首頁 >書目總表
書目總表
回上一頁
書名
Sèng-keng soán-lio̍k Tē gō͘ pún   聖經選略第五本
作者是
Ko Kim-seng   高金聲
出版社
Tâi-oân Kàu-hōe Kong-pò-siā ìn   台灣教會公報社印
出版年
1951
篇名
Tē 3 chiuⁿ A-ná-nî-a ang-bó͘ ê môa-phiàn (Hēng-toān 4: 32~ 5: 12).   第3章亞拿尼亞翁某ê瞞騙(行傳4:32-5:12)
顯示的樣式
 右邊漢譯  
Chāi-chásù-tô͘kapsìnChúêhiaⁿ-tīchí-bē, insui-jiânūêsiângsìⁿ, siângcho̍k, siângkok, iáu-kúsiūtāi-kesaⁿkhóan-thāichhin-chhiūⁿchì-chhinêpē-bú, hiaⁿ-tī, chí-bē. Innā-ūkechîⁿ-gûnkhòaⁿchòesaⁿ-kapê, tāi-kesaⁿ-kapēng, saⁿpang-chān, saⁿhû-chhî, só͘-íkhiàm-khehêlâng. chiah-êlóng-chóngm̄-sīchhutlângêbián-kióng, chiū-sītùita̍klângka-kīhoaⁿ-híkam-gōan. Inhitūchekkong-chîⁿ, nā-ūhó-gia̍hūhiān-gûnê, ichiūchionghiān-gûnlâichhiong-lo̍hkong; hiān-gûnūchōeke-héêchiūbōeiêke-hélâichòekongêlō͘-ēng.
在早使徒kapê兄弟姊妹in雖然êsiângsiângsiângiáu-kú大家款待親像至親ê父母兄弟姊妹In nā有錢銀saⁿ-kap ê大家saⁿ-kap幫贊扶持所以欠缺êchiah-ê攏總m̄是ê勉強就是tùi ta̍k家己歡喜甘願In hit公錢nā有好額現銀ê現銀充落現銀家伙êê家伙ê路用
Ūchi̍têsìnChúêLī-bī-cho̍kêlângmiâkiòIok-Sek, sù-tô͘kiòichòePa-ná-pa. (Chitlângāu-lâiūPó-lôkàuKu-pí-lō͘, An-thê-o, Í-ko-liām, Lō͘-sū-tek, Tek-pì, chiong-kūnchi̍tnn̄gsaⁿ-kapthôantō-lí). Iūbōeiêchhân, chionggûnlâikausù-tô͘. Kohūchi̍tlângmiâkiòA-ná-nî-akapiêhū-jîn-lângSat-hui-lat, inia̍hchionginêgia̍pkhìpiàn-bōe, behlâichhiong-kong.
ê利未族ê約瑟使徒巴拿巴(Chit後來保羅居比路安提阿以哥念路士德德庇將近saⁿ-kap道理)ê使徒Koh亞拿尼亞kapê婦人人Sat-hui-latinin ê變賣beh充公
Nn̄glângtâng-simha̍p-ìsaⁿ-kapphah-thong-thòkóng, Lánchiongsó͘êgûnlâutām-po̍hkhí-lâika-kīēngchiū. Lángûnbōechiahchōe, lâuchíkúikho͘, sù-tô͘behthài ōechai. Inōephah-sǹglánchiongsó͘bōeê, lóngūhiàn-kong.
同心合意saⁿ-kap拍通套ê淡薄起來家己chiahchí使徒beh th愛ōeIn ōe拍算ê獻公
Tùián-nichiūchionggûnkhìkausù-tô͘. Innn̄glângchòechitêtāi-chì, ì-sùkáⁿm̄-sīlia̍hchitêgûnhiàn-kongchòetōaiàu-kín, phah-sǹgàihō͘lângo-lóintōa-liōng. Siat-súchhutchin-simchiūchiongchiah-êgûnlóng-chónghiàn, iáu-kúkiaⁿ-liáukàu, kiámkáⁿàm-chīⁿlâukhí-lâimah?
Tùi按呢使徒Inchit ê代誌意思m̄是chit ê獻公要緊拍算hō͘o-ló in大量設使真心chiah-ê攏總iáu-kú驚了kiám暗靜起來mah
Án-niingōng-gōngsiūⁿphah-sǹgbōechitêgia̍pm̄-sīkongêgia̍p, ia̍hm̄-sīsù-tô͘chòetionglâng, ia̍hsù-tô͘bōechhâta̍kêchhîⁿ, só͘-íinsiūⁿsù-tô͘hō͘inōephiàn-tit. Sū-put-tiinm̄-nāphiànsù-tô͘kapkàu-hōe, chiū-sībehphiànbû-só͘-put-tiêSiōng-tè. A-ná-nî-achiongchiah-êgûnlâiioksù-tô͘êbīn-chêng. SèngSînsûi-sîji̍pPí-tekêsimhō͘ichaichitêtāi-chì. Ichiūchek-pīikóng, A-ná-nî-asiáⁿ-sūhō͘Mô͘-kúibê-he̍kêsim? àm-chīⁿsiu-khǹgbōechhânêKim, behkhi-môaSèngSînmah? Chhâniáu-bēbōekámm̄-sīêchhânmah? í-kengbōekámm̄-sīêkimmah? siáⁿ-sūsim-koaⁿsiⁿ-khíchitêliām-thâu? m̄-sīkhi-môalâng, chiū-sīkhi-môaSiōng-tè.A-ná-nî-athiaⁿ-kìⁿcheōe, poa̍h-tó, khùi-tn̄g. Thêngūsî-pòaⁿ-kú, iêhū-jîn-lângia̍hji̍p-lâichaichitêtāi-chì.
按呢in戇戇拍算bōe chit êm̄是êm̄是使徒使徒bōeta̍k所以in使徒hō͘ in ōe騙得事不知in m̄-nā使徒kap教會就是beh無所不知ê上帝亞拿尼亞chiah-ê使徒ê面前隨時彼得êhō͘chit ê代誌責備亞拿尼亞啥事hō͘魔鬼迷惑ê暗靜收khǹgêbeh欺瞞mah猶未m̄是êmah已經m̄是êmah啥事心肝生起chit ê念頭m̄是欺瞞就是欺瞞上帝亞拿尼亞聽見che跋倒氣斷時半久ê婦人人入來chit ê代誌
Pí-tekkóng, bōechhânêkè-chîⁿ, nā-ūchia-êmah?ÌnIkóng, To̍k-to̍kchiah-ê.Pí-tekkóng, Línsiáⁿ-sūkè-bô͘behchhìChúêSèngSîn? bâi-chòngêtiōng-huêlâng, iêkhaí-kengkàumn̂g, ia̍htehbehkngchhut-khìbâi-chòng.Hū-jîn-lângliâm-piⁿpoa̍h-tóiêbīn-chêngkhùi-tn̄g. Sèng-hōekapthiaⁿêlânglóngtōakiaⁿ. Iâ-hô-hoakàm-chhatgóa. Góatehchēá-sīkhí-lâi, tehkhùná-sīcheng-sîn, siông-sèchai. Góaêsim-lāitehsiūⁿá-bēhoat-chhut, íí-kengchaikú-kú. Góaêkiâⁿ-ta̍hsiông-sèkàm-chhat(Si-phian139: 1, 2, 3)
彼得ê價錢nā有chiah-ê mah獨獨chiah-ê彼得啥事計謀behê埋葬ê丈夫êê已經teh beh出去埋葬婦人人連鞭跋倒ê面前氣斷聖會kapê耶和華鑒察tehá是起來tehá是精神詳細ê心內tehá未發出久久ê行踏詳細鑒察(詩篇139123)
Kiâⁿchin-si̍têlângIâ-hô-hoasó͘hoaⁿ-hí; ké-chòe--êhō͘iòan-hūn.(Chim-giân12: 22).
真實ê耶和華歡喜假做ê hō͘怨恨(箴言1222)
回上一頁