首頁 >書目總表
書目總表
回上一頁
書名
Sèng-keng soán-lio̍k Tē gō͘ pún   聖經選略第五本
作者是
Ko Kim-seng   高金聲
出版社
Tâi-oân Kàu-hōe Kong-pò-siā ìn   台灣教會公報社印
出版年
1951
篇名
3. Pó-lô tī Ngá-tián (Hēng-toān 17: 16~ 33).   3.保羅tī雅典(行傳17:16-33).
顯示的樣式
 右邊漢譯  
Ngá-tiánHi-lī-nîêkiaⁿ-siâⁿ, Pí-lī-ala̍k-cha̍pgōaphò͘. TnghitchitêsiâⁿsǹgLô-mákoktē-itbûn-be̍kêsó͘-chāi. Put-tānán-ni, ia̍htùikó͘-chákàuhiān-kim, thiⁿ-ētē-itchhut-miâgâuūi, gâuēngchio̍htiau-toklângêsiōngkapkhí-chōkeng-tiān, lâu-kohkapchio̍h-hng.
雅典希利尼ê京城比利亞六十hitchit ê羅馬第一文墨ê所在不但按呢tùi古早現今天下第一出名gâugâu雕琢êkap起造宮殿樓閣kap石坊
Pó-lôí-kengkàuNgá-tián, iû-gôankoh-chàiji̍pIû-thàilângêhōe-tn̂g, ia̍hta̍k-ji̍tkàukong-chèngêsó͘-chāilóngkaplângpiān-lūntō-lí. Chitsó͘-chāisì-bīnlóngūkhiāchio̍h-hngkapbêng-jînêsiōng, put-lūnkun-bînjîn-ténglóngōe-sái-titkàu. Hōan-nā-ūkháu-châichhut-chiòng, í-ki̍pūsím-mi̍hphok-ha̍ksin-kîêchâi-tiāu, ta̍kē-po͘lóngthangkàuchialâipiān-lūn.
保羅已經雅典猶原閣再猶太ê會堂ta̍k日公眾ê所在kap辯論道理Chit所在四面石坊kap名人ê不論君民人等會使得凡若有口才出眾以及甚物博學新奇ê才調ta̍k下晡thangchia辯論
chitêsiâⁿūnn̄gêtōaphok-ha̍kêsian-siⁿ, chi̍t-êmiâkiòÍ-pí-kó͘-lô. Iūsiatchi̍têkàuchiongiêmiâlâii. Chitêkàuêtō-líkóng, lângchiūsoah, só͘-ísè-kantio̍hchhia-hôahiòng-lo̍klâichi̍t-sì-lâng. Kohchi̍têpa̍têsian-siⁿ, miâkiòSe-nō͘, iia̍hūsiatchi̍têkàu, miâkiòSū-to-a. Iêtō-lítāi-lio̍kkónglângsè-kanput-lūnsó͘tú-tio̍hkai-iútēng-sò͘, só͘-íhí-nō͘ai-lo̍klóngkhang-khang; ia̍hkhǹglângkiâⁿ.
chit ê博學ê先生一個以比古羅êChit êê道理soah所以世間奢華享樂一世人Kohê先生Se-nō͘士多亞ê道理大略世間不論tú著皆有定數所以喜怒哀樂空空
Chínn̄gêkàutì-hūiêlâng, kapPó-lôcheng-lūn; cheng-lūnlóngbōetiâu-ti̍t. Chèng-lângchiūkhîⁿikhìA-lio̍k-pa-kó͘. Chitsó͘-chāisoaⁿêmiâ, Ngá-tiánêsiâⁿ-lāi. Soaⁿ-téngūkhíchi̍tkengtōabiō, chha-put-tochhin-chhiūⁿTiong-kokêKhóng-chúbiō. Biō-kháuūchi̍tsiantōachio̍h-pu̍t, chiū-sīchiah-êphok-sūsó͘kèng-pàiê.
Chí智慧êkap保羅爭論爭論bōe條直眾人khîⁿ亞碌巴古Chit所在ê雅典ê城內山頂差不多親像中國ê孔子廟口石佛就是chiah-ê博士敬拜ê
Biō-lāiput-sîūtha̍k-chhehlângtī-teh. Pó-lôkàuA-lio̍k-pa-kó͘, chèng-lângkóng, só͘kóngsìnêtō-lígóanōe-tit-thangchaimah?
廟內不時讀冊tī-teh保羅亞碌巴古眾人ê道理會得通mah
Pó-lôkóng, Ngá-tiánêlâng, góa-khòaⁿlínput-chíkiaⁿkúi-sîn; góatú-chiahsì-kòetehkiâⁿê, khòaⁿ-kìⁿlínsó͘pàiêchi̍tchōtôaⁿsiákóng, batêSiōng-tè. Línsó͘bat--êia̍hkhìho̍k-sāii, taⁿgóabehlínkóng. Chitêchhòng-chōú-tiūbān-mi̍hêSiōng-tèthiⁿ-tōeêChú-cháiⁿ, Ikhiā-khílângchhiúsó͘khíêtiān-tn̂g; ia̍hhō͘lângêchhiúsó͘ho̍k-sāiI, ia̍hkhiàm-ēngchi̍thāngmi̍h, ichiongoa̍h-miākapchhóan-khùikapbān-mi̍hlâihō͘chènglâng. Lánóa-khòilâioa̍h, lâitit-tio̍hōetín-tāng, ūsìⁿ-miātī-the, chhin-chhiūⁿlínchòesiêlângkóng, Góanchòeiê kiáⁿ-lūi. Ì-kengchòeSiōng-tèêkiáⁿ-lūi, chiūm̄-thangphah-sǹgSiōng-tèūsin-thè, ōesái-titēngkim, gûn, chio̍h, lângêkang-hukî-khálâitiau-toki.Pó-lôkóngsoahūkúi-nālângchhin-kūnilâisìntō-línā-tiāⁿ.
保羅雅典ê我看不止幾神tú-chiah四界tehê看見êbat ê上帝bat--ê服事taⁿbeh Chit ê創造宇宙萬物ê上帝天地主宰徛起殿堂服侍欠用活命kap喘氣kap萬物倚靠得著振動性命tī-teh親像lín囝類已經上帝囝類m̄-thang拍算上帝身體使得功夫技巧雕琢保羅soah幾若親近道理nā-tiāⁿ
chiakóngtō-líūnn̄ghāngetōakhàu-khì. (1) Ngá-tiánêlângóa-khòinêha̍k-būn, khòaⁿpa̍tkokchhin-chhiūⁿchhiⁿ-hoan, put-chíhā-chān. Pó-lôIû-thàilâng, só͘-íkóngōeput-chíohji̍p(2) Insó͘tùi-tiōngkúi-sîn. Chheng-chhengchitêsiâⁿ-lāiūsaⁿ-bān-gōasianêpu̍t. Taⁿpó-lôsó͘kóngtú-túkapinsaⁿke̍h.
Tī-chia道理口氣(1)雅典倚靠in學問親像生番不只下賤保羅猶大所以不只oh(2)In對重鬼神清清城內三萬外sianTaⁿ保羅tú-túkap in
4. Pó-lôKo-lîm-to. (Hēng-tōan18: 1~ 17)
4.保羅哥林多(行傳18117)
Āu-lâipó-lôlī-khuiNgá-tiánkàuKo-lîm-tosiâⁿ. ChitêsiâⁿA-kai-aêséng-siâⁿ, Ngá-tiáncha̍p-saⁿphò͘, chûn-chiahóng-lâithong-sionglāu-jia̍têtōapo͘-thâu. Peh-sìⁿke̍k, ke̍kchhia-hôa, îmhongke̍ksēng, hongsio̍kke̍kpháiⁿ, só͘-íkiòlângchòeKo-lîm-tolâng, i-sùihúi-lūi. Pó-lôkàuchiūhiohchi̍têIû-thàilângmiâkiòA-ku-lahtau. Chitlângpúnchhut-gōaLô-mákiaⁿ-siâⁿ. In-ūiLô-máêHông-tèchhutchiàubehkóaⁿisiâⁿ-lāiêIû-thàilâng, só͘-íko͘-put-chiongtio̍hlī-khuihitsó͘-chāilâiKo-lîm-tokhiā. Ikhiāchiachòepò͘-pîⁿthàn-chia̍h. Pó-lôkàuchiasìnChúêlângthangkiong-kipIêsó͘-hùi, ipúnia̍hchòepò͘-pîⁿêchhiú-gē, só͘-íchiūkapA-ku-lahsaⁿ-kapchòe, thànlâichòesó͘-hùi. tú-tio̍han-hioh-ji̍tchiūkhìhōe-tn̂gkaplângpiān-lūntō-lí. M̄-kúIû-thàilângchiap-la̍pi. Pó-lôchiūpōaⁿiêsaⁿkóng, Líntîm-lûn, chōelínê, góaêtāi-chì, āu-lâigóabehkhìchiū-kūnīⁿ-panglâng.Ikohkapinpiān-lūn, khìkóngtō-líhō͘Ko-lîm-topún-tōelângthiaⁿ. Chōe-chōelânglâihâng-ho̍kIâ-so͘, tùián-niāu-lâikiat-chiâⁿkàu-hōe. Ūchi̍t, Chúchiongkoh-iūⁿêhêng-siōnglâichí-sīPó-lôkóng, M̄-sáikiaⁿ, tio̍hthôantō-lím̄-thangchēng-chēng. Góapì-iū, lângōekong-kek, góaūchōe-chōepeh-sìⁿtiàmchitêsiâⁿ.
後來保羅離開雅典哥林多A-kai-a聖城雅典差不多十三船隻往來通商鬧熱埠頭百姓奢華所以哥林多意思廢類保羅猶大A-ku-lah tau屋外羅馬京城因為羅馬ê皇帝beh城內ê猶太所以姑不將離開hit所在哥林多chi布棚趁食保羅chiaêthang供給ê所費布棚ê手藝所以kap A-ku-lah saⁿ-kap所費tú著安息日會堂kap辯論道理M̄-kú猶太接納保羅ê沈淪êê代誌後來beh就近異邦koh kap in辯論道理hō͘哥林多本地濟濟降服耶穌tùi按呢後來結成教會各樣ê形像指示保羅M̄使道理m̄-thang靜靜庇佑ōe攻擊濟濟百姓tiàm chit ê
Pó-lôtiàmhianî-pòaⁿ, chiongSiōng-tèêtō-líkà-sīlâng, Iû-thàilângkhòaⁿ-kìⁿKo-lîm-tochōe-chōesìn-thànPó-lôêōe, só͘-íchiūòan-tò͘. siū-khìthoaisànghō͘A-kai-aêchóng-tokmiâkiòKa-liû.
保羅tiàm hia年半上帝ê道理教示猶太看見哥林多濟濟信趁保羅ê所以怨妒受氣hō͘亞偕亞ê總督Ka-liû
Ka-liûchhapikóng, To̍k-to̍kpiān-lūnkóng-ōemiâ-jīkaplínêlu̍t-hoat, línka-kīliāu-lí, góasím-phòaⁿchitê; chiūkóaⁿinchhut-khì. Chèng-lângkhòaⁿ-kìⁿchóng-tokchhap, chiah-êHi-lī-nîlângkhòaⁿ-tio̍hIû-thàilângthé-biān, siūⁿinūm̄-tio̍h, chiūchiongIû-thàihōe-tn̂gêthâu-lânglia̍hlâigê-mn̂gêmn̂g-chêngphah. Chóng-tokchhut-chāiin.
Ka-liû 獨獨辯論講話名字kapê律法家己料理審判chit êin出去眾人看見總督chiah-ê希利尼看著猶太體面inm̄著猶太會堂ê頭人衙門ê門前總督出在in
Sio̍k-gúkóng, hāijînchekhāi, hāika-kī.
俗語家己
回上一頁