首頁 >書目總表
書目總表
回上一頁
書名
Sèng-keng soán-lio̍k Tē gō͘ pún   聖經選略第五本
作者是
Ko Kim-seng   高金聲
出版社
Tâi-oân Kàu-hōe Kong-pò-siā ìn   台灣教會公報社印
出版年
1951
篇名
Tē 17 chiuⁿ Pó-lô siū lān Pó-lô tī Iâ-lō͘-sat-léng kap Kai-sat-lī-a. (Hēng-toān 21: 22, 23, 24: ).   第17章保羅受難保羅tī耶路撒冷kap偕撒利亞(行傳21:22,23,24:)
顯示的樣式
 右邊漢譯  
Pó-lôkapÍ-hut-só͘êtiúⁿ-lósaⁿ-sî, chiūtahchûnbehkhìIâ-lō͘-sat-léng. ChûnkàuChhui-lôthêngtehkhìchiūⁿ-soaⁿ, só͘-íiân-chhiânchhitji̍t. chiaūsìnChúêhiaⁿ-tī. Pó-lôsēngchitêki-hōekhíthàm--in. InsiūSèngSînkám-tōng, chaiPó-lôkhìIâ-lō͘-sat-léngōetú-tio̍htōakhún-tio̍k, chiūkhǹgibo̍h-titkhì. Chóng-sīPó-lôpekchhiatin-ūiChúêtō-lí, só͘-íkiaⁿkan-khó͘. Chûnkohkhí-sinkàuTo-lī-mái, Pó-lôkaptâng-kiâⁿêlângànlō͘kàuKai-sat-lī-a, khìhiohhitêthài-kàmkiâⁿsóe-léêHui-le̍ktau. chiaūchi̍têtùiIâ-lō͘-sat-lénglâiêsian-timiâkiòA-ka-pò͘. Ichiū-sīhitêchêngAn-thê-ochhàm-gúLô-mákokbehtú-tio̍htōaki-hng. Ithe̍hPó-lôêio-tòaka-kīpa̍kiêkha-chhiúkóng, SèngSînūkóng, Iâ-lō͘-sat-léngIû-thàilângteh-behchiàuán-nipa̍kchittiâutòaêchú-lâng, ah-sàngkàuīⁿ-panglâng. Tāi-kelâuba̍k-sáikhó͘khǹgibo̍h-titkhì. Pó-lôkóng, Línsiáⁿ-sūthî-khàulâichô-chakgóaêsim, góakam-gōaninūiChúIâ-so͘êmiâ, m̄-nāsiūlângpa̍k, chiūIâ-lō͘-sat-léngia̍hthang.kúi-nā-ji̍tchiūpī-pānhêng-líchiūⁿIâ-lō͘-sat-léng. Kàu, sù-tô͘kaphiaⁿ-tīchiap-la̍p--i. Kè-ji̍tPó-lôji̍pkhìkìⁿNgá-kok, ta̍kêtiúⁿ-lóia̍hkàu. Pó-lôchhéng-aninkóng, Siōng-tèēngipún-sinīⁿ-panglângêtiong-kansó͘chòeêtāi-chì. Chèng-lângthiaⁿcheōeo-lóChú.
保羅kap以弗所ê長老相辭beh耶路撒冷催羅teh上山所以延遷chiaê兄弟保羅chit ê機會探inIn感動保羅耶路撒冷ōe tú著窘逐莫得總是保羅因為ê道理所以艱苦koh起身To-lī-mái保羅kap同行ê偕撒利亞hit ê 太監洗禮ê腓力tauchiatùi耶路撒冷ê先知亞加布就是hit ê安提阿讖語羅馬beh tú著飢荒保羅ê腰帶家己ê腳手耶路撒冷猶太teh-beh按呢chitê主人押送異邦大家目屎莫得保羅啥事啼哭嘈促ê甘願耶穌êm̄-nā耶路撒冷thang幾若日備辦行李耶路撒冷使徒kap兄弟接納伊過日保羅雅各ta̍k長老保羅請安in上帝本身異邦ê中間ê代誌眾人cheo-ló
Iâ-lō͘-sat-léngsiâⁿ-lāi, ūchōe-chōesìnChúêIû-thàilâng. Insui-jiânsìnChú, iû-gôansiúMô͘-seêlu̍t-hoat. Inchiah-êlângthiaⁿlângkóng, Pó-lôthôantō-líká-sīIû-thàilângpōe-ge̍kMô͘-seêōe, m̄-biánsiúêlu̍t-lē. Só͘-ítiúⁿ-lókiaⁿchiah-êIû-thàisìnChúêhiaⁿ-tī, ōekong-kekPó-lô. Inchiūkhǹgitio̍hkapêhoat-gōanêlângthànhē-gōanê, khìsiā-gōaninchhutsó͘-hùi, án-nichiahōehián-bêngchèng-lângêbīn-chêng, insó͘thiaⁿ-kìⁿêūchhò. ChiàuMô͘-seêlu̍t-lē, lânghē-gōan, m̄-thangchia̍hchiútio̍hthìthâu-mn̂g; kàuhē-gōanêmóa, ū-sîcha̍p-gōaji̍t, ū-sîsaⁿ-cha̍pji̍t, só͘thìêthâu-mn̂gtio̍hthe̍hkhìtiān-ni̍hkauchè-sisio, ia̍htio̍hsòahiàn-chè.
耶路撒冷城內濟濟ê猶太In雖然猶原摩西ê律法In chiah-ê保羅道理教示猶太悖逆摩西êm̄免ê律例所以長老chiah-ê猶太ê兄弟ōe攻擊保羅Inkap發願ê下願ê謝願in所費按呢顯明眾人ê面前in聽見ê摩西ê律例下願m̄-thang頭毛下願ê滿有時十外有時三十ê頭毛殿裡祭司sòa獻祭
Pó-lôkapchiah-êlângji̍ptiān-tn̂g, kàuhiàn-chèbêng-pe̍k. Pó-lôtiān-tn̂gê, ūtùiA-se-alâiêIû-thàilângkhòaⁿ-kìⁿi, chiūsái-sōchèng-lânglia̍hi, kiòkóng, Í-sek-lia̍tlângpang-chāngóan, chitêlângta̍ksó͘-chāithôankàu, kong-keklánêpeh-sìⁿ, chhamlu̍t-hoatkapsèngêsó͘-chāi, ia̍hchhōaHi-lī-nîlângji̍ptiān-tn̂g, sèngêsó͘-chāihō͘ibaktio̍hlâ-sâm. In-ūichá-ji̍tkhòaⁿ-kìⁿÍ-hut-só͘lângkapPó-lôsiâⁿ-ni̍h, chiūgiâu-gîPó-lôtek-khakūchhōaiji̍ptiān. Só͘-íthongsiâⁿiô-tāng, peh-sìⁿsaⁿ-kapcháuóalâilia̍hPó-lô, thoa-chhuttiān-tn̂g.
保羅kap chiah-ê殿堂獻祭明白保羅殿堂êtùi亞西亞ê猶太看見使唆眾人以色列幫贊chit êta̍k所在攻擊ê百姓chham律法kapê所在chhōa希利尼殿堂ê所在hō͘baklâ-sâm因為早日看見以弗所kap保羅城裡憢疑保羅的確chhōa殿所以搖動百姓saⁿ-kap保羅拖出殿堂
Iû-thàilângêtiān-tn̂gkhíIâ-lō͘-sat-léngsiâⁿ-lāiêMô͘-lísoaⁿ-téng. Chēsai, ǹgtang. Tiān-tn̂gūhunsaⁿlo̍h. Chitsaⁿlo̍hêchhù, só͘tìnêtōe, lóngchòetiān-tn̂g. Tē-itlo̍h, chin-chiàⁿtiān-tn̂gkhíchit-ūi: tiān, ūhun-piatchêng-āu, chêng-tiānsèng-só͘, āu-tiānchì-sèngsó͘. Lângbehhiàn-chèêsèng-só͘êthâu-chêngtiâⁿ. Chè-sitiàmchitlo̍hêlāi-bīn.
猶太ê殿堂耶路撒冷城內ê摩里山頂西殿堂Chitêê殿堂第一真正殿堂chit位殿分別前後前殿聖所後殿至聖beh獻祭ê聖所ê頭前祭司tiàm chitê內面
Tē-jīlo̍h, lângbehkóngtō-lí, kî-tó, hiàn-kim, lóngchia. Iû-thàilângōe-thangkàuchitlo̍h, pa̍tcho̍kêlângchún.
第二beh道理祈禱獻金chia猶太ōe-thangchitê
Tē-saⁿlo̍h, lūnsím-mi̍hlânglóngthangkhì. ChúIâ-so͘ê, lânghiatehbōe, iûⁿ, ōaⁿ-chîⁿ, chinkiáu-jiáu, hō͘Iâ-so͘kóaⁿ-tio̍kinchhut-khì.
第三甚物thang耶穌êhia teh換錢攪擾hō͘耶穌趕逐in出去
Tùichiabehji̍ptē-jīlo̍h, tio̍hkeng-kèchi̍têtōa-mn̂g, miâSúi-mn̂g. Khit-chia̍htiàmchitêmn̂g-kháutehlângpunchîⁿ, chiaūchhutkò-sīsiálāi-chhiûⁿêmn̂g(Chitêchhiûⁿkeh-khui3lo̍hkap2lo̍h) kóng, Gōa-koklângchìn-ji̍plo̍h, tio̍hsí-hêng. Lô-málângkóanIû-thàitōe, ūsêng-jīnchittiâuhoat-lu̍t. Lângbatbû-lōaPó-lô, chhōagōa-panglângji̍ptiān, ūhōan-tio̍hchittiâuêlu̍t-hoat(Hēng-tōan21: 29, 24: 5).
Tùi chia beh第二經過大門Súi門乞食tiàm chit ê門口teh chia告示內牆ê(Chit ê隔開3kap2)外國進入死刑羅馬猶太承認chit法律bat誣賴保羅chhōa外邦殿犯著chitê律法(行傳2129245)
Chèng-lângí-kengthoaPó-lôchhut-tiān, phah--i, behhāi-síi. Thongsiâⁿhán-hōa. Chitêhong-siaⁿūthôan-bûnkàuchhian-chóng. Isûi-sîtiàupé-chóngkappeng. Chhian-chóngchìn-chênglia̍hPó-lô, hoan-hùēngnn̄g-tiâuthi̍h-liānpa̍k-teh, mn̄gichī-chūi, só͘chòesím-mi̍htāi-chì.
眾人已經保羅出殿拍伊beh害死喊譁Chit ê風聲傳聞千總隨時百總kap千總進前保羅吩咐兩條鐵鏈縛tehchī-chūi甚物代誌
Hit-sîin-ūichèng-lângsoan-jióngoh-titchhâ-chhutiêchêng-iû, só͘-íchhian-chóngbēng-lēngtio̍hthoakàuiâⁿ-pôaⁿ. Teh-behji̍piâⁿ-pôaⁿ, Pó-lôtùichhian-chóngkóng, Góaūōebehkóng, thangmah? Ìnkóng, batHi-lī-nîêōemah? kiámm̄-sīchênghitêjiáu-lōanchhōasì-chhengpháiⁿ-lângchhutkhòng-iáêAi-ki̍plângmah?
Hit時因為眾人喧嚷僫得查出ê情由所以千總命令營盤Teh-beh營盤保羅tùi千總beh thang mahbat希利尼êmahkiám m̄是hit ê擾亂chhōa四千歹人曠野ê埃及mah
Gō͘chêngūchi̍têAi-ki̍pêsian-ti, tāi-sengchū-chi̍psì-chhengêhúi-lūi, tùiIû-thàilâm-sìêkhòng-iá. KàuIâ-lō͘-sat-léngtùi-bīnêKa-násoaⁿê, chiūūsaⁿbānchó-iūêlângbehlâiphahIâ-lō͘-sat-léng. Hit-sîLô-máūkhítāi-pengphahkàupêng. Pó-lôthiaⁿ-kìⁿchhian-chóngtehgî-ngáiihitêsian-ti, só͘-íchiūka-kīhun-sò͘kóng, im̄-sīhitêAi-ki̍pêsian-ti, ichhut-sìTāi-sò͘chhut-miâbûn-be̍kêsiâⁿ, ia̍hchhiáⁿchhian-chóngchúnikappeh-sìⁿkóngōe. Chhian-chóngchúni, ikhiāgîm-kîⁿiô-chhiúhō͘peh-sìⁿchēng-chēng, chiūchiongHi-pek-lâiêōeinkóng, ipúnHoat-lī-sàikàubêng-sekêlâng, tāi-sengibatàn-cháiⁿ-iūⁿkhún-tio̍kkàu-hōe, āu-lâiitùicháiⁿ-iūⁿchiahōesìnchú. (KhòaⁿHēng-tōan22: 1~ 21).
埃及ê先知代先聚集四千ê匪類tùi猶太南勢ê曠野耶路撒冷對面ê Ka-náê左右êbeh耶路撒冷Hit時羅馬大兵保羅聽見千總teh疑騃hit ê先知所以家己分訴m̄是hit ê埃及ê先知出世大數出名文墨ê千總kap百姓千總砛墘搖手hō͘百姓靜靜希伯來êin法利賽名碩ê代先bat按怎樣窘逐教會後來tùi怎樣(行傳22121)
Kóngkàukiù-chúchheikhìthôantō-líhō͘īⁿ-panglâng, chèng-lângthiaⁿkàuchitbōekò͘-titthiaⁿpa̍tmi̍h, tōa-siaⁿsoan-jiónghiàn-heng, phóngthô͘-húnkhong-tiongkóng, Chitlângm̄-thangiông-únioa̍h.Chhian-chóngkhòaⁿ-kìⁿchèng-lângtōasiū-khìahPó-lôji̍piâⁿ-pôaⁿ, bēng-lēngpī-pānphê-piⁿtehsímêthangthèng-hāuhêng. Tú-túchiongphê-tòabehpa̍kPó-lô, Pó-lôkhiāsin-piⁿêpé-chóngkóng, Lô-máêpeh-sìⁿūtēng-chōe, lâiphahithangmah? Pé-chóngthiaⁿchitêōe, khìchhian-chóngkóng, só͘chòetio̍hkín-sīn, chitlângLô-máêpeh-sìⁿ. Chhian-chóngkūn-óalâimn̄gkóng, kó-jiânLô-máêpeh-sìⁿmah? Ìnkóng, .
救主道理hō͘異邦眾人chitbōe顧得大聲喧嚷現胸土粉空中Chitm̄-thang容允千總看見眾人受氣保羅營盤命令備辦皮鞭tehêthang聽候Tú-tú皮帶beh保羅保羅身邊ê百總羅馬ê百姓定罪thang mah百總chit ê千總謹慎chit羅馬ê百姓千總近倚果然羅馬ê百姓mah
Tnghit-sîLô-mákokkàithiⁿ-ētē-itkiông, ia̍hūchin-chōeêsio̍k-kok. Tû-khìipúnkok-lāiêpeh-sìⁿí-gōa, siat-súm̄-sītùiiú-kong, á-sīēngchîⁿbóe, chiūbōetit-thangsǹgLô-máêpeh-sìⁿ. sǹgiêpeh-sìⁿūkúi-nāhāngêlī-ek. (1) Tú-ália̍htio̍hê, tēng-chōebōesái-titēngthi̍h-liānpa̍k, á-sīēngpa̍t-mi̍hhoat-tō͘khó͘-chhó͘i. (2) Bōe-sái-titkhut-táⁿsêng-chiau(chōe, kiông-kiôngphah, phahkàuijīnū). (3) Siat-súkoaⁿ-húoan-óngi, iōesái-titsiōng-khòng, tùihông-tèhiakhì. Sio̍k-kokêpeh-sìⁿbōesái-titán-ni.
hit時羅馬天下第一真濟ê屬國除去國內ê百姓以外設使m̄是tùi有功á是bōe tit-thang羅馬ê百姓ê百姓幾若ê利益(1)Tú仔ê定罪bōe使得鐵鏈á是別物法度苦楚(2)Bōe使得屈打成招(強強)(3)設使官府冤枉ōe使得上控tùi皇帝hia屬國ê百姓bōe使得按呢
Chhian-chóngthiaⁿ-kìⁿPó-lôLô-máêpeh-sìⁿchiūkiaⁿ, kè-ji̍ttháu-pàngi, tiàuchè-si-tiúⁿkapthongkong-hōelâikapPó-lôtùi-sím. Pó-lôchù-ba̍kkhòaⁿkong-hōekóng, hiaⁿ-tīah, góapêng-sò͘pînliông-simchòetāi-chìSiōng-tèêbīn-chêngkàuchit-tia̍p. Chè-si-tiúⁿA-ná-nî-ahoan-hùchó-iūêlângphahiêchhùi. Pó-lôkóng, Boahpe̍h-heêchhiûⁿ, Siōng-tèteh-behphah; tehchēeng-kaitio̍hchiàulu̍t-hoatlâisím-phòaⁿgóa, taⁿhóan-tńgûi-ke̍hlu̍t-hoathoan-hùlânglâiphahgóa. Chó-iūêlâng, kóng, Siōng-tèêchè-si-tiúⁿ, káⁿlóe-mēmah? Pó-lôkóng, hiaⁿ-tīah, góam̄-chaiichè-si-tiúⁿ, Sèng-kengūkóng, Bo̍h-tithúi-pòngpeh-sìⁿêiú-sikoaⁿ. (ChhutAi-ki̍p-kì22: 28).
千總聽見保羅羅馬ê百姓過日敨放祭司長kap公會kap保羅對審保羅注目公會兄弟ah平素良心代誌上帝ê面前chit-tia̍p祭司長亞拿尼亞吩咐左右êê保羅白灰ê上帝teh-behteh應該律法審判taⁿ反轉違逆律法吩咐左右ê上帝ê祭司長詈罵mah保羅兄弟ahm̄知祭司長聖經莫得誹謗百姓ê有司(埃及記2228)
Pó-lôchaichèng-lângchi̍t-pòaⁿSat-thó͘-kailâng, chi̍t-pòaⁿHoat-lī-sàilâng, chiūkong-hōeêtiong-kanchhut-siaⁿkóng, hiaⁿ-tīah, góaHoat-lī-sàilâng, ia̍hHoat-lī-sàilângêkiáⁿ, in-ūiǹg-bāngsí-lângkoh-oa̍h, lâisiūsím-mn̄g. Kóng-soah, hoat-lī-sàilângkapSat-thó͘-kailângcheng-lūn, kokhuntóng-lūi, In-ūiSat-thó͘-kailângkóngkoh-oa̍hêtō-lí, thiⁿ-sài, ia̍hsîn, hoat-lī-sàilângkóng, lóngū. Chèng-lângtōa-ēsoan-jióng, hoat-lī-sàilângtông-tōêtha̍k-chhehlângkhí-lâi, lâicheng-lūnkóng, Góankhòaⁿchitlângpháiⁿ, kiám-chháisîn, á-sīthiⁿ-sàikapikóng-ōe, ln m̄-thangûi-ke̍hSiōng-tè. Hit-sîtōajiáu-lōan, chhian-chóngkiaⁿ-liáuPó-lôsiūchèng-lângsiong-hāi, hoan-hùpeng-álo̍h-khì, tùichèng-lângêtiong-kanchhiúⁿ-hôe, chhōaiji̍piâⁿ-pôaⁿ. Tē-jīji̍tmî-sî, Chúkūn-óatehkhiākóng, Pó-lôsim-koaⁿtio̍hpêng-an, Iâ-lō͘-sat-léngūkan-chènggóaêtō-lí, Lô-máia̍htek-khakán-nikan-chèng.
保羅眾人一半撒土偕一半法利賽公會ê中間出聲兄弟ah法利賽法利賽ê因為向望死人koh活審問講soah法利賽kap撒土偕爭論黨類因為撒土偕koh活ê道理天使法利賽眾人大下喧嚷法利賽同道ê讀冊起來爭論chit檢采á是天使kap講話m̄-thang違逆上帝Hit時擾亂千總驚了保羅眾人傷害吩咐兵仔落去tùi眾人ê中間搶回chhōa營盤第二暝時近倚teh保羅心肝平安耶路撒冷干證ê道理羅馬的確按呢干證
Thiⁿ-kngūsì-cha̍pgōaêIû-thài-lângsaⁿ-kapchiùtāng-chōakóng, hāi-síPó-lôinchiūbehhō͘ioa̍h-oa̍hgō-sí. Insó͘kè-bô͘chiū-sīkapchè-si-tiúⁿ, tiúⁿ-ló, kong-hōephahthong-thòtio̍hkohchhin-chhiūⁿchā-bō͘-ji̍ttiàuPó-lôkàukong-hōe, chiahcha̍hpòaⁿ-lō͘lâihāi-sí. Pó-lôêgōe-sengchaichitêtāi-chì, chiūkhìpínchhian-chóng. Chhian-chóngthàu-mîsiábûn-su, pī-pānpō͘-pengnn̄g-pah, bé-pengchhit-cha̍p, kia̍hchhiuⁿêpengnn̄gpah, behahPó-lôkàuKai-sat-lī-akauhō͘chóng-tokHui-le̍k-sūkhìpān, pī-pāncheng-siⁿhō͘Pó-lôkhiâ. Peng-tengthàu-mîchhōaikàuAn-thê-phàⁿ-tí. Kehji̍t, hō͘bé-pengkapPó-lôkhì, kî-ûêpengtò-lâiiâⁿ-pôaⁿ. Chóng-tokchaiLô-málâng, só͘-íikoaiⁿ-kaⁿ, hō͘itiàmkong-kóan.
天光四十ê猶太人saⁿ-kap重誓害死保羅inbeh hō͘活活餓死In計謀就是kap祭司長長老公會通套koh親像昨暮日保羅公會半路害死保羅ê外甥chit ê代誌千總千總透暝文書備辦步兵兩百馬兵七十kia̍hêbeh保羅偕撒利亞hō͘總督腓力士備辦精牲hō͘保羅兵丁透暝chhōaAn-thê-phàⁿ-tíhō͘馬兵kap保羅其餘êtò來營盤總督羅馬所以關監hō͘tiàm公館
gō͘ji̍tchè-si-tiúⁿA-ná-nî-akapchèngtiúⁿ-lóūchhiáⁿchi̍t-êLô-máêlu̍t-suchòephō-kò, lâiPó-lôthôanīⁿ-toan, siàn-he̍kjiáu-lōanbîn-sim, phahlâ-sâmtiān-tn̂g, Pó-lôchiūhun-sò͘kóng, GóachiūⁿIâ-lō͘-sat-léngkèng-pàichí-ūcha̍p-jīji̍t. Inhiah-êlângbē-batkhòaⁿ-kìⁿgóatiān-tn̂gpiān-lūn, ia̍hbē-batkhòaⁿ-kìⁿgóahōe-tn̂gá-sīsiâⁿ-lāijiáu-lōanchèng-lâng; taⁿsó͘góaêtāi-chì, inlóngpîn-kù.Kohhun-sò͘kóngisó͘sìnê, kapinsaⁿ-tâng, bô-iáⁿthôanīⁿ-toan. Chóng-tokchaichitêchêng-hêngchiūPó-lôkóng, Thèng-hāuchhian-chóngLū-se-alâi, góabehsím-mn̄g; chiūhoan-hùpé-chóngēngkhoan-iônglâikhàn-siúPó-lô, iêpêng-iúlâichhēi, he̍k-sībehkiong-kipi, m̄-sáikìm-chíi. kúi-nāji̍tHui-le̍k-sūkapiêhu-jînkàu, tiàuPó-lôàibehthiaⁿKi-tokêtō-lí. Pó-lôkáng-lūnliâm-chiat, kapkong-gīkapāu-lâiêsím-phòaⁿ, hui-le̍k-sūthiaⁿ-liáukiaⁿ, kóng, Taⁿchhiáⁿthè-khì, ūêngchiūkohkiò.
祭司長亞拿尼亞kap長老一個羅馬ê律師抱告保羅異端煽惑擾亂民心lâ-sâm殿堂保羅分訴耶路撒冷敬拜只有十二In hiah-ê未bat看見殿堂辯論未bat看見會堂á是城內擾亂眾人taⁿê代誌in憑據Koh分訴êkap in相同無影異端總督chit ê情形保羅聽候千總呂西亞beh審問吩咐百總寬容看守保羅ê朋友chhē或是beh供給m̄使禁止幾若腓力士kapê夫人保羅beh基督ê道理保羅講論廉節kap公義kap後來ê審判腓力士聽了Taⁿ退去koh
nn̄g-nîPho-kiûHui-sū-to͘lâithòeHui-le̍k-sūêchit-jīm. Hui-le̍k-sūbehlī-jīmêàihō͘Iû-thàilânghoaⁿ-hí, iû-gôanpa̍kPó-lô.
兩年波求腓士多腓力士ê職任腓力士beh離任êhō͘猶太歡喜猶原保羅
Sinchóng-tokHui-sū-to͘tò-jīmsaⁿ-ji̍tchiūchiūⁿIâ-lō͘-sat-léng.
總督腓士多到任三日耶路撒冷
回上一頁