首頁 >書目總表
書目總表
回上一頁
書名
Sèng-keng soán-lio̍k Tē gō͘ pún   聖經選略第五本
作者是
Ko Kim-seng   高金聲
出版社
Tâi-oân Kàu-hōe Kong-pò-siā ìn   台灣教會公報社印
出版年
1951
篇名
Tē 10 chiuⁿ Ko-nî-liû (Hēng-toān 10: 1~ 11: 18).    第10章哥尼琉(行傳10:1-11:18).
顯示的樣式
 右邊漢譯  
TùiIâ-lō͘-sat-léngtú-tio̍hkhún-tio̍kê, sù-tô͘kapsìnChúêhiaⁿ-tīchí-bēlóngcháusì-kòekhì. Inkàuput-lūnsím-mi̍hsó͘-chāi, iû-gôanthôanKiù-chúêtō-lí. Pí-tekchaiLū-tāiūsèng-tô͘khiā-khí. Pí-tekchiūkhìhia. Lū-tāióaIâ-lō͘-sat-léng, óng-lâitōa-lō͘êchi̍tsó͘-chāi, Iok-phàⁿsaⁿ-phò͘; Iok-phàⁿIâ-lō͘-sat-léngêsai-pak-sì, saⁿ-līcha̍pphò͘. IkàuLū-tāiūi-hóchi̍têpoeh-nîpiàn-sūiêlâng. Iok-phàⁿūchi̍têhū-jîn-lângmiâ-kiòTo-ka, siông-siôngchòehó-sū, siá-sìkan-khó͘lâng, ūkè-óng.
Tùi 耶路撒冷tú著窘逐ê使徒kapê兄弟姊妹四界In不論甚物所在猶原救主ê道理彼得呂代聖徒徛起彼得hia呂代耶路撒冷往來大路ê所在Iok-phàⁿ三舖Iok-phàⁿ耶路撒冷ê西北勢相離呂代醫好八年半遂êIok-phàⁿ婦人人名叫To-ka常常好事捨施艱苦過往
Ha̍k-sengchiūkhìLū-tāichhiáⁿPí-tekkapinkhì, ēngkî-tóhō͘ikohoa̍h. Tùián-nisì-kòebûn-hongpò-tapchin-chōelâisìnIâ-so͘Pí-tekIok-phàⁿkú-kúkhiāhoan-phêsai-hūSe-bûnêke.
學生呂代彼得kap in祈禱hō͘kohTùi按呢四界文風報答真濟耶穌彼得Iok-phàⁿ久久翻皮師傅西門ê
Kai-sat-lī-ā(Iok-phàⁿ10phò͘) ūchi̍têLô-máêpé-chóng, miâkiòKo-nî-liû, kèng-khiânho̍k-sāiSiōng-tè, ia̍htōa-liōngàisiá-sìlâng. Tong-sîLô-mápàingó͘-siōngêkok. Inêkoaⁿ-húkhahchōetio̍hbatHi-lī-nîbûn. Hit-sîKū-iokūhoan-e̍kHi-lī-nî-jī. Kiám-chháitùián-ni, Ko-nî-liûchiahchaithangkèng-pàiSiōng-tè. Chóng-sīkhó-siohim̄-batKiù-chú, só͘-íSiōng-tèūsi-unēngkoh-iūⁿêhêng-siōngchí-sīi, tio̍hchhiáⁿPí-teklâikà-sīi. Ko-nî-liûchiūchhesaⁿlângkhìchhiáⁿi.
偕撒利亞(Iok-phàⁿ 10)羅馬ê百總哥尼琉敬虔服事上帝大量捨施當時羅馬偶像êIn ê官府khahbat希利尼Hit時舊約翻譯希利尼字檢采tùi按呢哥尼琉thang敬拜上帝總是可惜m̄-bat救主所以上帝施恩各樣ê形像指示彼得教示哥尼琉
Inlō͘-ni̍hkiâⁿê, Pí-tekchiūⁿchhù-téngkî-tó. Hit-ni̍hêchhù-téngtahchng-pîⁿ, lângōesì-kòekiâⁿ, ia̍hōechòelânghioh-khùnêsó͘-chāi. Kî-tóêtiong-kan, Pí-tekHut-jiânkhòaⁿ-kìⁿthiⁿkhui, ūchi̍têkhì-khūkàng-lo̍hiêbīn-chêng, khóan-sitchhin-chhiūⁿtōa-tèpò͘, pa̍kêkak-thâu, tūitōe; lāi-bīnūsì-khaêcheng-siⁿ, ia̍hūthâng-thōa, pe-chiáu; ūsiaⁿkóng, Pí-tekkhí-lâithâikhìchia̍h. Pí-tekkóng, Chú, m̄-thang; chho͘-sio̍kêmi̍hchheng-khì, góabatchia̍h. Hitêsiaⁿkohkóng, Siōng-tèhō͘ichheng-khìêmi̍h, m̄-thangphah-sǹgchho͘-sio̍k.Kóngsaⁿ-pái, hitêkhì-khūchiūtùithiⁿsiu-khì. Pí-tektú-tútehsiūⁿchitêkoh-iūⁿhêng-siōngsím-mi̍hì-sù, chísaⁿ-lângtú-ákàulâichhiáⁿi. SèngSînchek-sîkahPí-tektio̍hkapinkhì. Kè-ji̍tichiūkapinkhì.
In 路裡ê彼得厝頂祈禱Hit裡ê厝頂磚棚ōe四界ōe歇睏ê所在祈禱ê中間彼得忽然看見器具降落ê面前款式親像大塊角頭tūi內面四腳ê精牲蟲豸飛鳥彼得起來彼得m̄-thang粗俗ê清氣batHit êkoh上帝hō͘清氣êm̄-thang拍算粗俗三擺hit ê器具tùi收去彼得tú-tú tehchit ê各樣形像甚物意思chí三人tú仔即時彼得kap in過日kap in
Ko-nî-liûpúnchaiPí-tektī-sîōekàu, chiūchhiáⁿíêchhin-chhekkapichòekoaⁿêpêng-iúlâithèng-hāu. Pí-tekchiūinkóng, Iû-thàilângji̍pīⁿ-panglângêchhùha̍p-gî, chelínsó͘chai; bān-kokūkèng-ùiSiōng-tè, kiâⁿkong-gīêlâng, tek-khakhō͘isó͘hoaⁿ-hí.IsòachiongKiù-chútèngsi̍p-jī-kèkoh-oa̍hêtō-líkà-sīin.
哥尼琉彼得tī時ōeê親戚kapê朋友聽候彼得in猶太異邦ê合宜che萬國敬畏上帝公義ê的確hō͘歡喜sòa救主十字架koh活ê道理教示in
Ko-nî-liûkapisaⁿ-kaptī-tehêlângsûi-sîsiūSèngSînêkám-hòa. Pí-tekhit-ji̍tchiūinkiâⁿsóe-lé.
哥尼琉kapsaⁿ-kap tī-teh ê隨時ê感化彼得hit日in洗禮
ChiàuIû-thàilângêsim, inphah-sǹginSiōng-tèsó͘kéngêpeh-sìⁿ. Hi-lī-nîlângphah-sǹginthongsè-kantē-itbûn-be̍k. Lô-málângphah-sǹginthian-hābû-te̍k, tùián-nichiūsam-put-ho̍k. TaⁿSiōng-tèūkà-sīPí-tekthanghun-piatIû-thàikapīⁿ-pang, á-sīput-lūnsím-mi̍hkok. Lánchèng-lâng, put-lūnIû-thài, he̍k-sīHi-lī-nî, chòelô͘-po̍ká-sīchòelô͘-po̍k, lóngēngchi̍têSînlâiniásóe-lé, lóngūlimtùichi̍têSîn, lóng-chóngha̍pchòechi̍têsin-khu.(IKo-lîm-to12: 13).
猶太êin拍算in上帝ê百姓希利尼拍算in世間第一文墨羅馬拍算in天下無敵tùi按呢三不服Taⁿ上帝教示彼得m̄-thang分別猶太kap異邦á是不論甚物眾人不論猶太或是希利尼奴僕á是奴僕洗禮tùi攏總身軀(I哥林多1213)
Pí-tekkàuIâ-lō͘-sat-léng, hiah-êhōngkat-léêlângkapicheng-piān; ibatkapsiūkat-léêlângsaⁿ-kapchia̍h. Pí-tekkóng, Ko-nî-liûinhiah-êlângsiū-tio̍hSèngSînêkám-tōng, kapinsìnChúêlângkoh-iūⁿ. Chèng-lângthiaⁿ-kìⁿcheōechiūōe-thangìn, kuiêng-kngSiōng-tè, kóng, Siōng-tèia̍hsiúⁿ-sùīⁿ-panglânghóan-hóe, hō͘itit-tio̍hoa̍h-miā.
彼得耶路撒冷hiah-ê割禮êkap爭辯bat kap割禮êsaⁿ-kap彼得哥尼琉in hiah-ê受著ê感動kap inê各樣眾人聽見cheōe-thang榮光上帝上帝賞賜異邦反悔hō͘得著活命
回上一頁