首頁 >書目總表
書目總表
回上一頁
書名
Sèng-keng soán-lio̍k Tē gō͘ pún   聖經選略第五本
作者是
Ko Kim-seng   高金聲
出版社
Tâi-oân Kàu-hōe Kong-pò-siā ìn   台灣教會公報社印
出版年
1951
篇名
Pó-lô Pa-ná-pa tú-tio̍h khún-tio̍k. (Hēng-toān 13: 13~ 14: 28).   保羅巴拿巴tú著窘逐。(行傳13:13-14:28)
顯示的樣式
 右邊漢譯  
Pó-lô, Pa-ná-pakaptâng-kiâⁿêlângtùiPhàⁿ-hutkàuPông-hui-lī-aêPia̍t-ka. Iok-hānlī-khuiin, tò-khìIâ-lō͘-sat-léngPia̍t-kaPông-hui-lī-aêséng-siâⁿ, Tāi-sò͘êsai-sì, saⁿ-lígō͘-cha̍pphò͘. TùiPia̍t-kakhí-sinkhìPí-se-tíêAn-thê-o, chitsó͘-chāitīPia̍t-kaêchiàⁿpaksaⁿ-līcha̍p-la̍kphò͘. An-hioh-ji̍tchiūji̍pIû-thàilângêhōe-tn̂g. Iû-thàichhut-gōalâng, put-lūnchhut-gōakàusím-mi̍hsó͘-chāi, tī-hiasiathōe-tn̂g, chū-chi̍pkèng-pàiSiōng-tè. Chithōe-tn̂gtùiPa-pí-lûntńg-lâií-āuchiahsiatkhí. Khah-cháêliōng-pitpêng-siôngta̍klângke-lāika-kīlé-pài, nā-sītú-tio̍hhiàn-chèá-sīchoeh-kî, chiahkàuIâ-lō͘-sat-léng.
保羅巴拿巴kap同行êtùi Phàⁿ-hut旁腓利亞ê別約翰離開in倒去耶路撒冷Pia̍t-ka旁腓利亞ê省城大數ê西勢三里五十Tùi別起身比西抵ê安提阿chit所在tī別ê相離十六安息日猶太ê會堂猶太出外不論出外甚物所在tī-hia會堂聚集敬拜上帝Chit會堂tùi巴比侖轉來以後Khah早ê諒必平常ta̍k家內家己禮拜nā是tú著獻祭á是節期耶路撒冷
Hōe-tn̂gūchi̍têthôantō-lísian-siⁿchú-lí, ta̍kan-hioh-ji̍ttha̍kMô͘-seêngó͘-keng. Chígō͘púnūhunchòegō͘-cha̍p-sìchiuⁿ, chha-put-tochi̍têlō͘-ēng, án-nikàunî-bé, chiūchiah-êkengōetha̍klóng-chóngôan. Chèngsian-tiêchhehia̍htângchitêhoat-tō͘. Chú-lítha̍kliáu, chiūpún-sinkhui-thiah, á-sīchhiáⁿhiaⁿ-tīkhòaⁿūsím-mi̍hbehsaⁿkhó͘-khǹg, saⁿbián-lē.
會堂道理先生主理ta̍k安息日摩西ê五經Chí五十四差不多ê路用按呢年尾chiah-êōe攏總先知êchit ê法度主理本身開拆á是兄弟甚物beh苦勸勉勵
TaⁿAn-thê-ohōe-tn̂gêchú-líkhòaⁿ-kìⁿūchi̍têgōa-kheh(Chiū-sīPó-lô) tī-teh, chiūchhiáⁿikhí-lâikóngtō-lí. Pó-lôín-khíKū-ioklâikan-chèngIâ-so͘insó͘ǹg-bāngêBí-sài-a, kohchí-sīlângm̄-sītùióa-khòMô͘-seêlu̍t-lēlâitit-tio̍hsià-chōe, tùisìn-khòKiù-chú.
Taⁿ安提阿會堂ê主理看見外客(就是保羅)tī-teh起來道理保羅引起舊約干證耶穌in向望ê彌賽亞koh指示m̄是tùi倚靠摩西ê律例得著赦罪tùi信靠救主
Inkàuchhuthōe-tn̂g, chèng-lângchhiáⁿPó-lôāulé-pàikohkhui-thiahchitêtō-lí, Āuan-hioh-ji̍tthongsiâⁿêpeh-sìⁿchha-put-tolóngchū-chi̍plâithiaⁿSiōng-tèêtō-lí. Iû-thàilângkhòaⁿ-kìⁿlângchōe, òan-tò͘piān-pokPó-lô, ia̍hhúi-pòngki-chhìi, Pó-lôPa-ná-pahó-táⁿkóng, Siōng-tèêtō-lítek-khaktio̍htāi-sengthôanhō͘lín, línkhì-choa̍tka-kīgí-tiāⁿeng-kaitit-tio̍héng-oa̍h, só͘-ígóanhóan-tńghiòngīⁿ-panglâng. Īⁿ-panglângthiaⁿchechiūhoaⁿ-hí, o-lóChúêtō-lí. Tùichit-ni̍htō-líkóng-khoahpò-iôngsì-hng.Iû-thàilângkhòaⁿ-kìⁿsìnêlângchōe, chiūsái-sōchun-kùiêlângkóaⁿinkhì. Pó-lô, Pa-ná-pachiūkhí-sinkhìÍ-ko-liām. Í-ko-liāmÍ-hut-só͘, Tāi-sò͘, An-thê-oêtōa-lō͘, Pí-se-tíAn-thê-oêtang-lâm-sìsaⁿ-līcha̍p-gō͘phò͘. Kàu-tèchiūji̍pIû-thàilângêhōe-tn̂gthôantō-lí. Chin-chōeIû-thàikapHi-lī-nîlânglâisìn. M̄-sìnêIû-thàilângsái-sōīⁿ-panglânglâikhún-tio̍kin. Innn̄glângiû-gôanhó-táⁿtiàmchiakan-chèngchin-lí. Sìnêlângit-hoatchōe. ŪlângóaIû-thàilâng, tùián-nihunchòenn̄gtóng. Īⁿ-panglâng, Iû-thàilâng, kaphit-ni̍hêiú-si-koaⁿ, oe-khoehchínn̄glâng, àibehlêng-jio̍kin, ēngchio̍h-thâubehtìm--in. Chínn̄glângchaichitêtāi-chì, tô-cháukhìLū-ko-nîêLō͘-sū-tek, kapTek-pìchínn̄gêsiâⁿ-ip, piànsì-kòethôanhok-im. Lō͘-sū-tek, Tek-pìlóngÍ-ko-liāmêtang-lâm-sì. Lō͘-sū-tekÍ-ko-liāmcha̍pphò͘, Tek-pìLō͘-sū-tekla̍kphò͘. Lō͘-sū-tekūchi̍têchhut-sìnńg-kha--ê. Pó-lôchiūbēng-lēngitio̍hkhiāsì-chiàⁿ. Hitlângliâm-piⁿōethiàukhí-lâikiâⁿ. Chèng-lângkhòaⁿán-ni, tōasiaⁿkóng, Chiah-êsiōng-tèká-chiàlângêhêng-siōngkàng-lîmlánêtiong-kan.Chiūchheng-ho͘Pa-ná-pakiò-chòeTiu-sū; in-ūiPó-lôgâukóng-ōe, kiòichòeHi-nî-bí.
In會堂眾人保羅禮拜koh開拆chitê道理安息日ê百姓差不多聚集上帝ê道理猶太看見怨妒辯駁保羅誹謗譏刺保羅巴拿巴好膽上帝ê道理的確代先hō͘棄絕家己擬定應該得著永活所以反轉異邦異邦che歡喜o-lóê道理Tùi chit裡道理廣闊播揚四方猶太看見ê使唆尊貴êin保羅巴拿巴起身以哥念以哥念以弗所大數安提阿ê大路比西抵安提阿ê東南勢相離十五到tè猶太ê會堂道理真濟猶太kap希利尼M̄信ê猶太使唆異邦窘逐inIn猶原好膽tiàm chia干證真理ê益發猶太tùi按呢異邦猶太kap hit裡ê有司官oe-khoeh chíbeh凌辱in石頭beh tìm--inChíchit ê代誌逃走呂哥尼ê路士德kap德庇chí城邑四界福音路士德德庇以哥念ê東南勢路士德以哥念德庇路士德路士德出世軟腳ê保羅命令四正Hit連鞭ōe起來眾人按呢Chiah-ê上帝假借ê形像降臨ê中間稱呼巴拿巴叫做Tiu-sū。」因為保羅gâu講話希尼米
Tiu-sūHi-lī-nîtē-itsiâⁿ, tē-ittōaêchi̍tsianpu̍t, Chha-put-tochhin-chhiūⁿTiong-kokêGio̍k-hông. Hi-nî-bíōepó-pìlângkháu-lêngsia̍t-piānêpu̍t. Siâⁿ-gōaTiu-sūbiōêchè-sikhangû-á, phânghoe-bōlâi; chèng-lângàibehhiàn-chèPa-ná-pakapPó-lô. Nn̄gêsù-tô͘thiaⁿ-kìⁿchitêtāi-chì, thiah-li̍h8inêsaⁿ, tiô-ji̍pchèng-lângêtiong-ng, tōasiaⁿkóng, Línsiáⁿ-sūán-nichòe? góania̍hlâng, kaplíntângchi̍t-iūⁿêjîn-chêng, tiâu-tîlâithôanhok-imhō͘lín, hō͘líntû-khìchiah-êbô-iáⁿêmi̍h, lâikui-óachhòng-chōthiⁿ, tōe, hái, bān-hāngmi̍héng-oa̍hêSiōng-tè. Nn̄glângkóngchitêōe, to̍k-to̍khō͘chèng-lânghiàn-chèchiâⁿnā-tiāⁿ.
Tiu-sū希利尼第一第一ê差不多親像中國ê玉皇希尼米ōe保庇口巧舌便ê城外Tiu-sūê祭司牛仔phâng花帽眾人beh獻祭巴拿巴kap保羅使徒聽見chit ê代誌拆裂in ê趒入眾人ê中央啥事按呢kap一樣ê人情刁持福音hō͘hō͘除去chiah-ê無影ê歸倚創造萬項永活ê上帝chit ê獨獨hō͘眾人獻祭nā-tiāⁿ
Ūkúi-nāêIû-thàilângtùiAn-thê-o, Í-ko-liāmlâisái-sōchèng-lâng, ēngchio̍h-thâutìmPó-lô. Inphah-sǹgPó-lôí-keng, chiūthoachhutsiâⁿ-gōa, ha̍k-sengûi-teh, Pó-lôkhí-lâiji̍psiâⁿ. Kè-ji̍tinnn̄glângchiūkhìTek-pì, tùigôan-lō͘keng-kèLō͘-sū-tek, Í-ko-liām, Pí-se-tíêAn-thê-okapPia̍t-ka, lâikian-kò͘ha̍k-sengêsim, sòasiat-li̍ptiúⁿ-ló. Tùihiakohkhí-sinkhìA-tāÍ-lītahchûntò-lâiSū-lī-aêAn-thê-o, chionginsó͘keng-kèêchèng-lângkóng. Í-āuinnn̄glângkú-kútiàmAn-thê-o.
幾若猶太tùi安提阿以哥念使唆眾人石頭tìm保羅In拍算保羅已經城外學生圍teh保羅起來過日in德庇tùi原路經過路士德以哥念比西抵ê安提阿kap別加堅固學生êsòa設立長老Tùi hia koh起身亞大利tò來敘利亞ê安提阿in經過ê眾人以後in久久tiàm 安提阿
回上一頁