首頁 >書目總表
書目總表
回上一頁
書名
Sèng-keng soán-lio̍k Tē gō͘ pún   聖經選略第五本
作者是
Ko Kim-seng   高金聲
出版社
Tâi-oân Kàu-hōe Kong-pò-siā ìn   台灣教會公報社印
出版年
1951
篇名
Tē 4 chiuⁿ Pí-tek kap tâng-phōaⁿ chhut kaⁿ (Hēng-toān 5: 12~ 5: 42).   第4章彼得kap同伴出監(行傳5:12-5:42)
顯示的樣式
 右邊漢譯  
Sù-tô͘í-ki̍psìnChúêhiaⁿ-tīkhah-siôngchū-chi̍pSò-lô-bûnêléng-lông. Chitêlôngtiān-tn̂gêtang-sìkaptiān-tn̂gsaⁿ-liân. Iêkoâiⁿtn̄g, kohput-chísúi; ēngkhekhoe-chiáu, jîn-bu̍têsia̍h-chio̍hchòethiāu.
使徒以及ê兄弟khah常聚集所羅門ê兩廊Chit ê殿堂ê東勢kap殿堂相連ê koâiⁿkoh不止súi花鳥人物ê sia̍h石
Pí-tekhiachòeinsìnChúêlângêthâu. Siōng-tèia̍hsiúⁿ-sùIūkôan-lêngthangkiâⁿsîn-jiahlâii-hópīⁿ-thiàⁿ, só͘-íIâ-lō͘-sat-léngsiâⁿlāi-gōakapkūn-hūêsiâⁿêlângnā-ūphòa-pīⁿhōansiâ-sînlónglâichhēPí-tek.
彼得hiainêê上帝賞賜權能thang神跡醫好病痛所以耶路撒冷內外kap近附êênā有破病邪神chhē彼得
Ūlângēngchhio̍hhe̍k-sīpò͘chòepho͘-kài, kngpīⁿ-lângkoe-lō͘-piⁿ, in-ūiPí-tektùihia, tit-tio̍hIlâng-ńgjia-tio̍h, iêpīⁿsûi-sî. Chè-si-tiúⁿkapitâng-tóngêlângthiaⁿ-kìⁿchiah-êtāi-chìput-chísiū-khì, chiūlia̍hsù-tô͘koaiⁿ-kaⁿ. Chúêthiⁿ-sàimî-sîkhuikaⁿ-mn̂g, chhōaPí-tekinchhut-khìinkóng, Khìkhiātiān-tn̂g-lāichiongchitêoa̍h-miāêtō-lílâikà-sīpeh-sìⁿSù-tô͘thiaⁿ-thàniêōe, thiⁿphah-phú-kngkhìtiān-tn̂gkà-sīpeh-sìⁿ.
或是舖蓋病人街路邊因為彼得tùi hia得著人影遮著ê隨時祭司長kap同黨ê聽見chiah-ê代誌不止受氣使徒關監ê天使暝時監門chhōa彼得in出去in殿堂內chit ê活命ê道理教示百姓使徒聽趁ê拍昲光殿堂教示百姓
Kè-ji̍tchè-si-tiúⁿbehsím-mn̄gsù-tô͘ê, chiūbēng-lēnglângkhìtòaPí-tekinlâisím. Chi̍t-ēkàu, kaⁿ-lāisì-kòechhēsù-tô͘, kohkhòaⁿ-kìⁿkaⁿ-mn̂gkoaiⁿ-sóhó-hó, chhiûⁿ-piahchhù-kòaia̍hchiàu-gôan, kò͘-kaⁿêlângkohjī-têngmn̂gtehchiú. Intōagông-ngia̍htò-tńg-khìchiongchiah-êchêng-hênghôe-hok.
過日祭司長beh審問使徒ê命令彼得in一下監內四界chhē使徒koh看見監門關鎖好好牆壁厝蓋照原顧監êkoh 二重tehIn楞愕倒轉去chiah-ê情形回仆
Chè-si-tiúⁿthiaⁿ-kìⁿkî-koài, giâu-gî. Hut-jiânūchi̍tlânglâikóng, Pí-tektú-átiān-tn̂gtehthôantō-lí. Tiān-sikapgôan-chhekhìchhōaPí-tekinlâihōe-tn̂g. Chè-si-tiúⁿpok-mn̄gkóng, Góankiámgiâm-giâmkìm-chílínbo̍h-titēngchitlângêmiâlâikà-sīlâng; taⁿlínthongIâ-lō͘-sat-léngthôan-kàu. Pí-tekkapsù-tô͘khí-lâikóng, Eng-kaitio̍hkhahchun-thànSiōng-tèêbēng-lēng, m̄-thangkhahchun-thànlângêbēng-lēng. Chè-si-tiúⁿinchittóngthiaⁿ-liáuchiūtōasiū-khì, kè-bô͘behhāi-síin.
祭司長聽見奇怪憢疑忽然彼得tú仔殿堂teh道理殿司kap原差chhōa彼得in會堂祭司長駁問kiám嚴嚴禁止莫得chitê教示taⁿ耶路撒冷傳教彼得kap使徒起來應該khah遵趁上帝ê命令m̄-thang khah遵趁ê命令祭司長in chit聽了受氣計謀beh害死in
Kong-hōechhi̍t-cha̍p-jīlângêtiong-kanūchi̍tlângtehKū-iokêlu̍t-hoatlé-gî, peh-sìⁿsó͘chun-tiōngêlâng, miâkiòKa-má-lia̍tkhí-lâikóng, Líntio̍hsòe-jīpānchekúi-nālâng. Bo̍h-titchhap; in-ūiinsó͘kè-bô͘, só͘chòetùilângchhut, chū-jiânka-kīpāi-hoāi; tùiSiōng-tèsó͘chhut, tek-khakbōepāi-hoāi, kiaⁿ-liáulínêsó͘chòepōe-ge̍kSiōng-tè.Ka-má-lia̍tkóngliáu, chè-si-tiúⁿtiàuPí-tekinóa-lâiPhahisòakìm-chíithôantō-lí. Chóng-sīsù-tô͘khòaⁿchòein-ūiIâ-so͘êmiâsiūlêng-jio̍k, si̍t-chāiêng-kng. Só͘-íkoh-khahchhut-la̍tsì-kòepò-iôngtō-lí.
公會七十二ê中間teh舊約ê律法禮儀百姓尊重ê迦馬列起來細膩che幾若莫得因為in計謀tùi 自然家己敗壞tùi上帝的確bōe敗壞驚了ê悖逆上帝迦馬列祭司長彼得in倚來sòa禁止道理總是使徒因為耶穌ê凌辱實在榮光所以koh-khah出力四界播揚道理
Lánkhòaⁿkàu-hōeêsú-kì, chaichin-chōelângbattùiPí-tekêhó-táⁿkan-chèngtō-lítōasiūbián-lē.
教會ê史記真濟bat tùi彼得ê好膽干證道理勉勵
HitêchòeThian-lō͘le̍k-thêngêBûnIok-hānbathō͘koaⁿ-húlia̍h-khìkoaiⁿ-kaⁿcha̍p-jī-nî. Koaⁿmn̄gikóng, ínkoat-tòankohthôantō-lí, chiūbehchhiong-kun.
Hit ê天路歷程ê約翰bat hō͘官府掠去關監十二年決斷koh道理beh 充軍
BûnIok-hānìnkóng, behgóachhiong-kun, góahoat-titthangchó͘-tòng. Chóng-sīsûi-sîpànggóa, góasûi-sîkohthôantō-lí.
約翰beh 充軍法得thang阻擋總是隨時隨時koh道理
回上一頁