, kàuhia, chiūchiakhahsiám-hoan. Chúi-lō͘sui-jiânkūn, khó-siohchûntio̍hchi̍têthó͘-kak, chitêkakchhun-ji̍pTē-tiong-hái. Chiahongsiông-siôngchinthàu, ū-sîhut-jiântú-tio̍hpò-thâu-hong, chûnchiūsàu-ji̍ptōa-hái.
幾若腓士多百總保羅kap幾若囚犯tùibeh羅馬京城革里底ê海嶼ê好船塢保羅tùi百總我看的確ê危險m̄-nā害著kapê性命難保猶太平常行船ê法度tùi in ê九月bōe行船得因為chit常常大風百總舵公kap船主ê保羅In拍算腓尼基好船塢不過khahê水路hiachia khah閃風水路雖然可惜土角chit ê伸入地中海Chia常常有時忽然tú著報頭風掃入大海
Chûnkiâⁿhut-jiânkhítōa-hong. Chûnsiūhongbōetiâu, hō͘hongchhoah-khì, sûihongphiau-liû. Hongput-chíthàu, tē-jīji̍tchionghè-mi̍hlónghiatlo̍h-hái, kohkè-ji̍tchiongchûnêkhì-kūia̍hhiatlo̍h-hái. Kúi-nāji̍tlóngkhòaⁿ-kìⁿchhiⁿji̍t, tōa-hongkoh-khahthàu, tit-kiùêsimí-kengchoa̍t-bāng. Pó-lôtùichèng-lângkóng, Chā-mîthiⁿ-sàikhiā-tehgóakóng, Pó-lôm̄-sáikiaⁿ, tek-khakkhiāKai-satêbīn-chêngSiōng-tèchiongchûn-ni̍hêlângsiúⁿ-sù. Só͘-ísim-koaⁿtio̍hpêng-an, góasìnSiōng-tè, chaiitek-khakchiàuisó͘kóngêōe, nā-sīteh-behkha̍p-tio̍hchi̍têhái-sū.Chûnphiau-liûcha̍p-sìji̍tkūnchi̍têhái-sūmiâkiòBí-lī-tāi. Peng-tengkiaⁿhōan-lângsiûchiūⁿsoaⁿcháu, chiūàm-bô͘behhāi-síin. Pé-chóngin-ūiàipó-hō͘Pó-lô, chó͘-chíiêkè-bô͘, bēng-lēngōesiûêlângtio̍hsengsiûchiūⁿsoaⁿ, bōesiû--êkiám-chháikhîⁿpang, á-sīchûn-lāiêmi̍hit-chīntit-kiùchiūⁿsoaⁿ. Hoan-lângēnghi-hánêjîn-àilâikhóan-thāiin, in-ūilo̍hhō͘kôaⁿ, chiūkhíhō͘inhang.(Hi-lī-nî, Lô-málângkiògōa-koklângchòehoan). Pó-lôhiaⁿ̍hchhâhiathé-ni̍h, jia̍t, to̍k-chôachhut-lâikā-tiâuiêchhiú. Tùián-nichitêhái-sūêlângphah-sǹgPó-lôke̍kpháiⁿêlâng, só͘-ísui-jiânhái-ni̍h, iáu-kúbōebián-tithō͘chôakā-sí. Pó-lôpōaⁿchôahé-ni̍h, lóngchi̍t-tiám-ásiong-hāi. Hiaêlângphah-sǹgkohchi̍ttiap-á-kúhoat-hôngchiū, bô-gîthêngkàukú-kúkhòaⁿ-kìⁿihó-hó, chiūphah-sǹgPó-lôkàⁿsîn-sian.
忽然大風bōe-tiâuhō͘chhoah去漂流不止第二貨物hiat落海koh過日ê器具hiat落海幾若看見大風koh-khah得救ê已經絕望保羅tùi眾人昨暝天使徛teh 保羅m̄使的確Kai-sat ê面前上帝船裡ê賞賜所以心肝平安上帝的確ênā是teh-beh kha̍p著海嶼漂流十四海嶼米利大兵丁犯人暗謀beh害死in百總因為保護保羅阻止ê計謀命令ōeêbōe泅ê檢采khîⁿá是船內ê一盡得救番人稀罕ê仁愛款待in因為hō͘ in(希利尼羅馬外國)保羅hiaⁿ̍hhiat 火裡毒蛇出來咬tiâuêTùi按呢chit ê海嶼ê拍算保羅ê所以雖然海裡iáu-kú bōe免得hō͘咬死保羅火裡一點仔傷害Hia ê拍算kohtiap仔久發癀無疑久久看見好好拍算保羅神仙
Hitêhái-sūêthâu-lângēnghó-lékhóan-thāiPó-lô. Iêlāu-pēkôaⁿ-jia̍tkohchòe-lī, bōekhí-chhn̂g. Pó-lôēngkî-tóhōaⁿchhiúii-hó. Pó-lôinhiah-êlâng, tiàmchitêhái-sūsaⁿge̍h-ji̍t, chití-kengsaⁿge̍h-ji̍tthàuhongê, só͘-íchiūūA-le̍k-san-thàiêchûntùihia. Pó-lôinhiah-êlângchiūtahkhìLô-má. KàuLô-má, pé-chóngchiongchèngsiû-hōankauhō͘chiong-kun, to̍k-to̍kchhut-chāiPó-lôkapchi̍têpé-siúêpengtiàmgōa-bīn.
Hit ê海嶼ê頭人好禮款待保羅ê老父寒熱koh做痢bōe起床保羅祈禱hōaⁿ醫好保羅in hiah-êtiàm chit ê海嶼月日chit已經月日ê所以亞歷山太êtùi hia保羅in hiah-ê羅馬羅馬百總囚犯hō͘將軍獨獨出在保羅kap把守êtiàm 外面
Pó-lôkhiāka-kīêchhùnn̄g, hōanlâikìⁿiêlânglóngchiap-la̍pi; put-chíhó-táⁿthôanSiōng-tèkokêtō-lí, kapChúIâ-so͘Ki-tokê, lónglângkìm-chíi.
保羅家己êê接納不止好膽上帝ê道理kap耶穌基督ê禁止
回上一頁