首頁 >書目總表
書目總表
回上一頁
書名
Sèng-keng soán-lio̍k Tē gō͘ pún   聖經選略第五本
作者是
Ko Kim-seng   高金聲
出版社
Tâi-oân Kàu-hōe Kong-pò-siā ìn   台灣教會公報社印
出版年
1951
篇名
Pó-lô hō͘ Hui-sū-to͘ A-ki-phàⁿ ông sím-mn̄g. (Hēng-toān 25: 26: ).   保羅hō͘腓士多A-ki-phàⁿ王審問(行傳25:26:)
顯示的樣式
 右邊漢譯  
Chè-si-tiúⁿkapIû-thàikhahūkôanêlânglâikoh-chàiPó-lô, chiūkiûchóng-toktùiKai-sat-lī-atiàuPó-lôlâiIâ-lō͘-sat-léngsím, insiūⁿbehēngàm-bô͘cha̍hpòaⁿ-lō͘lâibô͘-hāiiêsìⁿ-miā.
祭司長kap猶太khahê閣再保羅總督tùi偕撒利亞保羅耶路撒冷inbeh暗謀半路謀害ê性命
Hui-sū-to͘m̄-chún, in-ūikohcha̍pgōaji̍tchiūbehtńg-khìKai-sat-lī-a, chiahkahinlâihia.
腓士多m̄准因為kohbeh轉去偕撒利亞inhia
Hui-sū-to͘tńg-khìêkè-ji̍t, chiūchē-tn̂gsím. Hiah-êIû-thàilângēngchōe-chōeàn-kiāⁿlâibû-kòi, chóng-sīlóngsi̍t-kù. Pó-lôhun-sò͘kóng, Iû-thàilângêkaptiān-tn̂g, í-ki̍pKai-satgóalóngbathōan-tio̍h.In-ūiHui-sū-to͘bōebêng-pe̍kinsó͘cheng-piānê, kohin-ūiàisūnIû-thàiêbîn-sim, chiūmn̄gPó-lô, khòaⁿibehkhìIâ-lō͘-sat-léngkapintùi-sím.
腓士多轉去ê過日坐堂Hiah-ê猶太濟濟案件誣告總是實據保羅分訴猶太êkap殿堂以及Kai-satbat犯著因為腓士多bōe明白in爭辯êkoh因為猶太ê民心保羅beh耶路撒冷kap in對審
Pó-lôìnkóng, Nā-ūkiâⁿput-gī, chōeeng-kaitio̍h, sui-bóng, góaia̍hthe-sî. Nā-sīinsó͘góaêsi̍t, chiūthangchionggóakauhō͘i, góateh-behKai-satêbīn-chênggū-chn̄g.Hui-sū-to͘chún--i.
保羅Nā有不義應該雖罔推辭Nā是inêm̄-thanghō͘teh-beh Kai-sat ê面前御狀腓士多准伊
kúi-nāji̍tchitêkóanKa-lī-līkapkeh-piahkúi-nāséngêôngmiâkiòA-ki-phàⁿlâiKai-sat-lī-akapHui-sū-to͘pài-hōe. Hân-tâmêchóng-tokchiūthê-khíPó-lôêàn-chêngkónghō͘ithiaⁿ. Ôngthiaⁿ-liáukóng, Góaia̍hàithiaⁿchitlângêōe.Kè-ji̍tHui-sū-to͘chiūchhiáⁿkúi-nāêchhian-chóngkapsiâⁿ-lāichun-kùiêlâng, lâikapA-ki-phàⁿônglóng-chóngchi̍t-chôelâithiaⁿsím, ǹg-bāngkhahchim-chiokthangsiákháu-kengkhìchhutchàu. Tehsímê, A-ki-phàⁿôngPó-lôkóng, thangkóng-bêng, Pó-lôkia̍h-khíchhiúhun-sò͘kóng, A-ki-phàⁿôngah, kin-á-ji̍tgóahō͘Iû-thàilângsó͘, ōe-tit-thangôngêbīn-chênglâihun-sò͘, si̍t-chāibān-hēng. Iáu-kúūthanghoaⁿ-híêtāi-chì, chiu-sīchaiIû-thàilângêlu̍t-lēkapkàu-hoat, só͘-íkiûkhoan-iôngthiaⁿgóaêōe.
幾若chit ê加利利kap隔壁幾若êA-ki-phàⁿ偕撒利亞kap腓士多拜會閑談ê總督提起保羅ê案情hō͘聽了chitê過日腓士多幾若千總kap城內尊貴êkap A-ki-phàⁿ攏總一齊向望khah斟酌thang口供TehêA-ki-phàⁿ保羅thang講明保羅kia̍h起分訴A-ki-phàⁿah今仔日hō͘猶太會得通ê面前分訴實在萬幸Iáu-kúthang歡喜ê代誌就是猶太ê律例kap教法所以寬容ê
A-ki-phàⁿchiū-sīhitêhāi-síNgá-kokêHi-lu̍têkiáⁿ. Im̄-nākóanchíkúiséng, ia̍hkóanIâ-lō͘-sat-léngêsèngtiān, siat-li̍plângchòechè-si-thâu, á-sīlutchè-si-thâuêchitlóngiêkôan, só͘-íiōeput-chíchaiIû-thàilângêl u̍t-.
A-ki-phàⁿ就是hit ê害死雅各ê希律êm̄-nāchí耶路撒冷ê殿設立祭司頭á是lut祭司頭êê所以ōe不止猶太ê
Hui-sū-to͘sintò-jīmêLô-mákoaⁿ, só͘-íta̍khāngchhiⁿ-so͘. Pó-lôchiūchiongisìnChúêcháiⁿ-iūⁿchhut-la̍tkhún-tio̍kkàu-hōe, āu-lâicháiⁿ-iūⁿTāi-má-sekêlō͘Chúchhut-hiāntiàui, kohisó͘kóngêtō-lím̄-sīsian-tilângkapMô͘-setāi-sengkóngêtāi-chì.
腓士多到任ê羅馬所以ta̍k生疏保羅ê怎樣出力窘逐教會後來怎樣大馬色ê出現kohê道理m̄是先知kap摩西代先ê代誌
Chiū-sīKi-toksiūhām-hāichòesí-lângkoh-oa̍hêkhí-thâu, kng-chiòÍ-sek-lia̍têpeh-sìⁿkapīⁿ-panglâng. Pó-lôhun-sò͘ê, hui-sū-to͘tōa-siaⁿkóng. Pó-lôchu-tian, Pó-lôìnkóng, hui-sū-to͘tāi-jîn, góam̄-sīchu-tian, góasó͘kóngêōechin-si̍t. Ôngchaiche, góahó-táⁿôngêbīn-chênglâikóng, in-ūichitêtāi-chìm̄-sīkiâⁿlângkhòaⁿ-kìⁿêsó͘-chāi, ún-ba̍tôngêbīn-chêng, A-ki-phàⁿôngah, sìnsian-tilângá? GóachaisìnA-ki-phàⁿPó-lôkóng, ēngkúi-kùōechiūphah-sǹggóaōechòeKi-tok-tô͘mah? Pó-lôìnkóng. Put-lūnkúi-kù, á-sīchōe, m̄-nāchi̍tlângnā-tiāⁿ, chiū-sīgōanlóng-chóngkin-á-ji̍tthiaⁿ-kìⁿgóaêlânglóngōechòeKi-tok-tô͘, put-kòbo̍h-titchhin-chhiūⁿgóaêsiū-pa̍kchiū.
就是基督陷害死人koh活ê起頭光照以色列ê百姓kap異邦保羅分訴ê腓士多大聲保羅書癲保羅腓士多大人m̄是書癲ê真實che好膽ê面前因為chit ê代誌m̄是看見ê所在隱密ê面前A-ki-phàⁿah先知áA-ki-phàⁿ 保羅幾句拍算ōe基督徒mah保羅不論幾句á是m̄-nānā-tiāⁿ就是攏總今仔日聽見êōe基督徒不過莫得親像ê受縛
回上一頁