首頁 >書目總表
書目總表
回上一頁
書名
Sèng-keng soán-lio̍k Tē gō͘ pún   聖經選略第五本
作者是
Ko Kim-seng   高金聲
出版社
Tâi-oân Kàu-hōe Kong-pò-siā ìn   台灣教會公報社印
出版年
1951
篇名
Tē 15 chiuⁿ Pó-lô tē-jī pái lú-hêng thoân-tō   1. Pó-lô, Se-lah koaiⁿ-kaⁿ (Hēng-toān 15: 36~ 16: 40).
顯示的樣式
 右邊漢譯  
kúi-nāji̍tPó-lôchiūchioPa-ná-pakhìsûnchêngthôantō-lísó͘tit-tio̍hhiah-êhiaⁿ-tīêta̍ksó͘-chāi. Pa-ná-paàichioiêpiáuhiaⁿ-tī, Iok-hānmiâMá-khótâng-kiâⁿ.
幾若保羅巴拿巴道理得著hiah-ê兄弟hō͘ ta̍k所在巴拿巴ê兄弟約翰馬可同行
Pó-lôin-ūiMá-khóchêngtīPia̍t-kachòeika-kītńg-khìIâ-lō͘-sat-léng, kapinsaⁿ-kaptùithâukàusì-kòekhìthôantō-lí, só͘-íPó-lôàiikhì. Tùián-ninn̄glângput-hô. Pa-ná-pachiūkapMá-khótah-chûnkhìKu-pí-lō͘. Pó-lôkapSe-lahkhìSū-lī-a, Ki-lī-kalâikian-kò͘chínn̄gséngsìnChúêlângêsim.
保羅因為馬可tī別家己轉去耶路撒冷kap in saⁿ-kap tùi四界道理所以保羅Tùi按呢不和巴拿巴kap馬可搭船居比路保羅kap Se-lah敘利亞基利加堅固chíêê
Pó-lô, Se-lahtùiKi-lī-kakhìkeh-piahséngLū-ko-nîêTek-pì, kapLō͘-sū-tek. hiaūtú-tio̍hchi̍têsiàu-liânkàu-hōeêhiaⁿ-tīmiâkiòThê-mô͘-thài. Iêlāu-pēHi-lī-nîlâng. Iêlāu-búIú-nî-kikapiêLô-í, sìnChúêIû-thàilâng, só͘-íitùisòe-hànbatSèng-keng. Pó-lôchiūchioisaⁿ-kapkhìthôantō-lí, Thê-mô͘-thàikapikhì. Tùichittia̍pí-āu, isiông-siôngkapPó-lôsì-kòechhut-gōa. Pó-lôput-chíthiàⁿi. Pó-lô, Se-lah, Thê-mô͘-thài, Lō͘-kainlângtùiLū-ko-nîkhìHut-lū-ka, chiahkohkhìKa-lia̍p-thài, siūⁿbehkhìA-se-aPí-chhui-nîthôantō-lí. A-se-am̄-sīhiān-sîêA-se-a, chiū-sīchíSióA-se-alāichi̍tséngêmiâ, chiū-sīhiān-sîThó͘-jíⁿ-kîêsai-sì. Chóng-sīSèngSînlóngm̄-chúninkhìchínn̄gsó͘-chāi, só͘-íinchiūkhìTe̍k-lô-a. Pó-lôhitkhòaⁿ-kìⁿkoh-iūⁿêhêng-siōng, ūMá-kî-tùnêlângkhiātehlâikiûikóng, Chhiáⁿkè-lâiMá-kî-tùnpang-chāngóan.Má-kî-tùnHi-lī-nîêchiàⁿPak-sì. Inchiūsûi-sîtahchûnkhì. kúiji̍tchiūkàuHui-li̍p-pí. Chitsó͘-chāiMá-kî-tùnchi̍têkoāiⁿ-siâⁿ. Chin-chōeLô-málânglâichiachhut-góa. Ia̍hūkúiêIû-thàilâng. In-ūiIû-thàilângchió, só͘-íkhíinêhōe-tn̂g; chí-ūkhoe-piⁿ-ni̍hsiatchi̍têkî-tóêsó͘-chāi. Kàuan-hioh-ji̍tPó-lôinchiah-êlângkhìhiakóngtō-lí.
保羅Se-lah tùi基利加隔壁呂哥尼ê德庇kap路士德hiatú著少年教會ê兄弟提摩太ê老父希利尼ê老母Iú-nî-ki kapê羅以ê猶太所以tùi細漢bat聖經保羅saⁿ-kap道理提摩太kapTùi chit tia̍p以後常常kap保羅四界出外保羅不止保羅Se-lah提摩太路加intùi呂哥尼腓呂加koh加拉太beh亞西亞比催尼道理亞西亞m̄是現時ê亞西亞就是chí亞西亞ê就是現時土耳其ê西勢總是m̄准inchí所在所以in特羅亞保羅hit看見各樣ê形像馬其頓êteh過來馬其頓幫贊馬其頓希利尼ê北勢In隨時腓立比Chit所在馬其頓縣城真濟羅馬chia出外ê猶太因為猶太所以in ê會堂只有溪邊裡祈禱ê所在安息日保羅in chiah-êhia道理
Ūchōe-chōehū-jînlângchū-chi̍p, kî-tiongūchi̍t-êkèng-khiânpàiSiōng-tè, bōechí-sekpò͘êhū-jîn-lângmiâkiòLū-tí-a, SèngSînkhuiiêsimIsûi-sîchiap-la̍ptō-lí. Pó-lôikiâⁿsóe-lé. Āu-lâibehkohkhìgôansó͘-chāilé-pàiê, lō͘-n̍i̍htú-tio̍hchi̍têhōansiâ-sînōechiamkiat-hiongêlú-pī, hō͘iêchú-lângthàn-chîⁿ. Chitêlú-pīPó-lô, tōasiaⁿkiòkóng, chiah-êlângchì-koâiⁿSiōng-tèêlô͘-po̍k, chiongtit-kiùêtō-líthôanhō͘lánChitêlú-pīán-nikúi-nāpái, Pó-lôhoaⁿ-hí, oa̍t-thâusiâ-sînkóng, Góaóa-khòIâ-so͘Ki-tokêmiâ, hoan-hùlī-khuichitêcha-bó͘gín-á.Siâ-sînchiūchhut-khì.
濟濟婦人聚集其中一個敬虔上帝紫色ê婦人人呂底亞ê隨時接納道理保羅洗禮後來beh koh所在禮拜ê路裡tú著邪神ōe吉凶ê女婢hō͘ê主人趁錢Chit ê女婢保羅chiah-ê至koâiⁿ上帝ê奴僕得救ê道理hō͘Chit ê女婢按呢幾若保羅歡喜越頭邪神倚靠耶穌基督ê吩咐離開chit ê查某囡仔邪神出去
Iêchú-lângkhòaⁿ-kìⁿlú-pībōekohithàn-chîⁿ, chiūlia̍hPó-lô, Se-lahthoa-ji̍pkoe-chhī, kè-sànghō͘koaⁿ, ithôanīⁿ-toan, chiàuLô-máêhong-lē. Chèng-lângkui-kûnkhí-lâikong-kekin. Koaⁿ-húbēng-lēngthǹginêsaⁿlâiphahin. Phahkàuput-chísiong-tiōng. Koaiⁿkaⁿ-n̍i̍h, hoan-hùkò͘-kaⁿêlângchú-sòepé-siú. Kò͘-kaⁿêlângniá-siūbēng-lēng, inkoaiⁿlāi-têngkaⁿ, ēngkha-kèiêkha. Pòaⁿ-mîPó-lô, Se-lahkî-tógîm-sio-lóSiōng-tè, kaⁿ-hōanthiaⁿ-kìⁿ. Liâm-piⁿtōeiô-tāng, kaⁿêtōe-kilóngtín-tāng, kaⁿ-mn̂glóngkhui, hêng-khūthoat-lī. Kò͘-kaⁿêlângchhíⁿ, khòaⁿ-kìⁿkaⁿ-mn̂gkhui, phah-sǹghōan-lângtek-khaktô-cháukia̍h-tobehchū-chīn, Pó-lôchiūtōa-siaⁿkiòkóng, M̄-thangka-kīhāi, góanlóngtī-teh. Kò͘-kaⁿêlângthó-hé, thiàuji̍p-lâi, kiaⁿkàungia̍uh-ngia̍uh-chhoah, phakPó-lô, Se-lahêbīn-chêng; chhōaichhut-lâi, kóng, Sian-siⁿ, góatio̍hcháiⁿ-iūⁿchòe, chiahōetit-tio̍hkiù? Ìnkóng, Tio̍hsìnChúIâ-so͘Ki-tok, kapêkelóngtit-tio̍hkiù.
ê主人看見女婢bōe koh 趁錢保羅Se-lah拖入街市解送hō͘異端羅馬ê方例眾人規群起來攻擊in官府命令in êin不止傷重監裡吩咐顧監ê仔細把守顧監ê領受命令in內重腳架ê半暝保羅Se-lah祈禱吟詩o-ló上帝監犯聽見連鞭搖動ê地基振重監門刑具脫離顧監ê看見監門拍算犯人的確逃走kia̍h刀beh自盡保羅大聲M̄-thang家己tī-teh顧監ê討火入來ngia̍uh-ngia̍uh-chhoah保羅Se-lah ê面前chhōa出來先生怎樣得著耶穌基督kapê得著
Hitkò͘-kaⁿêlângsóeinnn̄glângêsiong-hûn, chôan-keniásóe-lé. Thiⁿ-kng, hitêkoaⁿ-húbēng-lēngiêchhe-ia̍hkóng, Tio̍hpàngchínn̄glâng. Kò͘-kaⁿêlângchiongchitêtāi-chìPó-lôchai. Pó-lôkóng, Góania̍hLô-máêpeh-sìⁿ, ūtēng-chōe, hut-jiântngchèng-lângêbīn-chêngsiūphahkoaiⁿ-kaⁿ, taⁿàibehàm-chīⁿpànggóan, tek-khakm̄-thang, thèng-hāuika-kīlâichhōagóanchhut. Chhe-ia̍hkhìpín-hokkoaⁿ-hú. Koaⁿ-húthiaⁿ-kìⁿPó-lôLô-máêpeh-sìⁿchiūkiaⁿ, sûi-sîlâikiûichhōainchhut-khì, chhiáⁿinlī-khuichitêsiâⁿ. Nn̄glângchhutkaⁿ, ji̍pLū-tí-aêchhù, kìⁿ-tio̍hhiaⁿ-tībián-lēan-ùiin, chiūkhìpa̍tsó͘-chāi.
Hit顧監êinê傷痕全家洗禮天光hit ê官府命令ê差役chí顧監êchit ê代誌保羅保羅羅馬ê百姓定罪忽然眾人ê面前關監taⁿbeh暗靜的確m̄-thang聽候家己chhōa差役稟覆官府官府聽見保羅羅馬ê百姓隨時chhōa in出去in離開chit ê呂底亞ê見著兄弟勉勵安慰in所在
回上一頁