首頁 >書目總表
書目總表
回上一頁
書名
Sèng-keng soán-lio̍k Tē gō͘ pún   聖經選略第五本
作者是
Ko Kim-seng   高金聲
出版社
Tâi-oân Kàu-hōe Kong-pò-siā ìn   台灣教會公報社印
出版年
1951
篇名
3. Pó-lô khì Bí-lī-to͘. (Hēng-toān 20: ).    3.保羅去米利都(行傳20:)
顯示的樣式
 右邊漢譯  
Jiáu-lōanbêng-pe̍k, Pó-lôkhìMá-kî-tùnkapHi-lī-nîsûnkàu-hōe. Āu-lâikhìTe̍k-lô-a. chitsó͘-chāibatchi̍tPó-lôlâu-téngkaplângkáng-lūntō-līkàukiⁿ-chhim. Ūchi̍têsiàu-liânlângmiâIū-chhui-kó͘, chēthang-á-téngtehkhùn, tùisaⁿchànêlâupoa̍hlo̍hkhì, lângkhìIkhí-lâi, ií-keng. Pó-lôlo̍hlâu, àⁿlo̍h-khìphōi, ii-hó. Thiⁿ-kngPó-lôkhí-sinkiâⁿ-lō͘kàuA-sok, tùiA-soktahchûnkàuBí-lī-to͘. Kàuchiaput-chíàikìⁿtio̍hÍ-hut-só͘kàu-hōeêtiúⁿ-ló, chiūchhelângkhìchhiáⁿinlâi. Pó-lôpún-sintńg-khì, in-ūiiàikín-kínkhìIâ-lō͘-sat-lénggō͘-cha̍pji̍tchoeh. Kiaⁿ-liáuhitsó͘-chāiêkàu-hōelâu--i, áiân-chhiânbōetio̍h, só͘-íchiahchhelângkhìchhiáⁿinlâisaⁿ-kìⁿ.Kì-jiânkàuchiūinkóng, Línlóngchai, góakhí-sengkàuA-se-a, pêng-sò͘êkhóan-sitkaplíncháiⁿ-iūⁿ. Góakhiam-sùnho̍k-sāiChú, lâuchōe-chōeba̍k-sái, hō͘Iû-thàilângkè-bô͘hām-hāi, tú-tio̍hhōan-lān. Hōan-nā-ūthangchòelínêlī-ek, góalóngún-khǹg, ū-sîchèng-lângêbīn-chêng, ū-sîke-lāi, góachí-sīlín, kàu-hùnlín; chí-sīIû-thàilângkapHi-lī-nîlânghóan-hóelâikui-ho̍kSiōng-tè, sìnlánêChúIâ-so͘Ki-tok. Taⁿgóaêsim-koaⁿpekchhiatkhìIâ-lō͘-sat-léng, chaisó͘tú-tio̍hbehcháiⁿ-iūⁿ; to̍k-to̍kSèngSînta̍kêsiâⁿ-ipchí-sīgóa, ūhêng-khūchai-lānthèng-hāugóa. Nā-sīgóaphah-sǹgiàu-kín, tùi-tiōngsìⁿ-miā, to̍k-to̍khoaⁿ-hípháu-cháu, lâichīngóaêlō͘-chām, ia̍hchīnChúIâ-so͘só͘thôanhō͘góaêchit-jīm, chiongSiōng-tèun-tiánêhok-imchí-sīlâng. Góapêng-sò͘línêtiong-kantehkiâⁿ, thôanSiōng-tèkokêtō-lí, taⁿí-āuchailínkohkìⁿ-tio̍hgóa, só͘-ígóakin-á-ji̍tlínêtiong-kanka-kīchòekan-chèng, línchèng-lângtîm-lûngóaê. GóachiongSiōng-tèêchí-ìlínkóng, góaún-khǹglín, só͘-ítio̍hka-kīkín-sīn, ia̍htio̍hkín-sīnchôan-kûnêlâng, SèngSînsiat-li̍plínchòekam-tok, chiàu-kò͘Siōng-tèkàu-hōeêiûⁿ-kûn, iēnglâu-hui̍hlâisio̍k-hôein. góachailī-khuilínliáu-āu, tek-khakūchân-jímêchhâi-lôngji̍plínê tiong-kan, pó-siohchôan-kûnêlâng. Líntiong-kanteh-behūlângkhí-lâi, chiongpē-pōantō-líêōe, bê-he̍kha̍k-seng. Líntio̍hkéng-séng, tio̍hkì-liāmgóasaⁿ, mî-ji̍tlâuba̍k-sáilâikhǹglínchèng-lâng. Hiaⁿ-tīah, taⁿgóatùiSiōng-tèkú-chiànlín, hō͘líntit-tio̍hun-tián, niá-siūtō-lí, hō͘líntit-tio̍hióng-kiāⁿ, siúⁿ-sùlínsèng-tô͘êtiong-kanūki-gia̍p. Góabatthamlângêkim-gûn, i-chiûⁿ; chiū-sīka-kīchòekang, lâikiong-kipgóakapkun-tèêlângêsó͘-hùi, chelínsó͘chai. Góata̍khāngêtāi-chìchí-sīlín, tio̍hán-nitio̍h-bôakan-khó͘lâihû-chhîlóan-jio̍kêlâng, ia̍hkì-liāmgóaêChúIâ-so͘kóng, Hō͘lângmi̍hêlâng, the̍hlângmi̍hêlângkhahūhok-khì.Kóngsoah, kūitehkapchèng-lângkî-tó, lângtōaēthî-khàu, phōPó-lôêām-kúnchim--i; in-ūiikóng, koh-chàikìⁿgóa, put-chíiu-būn, chiūsàngIchiūⁿchûn.
擾亂明白保羅馬其頓kap希利尼教會後來特羅亞chit所在bat保羅樓頂kap講論道理更深少年Iū-chhui-kó͘窗仔頂tehtùiê起來已經保羅àⁿ落去醫好天光保羅起身行路亞束tùi亞速米利都chia不止以弗所教會ê長老in保羅本身轉去因為緊緊耶路撒冷五十驚了hit所在ê教會留伊á延遷bōe所以in相見既然in起先亞西亞平素ê款式kap怎樣謙遜服事濟濟目屎hō͘猶太計謀陷害tú著犯難凡若有thangê利益隱khǹg有時眾人ê面前有時家內指示教訓指示猶太kap希利尼反悔歸服上帝ê耶穌基督Taⁿê心肝耶路撒冷tú著beh怎樣獨獨ta̍k城邑指示刑具災難聽候Nā是拍算要緊對重性命獨獨歡喜跑走ê路站耶穌hō͘ê職任上帝恩典ê福音指示平素ê中間teh上帝ê道理taⁿ以後koh見著所以今仔日ê中間家己干證眾人沈淪ê上帝ê旨意隱khǹg 所以家己謹慎謹慎全群ê設立甘篤照顧上帝教會ê羊群流血贖回in離開了後的確殘忍ê豺狼恁ê中間保惜全群ê中間teh-beh起來背叛道理ê迷惑學生警省記念暝日目屎眾人兄弟ahtaⁿtùi上帝舉薦hō͘得著恩典領受道理hō͘得著勇健賞賜聖徒ê中間基業batê金銀衣裳就是家己供給kap跟綴êê所費cheta̍kê代誌指示按呢著磨艱苦扶持軟弱ê記念ê耶穌Hō͘êthe̍hêkhah福氣soahteh kap眾人祈禱ē啼哭保羅ê頷頸唚伊因為閣再不止憂悶
回上一頁